Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Emeklilik hizmetleri GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Tahsis temel kavramlari Karşılama sayfasında animasyonlu bir giriş olacak. Animasyonda daire başkanlığının ismi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Emeklilik hizmetleri GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Tahsis temel kavramlari Karşılama sayfasında animasyonlu bir giriş olacak. Animasyonda daire başkanlığının ismi."— Sunum transkripti:

1 Emeklilik hizmetleri GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Tahsis temel kavramlari Karşılama sayfasında animasyonlu bir giriş olacak. Animasyonda daire başkanlığının ismi ve modülün ismi yer alacak. Mesela Sigortalı Emeklilik Dairesi Başkanlığı, Tahsis Temel Kavramları gibi Ve son olarak sağ alt köşede “Devam Etmek İçin Tıklayınız” yazısı gelecek ve bekleyecek. Bu yazıya tıklanınca sonraki ekran gelecek. Devam Etmek İçin Tıklayınız

2 Dersin Hedefleri Nelerdir? Bu dersin sonunda sizler, Gelir/Aylık bağlama işlemlerine esas olmak üzere sigortalıların, Sigortalılık Süresini, Prim Ödeme Gün Sayısını, Yaşını, hesaplayabileceksiniz. 2

3 5510 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesindeki Tahsis Mevzuatına İlişkin Kavramlar Nelerdir? Bu dersimizde 4-a ve 4-b’li Sigortalılar ile ilgili mevzuat anlatılacaktır. 4a,4b,4c liler Kimlerdir ?(*) Hak Sahibi:Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babasını ifade etmektedir. Ay:Ücretleri; her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için, ayın 15'inden ertesi ayın 15'ine kadar geçen, diğer sigortalılar için ise ayın 1'i ilâ sonu arasında geçen ve otuz gün olarak değerlendirilen süreyi ifade etmektedir. Yıl:Ücretleri; her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için, 15 Ocak tarihinden ertesi yılın 15 Ocak tarihine kadar geçen, diğer sigortalılar için ise 1 Ocak ilâ 31 Aralık tarihleri arasında geçen ve 360 gün olarak değerlendirilen süreyi ifade etmektedir. Gelir: İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeyi ifade etmektedir. 3 NOT! 3. VE 4. SLAYTLAR TANIMLAR LİNKİ KONULUP POP-UP ŞEKLİNDE AÇILABİLİR.SLAYT SAYISI AZALTILMIŞ OLUR. TANIMLAR SLAYTLARDAKİ TANIMLAR SİGORTALILIK SÜRESİ İLE BAŞLAMALI.ÖNCEKİLER O ŞEKİLDE YAPILABİLİR.

4 5510 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesindeki Tahsis Mevzuatına İlişkin Kavramlar Nelerdir? Ay:Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile vazife malullüğü halinde yapılan sürekli ödemeyi, ifade etmektedir. Ödeme Dönemi:Gelir ve aylıkların, ödeme tarihinden takip eden ödeme tarihine kadar geçen süreyi ifade etmektedir. Kurum Sağlık Kurulu:Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri incelemek suretiyle,çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını,erken yaşlanma hali ve vaziferlerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını,malullük derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan kurullarını ifade etmektedir. Peşin Sermaye Değeri:Kurumca, bu Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen giderlerin yaş, kesilme ihtimali ve Kurumca belirlenecek iskonto oranı dikkate alınarak hesaplanan tutarı, ifade etmektedir. En son temel yıllık tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının tamamı Sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının % 30u 1 Güncelleme Katsayısı: ‘En son temel yıllık tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının tamamı’ ++ ‘Sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının % 30u’ ++ ‘+ 1’ = « Güncelleme Katsayısı « 4

5 Tahsis Temel Kavramları Nelerdir? Sigortalıların tahsis yardımlarına hak kazanıp kazanmadıklarının tespitinde, sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş kriterlerine göre tespit yapılır. Sigortalılık süresi: Sigortalının malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınmaktadır. Sigortalılık Süresini 2 Bölüm Altında İncelenir: 1)Sigortalılık Süresinin Başlangıcını Etkileyen Faktörler 2) Sigortalılık Süresine Eklenen Süreler 5

6 Sigortalılık Süresinin Başlangıcını Etkileyen Faktörler Nelerdir?  İşe giriş tarihi ile primlerin ödenmeye başladığı tarihin farklı olması.(*)  Kurumca devir alınan 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar.(**)  18 yaşın altında geçen hizmetler.(***)  5510 Sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce birden fazla sosyal güvenlik kanununa tabi hizmeti olanlar. (****)  Birden fazla sigortalılık haline tabi olma.(*****)  Borçlanmalar. (******) 6

7 Sigortalılık Süresine Eklenen Süreler Nelerdir? 5510 sayılı kanunda sigortalılık süresine ilave yapılmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte, Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre hak kazanılan;  Mülga 506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki itibari hizmet süreleri,  5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesine göre verilen fiili hizmet süresi zamları, sigortalılık süresine ilave edilir. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihine kadar gerek 506 sayılı Kanunun ek 5 inci, gerekse 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre verilen fiili hizmet süresi zamları sigortalılık süresine ilave edilmekte iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra 4 (a) sigortalıları için itibari hizmet süresi uygulaması kaldırılmıştır. Kanunun 40 ıncı maddesine göre verilen fiili hizmet süresi zamları prim ödeme gün sayısına ilave edilmekte ve emeklilik yaş hadlerinden indirilmektedir. 506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinde sayılan itibari hizmet süresi kapsamında yer alıp 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde sayılmayan işlerde Kanunun yürürlük tarihinden önce geçen çalışma sürelerinin itibari hizmet süresi olarak değerlendirilmesinde 3600 gün prim ödeme şartı aranmaz. Bu itibari hizmet süreleri aylığa hak kazanma koşullarında dikkate alınır. 7 Mülga 506 sayılı Kanunun Ek 6 ncı maddesine göre, sigortalıların Ek 5 inci maddede sayılan işyerlerinde geçen çalışmalarının her tam yılı için ¼ ‘ü (90 gün) kadar bir süre itibari hizmet süresi olarak eklenir.

8 Sıra Sizde… 1-) Askerlik hizmetini 1/1/1978 - 1/7/1979 tarihleri arasında yapan ve 23/8/1985 tarihinde ilk defa çalışmaya başlayan sigortalı 31/3/2009 tarihli talebi ile 18 ay askerlik hizmetini borçlanmıştır.Sigortalının ilk işe giriş tarihi ne olur? A-) Değişmez B-) 23 /8 /1984 C-) 23 /2 /1984(Doğru Cevap) D-) 23 /5 /1984 2-) 506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinde sayılan itibari hizmet süresi kapsamında yer alıp 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde sayılmayan işlerde Kanunun yürürlük tarihinden önce geçen çalışma sürelerinin itibari hizmet süresi olarak değerlendirilmesinde __ (3600) __(gün prim ödeme şartı aranmaz. Bu itibari hizmet süreleri aylığa hak kazanma koşullarında dikkate alınır. Mülga 506 sayılı Kanunun Ek 6 ncı maddesine göre, sigortalıların Ek 5 inci maddede sayılan işyerlerinde geçen çalışmalarının her tam yılı için _ (90 gün)__ kadar bir süre itibari hizmet süresi olarak eklenir ve İtibari Hizmet Gün Sayısı = Çalışılan Gün Sayısı x __(0.25)___ formülü ile hesaplanır. 8

9 9 Prim Ödeme Gün Sayısı Neyi İfade Eder? 5510 sayılı Kanun malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarına hak kazanmada belli bir prim ödeme gün sayısını koşul olarak aramaktadır. Prim ödeme gün sayısı : Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak geçen sürelere ait gün sayısını ifade etmektedir. Prim ödeme gün sayısı nelerden oluşturmaktadır? 1.Zorunlu, 2.İsteğe bağlı sigorta, 3.Borçlanma, 4.İhya edilen, 5.Birleştirilen, 6.Devir sandıklarına tabi geçen hizmetlere ait gün sayıları ile maden yeraltında geçen hizmetlerin ¼’ü, 7.Fiili hizmet süresi zammı ve ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların çalışmalarının ¼’ ü oluşturmaktadır. (Devam Etmek İçin Tıklayınız )

10 Prim Ödeme Gün Sayısı Neyi İfade Eder? Prim ödeme gün süresine eklenen süreler 4 kısımda incelenir.  Maden işlerinin yer altında işlerinde geçen çalışmaları  5434 sayılı kanunun mülga 32. maddesine göre fiili hizmet süresi zammı  Fiili hizmet süresi zammına tabi çalışmalar  Başka birinin bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılar 10

11 Yaş Tashihleri (Düzeltme) Emeklilik İşlemlerinde Nasıl Dikkate Alınır? İş kazasıyla meslek hastalığı halinde, hak sahiplerine bağlanacak gelirlerin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim veya sağlık kurulu raporu ile ilk defa tespit edildiği tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan, Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, sigortalıların, mülga 5417, 6900, 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlar ile 2925 ve 5434 sayılı kanunlara, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tâbi sandıklara veya 5510 sayılı Kanuna göre ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi oldukları tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan, Ölüm sigortasında hak sahibi çocukların yaşlarında, sigortalının 5510 sayılı Kanuna veya mülga kanunlar kapsamında ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olduğu tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri, sigortalının çalışmaya başlamasından sonra doğan çocukların ise nüfus kütüğüne ilk yazılan, doğum tarihleri esas alınır. 11

12 Yaş Tashihleri (Düzeltme) Emeklilik İşlemlerinde Nasıl Dikkate Alınır? Nüfus kütüğünde ilk defa kayıtlı olan doğum tarihinin; nüfus kütüğünün yenilenmesi sırasında, yeni kütük kayıtlarına, nüfus kütüklerinin naklinde, yeni nüfus idaresi kayıtlarına, Türk vatandaşlığına geçenlerin Türkiye’deki nüfus idaresi kayıtlarına, hatalı işlenmiş olması nedeniyle yapılan düzeltmelerin, sigortalıların iradesi dışında nüfus idaresince yapılan maddi hataların giderilmesi amacını taşıması nedeniyle düzeltilmesi halinde, bu hususların belgelenmesi veya mahkeme kararında belirtilmiş olması halinde söz konusu kayıt düzeltmelerinde, düzeltilen yeni kayıt esas alınır. Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar 1 Temmuz’da, doğum ayı yazılı olup da günü yazılı olmayanlar o ayın birinde doğmuş sayılır. 12

13 Yaş Hadlerinden İndirim Ne Şekilde Yapılır?  Mülga 506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki itibari hizmet süreleri,  5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunanların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri,  5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamındaki fiili hizmet süresi zamları, Belirtilen durumlarda sigortalıların emeklilik için öngörülen yaş hadlerinden indirim yapılması öngörülmüştür. 13

14 Sıra Sizde…? 1-) Sigortalının maden işyerleri dışındaki işyerlerinde 2500, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde ise 2800 prim gün sayısı bulunmaktadır.Toplam prim gün sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A-) 5300 B-)5650 C-)6000//////İlave Edilecek Gün Sayısı : 2800/4 = 700 Toplam Prim Gün Sayısı: 2500 + 2800 + 700 = 6000 ‘dir.///// D-)6350 2-) Sigortalının 15/1/1992 – 14/1/1993 süresinde Emekli Sandığına tabi 1 yıllık hizmeti ve bu hizmete ilişkin fiili hizmet zammı süresi bulunmaktadır. Sigortalıya SSK kapsamında aylık bağlanacak olup, SSK’ya tabi hizmet süresi 5200 gündür. Bu durumda sigortalının toplam prim ödeme gün sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A-)5650 B-)6000 C-)Değişmez D-)6350 Çözüm (Emekli Sandığı Gün Sayısı : 360 Emekli Sandığı F.H.Z.S : 360/4=90 SSK Gün Sayısı : 5200 Toplam Gün Sayısı : 5650 olur. Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (1) ila (9), (11), (12) ve (15) inci bentlerine göre beş yılı geçemeyeceğinden 1800/4=450 5200+450=5650 olur.11. slaytta bu konuyla ilgili detaylı bilgi verilmiştir., ) 3-)Sigortalının çimento fabrikası işyerinde 1600 gün hizmeti bulunmaktadır. Bu durumda prim ödeme gün sayısına ilave edilecek süre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (söz konusu işyerinde her 360 gün için eklenecek FHSZ 60 gündür) A-) 250 B-)287 C-)267 D-)300 Çözüm 1600 x 60/360 = 266,6 = 267 gün 14

15 Böylece Sigortalı Emeklilik İşlemlerine ait Tahsis Temel Kavramları dersindeki, Tahsis Temel Kavramları Sigortalılık Süresi Prim Ödeme Gün Sayısı Yaş konularını tamamlamış olduk. 15


"Emeklilik hizmetleri GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Tahsis temel kavramlari Karşılama sayfasında animasyonlu bir giriş olacak. Animasyonda daire başkanlığının ismi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları