Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mustafa ÖZÜNLÜ Kamu Yönetimi Bilim Uzmanı Mart 2015 Ürgüp/NEVŞEHİR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mustafa ÖZÜNLÜ Kamu Yönetimi Bilim Uzmanı Mart 2015 Ürgüp/NEVŞEHİR"— Sunum transkripti:

1 Mustafa ÖZÜNLÜ Kamu Yönetimi Bilim Uzmanı Mart 2015 Ürgüp/NEVŞEHİR
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mustafa ÖZÜNLÜ Kamu Yönetimi Bilim Uzmanı Mart 2015 Ürgüp/NEVŞEHİR

2

3 Kanun Hükmünde Kararname Genel Tenbih İlan Duyuru
Yönetmelik Tüzük Anayasa Kararname Karar Tebliğ Sirküler Genelge İlke Kararı Esaslar Yönerge Talimat Statü Genel Emir Tenbihname Plan Tarife İzahname Açıklama Kanun

4 Kanun Hükmünde Kararname Genel Tenbih İlan Duyuru
Yönetmelik Tüzük Anayasa Kararname Karar Tebliğ Sirküler Genelge İlke Kararı Esaslar Yönerge Talimat Statü Genel Emir Tenbihname Plan Tarife İzahname Açıklama Kanun

5 NORMLAR HİYERARŞİSİ Mevzuatın belirli bir kaynağının olması gerekmektedir ve her mevzuat metni bir dayanağa sahip olmak zorundadır. Normlar hiyerarşisi kavramıyla açıklanabilecek bu durumda en üstte “anayasa” yer almaktadır. Bunu kanun (yasa), tüzük ve yönetmelikler izler. Kamu yönetiminde yürütme organı olan hükümetin (Bakanlar kurulunun) aldığı yürütme kararları da mevzuatı biçimlendirir ve uygulamaya yön verirler.

6 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
ANAYASA KANUN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME TÜZÜK YÖNETMELİK “kararname “, “karar”, “tebliğ”, “sirküler”, “genelge”, “ilke kararı”, “esaslar”, “yönerge”, “talimat”, “statü”, “genel emir”, “tenbihname” , “genel tenbih”, “ilan”, “duyuru”, “plan”, “tarife”, “izahname”, “açıklama “

7

8 TASLAK MADDELERİ Taslaklar, sırasıyla maddeler, fıkralar, bentler ve alt bentlerden oluşur. MADDE FIKRA BENT ALT BENT

9 fıkra Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi
MADDE 2- (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükm olunamaz. (2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. (3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz. bent Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri MADDE 3- (1) Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri şunlardır; a) …, b) …, c) …, ç) …, d) …, e) …, alt bent 1) …, 2) …, 3) …, 4) …, 5) …, f) …, g) …, ğ) …, h) ….

10 ANAYASA Bir devletin kuruluşunu, örgütlenişini, temel organlarının işleyişini ve birbirleriyle olan ilişkilerini, devlet iktidarının el değiştirmesini düzenleyen ve kişilerin hak ve özgürlüklerini güvence altına alan değiştirilmesi ve kabulü diğer kanunlara göre farklılık gösteren kurallar bütünüdür.

11 MİLLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
Anayasaların ve kanunların hazırlanmasında, milletlerarası andlaşmaların öngördüğü ilkeler kaynaklık teşkil etme özelliği taşırlar. * İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme

12 KANUNLAR Yasama organı tarafından ihtiyaç duyulan konularda belli şekil ve usullere uyularak kabul edilen, usulüne uygun olarak yayımlanarak yürürlüğe konulan ve ait olduğu toplum için uyulması zorunlu olan genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır.

13 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
Bakanlar Kurulunun TBMM’den veya Anayasadan doğrudan doğruya aldığı bir yetkiye dayanarak yaptığı, daha sonra TBMM’nin denetimine tabi olan ve normlar hiyerarşisinde kanun düzeyinde yer alan bir düzenleyici işlemdir.

14 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
* Temel Haklar * Kişi hakları ve Ödevleri * Siyasi haklar ve ödevler * Bütçede değişiklik yapabilme konuları KHK ile düzenlenemez.

15 TÜZÜKLER Bir kanunun uygulanmasını göstermek ve emrettiği işleri belirtmek amacıyla, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay’ın incelemesinden geçirilmek şartıyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır.

16 TÜZÜKLER Yazılı olup, Bakanlar Kurulunca çıkartılır. Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek amacıyla çıkartılır. Sebep unsuru bir kanundur. Bir kanuna dayanmadan tüzük çıkarılamaz. Danıştay’ın incelemesinden geçirilmesi zorunludur. Cumhurbaşkanınca imzalanır ve Kanunlar gibi yayımlanır.

17 YÖNETMELİKLER Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını göstermek, sağlamak ve bunlara aykırı olmamak koşuluyla çıkarılan kural tasarruflardır.

18 YÖNETMELİKLER Başbakanlık, bakanlıklar, kamu tüzel kişilerince Kanun ve tüzüklere dayanılarak ve bunların uygulanmasını sağlamak için çıkartılır. Kanun ve tüzükler, yönetmeliği çıkaran idarenin görev alanı ile ilgili olması gerekir. Kamuyu ilgilendiriyorsa aksi kararlaştırılmadıkça Resmi Gazetede yayımlanır.

19 BAKANLAR KURULU KARARLARI
Bakanlar Kurulu, idari görevlerini “kararname” veya “karar” olarak isimlendirilen işlemlerle yerine getirir. Bu işlemler kolektif işlem olduklarından Başbakan ve tüm bakanlarca oybirliğiyle kabul edilmesi ve aynı anda imzalanması zorunludur. Bakanlar Kurulunun bu işlemleri karşı imza kuralı çerçevesinde Cumhurbaşkanı tarafından da imzalanır.

20 TEBLİĞLER Kanunların, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin nasıl uygulanacaklarını açıklamak amacıyla çıkartılan yazılı hukuk kurallarıdır. Kural olarak yönetmelik çıkarmaya yetkili tüm idare makamları tebliğ çıkartabilir. Tebliğler genellikle üst hukuk normlarını açıklamaya yönelik çıkarıldıkları için kamuyu ilgilendiren tebliğlerin Resmi Gazetede yayımlanması zorunludur.

21 GENELGELER Daha çok idarenin iç işleyişine yöneliktir. Kamu hizmetinde yaşanan aksaklıkları en aza indirmek, idarenin birimleri arasında uygulama birliği sağlamak, mevzuatın uygulanmasında tereddüte düşülen hususları açıklamak ve bazı uygulamalara dikkat çekmek amaçlarıyla başka düzenlemelerle belirlenmiş konularda çıkarılan yönetsel metinlerdir. Genellikle merkezi yönetimin taşra uygulamalarını yönlendirmede başvurduğu en pratik yoldur.

22 YÖNERGELER Genel olarak yönetmeliklerde belirlenen konularda, yönetimin genel eylem ve işlemlerine açıklık getirmek için hazırlanan ve yönetmeliğe göre daha değişken ve esnek kuralları kapsayan; Genel, nesnel ve kişilik dışı nitelikteki düzenleyici işlemlerdir. Yönergelerin yönetenler ve yönetilenler bakımından bağlayıcılığı vardır.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARZ EDERİM


"Mustafa ÖZÜNLÜ Kamu Yönetimi Bilim Uzmanı Mart 2015 Ürgüp/NEVŞEHİR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları