Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
YURT İÇİNDE VE DIŞINDA GÖREVLENDİRME KASIM 2014 DÖNEMİNDE VERİLMESİ PLANLANAN EĞİTİM PROGRAMI 1

2 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39. maddesinde öngörülen Yurtiçinde ve Yurtdışında geçici görevlendirmeler

3 ancak kısa süreli (3 aya kadar)
Öğretim üyeleri Öğretim görevlileri, okutmanlar Öğretim yardımcıları Süreli atananlar yurtdışında ancak kısa süreli (3 aya kadar)

4 Kısa süreli ≤ 3 ay Uzun süreli > 3 ay
Bilimsel toplantılar, inceleme, araştırma ve uygulama. İnceleme, araştırma ve uygulama için görevlendirmelerde konu ile ilgili bir ön raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabulü şartı aranır. Kongrelere bilimsel tebliğ ile katılmak esastır. Kısa süreli ≤ 3 ay Uzun süreli > 3 ay İnceleme, araştırma ve uygulama yapmak için İlgili yönetim kurullarınca onaylanacak bir çalışma programı şarttı aranır.

5 Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurtiçinde
ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına 1 hafta < 15 gün > 15 günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda İLGİLİ YÖNETİM KURULUNUN KARARI + REKTÖRÜN ONAYI

6 Kurumları adına yurtdışında görevlendirilecek öğretim
üyelerine verilecek yolluklar, yol masrafları ve gündelikler , yurtdışına gönderilen Devlet memurlarına verilen gündeliklerin aynı olmak üzere, genel hükümler çerçevesinde ödenir. Geçici görev yolluğu, yükseköğretim kurumu hesabına gönderilenlere kurum bütçesinden, üniversite dışındaki bir kurum hesabına gönderilenlere ise ilgili kurumun bütçesinden ödenir.

7 GÖREVLENDİRMEDE ÖN ŞART
Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerin yapılabilmesi için ilgili birimin eğitim ve öğretim programlarının aksatılmayacağ ı nın bölüm başkanının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenmiş olması şarttır.

8 görevlendirmeden sonra Üniversiteye dönüş ve işe başlama
Öğretim üyelerinin Üniversitede veya muhtelif üniversitelerde toplam olarak en az 6 yıl çalışmış olmak / önceki uzun süreli yurtdışı görevlendirmeden sonra Üniversiteye dönüş ve işe başlama tarihinden itibaren aylık ve yolluklarını üniversiteden alanlar için en az 6 yıl, aylık ve yolluk almayacaklar için en az 2 yıl geçmiş olması gerekir. Yurtdışında görevlendirilen öğretim elemanlarına yurtdışı kuruluşlardan burs veya ücret sağlanmışsa görev yapacakları sürece bu elemanlar üniversite yönetim kurulu kararı ile aylıklı veya aylıksız izinli sayılabilirler. İlgili elemanların aylıklı veya aylıksız izinli sayılması, yabancı ülkede temin edilen burs veya ücretin geçimini sağlayıp sağlayamayacağı esas alınarak karara bağlanır.

9 Kısa süreli görevlendirmeden aylıkları dışında üniversite
Kısmi statüde görev yapan profesör ve doçentler bilgi ve görgülerini artırmak ve bilimsel araştırma yapmak üzere kontenjanla yurtdışında çalışmalara katıldıklarında, masrafları devlet bütçesinden, döner sermayeden ve üniversitenin diğer gelir kaynaklarından ödenmez. Bunlara önce 1 yıla kadar, gerekli görülüyorsa 1 yıla kadar daha aylıksız izin verilebilir. Kısa süreli görevlendirmeden aylıkları dışında üniversite bütçe imkanlarından yararlanamazlar. 9

10 SÜRELİ ATANMIŞ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ VE OKUTMANLAR
yurtdışında ancak kısa süreli görevlendirilebilirler. SÜREKLİ ATANMIŞ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ VE OKUTMANLAR öğretim üyeleri gibi görevlendirilirler.

11 Yurtdışında 2 yıla kadar görevlendirilebilirler
Üniversitede en az 1 yıl görev yapmış olmak ve genel hükümlere göre mecburi hizmet Yüklenmek şartıyla Yurtdışında 2 yıla kadar görevlendirilebilirler Bunların görevleri 5 yıla kadar uzatılabilir

12 Uzun süreli görevlendirme
ve görev süresinin uzatılması ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine rektörce kararlaştırılır.

13 Yurtdışında görevlendirilenler; kendilerine verilen onaylanmış çalışma programına göre düzenleyecekleri ayrıntılı faaliyet raporunu yurda dönmelerinden sonra 1 aylık süre içinde bilimsel bir toplantıda sunmak üzere bağlı bulundukları rektörlüklere vermekle yükümlüdürler.

14 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca yapılacak
Hükümetlerarası kültür anlaşmalarına göre veya üniversitelerin yurtdışı üniversitelerle yaptığı ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış bulunan anlaşmalar gereğince yapılacak yurtdışı görevlendirmeler 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca yapılacak yurtdışı görevlendirmeler Bu Yönetmelik’te geçen sınırlamalara tâbi değildir.


"BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları