Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AYLIKSIZ İZİN http://maasmutemet.tr.gg/ maasmutemet@gmail.com http://maasmutemet.tr.gg/Genel-saglik-sigortasi.htm maasmutemet@gmail.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AYLIKSIZ İZİN http://maasmutemet.tr.gg/ maasmutemet@gmail.com http://maasmutemet.tr.gg/Genel-saglik-sigortasi.htm maasmutemet@gmail.com."— Sunum transkripti:

1 AYLIKSIZ İZİN http://maasmutemet.tr.gg/ maasmutemet@gmail.com

2 AYLIKSIZ İZİN 5434 sayılı Kanun iştirakçisi iken 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi hükmü gereğince aylıksız izin süreleri 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre incelenecektir.

3 AYLIKSIZ İZİN 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında görev başlayan kamu görevlilerinin tabi oldukları personel mevzuatına göre aldıkları aylıksız izin süreleri Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile borçlanma kapsamına alınmıştır. 3

4 AYLIKSIZ İZİN Aylıksız izin ; -657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77,78 ve 108 inci maddesi ile düzenlenmiştir. -77 inci madde ile, Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmibir yıla kadar aylıksız izin verilebilmektedir.

5 AYLIKSIZ İZİN 78 inci madde ile,
AYLIKSIZ İZİN 78 inci madde ile, Mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere, b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere İki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir. Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.

6 AYLIKSIZ İZİN 108 inci madde ile de,
AYLIKSIZ İZİN 108 inci madde ile de, A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir. B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. (önceki hükümde süre bir yıldı ve babaya ücretsiz izin hakkı bulunmamakta idi.)

7 AYLIKSIZ İZİN C) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir ( 6111 sayılı Kanunla getirilen yeni fıkra )

8 AYLIKSIZ İZİN Bu maddeye göre ücretsiz izin verilebilmesi için
AYLIKSIZ İZİN Bu maddeye göre ücretsiz izin verilebilmesi için Evlat edinilen çocuğun 3 yaşını doldurmamış olması Evlat edinilen çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleşmesi veya vesayet dairelerinin izninin bulunması gerekmektedir. Bunların gerçekleşmesi halinde eşe, 24 aya kadar ücretsiz izin verilmektedir. Evlat edinen kişilerin her ikisinin de memur olması halinde 24 aylık süre eşler arasında iki bölüm halinde kullanılabilir.

9 AYLIKSIZ İZİN D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

10 AYLIKSIZ İZİN E)Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

11 AYLIKSIZ İZİN F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır. G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır

12 AYLIKSIZ İZİN 657 sayılı Yasa dışındaki personel yasalarına tabi olanların ücretsiz izin haklarının tabi oldukları personel yasası hükümlerine göre incelenmesi gerekmektedir. Nitekim, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Yasasında Akademik personelin ücretsiz izin hakları belirlenmiş, ayrıca, bu yasada yer almayan hususlarda 657 sayılı yasa hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olduğundan, 657 sayılı Yasanın 108. maddesinde yer alıp da 2914 sayılı yasanın ilgili maddelerinde belirtilmemiş olan mazeretlerde, 108. madde hükümlerine göre aylıksız izin verilebilmektedir.

13 AYLIKSIZ İZİN Ayrıca, tarihinde yürürlüğe giren 4688 sayılı Kamu görevlileri Sendikaları Kanununda, Sendika ve Konfederasyon yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Sandık iştirakçileri bu görevleri süresince kurumlarınca aylıksız izinli sayılacağından, aylıksız izinde geçen sürelerine ait emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının yöneticisi oldukları sendikaları tarafından her ay yatırılması halinde bu süreleri emeklilikte geçerli fiili hizmet sürelerine eklenecektir. Fiili hizmetten sayılan bu süreler 6/7/2004 tarihine kadar emeklilik keseneğine esas aylıklarının tespitinde değerlendirilmekte iken, 5198 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 6/7/2004 tarihinden sonra bu sürelerin kazanılmış hak aylıklarında da değerlendirilmesi imkanı sağlanmıştır.

14 AYLIKSIZ İZİN 5434 sayılı kanunun ek 72. maddesi ile personel kanunlarına göre aylıksız izinli sayılanların, aylıksız izinli olarak geçen sürelere ilişkin kesenek ve karşılıklarını istekleri halinde her ay veya 5434 sayılı kanunun 102. maddesinde belirtilen süreler içerisinde başvurmaları ve kesenek ve karşılıklarını aynı süreler içerisinde ödemeleri halinde aylıksız izin sürelerinin fiili hizmetlerinden sayılması imkanı sağlanmıştır.

15 AYLIKSIZ İZİN Buna göre,
Ek 72. maddeye göre ilgililer, ücretsiz izin kullandıkları süre içinde her ayın keseneğini o ayın l5’ inden izleyen ayın 14’ üne kadar yatırabilecekleri gibi 102. maddede belirtilen süreler içerisinde de yatırabileceklerdir. Buna göre, Aylıksız izinde geçen sürelerine ait kesenek ve karşılık tutarlarını her ay yatırmayanlardan a) İstekle emekliye ayrılacak olanlar istek tarihinden en az 6 ay önce,

16 AYLIKSIZ İZİN b) Kurumlarınca re’sen (malullük, yaş haddi dahil) emekliye ayrılacak olanlarla, ölenlerin görevleriyle ilgilerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde kendileri veya dul yetimleri tarafından başvurmaları ve başvurularının kurum kayıtlarına geçtiği tarihteki derece kademeleri varsa ek gösterge rakamı, katsayı ve emekli keseneğine esas aylığının hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınarak hesaplanacak olan kesenek ve karşılık miktarını, def’aten ödemeleri halinde aylıksız izinde geçen süreleri fiili hizmet sürelerine eklenecektir. Kesenek ve karşılık tutarlarını her ay ödeyenler 6 aylık bekleme süresine tabi olmayacaktır.


"AYLIKSIZ İZİN http://maasmutemet.tr.gg/ maasmutemet@gmail.com http://maasmutemet.tr.gg/Genel-saglik-sigortasi.htm maasmutemet@gmail.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları