Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİZMET İHYASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİZMET İHYASI"— Sunum transkripti:

1 23 Ağustos 2015 HİZMET İHYASI http://maasmutemet.tr.gg/ http://maasmutemet.tr.gg/Hizmet-Birlestirme-ve-intibak.htm maasmutemet@gmail.com

2 23 Ağustos 2015 2 HİZMET İHYASI - 1 1- 5510 SAYILI KANUN UYARINCA 1.1- Yaşlılık Toptan Ödeme İhyası Toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden Kanuna tabi olarak veya isteğe bağlı sigortaya devam ederek malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanların, yazılı müracaat ederek, aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için güncellenerek bulunan tutarın ilgiliye tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi hâlinde bu hizmetleri ihya edilecektir. HİZMET İHYASI - 1 23.08.2015 2

3 23 Ağustos 2015 3 HİZMET İHYASI - 2 1.2- Ölüme bağlı toptan ödeme ihyası Kanuna göre toptan ödeme yapılarak tasfiye edilmiş süreler, borçlanılarak veya yurt dışı hizmetleri birleştirilerek ya da sonradan hizmet tespiti nedeniyle hak kazanılan sürelerin eklenmesi suretiyle ölüm sigortasından yararlanmak için gerekli prim ödeme gün sayısının tamamlanması halinde, hak sahiplerinin yazılı isteği üzerine toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarın ilgiliye tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, bu hizmetler ihya edilecektir. Yukarıdaki süreler, ihya edilen süreye ilişkin tutar dahil her türlü borçların ödendiği tarihi takip eden ay başı itibarıyla bu Kanuna göre aylık bağlanmasında dikkate alınacaktır. HİZMET İHYASI - 2 23.08.2015 3

4 23 Ağustos 2015 4 HİZMET İHYASI - 3 2- 5434 SAYILI KANUN UYARINCA Kesenek iadesi yapılan hizmetlerle toptan ödeme yapılan hizmetlerin yeniden emeklilikte fiili hizmet sürelerine eklenebilmesi için veya sonradan geçen sigortalılık halleri ile birleştirilebilmesi için mutlaka ihya edilmesi gerekmektedir. Kesenekleri veya toptan ödemeleri zamanaşımına uğrayanların hizmetlerinin fiili hizmet sayılması için ihya edilmesi gerekmekte iken bu hizmetler, 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin 16 ncı fıkrasının, kesenek veya toptan ödemeleri zamanaşımına uğramış olması nedeniyle hizmetleri tasfiye edilmiş olanların, tasfiye edilmiş süreleri bu Kanuna göre birleştirilecek hizmetlerden kabul edilir hükmü gereği ihya edilmeksizin fiili hizmet sürelerine eklenmektedir. HİZMET İHYASI - 3 23.08.2015 4

5 23 Ağustos 2015 5 HİZMET İHYASI - 4 almış oldukları paraları, aldıkları tarihten yatıracakları tarihe kadar hesaplanacak faizi ile birlikte 5434 sayılı Kanuna tabi olarak geçen ve kesenek iadesi veya toptan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye olan hizmetlerin 5434 sayılı Kanunun 102 nci ve 2829 sayılı Kanunun 5 inci maddeleri uyarınca ihya edilebilmesi için iştirakçilerin veya sigortalıların almış oldukları paraları, aldıkları tarihten yatıracakları tarihe kadar hesaplanacak faizi ile birlikte, a) İstekle emekliye ayrılacak olanlar istek tarihinden en az 6 ay önce kendilerince, b) Yaş haddi veya maluliyet nedeniyle görevleriyle ilişkileri kesilenlerin görevleriyle ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde kendilerince, c) Ölenlerin ise ölüm tarihinden itibaren 6 ay içinde dul ve yetimlerince Kurum adına yatırılması gerekmektedir. HİZMET İHYASI - 4 23.08.2015 5

6 23 Ağustos 2015 6 HİZMET İHYASI – 5 5434 sayılı Kanunda, ihya edilen hizmetler paranın yatırıldığı tarihten itibaren 6 ay geçmeden aylık bağlanmada dikkate alınmaz iken, 5510 sayılı Kanunla bekleme süresi kaldırılarak, sigortalıya tebliğ edilen borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşı itibariyle aylık bağlamada dikkate alınması imkanı sağlanmıştır. HİZMET İHYASI - 5 23.08.2015 6

7 23 Ağustos 2015 7 HİZMET İHYASI - 6 Ayrıca, 5434 sayılı Kanuna göre ölen iştirakçilerin dul ve yetimlerine aylık bağlanabilmesi için en az 10 yıl hizmet süresi aranmakta fiili hizmet süresi 10 yıldan az olanlara ise toptan ödeme yapılmakta iken, 5510 sayılı Kanunla ölüm aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan prim ödeme gün sayısı 5 yıla (1800 gün) indirilmiştir. 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi ile 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlar ile görevde iken ölenlerden fiili hizmet süresi 10 yıldan az olması nedeniyle aylık bağlanamayıp kesenek iadesi veya toptan ödeme yapılmış bulunanlardan ölenlerin hak sahiplerine ihya talebinde bulunma hakkı getirildiğinden, ihya edilen hizmetlerle birlikte ölüm aylığı bağlanması imkanı sağlanmıştır. HİZMET İHYASI - 6 23.08.2015 7

8 23 Ağustos 2015 Uzman erbaş askerlik süresi  3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  (Ek: 11/2/2014-6519/51 md.) Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra uzman erbaşlığa alınanların muvazzaf askerlikte geçen süreleri aylığa esas kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle derece yükselmesinde de değerlendirilir. Yapılan intibaktan dolayı aylık veya diğer özlük haklarına ilişkin olarak herhangi bir fark ödemesi yapılmaz. 23.08.2015 8

9 23 Ağustos 2015 Uzman erbaş askerlik süresi  Geçici Madde 2 – (Ek : 11/2/2014-6519/54 md.)  Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra uzman erbaşlığa alınanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu görevleri sona ermiş olanların, uzman erbaşlık statüsünün sona erdiği tarihteki kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri, muvazzaf askerlikte geçen süreleri kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilerek yeniden tespit olunur.  Yapılan bu tespit dolayısıyla emeklilik keseneği ve kurum karşılığı veya sigorta primi (genel sağlık sigortası primi dâhil) çalışan ve işveren paylarında oluşacak fark tutarı; gecikme cezası, gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir. Ancak, birinci fıkra kapsamında kazanılmış hak aylık derece ve kademesi yükseltilecek olanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için aylık ve emekli aylığı veya diğer özlük haklarına ilişkin olarak herhangi bir fark ödenmez.(1)  (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 106 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “6 ay” ibaresi “bir yıl” olarak değiştirilmiştir 23.08.2015 9

10 23 Ağustos 2015  Memurluğa atanan Uzman erbaş'ın kademe ve derecesi bekletilir mi?-  Bu konuda Danıştay’ın kararı bulunmaktadır. Danıştay 10. Dairesi 12.01.1999 tarih ve E.1998/2862, K.1999/29 sayılı kararı ile, 657 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin son fıkrası hükmünün yalnızca 657 sayılı Yasada sayılan sınıflardan birinde göreve başlayan ve sonra başka bir sınıfa geçerek memuriyete devam eden kişilerin terfi durumlarını saptamakta olduğu gerekçesiyle, bu kapsamdaki kişiler hakkında bekletilme işleminin yapılamayacağını, esastan karara bağlamıştır. 23.08.2015 10

11 23 Ağustos 2015 emeklilik keseneğine esas aylığa ait derece ve kademe yönünden  Danıştay kararı ve esasında konunun özünde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci maddesinin 926 sayılı TSK.na tabi personel ile 3466 ve 3269 sayılı Kanunlara tabi personelden 657 sayılı Kanuna tabi geçenler hakkında uygulanmayacağını, ayrıca Danıştay kararında belirtilen Yasanın 71. maddesinin son fıkrası hükmü, ancak 657 sayılı Yasada sayılan sınıflardan birinde göreve başlayan ve sonra başka bir sınıfa geçerek memuriyete devam eden kişilerin terfi durumlarını saptamakta olup; 926 sayılı Yasaya tabi subay olarak görev yaptıktan sonra bu görevinden ayrılarak 657 sayılı Yasa hükümlerine göre açıktan ataması yapılan davacının durumu için sınıflararası değişiklikten söz edilemeyeceğinden, şeklindeki kararından 657 sayılı Kanunun 71 inci maddesi bu kanuna tabi olanları kapsadığı, bu kanuna tabi olmayanları kapsamadığını anlaşıldığından emeklilik keseneğine esas aylığa ait derece ve kademe yönünden bekletilmeksizin intibakının yapılması gerekmektedir. 23.08.2015 11


"HİZMET İHYASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları