Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERGİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERGİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI"— Sunum transkripti:

1 VERGİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
EMRULLAH TÖREMEN Devlet Gelir Uzmanı Tel:

2 GENEL Devlet Kavramı Hukuk Kavramı Özel Hukuk Kamu Hukuku

3 KAMU HUKUKU Anayasa Hukuku İdare Hukuku Ceza Hukuku Mali Hukuk
Yargılama Hukuku İcra ve İflas Hukuku

4

5 VERGİ NEDİR Vergi; devletin ya da devletin yetkilendirdiği kamu tüzel kişilerinin kamu harcamalarını karşılamak üzere yasalar çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin ödeme gücü üzerinden zora dayanarak ve karşılıksız olarak aldığı parasal değerlerdir.

6 VERGİNİN ÖZELLİKLERİ Kamu harcamalarına karşılık alınır
Ödeme gücüne göre alınır Zora dayanarak alınır Kişisel karşılığı yoktur Parasal değerlerle alınır

7 VERGİ HUKUKUNUN KONUSU
Hukuk Kavramı Genel Hukuk İçindeki Yeri Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi -Anayasa Hukuku -İdare Hukuku -Ceza Hukuku -Uluslararası Hukuk -Özel Hukuk

8 VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI
a-Yasama Organından Doğan Kaynakları -Anayasa -Kanun -Uluslararası vergi anlaşmaları

9 VERGİNİN ANAYASALLIĞI
Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.

10 ANAYASAL VERGİ İLKELERİ
Genellik Kamu giderlerinin finansmanına katkı Vergi kanunları önünde eşitlik Mali güce göre vergilendirme Vergide adalet Kanunilik ilkesi Bakanlar kurulunu yetkilendirme

11 b-Yürütme Organından Doğan Kaynakları
-KHK, BKK -Tüzük, Yönetmelik, Genel Tebliğ -Muktezalar, Sirküler -Genelgeler, Genel Yazılar c- Yargı Organından Doğan Kaynakları -Anayasa Mahkemesi Kararları -İçtihadı Birleştirme Kararları -Diğer Yargı Kararları

12 VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI
Yer Bakımından Uygulanması Zaman Bakımından Uygulanması -Vergi Kanunlarının Yürürlüğe Girmesi -Vergi Kanunlarının Yürürlükten Kalkması -Vergi Kanunlarının Geriye ve İleriye Yürümesi Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması -Yorum, İspat, Delil ve Kıyas Yasağı

13 VERGİNİN TARAFLARI Vergi İdaresi Mükellef veya Sorumlu
-Kanuni mükellef -Aracı mükellef -Fiili mükellef Vergi ehliyeti ve temsil

14 MÜKELLEF VE SORUMLU Mükellef: Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek ve tüzel kişidir. Sorumlu: Verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı sorumlu olan kişidir.

15 VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER
Kanuni Süreler İdari Süreler Yargısal Süreler

16 VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ
Verginin Konusu Vergiyi Doğuran Olay Muafiyet İstisna Vergi Matrahı Tarifesi

17 VERGİLENDİRME SÜRECİ Tarh -Beyanen -İkmalen -Re’sen -İdarece tarh
Tebliğ Tahakkuk Tahsil

18 VERGİ BORCUNUN ORTADAN KALKMASI
Ödeme (Tahsil) Zamanaşımı Tarh (tahakkuk) Zamanaşımı Tahsil zamanaşımı Terkin ve Tahakkuktan Vazgeçme Hata Düzeltme Pişmanlık ve Islah Uzlaşma Mahkeme Kararı Ölüm ve Af

19 VERGİ SUÇ VE CEZALARI a-Mali Nitelikli Suç ve Cezalar
-Vergi ziyaı suçu ve cezası -Usulsüzlük Suçları ve cezaları -Tekerrür

20 b-Hürriyeti Bağlayıcı Suç ve Cezalar
-Kaçakçılık -Vergi Mahremiyetini İhlal suçu ve cezası -Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu ve Cezası -Kaçakçılığa İştirak Suçu ve Cezası

21 VERGİ TÜRLERİ Gelir Üzerinden Alınan Vergiler -Gelir vergisi
-Kurumlar vergisi Harcamalar üzerinden alınan vergiler -KDV -ÖTV -Gümrük -BSMV -Damga -Değerli kağıtlar ve harçlar

22 Servet üzerinden alınan vergiler
-MTV -Emlak vergisi -Veraset ve intikal vergisi

23

24

25


"VERGİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları