Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK İ HMAL İ ve İ ST İ SMARI. ÇOCUKLUK KAVRAMI Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 1: Bu sözleşme uyarınca çocu ğ a uygulanabilecek olan kanuna göre daha.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK İ HMAL İ ve İ ST İ SMARI. ÇOCUKLUK KAVRAMI Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 1: Bu sözleşme uyarınca çocu ğ a uygulanabilecek olan kanuna göre daha."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK İ HMAL İ ve İ ST İ SMARI

2 ÇOCUKLUK KAVRAMI Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 1: Bu sözleşme uyarınca çocu ğ a uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 18 yaşına kadar her birey çocuk sayılır. T.C.K’ ya göre; 5395 sayılı çocuk koruma kanunun 1.nci maddesi gere ğ ince çocuk, daha erken yaşta ergin olsa bile, 18 yaşını doldurmamış kişidir.

3  Kanunda çocuk hukuku ilkelerine uygun olarak “suçlu çocuk, suç işlemiş çocuk” ifadelerinin kullanılmasından özellikle kaçınılmıştır.  Bununla birlikte kanunların suç olarak tanımladı ğ ı fiili yapan çocuklar bakımından kullanılacak ifade, terim sorununu da çözmek amacıyla kanunda suça sürüklenen çocuk ifadesi kullanılmıştır.

4 Ş İ MD İ ÇOCU Ğ UNUZUN DO Ğ DU Ğ U ZAMANA DÖNMEN İ Z İ ÇOCU Ğ UNUZLA GEÇ İ RD İĞİ N İ Z O İ LK AYLARI DÜŞÜNMEN İ Z İ İ ST İ YORUM.

5

6 ÇOCUK İ ST İ SMARI VE İ HMAL İ  Dünya Sa ğ lık Örgütü:, 0-18 yaş grubundaki Çocu ğ un Sa ğ lı ğ ını, Fiziksel gelişimini, Psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen;  bilerek veya bilmeyerek çocu ğ a karşı gerçekleştirilen her türlü harekete maruz kalması çocuk istismarı ve ihmalidir.

7  Çocu ğ un beslenme, barınma, giyim, temizlik, oyun, e ğ itim, güvenlik ve sa ğ lık hizmetini sa ğ lama görevinin reddedilmesi ya da yerine getirilmemesidir. ÇOCUK İ HMAL İ

8  ÇOCU Ğ A YÖNEL İ K YAPILMASI GEREKENLER İ N YAPILMAMASI ÇOCUK İ HMAL İ ÇOCUK İ HMAL İ D İ R.  ÇOCU Ğ A YÖNEL İ K OLARAK YAPILMAMASI GEREKENLER İ N YAPILMASI ÇOCUK İ ST İ SMARI ÇOCUK İ ST İ SMARIDIR. 

9 ÇOCUK İ HMAL İ  Fiziksel ihmal  Cinsel ihmal  Duygusal ihmal  Ekonomik ihmal

10 Sa ğ lık kontrolünün yapılmaması Fiziksel İ hmal

11 Çocu ğ un terk edilmesi veya kendine zarar verebilece ğ i durumlarda denetimsiz bırakılması

12 Fiziksel İ hmal Gere ğ ince bakımın sa ğ lanmaması, beslenmemesi, mevsim şartlarına göre giydirilmemesi. düzenli ve besleyici ö ğ ünlerin, temiz veyeterli giysinin sa ğ lanmaması

13 Beslenme yetersizliği yaşayanBesin desteği başlandıktan 3 ay 18 aylık çocuk beyni (BT)sonraki hali (BT) Unicef : The State of the World’s Children, 2001. New York, Unicef, 2001.

14 Okula gönderilmemesi veya okula gönderildi ğ i halde okuldaki durumu ile ilgilenilmemesi,e ğ itim gereksinimlerinin gözardı edilmesi. Fiziksel İ hmal

15 Cinsel İ hmal  Çocu ğ a verilmesi gereken cinsel e ğ itimin verilmemesi ise cinsel ihmal olarak nitelendirilmektedir.

16 Duygusal İ hmal  Çocu ğ un ihtiyaç duydu ğ u sevgi, ilgi ve yakınlı ğ ın gösterilmemesi çocu ğ un aile içinde şiddet ve kötü muameleye şahit olmasına izin vermek duygusal ihmal olarak tanımlanabilir.

17 Ekonomik İ hmal  Maddi olarak temiz ve ve sa ğ lıklı koşulların sa ğ lanmaması ve maddi olarak temel ihtiyaçlarının karşılanmaması

18  İ hmal, çocu ğ a bakmakla yükümlü kimsenin, çocu ğ un gelişimi için gerekli ihtiyaçları karşılamaması veya bu ihtiyaçları dikkate almamasıdır. Bu ihtiyaçlar sa ğ lık, e ğ itim, duygusal gelişim, beslenme, barınma ve güvenli yaşam şartlarıdır. 

19 Bir çocu ğ un ihmal edildi ğ ini nasıl anlarız?  Okuldan sık sık uzak kalıyorsa  Yemek veya para için dilencilik yapıyor veya çalıyorsa  İ htiyacı olan doktordan mahrum kalıyorsa  Sürekli pis giyiniyor ve kötü kokuyorsa

20 Bir çocu ğ un ihmal edildi ğ ini nasıl anlarız?  Vücudu aşırı derecede zayıf düşmüşse  Kendi kendine zarar veriyorsa  Gelişimi normalin çok altında görünüyorsa  Evinde ona bakan kimse bulunmadı ğ ını belirtiyorsa

21 En çok hangi çocuklar ihmale maruz kalır?  0-3 yaş arası çocuklar  Hasta ve özürlü çocuklar  Kız çocukları

22 İ hmalin çocuk üzerindeki etkileri nelerdir?  Gelişim gerili ğ i  Ölüme kadar varabilen sa ğ lık problemleri  Davranış problemleri  Ö ğ renme güçlü ğ ü  İ letişim problemleri  Madde ba ğ ımlılı ğ ı  Suça yönelme riski

23 Çocuklu ğ unda ihmale maruz kalmış olan yetişkinlerde ihmalin etkileri nelerdir?  Topluma ve kendine güven eksikli ğ i  Kendine zarar verme ve intihar e ğ ilimi  Depresyon  Gelişim gerili ğ i ve gelişmemiş benlik bilinci  Duygularını yönetme eksikli ğ i  Sosyal ilişkilerde iletişimsizlik  Şiddet e ğ ilimi  Aşırı alışveriş, kumar, alkol, uyuşturucu gibi de ğ işik ba ğ ımlılıklara yatkınlık

24 İ ST İ SMAR  Fiziksel istismar  Cinsel istismar  Duygusal istismar  Ekonomik istismar

25

26 Ekonomik istismar

27 Duygusal istismar

28 Cinsel istismar

29 Fiziksel istismar  Çocu ğ un; dayak atma, yakma,ısırma,sarsma, haşlanma gibi olaylar sonucunda kaza dışı her türlü yaralanmasıdır.  Anne baba, ö ğ retmen, bakıcı gibi çocu ğ a bakıp yetiştirmekle yükümlü kişiler yada yabancı kişiler tarafından gerçekleştirilebilir  Çocu ğ u terbiye etmek amacıyla ya da öfke ile yetişkinin kontrolünü kaybetmesi sonucunda gelişebilir

30 Uygulama Şekilleri  Aletsiz Saldırılar: Tokat, yumruk, itip-kakma, tekme, sarsma ve çimdikleme gibi olayları kapsamaktadır.  Aletli Saldırılar: Kullanan araçlar genellikle kemer, herhangi bir ev eşyası (telefon, v.b.), hortum, sigara, ütü, sıcak su ve sıcak yiyeceklerdir.

31 Yaralanma bölgeleri  Göğüs  Sırt  Baldır  Genital bölge  Üst kol  Yüz  Üst dudak  Damak  Göz

32 Niçin fiziksel istismar yapılıyor?  Kişilik bozuklu ğ u ya da ruhsal sorunu olan erişkin için çocu ğ un kolay bir kurban olması  Büyüklerin öfkelerini kontrol edememeleri  Çocu ğ u e ğ itmek için geçerli bir yol oldu ğ unu düşünmeleri (dayak cennetten çıkmadır)

33 Fiziksel istismar olasılı ğ ını artıran riskler  Çocu ğ a ilişkin riskler:  Hiperaktif çocuk  İ stenmeyen bir gebelik sonrası dünyaya gelen çocuk  Engelli çocuk  Özel bir bakım gerektiren (örn: çok küçük prematüre, hastalı ğ ı olan) çocuk

34 Fiziksel istismar olasılı ğ ını artıran riskler  Aileye ilişkin riskler:  Psikiyatrik sorunlu ebeveyn  Üvey ebeveyn  Alkol ve/veya uyuşturucu ba ğ ımlısı ebeveyn  Çocuk sayısının fazla olması  Küçük yaşta anne-baba olunması  Aile içi geçimsizlik ve şiddet  İ şsizlik-Ekonomik sıkıntılar  E ğ itimsizlik

35 Hangi yaralanmalarda kuşkulanılmalıdır?  Farklı zamanlara ait çok sayıda çürük, morluk  İ ki taraflı gözaltı morarması  Bir şekile benzeyen yaralar  A ğ ız yaraları  Göz içi kanamalar  Simetrik yanıklar  Kalçalarda simetrik morluklar

36

37

38

39 .  Kaygı, içine kapanma,  Olumsuz benlik kavramının oluşması  Korku, çaresiz- de ğ ersizlik hissi  İ leride yo ğ un kaygı ve depresyon  Sosyal ilişkilerden olumsuzluk(antisosyal kişilik  Evden kaçma  Öz saygının azalması ve psikolojik sorunlar  Saldırganlık (erkekte) ve şiddet, cinayet  Görmüş oldu ğ u şiddeti kendi çocukları ve eşi üzerinde 5 kat daha fazla şiddet uygular DAYAĞIN ÇOCUĞA ETKİSİ NE OLUR?

40 Fiziksel istismar olgusu  5 yaş grubu ikizler üzerinde yapılan araştırmada, annesi, babası tarafından dövülen çocukların zeka düzeyinin, huzurlu bir aile ortamı olan yaşıtlarından 8-10 puan daha düşük olduğu belirlenmiş.  Bilim adamları, aile içi şiddetin çocukta stresi artırdığını, bunun da beyin gelişimini olumsuz etkilediğini düşünüyor

41 DUYGUSAL İ ST İ SMAR  Çocuğun gereksinim duyduğu ilgi ve sevgiden yoksun bırakılması ya da çocuğun duygu ve düşüncelerine ilişkin yetişkinlerin uygun olmayan tepkiler vererek çocuğun psikolojik hasara uğratılmasıdır  Tanımlanması en zor ancak en sık rastlanılan istismar türüdür ( Belirtileri hemen görülmeyebilir.,,uzun vadede ortaya çıkar.

42 Duygusal İ stismar Çocu ğ un;  Tehdit edilmesi (terk etme ile) Sosyal açıdan a ğ ır zararlar verecek tehdit etmeler( çocu ğ u başkasına veya bir yerde bırakılaca ğ ı)  Nitelik, kapasite ve arzularının devamlı kötülenmesi,  Çocu ğ un sürekli olarak insanüstü güçlerle korkutulması,  Çocu ğ un yaşı ve gücünün kaldıramayaca ğ ı taleplerde bulunulması,  Çocu ğ un topluma aykırı düşen bakım yöntemleri ile yetiştirilmesi, olarak tanımlanmaktadır.

43

44

45 Duygusal İstismar  Yalnız bırakma,  Ayırma,  Korkutma,  Yıldırma,  Tehdit etme,  Suça yöneltme,  Önemsememe  Aşağılama,,  Küçük düşürme,  Alaylı konuşma,  Lakap takma,  Aşırı baskı ve otorite kurma  Küfür etme Ayrıca;

46 Duygusal İ stismarın Sonuçları  Pasif kişilik,bağımlı kişilik, anti sosyal kişilik  Öğrenme güçlüğü, dikkat dağınıklığı  Kendine güvensizlik  Dünyaya karşı belli bir ilgisizlik  Fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal gelişim gerilikleri  Parmak emme, tik, konuşma bozukluğu  Korku  Hayal aleminde yaşaması  Çok yalan söylemesi,hırsızlık yapması  Küçük yaşlardaki davranışlara dönüş

47 EKONOM İ K İ ST İ SMAR  Çocu ğ a bakmakla yükümlü kişinin çocu ğ u maddi gelir kayna ğ ı olarak görüp çocuktan maddi kazanç elde etme iste ğ idir (çocu ğ un çalıştırılması  Ebeveynler çok para kazanma dürtülerini tatmin etmek için çocuklarını kullanabilirler

48

49 C İ NSEL İ ST İ SMAR  Çocu ğ un kendisinden büyük bir kişi tarafından cinsel haz amacı ile zorla ya da ikna edilerek cinsel etkileşime maruz bırakılması(kullanılması).

50 Cinsel İ stismarın Sınıflandırılması  1. Temas İ çermeyen İ stismar:  İ stismarcının çocu ğ un cinsel özelliklerine yönelik olarak seksi konuşması,  Cinsel bölgesini gösterme (teşhircilik),  Pornografik resim gösterme,  Açıkça veya gizlice çocu ğ u çıplakken gözlemek gibi röntgencilik eylemleri  Karşıt cins davranış modellerini benimsetmeye çalışması,giydirilmesi  Cinsel içerikli küfür edilmesi

51  2. Cinsel İ lişki İ çermeyen Dokunma: İ stismarcının ve çocu ğ un giyinik veya çıplak olması halinde cinsel bölgelerine dokunma, okşama ve/veya mastürbasyonu kapsar.  3. İ stismarcının çocu ğ un vücuduna yönelik eylemleri : (cinsel ilişki ve tatmin edici di ğ er eylemler)

52  4. Cinsel Sömürü: Çocu ğ a veya üçüncü kişilere para ve benzeri şeylerin verilmesi karşılı ğ ında çocu ğ un yetişkin tarafından cinsel olarak kullanılmasıdır. (Fuhuş, pornografi, cinsel sömürü amaçlı kullanma, çocuk seksi turizmi, erken evlendirme,….)

53 C İ NSEL İ ST İ SMARA MARUZ KALAN ÇOCUKLARIN YAŞA GÖRE DA Ğ ILIMLARI İ NCELEND İĞİ NDE; %30’unun 2-5 %40’ının 6-10 %30’unun 11-17 Yaş grubunda olduğunu görüyoruz. Bir başka deyişle kurbanların %70’ini küçük yaş grubu oluşturmaktadır.

54

55 Cinsel istismarda önemli noktalar  İ stismarın en sık görüldü ğ ü zamanlar;  Yazın  Hafta sonu  Saat 20.00-02.00  En savunmasız oldukları anlar(banyo,oyun,uyku saati…)

56

57 Cinsel istismarcı kimdir? DEĞİLDİR

58  Yetişkin bir erkek,  Yetişkin bir kadın  Yaşıtı  Yaş olarak kendinden büyük çocuk  Aileden biri de olabilir. c istismarcı kim olabilir?

59 Cinsel İ stismarcının Özellikleri  Sanılanın aksine, serseri görünümlü, pis biri de ğ ildir.  Çocukların güvenini kazanabilen, onlarla yakın ilişki kurabilen, düzgün görünümlü insanlardır.  Olguların %50 sinde aileden birisi, olguların % 70 inde ailenin tanıdı ğ ı birisidir,% 90’ı çocu ğ un tanıdı ğ ı biridir.  İ stismarcının geçmişinde cinsel istismar öyküsü olma ihtimali yüksektir.

60 Cinsel İ stismarda Risk Etmenleri;  Çocukla ilgili,  Yaşının küçük olması  Bazı ruhsal(zihinsel) ve fiziksel gelişimsel bozuklukları,  Süre ğ en tıbbi hastalı ğ ının olması,  Fiziksel yetersizli ğ inin bulunması,

61 Cinsel İ stismarda Risk Etmenleri;  Ailesel risk etmenleri,  Anne babanın daha önce çocukluk döneminde istismara maruz kalması  Ailede Alkol ya da madde ba ğ ımlısının olması,  Annenin olmaması veya pasif olması(!)  Babanın olmaması veya pasif olması(!)  Ebeveyn olmayışı (ölmesi)  Ebeveynlerin üvey olma durumu

62 Cinsel istismarda risk etmenleri;  Ailesel risk etmenleri  Ailede ruhsal ve fiziksel hastalık olması,  Aynı evde birden fazla ailenin yaşaması!  Parçalanmış aile,  Anne babanın e ğ itimi ve yetiştirme davranışları,  Evlilik sorunları,

63 Cinsel istismarda risk etmenleri;  Ailesel risk etmenleri,  Tek odalı evde kalınması  Aile içi çatışma,  Ana babalık görevini yerine getirmeme,  Ebeveyn çocuk ilişkisinde bozukluk  Ailenin gelen gideninin çok olması  Maddi sıkıntı

64 C İ NSEL İ ST İ SMARA MARUZ KALAN ÇOCUKLARDA GÖRÜLEB İ LEN BEL İ RT İ LER NELERD İ R?

65 Cinsel İ stismar Sonrası Davranış De ğ işiklikleri  Uyku bozuklukları oluşur  İ ştah de ğ işiklikleri olur  Olayı anımsatan kişilerden ve görüntülerden panikleyip kaçar,  Evden kaçar,aileden uzaklaşır  İ ntihar girişiminde bulunur  Self Mutilasyon(kişinin vücuduna zarar vermesi..jilet ile kesme,sigara söndürür

66 Cinsel İ stismar Sonrası Davranış De ğ işiklikleri  Histerik veya konversiyonel davranışlar  Nedensiz bayılır  Tiklerin oluşur  Tırnaklarını yer  Agresif davranışlar gösterir  Okuldan kaçar ve disiplin problemleri yaşar  Ders başarısında düşme olur  Madde kullanmaya başlar

67 Cinsel İ stismar Sonrası Davranış De ğ işiklikleri  Konuşma bozuklukları oluşur  A ğ lama nöbetleri başlar  Çok terlemeye başlar  Derin ve hızlı nefes alıp verir  Göz temasından kaçınır  Donuk bakışları olur  Ölüm üzerine şiir yazma,resim ve karalamalarda bulunur

68 Cinsel İ stismar Sonunda Çocuklarda Yaşanan Ruhsal Sorunlar;  Tekrarlayıcı, rahatsız edici düşünceleri olur  Olayla ilgili kabuslar görür  Saldırganlık ve öfke patlamaları olur  Konsantrasyon güçlü ğ ü yaşar  Suçluluk ve utanç duyma hisseder  İ çe kapanır  İ nsanlara karşı güven kaybı yaşar  Kendini kirletilmiş hisseder

69  Ölüme dair düşünce ve söylemi çok olur,  Cinsel kimli ğ ine ilişkin korku ve endişeleri oluşur  Hiçbir şeyden zevk almaz  Travma sonrası stres bozuklu ğ u (Depresyon,borderline, ço ğ ul kişilik bozuklu ğ u)oluşur Cinsel İ stismar Sonunda Çocuklarda Yaşanan Ruhsal Sorunlar;

70 Uygun Olmayan Cinsel Gelişimin Ortaya Çıkması  Aşırı masturbasyon düşüncesi oluşur  Cinsel konuşma ile karşısındakini mahcup etmeye çalışır,  Cinsel içerikli oyun oynamak ister  Karşısındakinin cinsel bölgesini görmeye çalışır  Cinsel agresif pornografi ile ilgilenir  İ zinsiz cinsel alana dokunur  Cinsel istismarda bulunmaya çalışır  Para karşılı ğ ı bedenini satmaya başlar

71  Kendilerine inanılmayaca ğ ını düşünürler  Başlarının belaya girebilece ğ ini düşünürler  İ stismarcının tehdidinden korkarlar  Kendilerini suçlu,sorumlu hisseder  İ stismarcıyı korumak isterler Çocuklar Yaşadı ğ ı İ stismar Olayını Niye Anlatmaz?

72 Çocuklar Yaşanan İ stismar Olayını Niye Anlatmazlar?  Yaşanılan olayı anlattı ğ ında daha kötü olaylara sebep olaca ğ ını düşünür  Kendisine inanılmayaca ğ ını düşünür  Utanır söyleyemez  Ailenin parçalanmasından korkar  Başkalarını korumak için kendini kurban eder  Nasıl ifade edece ğ ini bilmeyebilir  Maruz kalınan eylemin ne anlama geldi ğ ini bilmeyebilir

73 Cinsel Oyun  Her iki çocuk da işlem öncesi dönemde ise,  İ ki çocuk arasında yaş farkı 4 yaştan az ise, çocuklar eylemi tam olarak kavrayacak olgunlukta de ğ ilse bu durum cinsel oyun olarak de ğ erlendirilir.

74 Cinsel istismar “Cinsel istismarın mutlaka şiddet içermesi gerekmez” “Cinsel istismarda çocuğun rızasının olup olmadığına bakılmaz”

75 Ensest  Çocuğa karşı birinci derece akrabaları tarafından cinsel tacizde bulunulması (Baba,anne kardeşler,dayı,amca)

76 Cinsel İ stismar İ le İ lgili Kullanılan Yargılar  Cinsel istismar yalnızca çocu ğ un hayal gücünün uydurmasıdır. Çocuklar hikayeler uydururlar  Sadece çekici,tatlı,güzel, açık giyinen çocuklar;onay bekleyen kendine güveni olamayan pasif;yaramaz çocuklar İ stismara maruz kalır  Çocuklara uslu,akıllı,açıkgöz olmalarını söyleyerek onları korumuş oluruz.  Çocuklar istismar hakkında yalan söylemezler.Bu konuda hikaye uyduranlara çok az rastlanır.  Çocukların görünüşü yada davranışı istismara sebep olmaz. Anlamını dahi bilmedikleri olayları provoke etmekten dolayı çocuklar asla suçlanamazlar  Çocukları bu konuda e ğ itmeliyiz. İ stismarla karşılaştı ğ ında çocuk ba ğ ırarak yardım istemeli, koşarak kaçmalıdır. Yanlışlar Do ğ rular

77 Cinsel İ stismar İ le İ lgili Kullanılan Yargılar  Genellikle tehlikeli yerler, özellikle karanlık bastıktan sonra,parklar, umumi tuvaletler ve boş sokaklardır  İ stismarcının tercih etti ğ i yerler genellikle çocu ğ un tanıdı ğ ı, bildi ğ i yerledir:Okul ve çevresi, evle okul arasındaki yol,bir arkadaş yada akrabanın evi, çocu ğ un kendi evidir. Çocu ğ un rahat ve gevşek oldu ğ u zamanlarda,oyun zamanları, banyo zamanı yada yatma zamanı istismarcının tercih etti ğ i zamanlardır Yanlışlar Do ğ rular

78 Çocuklarla İ letişime Geçerken Nelere Dikkat Etmeli Nasıl Bir İ letişim Kurmalı  Tüm ilginizi çocuğa verin. Kulaklarınızla, gözlerinizle ve kalbinizle çocuğu dinleyin.  Çocuğun söyledikleri bitince başka bir şey söylemek isteyip istemediğini sorun.  Bu bilgiyi diğer öğretmenler ya da kişilerle paylaşmayacağınız konusunda çocuğa teminat verin.  Fakat destek almak için yetkili kişilerle iletişime geçeceğinizi söyleyin.

79 Aşa ğ ıdakilere Benzer Sorulardan Ve İ fadelerden Kesinlikle Kaçının.  “Bunun olduğundan emin misin?”  “Doğru mu söylüyorsun?”  “Bu bir daha olursa bana haber ver”.  “Neden karşı koymadın?”.  “Şimdiye kadar neden anlatmadın ?”  Çünkü bu tip sorular çocuğun kendini suçlamasına ve anlatacağı şeylerden vazgeçmeye sebep olur.

80 İ stismara Dair İ puçları Olabilecek Söylemler  “Erkek kardeşim dün gece uyumama izin vermedi”  “Komşumuz “X “abi çok komik iç çamaşırlar giyiniyor”  “Annemin beni amcamla yalnız bırakmasından hiç hoşlanmıyorum”  “Komşumuzun oğlu beni çok sıkıştırıyor”  “Çok kötü biçimde ellenilen bir kız tanıyorum”  “Tanıdığım bir kız var, annesine rahatsız edildiğini söyledi fakat annesi ona inanmadı”….. Bunun gibi dolaylı ifadeler kullanıyorsa çocuğu uzman birine yönlendirin.

81  Eğer çocuk dolaylı bir şekilde bir istismardan söz ediyorsa (örneğin; birinin başına geldi gibi), çocuğu durumu anlatması yönünde teşvik edin. Yada onu “diğer çocuk” hakkında bildiklerini anlatmaya teşvik edin. “ Sana inanıyorum”, “Bana söylediğine çok memnun oldum”, gibi..

82 Gizlilik ilkesine saygı gösterin:  İstismar olayını okulda bu konuda uzman olan kişi dışında başka biriyle konuşmayın.

83 Sonuç olarak;  İ stismar olayında çocuklar masumdurlar.  İ stismar olayından dolayı asla suçlanamazlar.

84 Sonuç olarak;  Çocukları asla suçlamayınız; Çünkü onlar hem kanun önünde hem toplum nezdinde hem anne babanın gözünde ÇOCUKTURLAR.  Yaşanan olayların sonuçlarını tam olarak kavrayacak kapasitede de ğ illerdir.  Çünkü onlar çocukturlar.

85  HER VATANDAŞ ÇOCU Ğ A KARŞI İ ŞLENMEKTE OLAN İ ST İ SMAR SUÇUNU B İ LD İ RMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.  T.C.K. MADDE 278

86 T.C.K. MADDE 278  Suçu bildirmeme  Madde 278 - (1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

87 T.C.K. MADDE 278-279  Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi  Madde 279 - (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

88 Çocukları Cinsel İ stismardan Nasıl Koruyabiliriz?  Güvenliklerini sa ğ lamayı ö ğ retin.  Bedenlerini korumayı ö ğ retin.  Hayır demeyi ö ğ retin.  Yardım istemeyi ö ğ retin.  Onlara sizinle her türlü sorunu paylaşabilece ğ i inancını yerleştirin.  Her zaman sır saklanmayaca ğ ını ö ğ retin.  Dokunulmayı reddetmeyi ve sınırlar koymayı ö ğ retin  Büyüklerin bazı kurallara uymayaca ğ ını ö ğ retin.

89

90 ÖZEL YERLER İ M İ Z  Vücudumuzda özel yerler bulunur.Bu yerler mayonun kapladı ğ ı yerlerdir.  Hiç kimse senin vücuduna,özel yerlerine bakamaz, dokunamaz.  “Birisi özel yerlerine baktı ğ ında ya da dokundu ğ unda yapacaklarımızı bilmeliyiz.  

91 B İ R İ S İ ZE DOKUNMAYA ÇALIŞIRSA  Söyleyebilece ğ in en sert ve en ciddi biçimde  HAYIR DE.  ÇI Ğ LIK AT  Oradan UZAKLAŞ  ve güvenli bir yere gitmeye çalış.   Güvendi ğ in bir büyü ğ üne SÖYLE

92  İ Y İ DOKUNUŞ  Kendimizi iyi hissettirir  Annemiz babamız güvendi ğ imiz kimselerin dokunuşlarıdır  EL SIKIŞMA,  SIRTA SIVAZ,  İ Y İ GECELER ÖPÜCÜ Ğ Ü,  SARILMA 

93  KÖTÜ DOKUNUŞ  kızgın, korkmuş, kafası karışık, üzgün hissetmemize yol açabilir.  İ yi sırlar – kötü sırlar Çocukları endişelendiren, rahatsız eden, onları ürküten ya da üzen tüm sırlar kötü sırdır ve saklanmamalıdır; tam tersi güvenilir bir yetişkine (anne-babaya, ö ğ retmene, polise, doktora) anlatılmalıdır. 

94 GÖRMEZDEN GELMEY İ N SUÇA ORTAK OLMAYIN

95 155  POL İ S İ MDAT: 155 156  JANDARMA: 156 112  AC İ L(HASTANE): 112  ÇOCUK İ ZLEME MERKEZ İ  0362 2310025 183  ÇOCUK H İ ZMETLER İ :183  SAMSUN İ L SOSYAL H İ ZMETLER MÜDÜRLÜ Ğ Ü 0.362.435 91 92 0.362.435 59 45 - 433 06 15

96 TEŞEKKÜRLER… BAYINDIR İLKOKULU REHBERLİK SERVİSİ


"ÇOCUK İ HMAL İ ve İ ST İ SMARI. ÇOCUKLUK KAVRAMI Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 1: Bu sözleşme uyarınca çocu ğ a uygulanabilecek olan kanuna göre daha." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları