Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİGORTALI TESCİL VE HİZMET DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİGORTALI TESCİL VE HİZMET DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 SİGORTALI TESCİL VE HİZMET DAİRE BAŞKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTALI TESCİL VE HİZMET DAİRE BAŞKANLIĞI ARALIK 2009

2 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılar genel sağlık sigortalısı sayılmışlardır. 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışmış olmaları sebebiyle 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına alınanlar da 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre sigortalı sayılmıştır.

3 İlk defa 2008 yılı Ekim ayı başı veya daha sonraki bir tarihte 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların sağlık hizmeti, genel sağlık sigortası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanmaktadır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında, kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasında ilişkin görevlerinin, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemlerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralınacağı tarihe kadar devam edeceği ve devir sürecinin üç yıl içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

4 Bu çerçevede, 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi gereğince sağlık hizmetleri kamu kurumlarınca karşılanmaya devam olunan Devlet memurları ve aynı kapsama giren diğer kamu görevlileri ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler 15/01/2010 tarihi itibariyle genel sağlık sigortası yönünden Kurumumuzca devralınacaktır.

5 Sağlık Hizmeti Devralınacaklar
15/01/2010 tarihi itibariyle; Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,  Özel bütçeli idarelerde,  Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda,  Sosyal güvenlik kurumlarında,  Belediyeler ve il özel idareleri ile bunların bağlı kuruluşlarında, mahalli idare birliklerinde (köylere hizmet götürme birlikleri hariç),  233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu iktisadi teşebbüslerinde, Sermayesinin en az % 50’si kamuya ait olan kurum, kuruluş, ortaklık veya şirketlerde,  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,  Yukarıda belirtilenler kapsamına girmemekle birlikte özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş olan diğer kamu ve kuruluşlarında, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre kesenek ve karşılık ödenmesi gerekenler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmeti Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınacaktır.

6 Ayrıca, 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı, mülga geçici 192 nci, mülga geçici 218 inci ve mülga ek 76 ncı maddesi kapsamında kesenek ve karşılık ödenenler ile sermayesinde kamu payı kalmayan veya % 50’nin altına düşmüş olan ortaklık ya da kuruluşlarda ilgili kanunları gereğince 5434 sayılı Kanunla ilişkilendirilmeye devam olunan ve bu sebeple 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında kesenek ve karşılık alınmak suretiyle istihdam edilenlerin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmeti Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınarak 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümlerinden yararlandırılacaklardır.

7 SAĞLIK HİZMETİ DEVRALANMAYACAKLAR
 3671 S.K. 4. maddesi uyarınca Yasama Organı üyeleri ile açıktan atanan Bakanlar ve bunlardan bu görevleri sona erenler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri Türkiye Büyük millet Meclisince,  5510 S.K. Geçici 12. maddesinin 9. fıkrası uyarınca 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa tabi olanların ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Ekim 2010 tarihine kadar sağlık hizmetleri Türk Silahlı Kuvvetlerince,  Özel Kanunlardaki hükümlere sağlık hizmeti kamu idareleri tarafından karşılanacağı belirtilen kişilerin sağlık hizmetleri ilgili kurumlarınca karşılanmaya devam edeceğinden devralınmayacaktır.

8 TESCİL İŞLEMLERİ

9 DEVİR TARİHİ İTİBARİYLE ÇALIŞANLARIN TESCİLİ
 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü say2000i sistemi kapsamında maaş tahakkukları yapılarak emekli keseneği ve kurum karşılıkları gönderilen genel ve özel bütçeli kamu idarelerinde görev yapan sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin,  Kurumun “SGK Reçete Kontrol Sistemi”ni kullanan kurumlarda çalışan sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Genel sağlık sigortası tescili ve sağlık aktivasyonları bu sistemlerde kayıtlı olan bilgiler kullanılarak Kurum tarafından oluşturulan “(4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı”na elektronik ortamda toplu olarak aktarılmak suretiyle yapılacaktır.

10 Say2000i ve “SGK Reçete Kontrol Sistemi”ni kullananlar dışında kalan kamu idarelerinde çalışan sigortalılar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tescil ve sağlık aktivasyonları ise, 5510 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesine göre işyeri tescili yapılıp aylık prim ve hizmet belgesi web sayfasında “e-sgk” bölümünde bulunan “Kesenek Bilgi Sistemi”nden “On-Line Kesenek Programı” içinde verilmiş olan 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile girilerek “(4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı” aracılığıyla en geç 21/12/2009 tarihine kadar kamu idarelerince yapılacaktır.

11 Ancak Say2000i ve “SGK Reçete Kontrol Sistemi”nde kayıtlı bulunmayan yada kayıtlı olmakla birlikte tescil için yeterli bilgileri bulunmayanlarında “(4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı” aracılığıyla tescili kamu idarelerince yapılacaktır.

12 Aylık prim ve hizmet belgelerinde emekli sicil numarası bulunmayanların sigortalılık tescili ve buna bağlı olarak da genel sağlık sigortası tescil işlemi yapılamayacağından, kamu idarelerince 21/12/2009 tarihine kadar aylık prim ve hizmet belgelerinin kontrol edilerek emeklilik sicil numarası bulunmayanların işlenmesi, işe giriş bildirgesi programının 4 üncü sırasında yer alan “Kayıt Güncelleme” menüsünden güncellenmesi, mükerrerlik veya yanlışlık bulunanlarla ilgili olarak da Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.

13 DEVİR TARİHİNDEN SONRA YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARIN TESCİLİ
Devralınan kamu idarelerinde 15/01/2010 tarihinden sonra yeniden göreve başlayan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanlardan ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tescili ve sağlık aktivasyonları Kurum tarafından oluşturulan “(4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı” aracılığıyla kamu idareleri tarafından yapılacaktır.

14 SİGORTALININ DURUM DEĞİŞİKLİĞİ HALLERİ
Sigortalı açısından; 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi dışında çalışmaya başlaması veya aylık bağlanması durum değişikliği sayılacak, yeni durumu dikkate alınarak genel sağlık sigortalılığı 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre değerlendirilecektir.

15 DURUM DEĞİŞİKLİĞİ HALLERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
Devir tarihinden sonra sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin durum değişikliği halleri sonucu genel sağlık sigortasından yararlanma haklarında meydana gelecek değişikliklerden dolayı yapılacak tescil, aktivasyon oluşturma ve sonlandırma işlemleri ilgili kamu idarelerince yapılacaktır.

16 5434 SAYILI KANUNA GÖRE İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİ OLANLAR
İLE İLGİ DEVAMI SAĞLANANLARIN TESCİLİ 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı ile mülga geçici 218 nci maddesi gereğince isteğe bağlı iştirakçi sayılanlar, aynı Kanunun mülga ek 76, geçici 192 nci maddesi gereğince ilgilendirilenler ile devir tarihinden sonra aynı kapsamda sigortalı olacakların kendilerinin genel sağlık sigortası tescili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı tarafından, kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık aktivasyonu ise sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince yapılacaktır. 5434 sayılı Kanunun mülga ek 71 inci maddeye göre ilgilendirilen sigortalılardan emekli keseneği ve kurum karşılıkları aylık prim ve hizmet belgesi ile gönderilenlerin işverenlerince, aylık prim ve hizmet belgesi ile gönderilmeyenlerin ise Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı tarafından, kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık aktivasyonu ise sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince yapılacaktır.

17 DEVRALINAN KAMU İDARELERİNDE 5434 SAYILI KANUNA TABİ OLARAK ÇALIŞANLARIN GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI İlgili kanunları gereği tedavi yardımları karşılanan kişiler devir tarihi itibari ile aynı hak ve yükümlülükler çerçevesinde sağlık hizmetinden yararlanmaya devam ederler. Askerlik süresi dışındaki aylıksız izin sürelerinde sigortalılar sağlık hizmetlerinden yararlandırılır.

18 Devir tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi görevinden ayrılanlardan devir tarihinden sonra yeniden göreve başlayanlar, sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmiş olması kaydıyla ilk tam emekli keseneği bildirilmesi gereken aylığın başlangıç tarihinden itibaren genel sağlık sigortasından yararlandırılırlar. 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli aylığı almakta iken devir tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca göreve girmeleri nedeniyle 5434 sayılı Kanuna göre emekli keseneği ve kurum karşılığı alınanlar göreve girdikleri tarih itibariyle sağlık hizmetlerinden yararlandırılır.

19 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı ve geçici 218 inci maddesi ile ek 76 ncı ve geçici 192 nci maddelerine tabi olarak iştirakçiği devam ettirilenler genel sağlık sigortası prim borcu olmaması şartıyla bakmakla yükümlü olunan kişilerle birlikte sağlık hizmetlerinden yararlandırılır.

20 Kesenek ve karşılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenmeye devam edenlerden bu kapsamdaki sigortalılık ilişkisi sona erenler zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanır. Bu sigortalılar sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle zorunlu sigortalılıklarından sonraki genel sağlık sigortalılıklarından dolayı prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.

21 Örnek- Aylıkları ayın 15 inde ödenen kamu idaresindeki 5434 sayılı Kanuna tabi görevinden 06/03/2010 tarihinde ayrılan sigortalı hizmetinin sona ereceği 14/03/2010 tarihini takip eden 15/03/2010 tarihinden itibaren onuncu günün sonu olan 25/03/2010 tarihine kadar sağlık hizmetinden yararlandırılır. Örnek- Aylıkları ayın 1 inde ödenen kamu idaresindeki 5434 sayılı Kanuna tabi görevinden 06/03/2010 tarihinde ayrılan sigortalı hizmetinin sona ereceği 31/03/2010 tarihini takip eden 01/04/2010 tarihinden itibaren onuncu günün sonu olan 11/04/2010 tarihine kadar sağlık hizmetinden yararlandırılır.

22 Genel Sağlık Sigortası Primlerinin Alınması
Sağlık hizmetleri devir alınan kamu idareleri 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında 15/01/2010 tarihinden itibaren Kuruma verecekleri aylık prim ve hizmet belgelerinde emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirerek bu primin tamamını 28/09/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de belirtildiği şekilde ve 28/09/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”de belirtildiği sürede Kuruma vereceklerdir.

23 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı, mülga geçici 192 nci, mülga geçici 218 inci ve mülga ek 76 ncı maddesi kapsamında kesenek ve karşılık ödeyenler ile sermayesinde kamu payı kalmayan veya % 50’nin altına düşmüş olan ortaklık ya da kuruluşlarda ilgili kanunları gereğince 5434 sayılı Kanunla ilişkilendirilmeye devam olunan ve bu sebeple 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında kesenek ve karşılık alınanlardan ayrıca emekli keseneğine esas aylıkları tutarı üzerinden % 12 oranında genel sağlık sigortası primi kesenek ve karşılıkların ödenme süresi içinde, 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının son paragrafı, mülga geçici 218 inci ve mülga ek 76 ncı maddesi maddeleri kapsamında ilgilendirilenler kendileri tarafından, diğerleri ise işverenleri tarafından ödenir.

24 5434 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların genel sağlık sigortası primleri emeklilik keseneğine esas aylıklarının yarısı üzerinden genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilerek kurumlarınca gönderilecektir. Bunlardan, daha sonra görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların emekli keseneğine esas aylıklarının tamamı üzerinden genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilerek Kuruma gönderilir.

25 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personelin aylık veya ücretlerinin ilgisine göre Özelleştirme Fonundan veya Hazineden karşılandığı döneme ilişkin genel sağlık sigortası primleri de emekli keseneği ve kurum karşılıkları ile birlikte kesenek ve karşılıkları gönderen kurum/işveren tarafından ödenir.


"SİGORTALI TESCİL VE HİZMET DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları