Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Patent V. Tescil İşlemleri A. Ulusal Patnet Başvurusu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Patent V. Tescil İşlemleri A. Ulusal Patnet Başvurusu"— Sunum transkripti:

1 Patent V. Tescil İşlemleri A. Ulusal Patnet Başvurusu
1) Başvuru Prosedürü 2) Başvurunun İncelenmesi a) Başvurunun Şekli Şartlara Uygunluk Açısından İncelenmesi b) Başvurunun Yayınlanması c) Araştırma Raporunun Düzenlenmesi d) İnceleme Sisteminin Tercih Edilmesi İncelemesiz Patenet Sitemindeki Prosedür İncelemeli Patenet Sitemindeki Prosedür 3) Patent verildikten sonra şekli eksikliklere itiraz B. Uluslararası Patnet Başvurusu 1) Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) 2) Avrupa Patenet Sözleşmesi (EPC) © myolcu

2 Patent A. Ulusal Patnet Başvurusu 1) Başvuru Prosedürü a) Başvuru Yeri
Buluşlara patent verilebilmesi için, TPE`ye başvurulur © myolcu

3 Patent 1) Başvuru Prosedürü b) Başvuru Şekli ve Kapsamı
Buluşlara patent verilebilmesi için, Yönetmelıkte şekli ve kapsamı belirlenen ve aşağıda belirtilen unsurlar ile başvuruda bulunmak şarttır (m.42/1) : a - Başvuru dilekçesi; b - Buluş konusunu açıklayan tarifname; c - Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler; d - Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler; e - Özet; f - Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge. © myolcu

4 Patent b) Başvuru Şekli ve Kapsamı
Başvuru Dilekçesinde Buluşu Yapanın Belirtilmesi Zorunluluğu Buluş sahibine, halefine veya yetkili temsilcisine aittir. Başvuruda buluşu yapan belirtilir (m.44/1). Eğer başvuruda bulunan, buluşu yapan değilse veya buluşu yapan birden çok kişi ise, başvuruda bulunan kişinin, buluşu yapan veya yapanlardan patent isteme hakkını ne şekilde elde ettiği, başvuruda açıklanır (m.44). Buluşu yapanın belirtilmemesi veya patent isteme hakkının ne şekilde elde edildiğinin açıklanmaması halinde, başvurunun incelenmesi işlemi başlatılmaz (m.44/son). © myolcu

5 Patent b) Başvuru Şekli ve Kapsamı Buluş konusunu açıklayan tarifname
Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık ve yeterli yazılır (m.46/1). © myolcu

6 Patent Buluş konusunu açıklayan tarifname Şekli
Mikrobiyolojik bir usulle ilgili buluşalrda tarifname Eğer, buluş, mikrobiyolojik bir usulle ilgili ise ve ilişkin olduğu mikroorganizma ilgilenenler tarafından ulaşılabilir değilse, tarifnamenin, m.46/1`e uygun sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar gerekir (m.46/2): a – Mikro-manın özellikleri ile ilgili bilgilerin tarifnamede yer alması; b - Başvuru sahibi tarafından en geç başvuru tarihine kadar, Milletlerarası Anlaşmalara uygun olarak kurulmuş ve yetkili tevdi merciine bir mikroorganizma kültürünün verilmesi. Tevdi mercii, m.55/2`ye göre, ilanda belirtilir (m.46/3). Yayınlanan başvurular, Yönetmelıkte şekil ve şartları tesbit edilen hususları kapsayacak şekilde, ilgili bültende periyodik olarak duyurulur (m.55/2). © myolcu

7 Patent b) Başvuru Şekli ve Kapsamı Buluş konusunu açıklayan tarifname
Tarifnamenin dili Tarifname ve istem veya istemler, başvuru sırasında İngilizce veya Fransızca veya Almanca dillerinden biri ile verilebilir. Bunların Türkçeye çevrilmesi ve Enstitü'ye veya onun yetkili kıldığı makama verilmesi için, her hangi bir bildirime gerek olmaksızın, 1 aylık süre tanınır. Bu işlem için Yönetmelıkte yazılı ücret ödenir (m.41/4). © myolcu

8 Patent b) Başvuru Şekli ve Kapsamı Patent İstemleri Kavram (m.47)
Başvuru bir veya birden çok istemi içerir. İstem veya istemler buluşun korunması istenilen unsurlarını tanımlar. Her istem açık ve öz olmalıdır. İstem veya istemlerin dayanağı tarifnamedir. İstem veya istemler tarifnamede tanımlanan buluşun kapsamını aşamaz. İstem veya istemler Yönetmelık hükümlerine uygun şekilde yazılır. © myolcu

9 Patent b) Başvuru Şekli ve Kapsamı Patent İstemleri
Patent İstemlerinde Değişiklik (m.64) İmla hataları yapılması, yanlış evrak verilmesi gibi belirgin hataların düzeltilmesi dışında, patent istem veya istemlerinin değiştirilebilmesi, ancak bu Kanun Hükmünde Kararnamenin açıkça izin verdiği hallerde ve yalnız patent verilmesi işlemleri safhasında yapılabilir. Başvuru sahibinin, m.64/1`in hükmüne uygun olarak, patent istem veya istemlerinde bir değişiklik yapabilmesi için, başvuru üzerinde Patent Sicili'nde hakları kayıt edilmiş kişilerden izin alması zorunlu değildir. Patent istem veya istemlerinde yapılacak değişikliklerle başvurunun kapsamı genişletilemez. © myolcu

10 Patent b) Başvuru Şekli ve Kapsamı Özet (m.48)
Özet, sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder, başka amaçlar için kullanılamaz. Özet, özellikle korumanın alanının belirlenmesindeve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz. Enstitü, üçüncü kişilerin daha iyi bilgi edinmesi bakımından, gerekli gördüğü zaman özette değişiklik yapabilir. Bu durumda yapılan değişiklik başvuru sahibine bildirilir. © myolcu

11 Patent b) Başvuru Şekli ve Kapsamı Başvuru Ücreti
Bir patent başvurusunun geçerliliği için, bu KHK`nin öngördüğü başvuru ücretinin, başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç 7 gün içinde ödenmesi şarttır (m.42/2). Başvuru ücretinin bu süre içinde ödenmemesi halinde, başvuru geri alınmış kabul edilir (m.42/2).. © myolcu

12 Patent b) Başvuru Şekli ve Kapsamı
Patent başvuru dosyalarıının üçüncü kişilerce incelenmemesi Kural: Henüz yayınlanmamış patent başvurularının dosyaları başvuru sahibinin yazılı izni olmadan üçüncü kişiler tarafından incelenemez (m.67/1). İstisnalar: 1) Başvuru sahibinin, başvurusundan doğan haklarını, kendilerine karşı ileri sürmek istediğini ispat edebilen üçüncü kişiler, başvuru sahibinin izni olmaksızın, henüz yayınlanmamış patent başvurusu dosyasını inceleyebilir (m.67/2). 2) m.45`e (buluşun bütünlüğü) göre ayrılan bir başvurunun, m.12`ye (gasp) göre yapılan yeni bir patent başvurusunun veya m.65`a (FM`ye değiştirme) göre değiştirilmiş başvurunun yayınlanması halinde asıl başvuru dosyası, başvuru sahibinin izni olmaksızın, başvurunun yayınlanmasından önce üçüncü kişiler tarafından incelenebilir (m.67/3). © myolcu

13 Patent b) Başvuru Şekli ve Kapsamı
Patent başvuru dosyalarıının üçüncü kişilerce incelenmemesi Yayaımlanmasından sonrki durum Patent başvurusunun yayınlanmasından sonra, patent başvurusu veya patente ilişkin dosya, Yönetmelıkte tespit edilen sınırlamalar dahilinde incelenebilir (m.67/4). Yayınlanmadan önce red edilen veya geri çekilen başvuru dosyası üçüncü kişiler tarafından incelenemez (m.67/5). © myolcu

14 Patent 1) Başvuru Prosedürü c) Başvuru Tarihinin Kesinleşmesi
Patent başvurusu tarihi, Yönetmelıkte şekli ve kapsamı yazılı olan ve aşağıda belirtilen unsurların Enstitü'ye veya onun yetkili kıldığı makama verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir (m.43/1): a - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede ve Yönetmelıkte öngörülen şekli şartlara uymasa dahi, başvuru dilekçesi, Türkçe veya 42. maddede belirtilen yabancı dillerden biri ile yazılmış tarifname, istem veya istemler; b - Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler. © myolcu

15 Patent 1) Başvuru Prosedürü d) Konunun değiştirilmesi
Patent başvurusunun incelenmesi sırasında, Patent verilmesi istenilen buluş konusunun kısmen veya tamamen değiştirilmesi halinde, başvuru tarihi değişiklik ile ilgili başvurunun yapıldığı tarihtir (m.43/son). © myolcu

16 Patent 1) Başvuru Prosedürü
e) Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi Süre Başvuru sahibi, aşağıdaki bendlerde belirtilen şartlara uymak kaydıyla, başvuru konusunun faydalı model belgesi verilerek korunmasını talep edebilir (m.65/1): a - İncelemesiz patent verilmesi söz konusu ise, bu talep, en geç araştırma raporuna görüş bildirilmesi için m.60/1`in hükmüne göre kabul edilen sürenin bitimine kadar yapılabilir. Üçüncü kişiler,Yönetmelıkte belirtilen şekilde ve araştırma raporunun yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde... görüşlerini Enstitü'ye bildirebilir (m.60/1). b - İncelenerek patent verilmesi söz konusu ise, bu talep, engeç Enstitü tarafından yapılan incelemeye cevap olarak sunulan itiraz ve görüşlerin verilmesi için m.62/4`ün hükmüne göre kabul edilen sürelerin (3 ay) bitimine kadar yapılabilir. © myolcu

17 Patent e) Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi
Değişikliğin TPE tarafından teklif edilmesi TPE`nin yetkisi (m.65/3). Enstitü .m.54`ün hükmüne göre yaptığı inceleme sonucunda, başvuruyu faydalı model belgesi verilmesi amacıyla değiştirmesi için başvuru sahibine teklif yapabilir. Başvuru sahibi bu teklifi kabul veya red etmekte serbesttir. Başvuru sahibi Enstitü tarafından yapılan bu değiştirme teklifi karşısında açıkça bir değiştirme talebinde bulunmazsa teklif red edilmiş sayılır. Bu durumda işlem başvuru konusuna patent verilmesi doğrultusunda devam eder. © myolcu

18 Patent e) Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi
Değişikliğin TPE tarafından teklif edilmesi Tekilfe icabet etme Başvuru sahibi, patent yerine faydalı model belgesi verilmesi için bir değiştirme talebi yapmış ise, başvurunun faydalı model belgesi başvurusuna çevrilerek işlem göreceğini ve bunun için Yönetmelıkte tesbit edilen süre içinde, verilmesi gerekli belgeler Enstitü tarafından başvuru sahibine bildirilir (m.65/4). Başvuru sahibi bu süre içinde gerekli belgeleri vermediği takdirde, değişiklik talebi yapılmamış sayılır ve başvuru, patent başvurusu olarak işlem görür (m.65/5). © myolcu

19 Patent e) Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi
TPE kararının yayımlanması Patent başvurusunun ilan edilmesinden sonra, başvurunun değiştirilmesinin kabulu konusundaki Enstitü kararı ilgili bültende yayınlanır (m.65/son). © myolcu

20 Patent e) Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi
Rüçhan hakkına etkisi Patent başvurusu konusunun değişiklik talebi sonucu faydalı model belgesi verilerek korunması, ilk başvuru için rüçhan hakkı talep edilmiş ise aynı rüçhan hakkı tanınarak, ilk patent başvurusu tarihinden itibaren geçerli olur (m.65/2). © myolcu

21 Patent 1) Başvuru Prosedürü f) Başvurunun Geri Çekilmesi
Geri çekilme hakkı ve süresi Patent başvurusu patentin verilmesinden önce başvuru sahibi tarafından her zaman geri çekilebilir (m.66/1). Patent Sicili'nde hak tesis etmiş üçüncü kişilerin durumu Patent başvurusu üzerinde Patent Sicili'nde hak tesis etmiş üçüncü kişilerin rızası olmaksızın başvuru geri çekilemez. © myolcu

22 Patent f) Başvurunun Geri Çekilmesi
Geri Çekilen Başvurunun Yenilenmesi Pat.KHK.m.55`in hükmüne göre henüz yayınlanmamış bir patent başvurusu geri çekildiği takdirde, aynı buluş hakkında ilk başvuru sahibi yeniden patent başvurusu yapabilir (m.68/2). Ancak, koruma son başvuru tarihinden itibaren başlar. Pat.KHK.m.55`in hükmüne göre yayınlanmış olan bir patent başvurusu geri çekildiği takdirde, aynı buluş hakkında yeniden patent başvurusu yapılamaz (m.68/1). © myolcu

23 Patent 1) Başvuru Prosedürü
g) Patent Başvurusu veya Patent Numarasının Belirtilme Zorunluluğu Bir patent başvurusundan veya verilmiş bir patentten doğan haklarını üçüncü kişilere karşı ileri sürmek isteyen kişi, patent başvurusunun veya patentin numarasını söz konusu üçüncü kişilere bildirmek zorundadır (m.69/1). Bir ürünün, bunun etiketlerinin veya ambalajlarının veya her türlü ilan veya reklam veya basılı evrakın üzerinde bir patent başvurusu veya verilmiş bir patentten doğan bir korumanın mevcut olduğu izlenimini veren beyanların bulunması halinde, beyanları koyan kişi patent başvurusu veya patentin numarasını belirtmek zorundadır (m.69/2). © myolcu

24 Patent 1) Başvuru Prosedürü h) Rüçhan Hakları ve onların kullanılması
Kavram Sıani haklardan marka, tasarım, patent ve faydalı modeli ilgilendirir. Sahibine başvuru önceliği tanıyan bir haktır. Rüçhan hakkı süresi 6 (marka, tasarım) veya 12 (patent, fm) aydır Rüçhan talep etme süresi Tescil başvusu esnasında veya Bşvudan sonra 2 ay (patent, FM) veya 3 (marka, tasarım) ay içinde Türleri aa) Milletlerarası Anlaşmalara Dayanan Başvurulardan Doğan Rüçhan Hakları bb) Sergilerde Teşhir Hakkından Doğan Rüçhan Hakları © myolcu

25 Patent h) Rüçhan Hakları
aa) Milletlerarası Anlaşmalara Dayanan Başvurulardan Doğan Rüçhan Hakları Kavram Paris Anlaşması'na dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birine mensup olmamakla birlikte onlardan birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler, bu ülkelerin herhangi birinde bir patentin veya faydalı model belgesinin verilmesi için yetkili mercilere yaptıkları başvuru tarihinden itibaren, 12 ay süreyle patent veya faydalı model belgesi almak için Türkiye'de başvuru yapma konusunda, rüçhan hakkından yararlanır (m.49/1). © myolcu

26 Patent aa) Milletlerarası Anlaşmalara Dayanan Başvurulardan Doğan Rüçhan Hakları Haktan Yararlanabilenler 1) Paris Anlaşması'na dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birine mensup olmamakla birlikte onlardan birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler (m.49/1) 2) m.2/2`da yazılı karşılıklılık uygulamasından yararlanan ülkeler uyruğu gerçek veya tüzel kişiler (m.49/4), 3) Paris Anlaşması'na taraf bir ülke uyruğu bir gerçek veya tüzel kişi, Paris Anlaşması'na taraf olmayan bir ülkede, patent verilmesi için geçerli bir başvuru yapmış ise, bu madde hükmüne göre, söz konusu başvurunun rüçhan hakkından yararlanır (m.49/5). © myolcu

27 Patent h) Rüçhan Hakları
aa) Milletlerarası Anlaşmalara Dayanan Başvurulardan Doğan Rüçhan Hakları Hakkın Süresinde kullanılmasının sonucu Rüçhan hakkına dayanılarak m.49/1`de yazılı süre içinde başvuru yapıldığı takdirde, rüçhan hakkına konu olan patent veya faydalı model belgesi için, rüçhan hakkının doğduğu tarihten itibaren üçüncü kişiler tarafından yapılacak başvurular ve bunlara verilecek patent veya faydalı model belgesi hükümsüzdür (m.49/3). Hakkın düşmesi Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı oniki aylık süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer (m.49/2). © myolcu

28 Patent h) Rüçhan Hakları
bb) Sergilerde Teşhir Hakkından Doğan Rüçhan Hakları Kavram Türkiye'de açılan milli ve milletlerarası sergilerde veya Paris Anlaşması'na taraf ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan sergilerde, patent veya faydalı model belgesi konusunu kapsayan ürününü teşhir eden, m.49/1`de yazılı gerçek veya tüzel kişiler, sergideki teşhir tarihinden itibaren 12 ay içinde, Türkiye'de patent veya faydalı model belgesi almak için başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır (50/1). Not: Patent veya faydalı model belgesinin konusunu kapsayan ürün, serginin resmi açılış tarihinden önce, sergi yerine görünür şekilde konulmuşsa, bu durumda süre, ürünün sergi yerine konulduğu tarihten itibaren başlar (m50/2). © myolcu

29 Patent bb) Sergilerde Teşhir Hakkından Doğan Rüçhan Hakları
Hakkın süresinde kullanımasının sonucu ve düşmesi Pat.KHK.m.49/2 ve 3`ün hükümleri kıyas yolu ile uygulanır (m.50/2). © myolcu

30 Patent bb) Sergilerde Teşhir Hakkından Doğan Rüçhan Hakları
Sergi Belgesinin Verilmesi Türkiye`deki sergilerde m.50/1`de yazılı sergilerden Türkiye'de açılacak olanların yetkili mercileri, patent veya faydalı model belgesi konusu ürünlerini sergide teşhir edenlere, teşhir ettikleri patent veya faydalı model belgesi konusunu kapsayan ürünü, sarih ve eksiksiz bir şekilde gösteren; arkadan, önden, yandan ve alttan resimleyen, en az dört fotografı içeren ve ürünün çeşidi ile bu ürünün sergide görünür şekilde konulduğu tarihi ve resmi açılış tarihini gösterir bir belge verir (m.50/3). Not: Başvurusu yapılmış veya verilmiş bir patent veya faydalı model belgesine dayanan ürünün Türkiye'de açılan sergilerde teşhirine ve sergi bittikten sonra ülkesine iadesine engel olunamaz (50/5). © myolcu

31 Patent bb) Sergilerde Teşhir Hakkından Doğan Rüçhan Hakları
Sergi Belgesinin Verilmesi Yabancı ülkelerdenki sergilerde belgenin alınması ve ibarzı Yabancı ülkelerde teşhir edilen ürüne ait, patent veya faydalı model belgesinin rüçhan hakkından yararlanılması için, serginin açıldığı ülkenin yetkili merciinden alınacak, m.50/3`de yazılı hususları ihtiva eden bir belgenin ibrazı şarttır (m.50/4). © myolcu

32 Patent bb) Sergilerde Teşhir Hakkından Doğan Rüçhan Hakları
Birden Çok Başvrunun Yapılmasının Sonucu Bir sergide teşhir edilmiş, aynı veya benzeri, patent veya faydalı model belgesi konusu olan ürün hakkında birden fazla başvuru yapılmışsa, bu ürünü sergiye ilk koyan kişi veya ürünün sergiye aynı zamanda konulması ve teşhir olunması halinde, ilk başvuruda bulunan kişi, rüçhan hakkından yararlanır (m.50/son). © myolcu

33 Patent h) Rüçhan Hakları Rüçhan Hakkının Hükmü
PatKHK.m.49 ve 50 `nin hükümlerine göre rüçhan hakkının hüküm ve sonuçları, rüçhan hakkının talep edildiği başvurunun tarihi itibariyle doğar (m.51). © myolcu

34 Patent h) Rüçhan Hakları
Rüçhan Hakkının Talep Edilmesi ve Belgelendirilmesi Talep Edilme süresi Başvuru sahibi, yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde talep eder (m.52/1). Belgenin İbrazı Süresi Bununla ilgili rüçhan hakkı belgesini, patent başvurusu tarihinden itibaren 3 ay içerisinde vermediği takdirde rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılır (m.52/1). © myolcu

35 Patent h) Rüçhan Hakları Rüçhan Hakkının Hükmü
Birden çok rüçhan hakkı talep edilme imkanı Yabancı ülkelerde patent verilmesi için yapılan bir başvurunun farklı ülkelerde yapılmış olmasına bakılmaksızın birden çok rüçhan hakkı talebinde bulunabilir (m.52/2). Bir patent başvurusunda birden çok rüçhan hakkı talep edilebilir. Bu durumda, süre, talep edilen rüçhan haklarından en önceki tarihli olandan başlar. Bir veya birden çok rüçhan hakkı talebinde bulunulmuşsa rüçhan hakkı sadece rüçhan hakkının doğduğu başvuru veya başvuruların ihtiva ettiği unsurları kapsar (52/3). © myolcu

36 Patent h) Rüçhan Hakları Rüçhan Hakkının Hükmü
Diğer istemler içinde rüçhan hakkının kabul edilme imkanı Rüçhan hakkı talep edilen bir patent başvurusunda, buluşun bazı unsurları rüçhan hakkının doğduğu patent başvurusunun istem veya istemlerinde talep edilmemiş olsa dahi, rüçhan hakkının doğduğu patent başvurusu tarifnamesinde açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde yer almış ise, rüçhan hakkı söz konusu istem veya istemler için de kabul edilir (m.52/son). © myolcu

37 Patent 2) Başvurunun İncelenmesi
a) Başvurunun Şekli Şartlara Uygunluk Açısından İncelenmesi b) Başvurunun Yayınlanması c) Araştırma Raporunun Düzenlenmesinin Talep Edilmesi, Düzenlenmesi, Tebliği ve Yayımılanması d) İnceleme Sisteminin Tercih Edilmesi İncelemesiz Patenet Sitemindeki Prosedür İncelemeli Patenet Sitemindeki Prosedür © myolcu

38 Patent 2) Başvurunun İncelenmesi
a) Başvurunun Şekli Şartlara Uygunluk Açısından İncelenmesi İnceleme Kapsamı Başvuru tarihinin kesinleşmesinden sonra, Enstitü başvurunun m.42 ila 52`de belirtilen ve Yönetmelıkte öngörülen şekli şartlara uygunluğunu inceler (m.54/1). Enstitü, başvuru konusunun m. 6 ve 10`a göre, patent verilerek korunamayacak konular ve buluşlar kapsamına girip girmediğini ve sanayiye uygulanabilir olup olmadığını inceler (m.54/2). Ancak, başvuru konusu buluş, açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, yenilik veya sanayiye uygulanabilir olma niteliklerinden yoksunsa, ilgilisinin de karşı görüşleri alındıktan sonra, Enstitü, red gerekçesinin dayanaklarını da bildirmek suretiyle, başvuruyu reddeder (m.54/2). © myolcu

39 Patent a) Başvurunun Şekli Şartlara Uygunluk Açısından İncelenmesi
İnceleme Kapsamı Dışı Kalanlar Tarifname, istem veya istemler ve resimlerin, patent verilebilirlik şartları açısından yeterli olup olmadığı konusu, bu incelemenin kapsamı dışındadır (m.54/2). © myolcu

40 Patent a) Başvurunun Şekli Şartlara Uygunluk Açısından İncelenmesi
İnceleme Sonucu: Eksikliğin Tespiti aa) TPE`nin kararı İnceleme sonucunda, m.53`ün hükmüne göre, başvurunun şeklen bir eksikliği olduğu anlaşılırsa veya başvuru konusunun patent ile korunabilir bir buluş olmadığı sonucuna varılırsa, inceleme işlemi durdurulur ve başvuru sahibinden, Yönetmelıkte öngörülen süre içinde, eksikliği gidermesi veya bu konudaki itirazlarını Enstitü'ye bildirmesi istenir (m.54/3) . bb) Eksikliğin Giderilmemesi veya Karara Karşı İtirazın Reddi Başvuru konusunun patent ile korunabilir bir buluş olmadığı kararına başvuru sahibinin itirazının Enstitü tarafından kabul edilmemesi veya mevcut eksikliğin, Yönetmelıkte öngörülen şekil ve şartlara uygun olarak giderilmediğinin tesbit edilmesi ile Enstitü, istem veya istemler itibariyle başvuruyu kısmen veya tamamen reddeder (m./54/5). © myolcu

41 Patent a) Başvurunun Şekli Şartlara Uygunluk Açısından İncelenmesi
İnceleme Sonucu: Eksiklik Mevcut Değil TPE kararı Enstitü tarafından, m.54 hükmü itibariyle yapılan inceleme sonucunda, şekli şartlara uygunluk açısından bir eksikliğin olmadığı anlaşılır veya söz konusu eksiklikler bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun bir şekilde giderilir veya tamamlanır ise, başvuru sahibine, önceden talepte bulunmamışsa tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılması için, m.56`da öngörülen süreler içinde, talep yapması gerektiği bildirilir (m.54/6). Not: Bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda, adres değişikliğinin yazılı olarak Enstitüye bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimin yapılmaması halinde, Enstitüde mevcut en son adrese yapılmış bildirimler geçerlidir (m.54/son). © myolcu

42 Patent a) Başvurunun Şekli Şartlara Uygunluk Açısından İncelenmesi
İnceleme Süresinde Başvuru Sahibinin Hakkı Başvuru sahibi, bu işlemler sırasında istem veya istemleri değiştirebilir veya başvuruyu birden fazla başvuruya ayırabilir.(m.54/4). © myolcu

43 Patent 2) Başvurunun İncelenmesi b) Başvurunun Yayımlanması
aa) Yayımlanma süresi Başvuru tarihi veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan tarihinden itibaren 18 aylık sürenin dolması ile, başvuru, Yönetmelık hükümlerine göre yayınlanarak toplumun incelemesine açılır (m.55/1). Bu işlem, Enstitü'nün şekli şartlara uygunluk açısından, m.54`ün hükmüne göre yaptığı incelemenin bitmesinden ve başvuru sahibi tarafından m.56`nın hükmüne göre tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını talep etmesinden sonra yapılır (m.55/2). Başvuru sahibinin talebi üzerine bu m.55/1`de sözü edilen 18 aylık süre dolmamış olsa bile, başvuru, m.55`de belirtilen şartlara uygun olarak Enstitü tarafından yayınlanır (m.55/son). © myolcu

44 Patent b) Başvurunun Yayımlanması bb) Periyodik olarak duyurulur
Yayınlanan başvurular, Yönetmelıkte şekil ve şartları tesbit edilen hususları kapsayacak şekilde, ilgili bültende periyodik olarak duyurulur. © myolcu

45 Patent 2) Başvurunun İncelenmesi
c) Araştırma Raporunun Düzenlenmesinin Talep Edilmesi Süresi Başvuru sahibi, başvuru tarihinden itibaren 15 ay içinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma düzenlenmesini Enstitü'den talep eder ve ilgili ücreti öder (m.56/1). Başvuruda rüçhan hakkı talep edilmişse, söz konusu süre rüçhan hakkı tarihinden itibaren başlar (m.56/2). m.56/1`de belirtilen süre, m.54/6`da öngörülen bildirimin yapıldığı anda dolmuşsa, başvuru sahibi, bu bildirim tarihinden itibaren 1 ay içinde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını talep eder. © myolcu

46 Patent 2) Başvurunun İncelenmesi
c) Araştırma Raporunun Düzenlenmesinin Talep Edilmesi Talep Edilmemesinin Sonucu Başvuru sahibi, m.56`nın hükmüne göre, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılmasını talep etmezse, başvuru geri alınmış sayılır (m.56/3). Ek patentlerle ilgili durum Bir ek patent başvurusu ile ilgili olarak, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılması, ancak asıl patent başvurusu ile birlikte istenmesi halinde veya daha önceki ek patent başvuruları için araştırma yapılmış veya araştırma yapılmasının talep edilmiş olması halinde istenebilir. 56/1 ila 4`ün fıkrası hükümleri, ek patentler için de uygulanır (m.56/son). © myolcu

47 Patent 2) Başvurunun İncelenmesi
d) Araştırma Raporunun Düzenlenmesi, Tebliği ve Yayımlanması Araştırma yapılır Enstitü tarafından, m.54`de öngörülen hükümler doğrultusunda başvurunun incelenmesi ve m.56`ya göre başvuru sahibinin tekniğin bilinen durumu konusunda araştırma yapılması talebinde bulunmasından sonra, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılır (m.57/1). Raporun Düzenlenmesi Araştırma raporu, tarifname ve varsa resimler dikkate alınarak, istem veya istemler itibariyle, Enstitü tarafından veya Enstitü tarafından belirlenecek milletlerarası niteliği tanınmış araştırma kuruluşları tarafından düzenlenir (m.57/3). © myolcu

48 Patent d) Araştırma Raporunun Düzenlenmesi, Tebliği ve Yayımlanması
Raporun kapsamı Tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu, başvuru konusunu teşkil eden buluşun yenilik ve tekniğin bilinen durumunun aşılması niteliklerine dayanak teşkil edecek, tekniğin bilinen durumunun unsurlarını içerir (m.57/2). Raporun Tebliği Araştırma raporu düzenlendikten sonra, başvuru sahibine tebliğ edilir. Raporda belirtilen referans patent ve yayınların kopyaları da başvuru sahibine rapor ile birlikte verilir (m.57/4). © myolcu

49 Patent d) Araştırma Raporunun Düzenlenmesi, Tebliği ve Yayımlanması
Yetersizlik Nedeniyle Araştırma Raporunun Düzenlenememesi Yetersizliğin giderilmesini ister Tarifnamenin veya istem veya istemlerin yeterince açık olmaması araştırma raporunun düzenlenmesini kısmen veya tamamen engelliyorsa, Enstitü, araştırma raporunun düzenlenebilmesi için söz konusu yetersizliğin giderilmesini ister (m.58). Giderilmemesinin Sonucu Bu yetersizlik, Yönetmelıkte yazılı süre içinde giderilmediği takdirde, başvuru sahibinin itiraz hakkı saklı kalmaküzere, araştırma raporunun düzenlenemeyeceği kararı başvuru sahibine bildirilir (m.58). Kısmen yetersizlik durumunda, araştırma raporu yeterince açık olan istem veya istemler için düzenlenir. © myolcu

50 Patent d) Araştırma Raporunun Düzenlenmesi, Tebliği ve Yayımlanması
Raporun Yayımlanması Araştırma raporunun başvuru sahibine tebliğinden itibaren, m.62`nin hükümüne göre başvuru sahibine tanınan 3 aylık süre dolduktan sonra, araştırma raporu Enstitü tarafından yayınlanır (m.57/5). Araştırma raporunun yayınlandığı ve başvuru sahibinin incelenerek patent verilmesi veya incelemesiz patent verilmesi sistemlerinden hangisini tercih ettiği, ilgili bültende ilan edilir (m.57/6). Araştırma raporu düzenlendiği tarihte, patent başvurusu daha önce yayınlanmamış ise, araştırma raporu, patent başvurusu ile birlikte yayınlanır (m.57/son). © myolcu

51 Patent d) Araştırma Raporunun Düzenlenmesi, Tebliği ve Yayımlanması
Raporun Yayımlanmasından Sonra Üçüncü Kişilerin Görüşleri Görüşün Bildirilme süresi Üçüncü kişiler,Yönetmelıkte belirtilen şekilde ve araştırma raporunun yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde, araştırma raporunun içeriği hakkında, ilgili belgeleri de eklemek suretiyle, görüşlerini Enstitü'ye bildirebilir (m.60/1). Görüşlerin Başvuru sahibine Bildirilmesi Üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerini bildirmesi için tanınan sürenin dolmasından sonra, Enstitü, üçüncü kişiler tarafından araştırma raporu ile ilgili olarak bildirilen yazılı görüşleri, görüşleri kanıtlayan belgeler ile birlikte, başvuru sahibine bildirir. Başvuru Sahibinin Hakkı Başvuru sahibi araştırma raporu ile ilgili kendi görüşlerini, üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerine karşı, m.60/2`de belirtilen üçüncü kişilerin görüşlerinin bildirimi tarihinden itibaren, 3 ay içinde ileri sürebilir ve gerekli görürse istem veya istemlerinde değişiklik yapabilir (m.60/3). © myolcu

52 Patent 2) Başvurunun İncelenmesi
e) İnceleme Sisteminin Tercih Edilmesi Süresi m. 62`nin hükümüne göre patent verilebilirlik şartları açısından gerekli incelemenin Enstitü tarafından yapılabilmesi için, başvuru sahibi incelenerek patent verilmesi sistemini tercih ettiğini, araştırma raporunun kendisine tebliği tarihinden itibaren 3 ay içinde Enstitü'ye bildirir (m.59). Tercih edilmeme sonucu Söz konusu süre içinde bu bildirimin yapılmaması halinde, incelemesiz patent verilmesi sisteminin tercih edildiği kabul edilir (m.59). © myolcu

53 Patent aa) İncelemesiz Patent Sistemi
aaa) İncelemesiz Patent Verilmesi TPE`nin resen kararı Enstitü, m.57`ye göre düzenlenen tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporunu ve varsa üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerini dikkate almaksızın, başvuru sahibinin raporla ilgili karşı görüşlerini bildirmesi için belirlenen süre dolduktan sonra, incelemesiz patent verilmesine karar verir (m.60/4). Patentin verilmesi Verilen karara uygun olarak gerekli ücretler ödendikten sonra, Enstitü, başvuru tarihinden itibaren 7 yıl süre ile geçerli olmak üzere, patenti verir ve patentin verildiğini ilgili bültende ilan eder (m.60/5). © myolcu

54 Patent aaa) İncelemesiz Patent Verilmesi Toplumun incelemsine açılması
Verilen patente ilişkin belgeler, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu ve bu rapora üçüncü kişiler tarafından verilen bütün görüşler, toplumun incelemesine açılır (m.60/6). Patent istem veya istemlerinde bir değişiklik olmuşsa, bütün değişiklikler, değişiklik tarihleri de belirtilerek toplumun incelemesine açılır (m.60/6). © myolcu

55 Patent aaa) İncelemesiz Patent Verilmesi
Gerçeklik ve yararlılığının devletçe garanti edilmemesi İncelemesiz verilen patentin konusunun gerçekliliği ve yararlılığı devletçe garanti edilmez (m.60/7). © myolcu

56 Patent aaa) İncelemesiz Patent Verilmesi İnceleme istenemesi
Süresi (m.60/7). İncelemesiz verilen patentin incelenmesi için talep yapılması şarttır. Bu talep, patent sahibi veya üçüncü kişiler tarafından, başvuru tarihinden itibaren en geç 7 yıl içinde yapılır. İnceleme ile ilgili ücret, talebi yapan tarafından ödenir. Süresinde inceleme talebinde bulunulmamanın sonucu (m.60/8). İnceleme talebinin, başvuru tarihinden itibaren en geç 7 yıl içinde yapılmaması halinde patent hakkı sona erer. 7 yıllık sürenin geçmesinden sonra, inceleme talebi yapılamaz. © myolcu

57 Patent aaa) İncelemesiz Patent Verilmesi İnceleme istenemesi
Süresinde inceleme talebinde bulunulmanın sonucu (m.60/son). Başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde inceleme yapılmasının talep edilmesi halinde, m.62`de düzenlenen incelenerek patent verilme sistemi hükümleri uygulanır. Üçüncü kişilerin m.62/2`nin hükmüne göre patent verilebilirlik şartları açısından itiraz edebilmelerini sağlamak amacıyla, incelemesiz verilen patentin,inceleme talebinin yapıldığı ilgili bültende ilan edilir. © myolcu

58 Patent aa) İncelemesiz Patent Sistemi
bbb) İncelemesiz Verilen Patentin İlanı ve Basılması İlan yeri Patentin verilmesi ilgili bültende ilan edilir (m.61/1). © myolcu

59 Patent bbb) İncelemesiz Verilen Patentin İlanı ve Basılması
İlan kapsamı Bu ilanda aşağıdaki bilgiler yer alır: a - Patent numarası; b - Buluşun tasnif sınıf veya sınıfları; c - Buluş konusunu tanımlayan açık bir ünvan; d - Başvuru sahibinin adı, uyruğu, ikametgahı; e - Özet; f - Patent başvurusunun yayınlandığı bültenin ve patent başvurusu ile ilgili değişikliklerin ilan edildiği yayının veya yayınların tarihi ve sayısı; g - Patentin veriliş tarihi; h - Patent ile ilgili başvurulacak belgelerin, araştırma raporunun ve araştırma raporu itibariyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülen görüşlerin ve varsa başvuru sahibinin karşı görüşlerinin incelenmesinin mümkün olduğu hakkında bir açıklama. i - İncelemesiz patent verildiği hakkında açıklama. © myolcu

60 Patent bbb) İncelemesiz Verilen Patentin İlanı ve Basılması
Basılması (m.61/2-3). Her patent, Enstitü tarafından fasikül halinde basılır ve talep edenlere verilir. Baskı, gerektiğinde çoğaltma suretiyle de sağlanabilir. Her fasikül, m.61/1`da belirlenenlere ek olarak; tarifname, istem veya istemler ve varsa resimlerin tamamı ve tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporunun tam metni, ayrıca incelemesiz patent verilmesi kararının yayınlandığı bültenin sayısını da kapsar. © myolcu

61 Patent bb) İncelemeli Patent Sistemi aaa) İncelenerek Patent Verilmesi
Uygulanacak hükülmler m.42 ila 58`de düzenlenen, patent başvurusu ve şartları ile başvurunun incelenmesine ilişkin hükümler, incelenerek patent verilme sistemi için de uygulanır (m.62/1). © myolcu

62 Patent aaa) İncelenerek Patent Verilmesi (1) İncelemeye Başlama
(1a) Üçüncü Kişilerin İtirazı Üzüerine İncelemeye Başlama İtiraz Hakkı Tekniğin bilinen durumu ile ilgili yapılan araştırma raporunun yayınlanmasından sonra, üçüncü kişiler Yönetmelıkte belirtilen şekilde ve 6 ay içinde, yeniliğin bulunmadığı veya tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı veya tarifnamenin yeterli olmadığı dahil, patentin verilebilirlik şartlarının mevcut olmadığını ileri sürebilir ve itiraz edebilir (m.62/2). İtiraza ekelnecek Belgeler Yapılan yazılı itiraza iddiayı kanıtlayan belgeler de eklenir. © myolcu

63 Patent (1) İncelemeye Başlama
(1a) Üçüncü Kişilerin İtirazı Üzüerine İncelemeye Başlama İtirazın Sonucu : 1) Başvuru Sahibine bildirme m.62/2`ye göre üçüncü kişilerce itiraz edilmesi halinde, bütün itirazlar ve bunların kanıtları bekletilmeksizin başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibinin hakkı Başvuru sahibi yapılan itirazlara itiraz süresinin bitiminden itibaren 3 ay içinde ve talep ettiği takdirde 3 aylık ek bir süre içinde cevap verebilir ve itirazları ortadan kaldırmaya yönelik gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir, gerekli görürse tarifname, resim veya istem veya istemleri değiştirebilir (m.62/4). © myolcu

64 Patent (1) İncelemeye Başlama
(1a) Üçüncü Kişilerin İtirazı Üzüerine İncelemeye Başlama İtirazın Sonucu : 2) TPE`nin İncelmeye Başlaması Enstitü, m.62/4`de belirtilen süre bittikten sonra, patent verilebilirlik şartları bakımından gerekli incelemeyi başlatır (m.65/5). İncelemenin başlatılması için,başvuru sahibi tarafından süresi içinde yapılan itirazlara cevap verilmemiş olması engel teşkil etmez (m.65/5). © myolcu

65 Patent (1) İncelemeye Başlama
(1b) Başvuru Sahibinin İstemiyle İncelemeye Başlama İnceleme isteme hakkı Tekniğin bilinen durumu ile ilgili yapılan araştırma raporunun, m.57`nin hükmüne göre yayınlanmasından sonra ve yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde, başvuru sahibi incelenerek patent verilmesi amacıyla buluş konusunun yeterince tanımlandığı, buluşun yeni olduğu ve tekniğin bilinen durumunun aşıldığı konusundaki incelemenin yapılmasını Enstitü'den talep eder (m.62/3). İncelemeye başlayabilme şartı Bu incelemenin yapılabilmesi için üçüncü kişilere tanınan 6 aylık itiraz süresinin bitmesi ve Yönetmelıkte belirtilen inceleme ücretinin ödenmesi gerekir (m.62/3). İnceleme ücreti, m.62/2`de yazılı süre içinde herhangi bir tarihte ödenebilir. © myolcu

66 Patent (2) İncelemenin Yapılması ve Sonucu Karar (m.62/6)
Enstitü, başvuruyu inceledikten sonra, eksiklik veya patent verilebilirlik şartlarının yeterliliği konusunda kararını verir. Bu kararında, kararın gerekçesinin dayanaklarını da bildirir. Enstitü tarafından yapılan bu inceleme, istem veya istemlerin kapsamı ile sınırlı olarak yapılır. İnceleme Raporunun BvS`ne Bildirilmesi (m.62/7) Enstitü, inceleme sonucunda başvurudaki eksiklik veya patent verilebilirlik şartlarının yeterliliği açısından düzenlediği inceleme raporunu, raporun gerekçesinin dayanaklarını da açıklamak suretiyle, başvuru sahibine bildirir ve eksiklikleri gidermesi, istem veya istemlerde değişiklik yapması ve itiraz edebilmesi için 6 ay süre tanır. © myolcu

67 Patent (2) İncelemenin Yapılması ve Sonucu
Eksikliklerin Giderilmesi İçin Süre (m.62/7) Enstitü, inceleme sonucunda başvurudaki eksiklik veya patent verilebilirlik şartlarının yeterliliği açısından düzenlediği inceleme raporunu, raporun gerekçesinin dayanaklarını da açıklamak suretiyle, başvuru sahibine bildirir ve eksiklikleri gidermesi, istem veya istemlerde değişiklik yapması ve itiraz edebilmesi için 6 ay süre tanır. © myolcu

68 Patent (2) İncelemenin Yapılması ve Sonucu
TP`nin olumsuz görüşlerini gidermeye yönelik BvS`nin Görüşleri Başvuru sahibi, Enstitü'nün inceleme raporunda bildirilen olumsuz görüşleri gidermeye yönelik gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir ve gerekli gördüğü takdirde başvuruda değişiklik yapabilir (m.62/8). TP`nin BvS`nin Görüşlerini İncelemesi Enstitü, başvuru sahibi tarafından ileri sürülen görüşleri ve eğer varsa başvurudaki değişiklikleri inceler (m.62/9). İnceleme raporundaki farklı görüşlerin giderilmediğine karar verirse, bu kararı ile ilgili gerekçesinin dayanaklarını da bildirerek, başvuru sahibine karşı görüşlerini ileri sürebilmesi için 3 ay süre tanır (m.62/9). © myolcu

69 Patent (2) İncelemenin Yapılması ve Sonucu
Başvuru Sahibinin Karşı Görüşlerini Bildirmesi Başvuru sahibi, incelemenin bu safhasında karşı görüşlerin giderilmesine yönelik kendi görüşlerini ileri sürebilir ve gerekli görürse başvuruda değişiklik yapabilir (m.62/10). © myolcu

70 Patent (2) İncelemenin Yapılması ve Sonucu
TPE`nin incelemesi ve kesin kararı Enstitü, başvuru sahibinin görüşlerini ve eğer varsa başvurudaki değişiklikleri inceledikten sonra kesin kararını verir (m.62/11). Enstitü'nün kesin kararı, istem ve istemlerin tamamı veya bir kısmı için patent verilmesi şeklinde olabilir (m.62/11). Enstitü, hiç bir itirazın yapılmadığını ve patent verilmesine ilişkin şartları engelleyen bir durumun olmadığını inceleme sonucunda tespit ederse, patentin verilmesine karar verir ve kararı başvuru sahibine tebliğ eder (m.62/12). Verilen karara göre gerekli ücretler ödendikten sonra Enstitü istenen patenti verir (m.62/13). İncelenerek patent verilme sistemi ile verilen patentin konusunun gerçekliliği ve yararlılığı devletçe garanti edilmez (m.62/14). © myolcu

71 Patent aa) İncelemeli Patent Sistemi
bbb) İncelemeli Verilen Patentin İlanı ve Basılması İlan yeri Patentin verilmesi ilgili bültende ilan edilir (m.63/1). © myolcu

72 Patent bbb) İncelemeli Verilen Patentin İlanı ve Basılması
İlan kapsamı Bu ilanda aşağıdaki bilgiler yer alır: a - Patent numarası; b - Buluşun tasnif sınıf veya sınıfları; c - Buluş konusunu tanımlayan açık bir ünvan; d – Patetent sahibinin adı, uyruğu, ikametgahı; e - Özet; f - Patent başvurusunun yayınlandığı bültenin ve patent başvurusu ile ilgili değişikliklerin ilan edildiği yayının veya yayınların tarihi ve sayısı; g - Patentin veriliş tarihi; h - Patent ile ilgili başvurulacak belgelerin, araştırma raporunun ve araştırma raporu itibariyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülen görüşlerin ve varsa başvuru sahibinin karşı görüşlerinin incelenmesinin mümkün olduğu hakkında bir açıklama. i - İncelemesiz patent verildiği hakkında açıklama. © myolcu

73 Patent bbb) İncelemeli Verilen Patentin İlanı ve Basılması
Basılması (m.61/2-3). Her patent, Enstitü tarafından fasikül halinde basılır ve talep edenlere verilir. Baskı, gerektiğinde çoğaltma suretiyle de sağlanabilir. Her fasikül, m.61/1`da belirlenenlere ek olarak; tarifname, istem veya istemler ve varsa resimlerin tamamı ve tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporunun tam metni, ayrıca incelemesiz patent verilmesi kararının yayınlandığı bültenin sayısını da kapsar. © myolcu

74 Patent 3) Patent verildikten sonra şekli eksikliklere itiraz
Şekli Eksikliklere İtiraz Hakkı Üçüncü kişiler, buluşun bütünlüğü esası ile ilgili m.45`in hükmü hariç olmak üzere, m.42 ila m.63`de belirtilen işlemlerde şekli eksiklikler yapıldığı gerekçesiyle, patentin verilmesine karşı Enstitü nezdinde itiraz edebilir (m.70/1). Bu itiraz için üçüncü kişilerin araştırma raporuna önceden görüş bildirmiş olmaları veya incelenerek patent verilmesi sisteminde itiraz yapmış olmaları gerekmez (m.70/2). İncelemesiz patent verilmesi sistemine göre verilen patentin yeniliğinin olmadığı veya tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı konuları, itiraz konusu yapılamaz (m.70/3). © myolcu

75 Patent 3) Patent verildikten sonra şekli eksikliklere itiraz
Şekli Eksikliklere İtirazın Etkisi Enstitü tarafından yapılan inceleme sırasında, buluşun bütünlüğü konusu dışında, patent verilmesi işlemleri ile ilgili şekli bir işlem yerine getirilmemişse veya önemli bir şekli işlemde eksiklik yapılmışsa itirazın bu noktada giderilmesine ilişkin Enstitü tarafından verilecek karar, patent verilmesi ile ilgili işlemlerin geçersizliği ve eksikliğin yapıldığı yere kadar geriye dönülmesi ve işlemlerin yeniden yapılması sonucunu doğurur (m.71). © myolcu

76 Patent V. Tescil İşlemleri B. Uluslararası Patnet Başvurusu
1) Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) 2) Avrupa Patenet Sözleşmesi (EPC) © myolcu

77 Patent B. Uluslararası Patnet Başvurusu
1) Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) 19 haizran 1970 Washingtonda imzalanmş 2 ekim 1979 ve 3 şubat 1984`de tadil edilmiş © myolcu

78 Patent B. Uluslararası Patnet Başvurusu
1) Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Amac: PCT, tek bir uluslararası patent başvurusu ile anlaşmaya taraf ülkelerde aynı anda patent başvurusu yapılması ve başvurunun patent verilmesi aşamasına getirilmesini sağlayan bir başvuru sistemi oluşturmuştur. TPE`ye yapılana bir u.başvuru ile PCT`ye üye tüm ülkelrde veya seçilen ülkelerde koruma elde edilmekte. Üye ülkelrein her hangi birisindeki Patent Ofisine de başvurulabilmekte ve onların hazırladığı rapolar da kabul edilmektedir. Maliyet düşmekte Araştırma raporları uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanmakta. © myolcu

79 Patent 1) Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Başvuru aşamaları
Uluslararası aşama 1. Aşama uluslararası başvurunun dosyalanması uluslararası araştırma raporlarının hazırlanması uluslararası yayım 2. Aşama ön inceleme raporunun hazırlanması Ulusal aşama © myolcu

80 Patent 1) Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Uluslararası aşama
Başvuru Ofisi Başvuruyu inceleyen ve işlem yapan Başvuru Kurumuna yapılır (PCT.m.10) Başvuru Kurumu uluslaraarası başvurunun yapıldığı ulusal kurum veya devletlerarası organizasyondur (m.2/15). Başvuru Ofisinin işi başvuruya tarih verir şekli şartlar açıdan inceler başvurunun nüshalarını gönderir birni WIPO`nun bünyesinde PCT işlemlerinin yürüten Büroya diğerini uluslararası Araştırma Kuruluşuna © myolcu

81 Patent 1) Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Uluslararası aşama
Uluslararası Araştırma Kuruluşu Araştırma raporu düzenler Varsa buluşa patent verilebilmesine enegel olabilecek husuları belirtmeli Araştırma raporunu başvuru sahibine gönderir Uluslararası Büronun işi Rüçhan tarihinden itibaren 18 ayın bitiminden sonra başvuru ve araştırma raporuinu yayımlar Bu raporu başvuru sahibine ve başvuru sahibin seçtiği ülke ofisine gönderir © myolcu

82 Patent 1) Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Uluslararası aşama
Başvuru Sahibinin hakkı Raporu alan BvS`i uluslararası aşamanın 2. aşaması olan ön inceleme isteyip istemediğine karar verir. Ön incelemenin amacı buluşun yeniliğinin, sanayide uygulanabilirliğinin tespitidir. Süresi, rüçhan tarihinden itibaren 19. ayın sonudur. © myolcu

83 Patent 1) Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) Ulusal aşama
Uluslararası aşamadan sonra başlar BvS`i PCT başvurusunu seçtiği ülkelerin tamamı veya bir kısmında o ülkelerin ulusal mevzuatlarına uygun olarak patent başvursunda bulunur. Bundan sonraki işlemler tamamen ulusal mevzuata tabi olur © myolcu

84 Patent B. Uluslararası Patnet Başvurusu
2) Avrupa Patenet Sözleşmesi (EPC) Niteliği Üye devletler, buluşların korunması konusunda Avrupa Devletleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla; bu tür korumanın, üye ülkelerde patentlerin tescilinin tek bir prosedürle sağlanması ve verilen patentler için standart kuralların oluşturulması amacıyla; Avrupa Patent Organizasyonu’nu kuran ve 20 Mart 1983 tarihinde Paris’te imzalanan ve en son 14 Temmuz 1967’de düzeltilen Sınai Mülkiyetin Korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesinin 19 uncu maddesinin amacı dahilindeki özel bir anlaşmayı ve 19 Haziran 1970 tarihli Patent İşbirliği Anlaşması’nın 45 inci maddesinin 1 inci paragrafı uyarınca bir bölgesel patent anlaşması oluşturmak amacıyla; aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır: © myolcu

85 Patent 2) Avrupa Patenet Sözleşmesi (EPC) Sistem
Taraf ülkeler adına tek bir merkezden patent verilmesi, verilen patentlerin taraf ülkelerde geçerli olması ve ihtilafların tek bir merkezedn çözümlenmesini sağlayan bir sistemdir. Yönetim Konseyi Sistemin yönetimini YK`i gerçekleştirmekte. Avrupa Patent Ofisi (EPO) APB`su ile ilgili tüm işlemler (şekli inceleme, araştırma, yayın, inceleme, tescil kararı ve itiraz) APO tarafından yürütülür. © myolcu

86 Patent 2) Avrupa Patenet Sözleşmesi (EPC) Avrupa Patenti
EPC`nın yetkisiyle verilen patentlere Avrupa Patentleri denilecektir (m.2/1). Avrupa patenti, onun verildiği Üye Devletlerin her birinde, bu Sözleşme içinde aksi ifade edilmedikçe, o devlet tarafından verilen bir patent gibi aynı etkiye sahip olacak ve aynı şartlara tabi olacaktır (m.2/2). © myolcu

87 Patent 2) Avrupa Patenet Sözleşmesi (EPC)
Avrupa Patentinin Verilmesi Süreci Başvuru ofisi Başvuru EPO`ya veya izin verildiği halde ülkenin yetkili kurumuna yapılmakta Başvuru ofisinin işi başvurudan sonra 12 ay içinde şekli inceleme araştırma yapılır. başvurudan sonra 18 ay içinde başvuryu yayımlar araştırma raporunu da düzenler © myolcu

88 Patent 2) Avrupa Patenet Sözleşmesi (EPC)
Avrupa Patentinin Verilmesi Süreci İnceleme raporunun hazırlanması Başvurunun yayımlanmasından sonra 6 ay içinde BvS`i inceleme raporunun hazırlanmasını Ofisten talep edilir. Buluş patent verilebilirlik şartları açısından incelenir. Patent verilebilirlik şartalrının mevcut olmadığı tespit edilse başvuru kısmen veya tamamen red edilir. Eksiklik bulunmadığı halda BvS`ne Avrupa Patenti verilir. Verilen AP EPC`ye üye ülkelerin ulusal hukuklarına ugun olarak verilen patentler ile aynı etkiye sahiptir. © myolcu

89 Patent 2) Avrupa Patenet Sözleşmesi (EPC)
Avrupa Patentinin Verilmesi Süreci İnceleme raporunun hazırlanması Eksiklik bulunmadığı halda BvS`ne Avrupa Patenti verilir. Verilen AP EPC`ye üye ülkelerin ulusal hukuklarına ugun olarak verilen patentler ile aynı etkiye sahiptir. AP`nin bir üye ülkede geçerli ola bilmesi için patent fasküllerinin o üye ülkenin resmi diline çevirilmesi ve üye ülkenin belirlediği süre içinde üye ülkenin ilgili resmi kurumuna verilmesi gerekir AP`nin AP Bülteninde ilanından sonra 9 ay içinde itiraz edile bilir. © myolcu

90 GİRİŞ Teşekkürler © isletme


"Patent V. Tescil İşlemleri A. Ulusal Patnet Başvurusu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları