Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Emeklilik hizmetleri GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Emeklilik hizmetleri GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 Emeklilik hizmetleri GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karşılama sayfasında animasyonlu bir giriş olacak. Animasyonda daire başkanlığının ismi ve modülün ismi yer alacak. Mesela Sigortalı Emeklilik Dairesi Başkanlığı, Tahsis Temel Kavramları gibi Ve son olarak sağ alt köşede “Devam Etmek İçin Tıklayınız” yazısı gelecek ve bekleyecek. Bu yazıya tıklanınca sonraki ekran gelecek. Tahsis temel kavramlari Devam Etmek İçin Tıklayınız

2 Dersin Hedefleri Nelerdir?
Bu dersin sonunda sizler, Gelir/Aylık bağlama işlemlerine esas olmak üzere sigortalıların, • Sigortalılık Süresini, • Prim Ödeme Gün Sayısını, • Yaşını, hesaplayabileceksiniz.

3 4a,4b,4c liler Kimlerdir ?(*)
5510 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesindeki Tahsis Mevzuatına İlişkin Kavramlar Nelerdir? Bu dersimizde 4-a ve 4-b’li Sigortalılar ile ilgili mevzuat anlatılacaktır. 4a,4b,4c liler Kimlerdir ?(*) Hak Sahibi:Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babasını ifade etmektedir. Ay:Ücretleri; her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için, ayın 15'inden ertesi ayın 15'ine kadar geçen, diğer sigortalılar için ise ayın 1'i ilâ sonu arasında geçen ve otuz gün olarak değerlendirilen süreyi ifade etmektedir. Yıl:Ücretleri; her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için, 15 Ocak tarihinden ertesi yılın 15 Ocak tarihine kadar geçen, diğer sigortalılar için ise 1 Ocak ilâ 31 Aralık tarihleri arasında geçen ve 360 gün olarak değerlendirilen süreyi ifade etmektedir. Gelir: İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeyi ifade etmektedir. (*) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinde; Kanuna göre sigortalı sayılanlar belirtilmiş olup, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendi kapsamında olanlar hizmet akdi ile çalışanları ( 506 ve 2925 sayılı kanunlara tabi olanlar), (b) bendi kapsamında olanlar köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanları 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi olanlar), (c) bendi kapsamında olanlar ise kamu görevlilerini (5434 sayılı Kanuna tabi olanlar) , ifade etmektedir. NOT! 3. VE 4. SLAYTLAR TANIMLAR LİNKİ KONULUP POP-UP ŞEKLİNDE AÇILABİLİR.SLAYT SAYISI AZALTILMIŞ OLUR. TANIMLAR SLAYTLARDAKİ TANIMLAR SİGORTALILIK SÜRESİ İLE BAŞLAMALI.ÖNCEKİLER O ŞEKİLDE YAPILABİLİR.

4 5510 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesindeki Tahsis Mevzuatına İlişkin Kavramlar Nelerdir?
Ay:Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile vazife malullüğü halinde yapılan sürekli ödemeyi, ifade etmektedir. Ödeme Dönemi:Gelir ve aylıkların, ödeme tarihinden takip eden ödeme tarihine kadar geçen süreyi ifade etmektedir. Kurum Sağlık Kurulu:Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri incelemek suretiyle,çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını,erken yaşlanma hali ve vaziferlerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını,malullük derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan kurullarını ifade etmektedir. Peşin Sermaye Değeri:Kurumca, bu Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen giderlerin yaş, kesilme ihtimali ve Kurumca belirlenecek iskonto oranı dikkate alınarak hesaplanan tutarı, ifade etmektedir. Güncelleme Katsayısı: ‘En son temel yıllık tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının tamamı’ ‘Sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının % 30u’ ‘+1’ = «Güncelleme Katsayısı «

5 Tahsis Temel Kavramları Nelerdir?
Sigortalıların tahsis yardımlarına hak kazanıp kazanmadıklarının tespitinde, sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş kriterlerine göre tespit yapılır. Sigortalılık süresi: Sigortalının malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınmaktadır. Sigortalılık Süresini 2 Bölüm Altında İncelenir: 1)Sigortalılık Süresinin Başlangıcını Etkileyen Faktörler 2) Sigortalılık Süresine Eklenen Süreler Kanun(*) 5510 sayılı Kanunun 38 nci maddesine göre, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı;  sigortalının, mülga 5417, 6900, 506, 1479, 2925, 2926, 5434 sayılı kanunlar ile  506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklara veya bu Kanuna tâbi olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girdiği tarih olarak kabul edilir. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklıdır. Ornek1(*) İlk defa 01/08/1982 tarihinde T.C. Emekli Sandığına tabi işe başlayan ve 30/09/2009 tarihinde 4/A kapsamında yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan bir sigortalının sigortalılık süresi, tahsis talep tarihinden ilk defa işe başlanılan tarih çıkartılarak aşağıdaki gibi tespit olunur.           Tahsis Talep Tarihi  = 30/ 9/2009 İlk İşe Giriş Tarihi   =  1/  8/1982 Sigortalılık Süresi    = 29/ 1/    27                              (27 yıl 1 ay 29 gün)

6 Sigortalılık Süresinin Başlangıcını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
İşe giriş tarihi ile primlerin ödenmeye başladığı tarihin farklı olması.(*) Kurumca devir alınan 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar.(**) 18 yaşın altında geçen hizmetler.(***) 5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce birden fazla sosyal güvenlik kanununa tabi hizmeti olanlar. (****) Birden fazla sigortalılık haline tabi olma.(*****) Borçlanmalar. (******) (*) Bu durum 4 (a) sigortalıları için söz konusudur. Prim ödenmeye başlanan tarih sigortalılık süresinin başlangıcı olarak alınır. (**) Kurumca devralınan sandıklara tabi olarak ilk defa prim veya kesenek ödenmeye başlanılan tarih sigortalılık süresinin başladığı tarih olarak dikkate alınır. (***) 5510 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında, 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir. 4(a) sigortalılarından, sigortalılık süresinin başlangıcı; 1/4/1981 tarihinden önce ise sigortalılık süresinin başlangıç tarihi, 1/4/1981 tarihinden sonra ise 18 yaşın doldurulduğu tarih, sayılır. Ancak, 18 yaşın öncesinde geçen çalışma süreleri prim ödeme gün sayısına ilave edilir. Bu durum, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olan 4(a) sigortalıları için yalnızca yaşlılık aylığı bağlanmasında geçerli olup, malüllük ve ölüm aylıklarında uygulanmaz. (****) Farklı sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmetlerin mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirilmesi halinde, birleştirilen hizmetin başlangıç tarihi sigortalılık süresinin başlangıcı olarak değerlendirilir. (*****) Sigortalıların, birden fazla sigortalılık haline tabi hizmetlerinin bulunması halinde, sigortalılık başlangıç tarihi en eski olanı, sigortalılık süresinin başlangıcı olarak dikkate alınır. (******) 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre, Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye gidilmek suretiyle tespit edilir.

7 Sigortalılık Süresine Eklenen Süreler Nelerdir?
5510 sayılı kanunda sigortalılık süresine ilave yapılmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte, Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre hak kazanılan; Mülga 506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki itibari hizmet süreleri, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesine göre verilen fiili hizmet süresi zamları, sigortalılık süresine ilave edilir. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihine kadar gerek 506 sayılı Kanunun ek 5 inci, gerekse 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre verilen fiili hizmet süresi zamları sigortalılık süresine ilave edilmekte iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra 4 (a) sigortalıları için itibari hizmet süresi uygulaması kaldırılmıştır. Kanunun 40 ıncı maddesine göre verilen fiili hizmet süresi zamları prim ödeme gün sayısına ilave edilmekte ve emeklilik yaş hadlerinden indirilmektedir. 506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinde sayılan itibari hizmet süresi kapsamında yer alıp 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde sayılmayan işlerde Kanunun yürürlük tarihinden önce geçen çalışma sürelerinin itibari hizmet süresi olarak değerlendirilmesinde gün prim ödeme şartı aranmaz. Bu itibari hizmet süreleri aylığa hak kazanma koşullarında dikkate alınır. DİKKAT: İtibari Hizmet Gün Sayısı = Çalışılan Gün Sayısı x 0.25 formülü ile hesaplanır. Formüldeki çalışılan gün sayısı, 506 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde sayılan işyerlerinde fiilen geçen çalışma süreleri güne çevrilmek suretiyle hesaplanır. İtibari hizmet kapsamındaki sürenin güne çevrilmesinde bir yıl 360 gün, bir ay 30 gün kabul edilir. Mülga 506 sayılı Kanunun Ek 6 ncı maddesine göre, sigortalıların Ek 5 inci maddede sayılan işyerlerinde geçen çalışmalarının her tam yılı için ¼ ‘ü (90 gün) kadar bir süre itibari hizmet süresi olarak eklenir.

8 Sıra Sizde… 1-) Askerlik hizmetini 1/1/ /7/1979 tarihleri arasında yapan ve 23/8/1985 tarihinde ilk defa çalışmaya başlayan sigortalı 31/3/2009 tarihli talebi ile 18 ay askerlik hizmetini borçlanmıştır.Sigortalının ilk işe giriş tarihi ne olur? A-) Değişmez B-) 23 /8 /1984 C-) 23 /2 /1984(Doğru Cevap) D-) 23 /5 /1984 2-) 506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinde sayılan itibari hizmet süresi kapsamında yer alıp 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde sayılmayan işlerde Kanunun yürürlük tarihinden önce geçen çalışma sürelerinin itibari hizmet süresi olarak değerlendirilmesinde __ (3600) __(gün prim ödeme şartı aranmaz. Bu itibari hizmet süreleri aylığa hak kazanma koşullarında dikkate alınır. Mülga 506 sayılı Kanunun Ek 6 ncı maddesine göre, sigortalıların Ek 5 inci maddede sayılan işyerlerinde geçen çalışmalarının her tam yılı için _ (90 gün)__ kadar bir süre itibari hizmet süresi olarak eklenir ve İtibari Hizmet Gün Sayısı = Çalışılan Gün Sayısı x __(0.25)___ formülü ile hesaplanır.

9 (Devam Etmek İçin Tıklayınız )
Prim Ödeme Gün Sayısı Neyi İfade Eder? 5510 sayılı Kanun malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarına hak kazanmada belli bir prim ödeme gün sayısını koşul olarak aramaktadır. Prim ödeme gün sayısı : Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak geçen sürelere ait gün sayısını ifade etmektedir. Prim ödeme gün sayısı nelerden oluşturmaktadır? Zorunlu, İsteğe bağlı sigorta, Borçlanma, İhya edilen, Birleştirilen, Devir sandıklarına tabi geçen hizmetlere ait gün sayıları ile maden yeraltında geçen hizmetlerin ¼’ü , Fiili hizmet süresi zammı ve ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların çalışmalarının ¼’ ü oluşturmaktadır. (Devam Etmek İçin Tıklayınız )

10 Prim Ödeme Gün Sayısı Neyi İfade Eder?
Prim ödeme gün süresine eklenen süreler 4 kısımda incelenir. Maden işlerinin yer altında işlerinde geçen çalışmaları 5434 sayılı kanunun mülga 32. maddesine göre fiili hizmet süresi zammı Fiili hizmet süresi zammına tabi çalışmalar Başka birinin bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılar Bilgi(*) Sigortalıların maden işyerlerinin yer altı işlerinde geçen çalışmalarının en az 1800 gün olması halinde, bu çalışmalarının dörtte biri toplam prim ödeme gün sayılarına ilave edilir. Bilgi(**) Kanun yürürlük tarihinden önceki süreler için 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi uyarınca verilen fiili hizmet zammı süreleri prim ödeme gün sayılarına eklenir. Bilgi(***) Fiili hizmet süresi zammı, sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 40. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen işyeri ve/veya işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için; Mesela «Y» gün eklenecekse (FHSZ kapsamında çalışılan gün sayısı x Y/360), formülü uygulanarak hesaplanır. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulamasında, hesaplanan fiili hizmet süresi zammı, sigortalının; Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (1) ila (9), (11), (12) ,(15) ,(16),(17) ve (18) inci bentlerine göre beş yılı, Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (13) ve (14) üncü bentlerine göre sekiz yılı, geçmemek üzere prim ödeme gün sayısına eklenir. Maddenin (10) numaralı bendinde prim ödeme gün sayısına yapılacak ilavede gün sınırlaması bulunmamaktadır. Bilgi(****) 5510 sayılı Kanunla getirilen yeni bir düzenleme olup, yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunanların, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede engelli çocuğun varlığı sağlık kurulu raporu ile belgelendikten sonra kadın sigortalılara bu hak Kanunun yürürlük tarihinden sonraki süreler için verilecektir. Engelli çocuğun ölümü veya bakıma muhtaçlığının kalkması halinde, Kanunun yürürlük tarihinden ölüm tarihine veya bakıma muhtaçlığın kalktığına karar verilen sağlık kurulu rapor tarihine kadar geçen hizmetlerin dörtte biri prim ödeme gün sayısına eklenir.

11 doğum tarihleri esas alınır.
Yaş Tashihleri (Düzeltme) Emeklilik İşlemlerinde Nasıl Dikkate Alınır? İş kazasıyla meslek hastalığı halinde, hak sahiplerine bağlanacak gelirlerin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim veya sağlık kurulu raporu ile ilk defa tespit edildiği tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan, Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, sigortalıların, mülga 5417, 6900, 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlar ile 2925 ve sayılı kanunlara, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tâbi sandıklara veya 5510 sayılı Kanuna göre ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi oldukları tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan, Ölüm sigortasında hak sahibi çocukların yaşlarında, sigortalının 5510 sayılı Kanuna veya mülga kanunlar kapsamında ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olduğu tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri, sigortalının çalışmaya başlamasından sonra doğan çocukların ise nüfus kütüğüne ilk yazılan, doğum tarihleri esas alınır. Bilgi(*) Yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanmasına ilişkin haklardan yararlanmak için gereken şartlardan biri de yaş olup, tahsis talep tarihinde aranan yaş şartı, tahsis talep tarihinden doğum tarihinin çıkartılması suretiyle tespit edilir. 30/03/2010 tarihinde tahsis talebinde bulunan bir sigortalının doğum tarihi 25/06/1953 olup talep tarihinde aranan yaş koşulu bu sigortalı için 57’dir. Tahsis Talep Tarihi : 30/03/2010 Doğum Tarihi : 25/06/1953 Yaşı : 05 / 9 / 56 (57 yaş koşulu yerine gelmemiştir.) Dikkat(*) Sigortalıların, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının tespit edildiği veya  ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olduğu tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.

12 Yaş Tashihleri (Düzeltme) Emeklilik İşlemlerinde Nasıl Dikkate Alınır?
Nüfus kütüğünde ilk defa kayıtlı olan doğum tarihinin; nüfus kütüğünün yenilenmesi sırasında, yeni kütük kayıtlarına, nüfus kütüklerinin naklinde, yeni nüfus idaresi kayıtlarına, Türk vatandaşlığına geçenlerin Türkiye’deki nüfus idaresi kayıtlarına, hatalı işlenmiş olması nedeniyle yapılan düzeltmelerin, sigortalıların iradesi dışında nüfus idaresince yapılan maddi hataların giderilmesi amacını taşıması nedeniyle düzeltilmesi halinde, bu hususların belgelenmesi veya mahkeme kararında belirtilmiş olması halinde söz konusu kayıt düzeltmelerinde, düzeltilen yeni kayıt esas alınır. Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar 1 Temmuz’da, doğum ayı yazılı olup da günü yazılı olmayanlar o ayın birinde doğmuş sayılır. Ornek1(*) 2/06/1974 tarihinde 506 sayılı Kanuna tabi olarak işe başlayan bir sigortalı, 11/2/2000 tarihinde kesinleşen mahkeme kararı ile nüfus kütüğünde kayıtlı olan 18/9/1946 doğum tarihin 18/09/1945 olarak düzelttirmiştir. Sigortalının doğum tarihi, ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra düzeltildiğinden, tahsis işlemlerinde nüfus kütüğüne kayıtlı 18/9/1946 tarihi esas alınır.

13 Yaş Hadlerinden İndirim Ne Şekilde Yapılır?
Mülga 506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki itibari hizmet süreleri, 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunanların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamındaki fiili hizmet süresi zamları, Belirtilen durumlarda sigortalıların emeklilik için öngörülen yaş hadlerinden indirim yapılması öngörülmüştür. Bilgi(*) 5510 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde 506 sayılı Kanunun mülga ek 5 inci maddesinde sayılan itibari hizmet süresi kapsamında yer alıp, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde sayılmayan işlerde, Kanunun yürürlük tarihinden önce geçen çalışma sürelerinin itibari hizmet süresi olarak değerlendirilmesinde, 3600 prim gün koşulunun aranmayacağı öngörülmüş olup, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu kapsamda geçen itibari hizmet sürelerinin beş yıldan çok olmamak üzere yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen yaş hadlerinden de indirilmesi gerekir. Emeklilik için aranan yaştan itibari hizmet süresi düşülerek kalan yaşa bakılır. Ona göre aylık bağlama işlemi yapılır.   Bilgi(*** 3.ye ait) Fiili hizmet süresi zammının yarısı üç yılı geçmemek üzere Kanunda yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen emeklilik yaş hadlerinden indirilir. Ancak, yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için ölüm ve maluliyet halleri ile 40 ıncı maddenin 2 nci fıkrasının (18) numaralı sırasında bulunanlar hariç anılan maddenin (10) numaralı sırasında yer alan ‘’yer altı İşlerinde çalışan sigortalıların’’ en az 1800 gün, diğer bentlerde yer alan sigortalıların ise en az 3600 gün Kanunda belirtilen işyeri ve işlerde çalışmış olmaları şarttır. Yaş haddi indirimindeki süre sınırı yer altı işlerinde çalışanlar için uygulanmaz. Sigortalıların farklı fiili hizmet süresi zammına tabi işyerinde çalışması halinde, yaş haddinden indirim yapılması için gerekli olan 3600 günün tespitinde tüm işyerlerinde geçen hizmetler dikkate alınır. Ancak, yapılacak yaş indirimine esas fiili hizmet süresi zammı hesaplanırken, yeraltı işyerlerindeki süreler ile diğerleri ayrı olarak değerlendirilir. Ornek1(*) Sigortalı 1900 gün çimento fabrikasında, 2000 gün de civa fabrikasında çalışmıştır. Bu çalışmalar fiili hizmet süresi zammı kapsamında olduğundan, sigortalının emeklilik yaş hadlerinden indirim yapılması için aranan 3600 gün koşulunun yerine gelip gelmediğinin tespitinde ( = 3900) iki işyerinde geçen çalışmalar dikkate alınır. Bilgi(**) 5510 sayılı Kanunla getirilen yeni bir düzenleme olup, yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunanların, Kanunun yürürlüğe girdiği 1/10/2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş hadlerinden indirilir. Ornek(**) Sigortalı kadının engelli çocuğu 1/1/2009 tarihi itibariyle sürekli başkasının bakımına muhtaç duruma gelmiştir. Kadın sigortalının bu tarihten sonraki hizmet süresi 1600 gün olup, emeklilik yaş haddi 49’dur.   Bu durumda kadın sigortalının emeklilik yaş haddinden indirilecek süre;             1600/4 = 400/360 = 1 yıl 1 ay 10 gündür.                             49               10   1        1            ______________                20    10    47  tahsis talep tarihinde sigortalı kadının bu yaşı doldurmuş

14 Sıra Sizde…? 1-) Sigortalının maden işyerleri dışındaki işyerlerinde 2500, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde ise prim gün sayısı bulunmaktadır.Toplam prim gün sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A-) 5300 B-)5650 C-)6000//////İlave Edilecek Gün Sayısı : 2800/4 = 700 Toplam Prim Gün Sayısı: = ‘dir.///// D-)6350 2-) Sigortalının 15/1/1992 – 14/1/1993 süresinde Emekli Sandığına tabi 1 yıllık hizmeti ve bu hizmete ilişkin fiili hizmet zammı süresi bulunmaktadır. Sigortalıya SSK kapsamında aylık bağlanacak olup, SSK’ya tabi hizmet süresi 5200 gündür. Bu durumda sigortalının toplam prim ödeme gün sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A-)5650 B-)6000 C-)Değişmez Çözüm (Emekli Sandığı Gün Sayısı : Emekli Sandığı F.H.Z.S : /4=90 SSK Gün Sayısı : Toplam Gün Sayısı : olur. Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (1) ila (9), (11), (12) ve (15) inci bentlerine göre beş yılı geçemeyeceğinden 1800/4= =5650 olur.11. slaytta bu konuyla ilgili detaylı bilgi verilmiştir., ) 3-)Sigortalının çimento fabrikası işyerinde 1600 gün hizmeti bulunmaktadır. Bu durumda prim ödeme gün sayısına ilave edilecek süre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (söz konusu işyerinde her 360 gün için eklenecek FHSZ 60 gündür) A-) 250 B-)287 C-)267 D-)300      1600 x 60/360  = 266,6 = 267 gün

15 Böylece Sigortalı Emeklilik İşlemlerine ait Tahsis Temel Kavramları dersindeki,
• Sigortalılık Süresi • Prim Ödeme Gün Sayısı • Yaş konularını tamamlamış olduk.


"Emeklilik hizmetleri GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları