Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslararası Patent Ba ş vuruları (PCT) ve Avrupa Patent Sistemi Avrupa Patent Sistemi AY Ş E GÜL ULUÇAY 19/10/2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslararası Patent Ba ş vuruları (PCT) ve Avrupa Patent Sistemi Avrupa Patent Sistemi AY Ş E GÜL ULUÇAY 19/10/2011."— Sunum transkripti:

1 Uluslararası Patent Ba ş vuruları (PCT) ve Avrupa Patent Sistemi Avrupa Patent Sistemi AY Ş E GÜL ULUÇAY 19/10/2011

2 ULUSAL YASA 551 SAYILI KHK ULUSLARARASI ANLAŞMALAR PCT EPC PATENT

3 Buluşların birden çok ülkede korunması istendiğinde, işlemleri kolaylaştırmak ve daha ekonomik hale getirmek amacıyla 1970 yılında imzalanmıştır. PATENT İŞ B İ RL İĞİ ANLA Ş MASI (PCT) 01 OCAK 1996’da TÜRK İ YE’de yürürlü ğ e girmi ş tir. 144 üye (1 Eylül 2011)

4

5 NEDEN ULUSLARARASI PATENT BA Ş VURUSU YAPILIR? Patent harcamaları; * Patent vekil ücretleri * Ofislerin almış olduğu ücretler * Tercüme ücretleri

6 • Bulu ş un patentlenip patentlenememesi ile ilgili önemli bilgilere sahip olunur. Bu bilgiler: • Uluslarası Ara ş tırma Raporu (ISR) • Uluslarası Otoritenin Yazılı Uzman Görü ş ü (WO) II. Kısım Seçilmi ş se; • Bulu ş unuzun patentlenip patentlenemedi ğ i ile ilgili Uluslararası Ön İ nceleme Raporu (IPRP – Chapter II)

7 Elektronik ba ş vuruda yapılan indirimler; * PCT- Easy Başvurusu: 100 CHF * PCT başvurusunun dilekçesinin PDF formatında olduğu elektronik başvuruda; 100 CHF * PCT başvurusunun tamamının PDF formatında olduğu elektronik başvuruda; 200 CHF * PCT başvurusunun tamamının XML formatında olduğu elektronik başvuruda; 300 CHF

8 Kimler ba ş vuruda bulunabilir? * PCT’ye taraf ülke vatandaşları * Veya PCT’ye taraf ülkede ikametgahı bulunan gerçek veya tüzel kişiler *Ayrıca, buluşun birden fazla başvuru sahibi varsa ve bu başvuru sahiplerin en az biri PCT’ye taraf üye ülke vatandaşı ise veya ikametgahı üye ülkelerden birinde bulunmaktaysa PCT’ye taraf olmayan ülkelerden başvuru sahipleri de PCT başvurusunda bulunabilmektedir.

9 Ba ş vuru Ücretleri Tüzel ki ş i ise; - Uluslararası ücret : 1330 CHF -Ara ş tırma Ücreti : 2182 CHF Toplam : 3.512 CHF Ş ahıs İ se; - Uluslararası ücretin %10’u : 133 CHF - Ara ş tırma Ücreti : 2.182 CHF Toplam : 2.315 CHF

10 PCT Uluslararası Ba ş vuru Nerelere Yapılabilir? * Kabul Ofisi Olarak Ulusal Ofise -TPE * Uluslarası Büroya – WIPO * Veya EPO’ya üye ülke vatanda ş ları için do ğ rudan EPO

11 - Teknik resimler (varsa) PCT ba ş vurusu için gerekli evraklar - Başvuru Dilekçesi - Buluşu anlatan Tarifname - İstem veya istemler - Özeti • Başvuru ücreti (Araştırma Kuruluşu EPO’dur) (başvuru tarihinden itibaren bir ay içerisinde başvuru ve araştırma ücreti ödenmelidir.)

12 PCT SİSTEMİ Uluslararası Aşama Ulusal Aşama Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Ulusal Ofisler (TPE) KABUL OFİSİ Uluslararası bşvr tarihi

13 ULUSAL SAFHAYA GEÇ İŞ İ Ç İ N GEREKENLER • Ulusal ücretlerin ödemesi • Başvuru dilekçesi (PCT-P-103 Form Dilekçe) • Uluslararası başvurunun bir çevirisinin teslim edilmesi • Süresinde ulusal faza geçmesi. • PCT kapsamında Türkiye’ye giren ulusal başvuru ücreti 500 TL dir. • Yıllık koruma ücretlerinin ödendiğine dair dekont asılları

14 Ulusal Safha (II. kısım) Alındı WIPO Dokümanlar istendi •WO Yayın dokümanı •Rüçhan Belgeleri •ISR •IPER Uluslararası Safha IPER Olumlu II. İnc. IPER Olumsuz TPE III. İnc. •Rusya •Danimarka •İsveç

15 AVRUPA PATENT SÖZLE Ş MES İ (EPC) Buluşların korunması konusunda Avrupa ülkeleri arasında işbirliği oluşturmak ve patent verilmesi işlemini tek bir prosedürle yapmak amacıyla 05 Ekim 1973’te imzalanmıştır. 01 KASIM 2000’DE TÜRKİYE 20. üye ülke olmuştur. 38 üye ülke Avrupa Patent Ofisi (EPO)

16 EPC 75(1) (a) maddesine göre Avrupa Patent Ofisine EPC 75 (1)(b) maddesine göre Türk Patent Enstitüsüne veya;EPC’ye üye kabul ofisi olan ülkelerin ulusal ofislerine yapılır.

17 Doğrudan Avrupa Patent Ofisine yapılır. EPC 76(1)

18 Kabul Ofisi Yükümlülü ğ ü Kabul Ofisi tarafından dosyalanan bir Avrupa patenti ba ş vurusu en erken ba ş vuru tarihi ve varsa rüçhan tarihinden itibaren 14 ay içinde EPO’ya ula ş tırılmalıdır. Bu süre içinde ula ş tırılmazsa, ba ş vuru geri çekilmi ş sayılacaktır.

19 Türkiye’de gerçekleştirilen ve konusu itibarıyla gizlilik arzeden buluşlar için yapılacak olan Avrupa Patenti Başvuruları doğrudan; ‘ne yapılır.

20 Avrupa Patenti Ba ş vurusunu Kimler Yapabilir? Bir Avrupa patenti ba ş vurusu her türlü gerçek veya tüzel ki ş iler tarafından yapılabilir.

21 •Üye ülkelerin herhangi birinde ikamet eden gerçek veya tüzel ki ş iler ba ş vurularını Avrupa patenti vekili tutma zorunlulu ğ u olmadan kendileri yapabilirler. •Türkiye’de ikamet eden herkes vekil tutma zorunlulu ğ u olmadan ba ş vuru yapabilir. Vekil Tutma Zorunlulu ğ u

22 EPC 14(2) Avrupa patent başvurusu bu resmi dillerden birinde veya süresi içinde bu resmi dillerden birine çevirisi yapılmak suretiyle başka bir dilde yapılabilir. EPC 14(2) Avrupa patent başvurusu bu resmi dillerden birinde veya süresi içinde bu resmi dillerden birine çevirisi yapılmak suretiyle başka bir dilde yapılabilir. EPC 14(1) Almanca İngilizce Fransızca Türkçe

23 EPC - PCT İ li ş kisi Avrupa patenti ulusal ba ş vuruları ortadan kaldırmamaktadır. EPC; PCT içinde bölgesel bir anla ş madır. Uluslararası bir ba ş vuru Euro-Pct yoluyla Avrupa patenti olarak da tescil edilebilir. Euro-Pct sisteminde i ş lemin ba ş langıç bölümü PCT hükümlerine, bölgesel fazı ise EPC hükümlerine göre yürütülmektedir.

24  Avrupa Patentinin verilmesine ilişkin yazılı şekilde düzenlenmiş bir dilekçe,  Buluşun tarifnamesi,  İstem veya istemler,  Varsa tarifname ve istemlerde atıf yapılan teknik resimler,  Buluşun özeti,  Başvuru ücreti ve araştırma ücreti. Bu ücretlerin başvuru tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Avrupa Patenti Ba ş vurusunun Gereklilikleri

25  Avrupa Patenti verilmesinin talep edilmi ş oldu ğ una dair beyan,  Ba ş vuru sahibinin kimli ğ ine ait tanıtıcı bilgilerin olması,  Tarifname veya önceki ba ş vuruya yapılan atıf. Ba ş vuru Tarihinin Kesinle ş mesi

26 Avrupa Patent Prosedürünün Sorumlulu ğ undaki Bölümler •Kabul Bölümü •Ara ş tırma Bölümleri • İ nceleme Bölümleri • İ tiraz Bölümleri •Hukuk bölümü •Temyiz Kurulu •Geni ş letilmi ş Temyiz Kurulu

27 Ba ş vurunun Yayımı Avrupa patenti ba ş vurusu ba ş vuru veya rüçhan hakkı tarihinden itibaren 18 aylık sürenin dolmasından sonra yayımlanır. E ğ er ara ş tırma raporu hazır de ğ ilse ara ş tırma raporu da ayrı olarak yayımlanır.

28 Avrupa Patenti Prosedürü BaşvuruBaşvuruAraştırmaAraştırmaİtirazİtirazYayınYayınİncelemeİncelemeTescilTescil

29 Yayınlanmış ve Türkiye’nin seçildiği bir Avrupa Patenti Başvurusu 551 sayılı KHK’nın 82 nci maddesi hükmüne göre ulusal patent başvurularına verilen haklarla aynı haklara sahiptir.

30 Avrupa Patenti Başvurusuna ait istemlerin Türkçe çevirisinin Enstitü tarafından yayınlanmasından İstemlerin Türkçe çevirisinin, Türkiye’de buluşu kullanan kişiye bildirilmiş olmasından veya

31 Tarifname, patent istemleri ve varsa teknik resimleri içeren Avrupa patenti fasikülünün Türkçe çevirisi Avrupa patenti fasikülünün verildi ğ inin ilan edildi ğ i tarihten itibaren üç ay içinde Avrupa patenti sahibi veya vekili tarafından Enstitüye sunulur. Enstitü sunulan Türkçe çeviriyi yayımlar. Avrupa Patentinin Ulusal A ş amaya Geçi ş i

32 Türkiye’nin seçildi ğ i bir Avrupa Patenti, Avrupa patentinin Türkçe çevirilerinin sunulması ve yayımlanması ş artıyla Avrupa patentinin verildi ğ ine ili ş kin ilanın yapıldı ğ ı tarihten itibaren Türkiye’de verilen bir ulusal patent olarak kabul edilir.

33 Yıllık Ücretler •Bir Avrupa patenti ba ş vurusu için yıllık ücretler, ba ş vuru tarihinden itibaren hesaplanan üçüncü yıl ve bunu takip eden her yıl için Avrupa Patent Ofisine ödenir. •Yıllık ücretler EPO’ya Avrupa patentinin verilmesine ili ş kin ilanın yapıldı ğ ı yıl için son kez ödenecektir. Yıllık ücretler vade tarihi Avrupa patentinin verilmesine ili ş kin ilanın yapıldı ğ ı tarihten önce ise EPO’ya daha sonra ise Ulusal Ofise ödenir.

34 Avrupa Patentinin Yaklaşık Maliyeti ( 8 üye ülke için, 10 yıl boyunca) EPO ücretleri EUR 4.300 Başvuru EUR 800 İnceleme EUR 2.000 Tescil EUR 1.500 Toplam Maliyete Oranı 14 % EPO ücretleri EUR 4.300 Başvuru EUR 800 İnceleme EUR 2.000 Tescil EUR 1.500 Toplam Maliyete Oranı 14 % Total cost: EUR 4.300 Total cost: EUR 4.300 Vekil Ücreti: EPO’dan önce: EUR 5.500 Toplam Maliyete Oranı 18 % Vekil Ücreti: EPO’dan önce: EUR 5.500 Toplam Maliyete Oranı 18 % Üye ülkelerdeki tercüme ücretleri: EUR 11.500 Toplam Maliyete Oranı 39 % Üye ülkelerdeki tercüme ücretleri: EUR 11.500 Toplam Maliyete Oranı 39 % Total cost: EUR 9.800 Total cost: EUR 9.800 Toplam Maliyet: EUR 21.300 Toplam Maliyet: EUR 21.300 Ulusal Yıllık : EUR 8.500 Ücretler Toplam Maliyete Oranı 29 % Ulusal Yıllık : EUR 8.500 Ücretler Toplam Maliyete Oranı 29 % Toplam Maliyet: EUR 29.800 Toplam Maliyet: EUR 29.800

35 TEŞEKKÜRLER


"Uluslararası Patent Ba ş vuruları (PCT) ve Avrupa Patent Sistemi Avrupa Patent Sistemi AY Ş E GÜL ULUÇAY 19/10/2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları