Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ABDULMUTTALİP ŞAHİN Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmeni.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ABDULMUTTALİP ŞAHİN Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmeni."— Sunum transkripti:

1 ABDULMUTTALİP ŞAHİN Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmeni

2 BBir takım çalışmasıdır. BBaşarıyı elde etmek içinde takım ruhu esastır. A.ŞAHİN

3 OOrtak menfaatler, değerler çerçevesinde, belirlenmiş süreler için bir amacın yerine getirilmesi ve ya bir hedefin gerçekleştirilmesi için bir araya gelmiş ya da getirilmiş insan grubudur.

4 KKurum içerisinde kişiler arasında bağımsızlığı ve iletişimi geliştirip, güven ortamının oluşmasına zemin hazırlayan ve bu ortamın kalıcı olmasını sağlayan bir çalışma sistemidir.

5 YYapılacak işin niteliğine göre, iş için gerekli işlem ve eylemlerin eşgüdümlenerek, birden çok çalışanın bir araya getirilip güçlerini birleştirmesi ve elbirliği ile (sinerji yaratarak) işi yapmalarının sağlanmasıdır.

6 ÖÖncelikleri belirlemek için beraber çalışarak işin sonuçlarını iyileştirmek, problemleri çözmek, kararlar almak. GGrup üyeleri arasındaki kişisel ilişkileri düzelterek, üyeleri gereksiz yakın gözetimden kurtarmak,

7 yyaşamlarını zenginleştirerek, yaptıkları işin efendisi olmalarına izin vermek, iişleri başarıyla yapmaktan elde edilen yararlara katılmalarını sağlayarak çalışma yaşamının niteliğini iyileştirmek.

8 TTakımlarda etkili çalışma yapabilmek için üyelerin karakteristik davranış özelliklerini de bilmek gerekir.

9 ÖÖnerici KKarşı önerici DDestekleyici HHayırcı

10 SSavunucu AAkıncı EEngelleyici YYergici ÖÖzetçi

11 AAraştırıcı KKırıcı TTuzakçı YYakınmacı

12 EErkçi BBilgiç hhayran toplayıcı ööğrenici vb.

13 ÇÇalışanın örgütsel davranışı oluşturabilmesi için yapacağı işi ile ilgili bilgi ve becerileri kazanmış olması gerekir. AAncak çalışanın işindeki yeterliliği nedenli yüksek olursa olsun bu yeterliliği her zaman sergileyememektedir. Çünkü güdeleyici etkilere ihtiyacı vardır.

14 TTakım çalışması süreç yönetimine benzer bir çalışmadır. HHer üye zincirin bir halkasını oluşturur.  Bir halkanın işlevini yerine getirmemesi o takımın etkililiğini düşürür. A.ŞAHİN

15 TTakım üyelerinin ulaşacakları hedefe coşku ile güdülenmiş olması başarı için gereklidir. TTakımın her üyesi; o takımın etkin, saygın ve vazgeçilmez bir üyesi olduğu bilincini geliştirmiş olmalıdır.

16 TTakımda düşünce üretmek, seçerek bulmak, öneri geliştirmek için ılımlı çatışmaların ötesinde üyeler arasında hedefe yönelik çabaları engelleyecek bir çatışma olmamalıdır. ÜÜyeler bir birlerine inanmalı ve güvenmelidir.

17 ÜÜyeler birbirlerini kimin ne yapıp ne yapamayacağı yönünde tanımalıdır. ÜÜyelerin kaygı, korku, cesaret gibi yönleri takım liderince bilinmelidir. TTakımın ulaşacağı hedefler üyelere çekici gelmelidir.

18 KKararlar ve çözümler takımın her üyesinin katkısıyla oluşturulmalıdır. TTakım üyeleri kendilerini ve diğerlerini geliştirmek için elbirliği etmelidir.

19 HHedeflere ulaşmada takım lideri her üyenin yeni düşünce ve yöntem yaratacağına inanmalı ve ortam yaratmalıdır. TTakımın her üyesi topladığı bilgileri diğer üyelerle paylaşmalıdır.

20 TTakım üyeleri önlerine çıkan engellerden yılmamalı çözümün kendi gayretleri ile sağlanacağına inanmalıdırlar. YYönetim tarafından takımların gayretleri tanınmalı ve takdir edilmelidir.

21 TTakımın hedeflerinin takım üyelerine tanıtılması TTakım üyelerine görevlerinin dağıtılması HHer üyenin görüşünü de alarak üyelerin görevlerinin belirlenmesi

22 HHer üyenin hedeflerine ulaşmasına kılavuzluk edecek iş programlarının üyelere yaptırılması ve program üzerinde görüş birliğine varılması BBaşarı ölçütlerinin belirlenmesi, ölçme yöntem ve araçlarının belirlenmesi

23 TTakım üyelerinin iş programları arasında nasıl eş güdüm sağlanacağının belirlenmesi AAra değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi TTakım olarak iş sonucunun ölçülüp değerlendirilmesi

24 EElde edilen sonucun raporlaştırılıp sunum haline getirilmesi SSonuçların kurum çalışanları ile paylaşılması

25 TTartışma başlatabilme AAmaçlara erişebilmek için öneri getirebilme KKonuları özetleyebilme İİşe ve ekibe sahiplenme BBirlik anlayışı içinde olma

26 FFarklı çözümler getirmede yaratıcı olma ve uzlaşma SStandartlar konusunda grupla beraber hareket etme VVerilere dayalı konuşma EEleştiriye tahammül etme

27 İİnsan ilişkileri konusunda bilgili olma ve her türlü ilişkide samimi olma HHoş görülü olma

28 nneden işe yaramayacağını göstermeye çalışırlar NNeden zor olduğunu anlatarak söze başlarlar KKarşısındaki fikri çürütmeye çalışırlar SSöze “ama” diye başlarlar

29 NNasıl yararlı olacağını sorgularlar ZZorlukları nasıl aşılabileceğine ilişkin öneriler geliştirirler KKarşı fikrin işe yarar tarafını bulmaya çalışırlar SSöze hiçbir zaman “ama” diye başlamazlar.

30 NNasıl yararlı olacağını sorgularlar ZZorlukları nasıl aşılabileceğine ilişkin öneriler geliştirirler KKarşı fikrin işe yarar tarafını bulmaya çalışırlar SSöze hiçbir zaman “ama” diye başlamazlar.

31 11.Empati kurar 22.Sinerji yaratır 33.Motivasyonu yüksektir 44.Katılımcıdır 11. Ben merkezci(bireysel) 22.Sadece kendi gücüne inanan 33.Motivasyonu düşük 44.Bireyseldir

32 55.İyi iletişim kurar 66.Takım misyon ve vizyonunu benimser 77.Ekip başarısını ön planda tutar 55.İletişime kapalı 66. Takım misyon ve vizyonunu benimsememiştir 77.Bireysel başarıyı ön planda tutar

33 88.Yaratıcıdır 99.Bilgiyi paylaşır 110.Kendisi ile barışıktır 88.Yaratıcı değildir 99.Bilgiyi saklar 110.Küskün ve kavgacıdır

34 111.Takımını yüceltir 112.Pozitif düşünür 111.Takımı sabote eder. 112.Genelde olumsuz(negatif) düşünür.

35 KKredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü17 Mayıs 2001(İnternetten İndirilmiştir.)


"ABDULMUTTALİP ŞAHİN Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmeni." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları