Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ ST İ SMARA U Ğ RAMI Ş VE İ HMAL ED İ LM İŞ ÇOCUKLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ ST İ SMARA U Ğ RAMI Ş VE İ HMAL ED İ LM İŞ ÇOCUKLAR."— Sunum transkripti:

1 İ ST İ SMARA U Ğ RAMI Ş VE İ HMAL ED İ LM İŞ ÇOCUKLAR

2  Çocuk İ stismarı ve İ hmali Nedir?  Çocuk İ stismarı ve İ hmalinin Olası Risk Faktörleri?  Çocuk İ stismarının Sonuçları Nelerdir?  İ stismar Türleri - Cinsel İ stismar - Fiziksel İ stismar - Duygusal İ stismar - Ekonomik İ stismar  Çocuk İ stismarı Konusunda Çocuklara Neler Ö ğ retebiliriz?

3 Çocuktan sorumlu olan ki ş ilerin kendilerine duyulan güveni ya da fiziksel güçlerini kullanarak çocu ğ un geli ş imine, sa ğ lı ğ ına ya da ya ş amına zarar veren ya da vermekle sonuçlanabilecek davranı ş larda bulunması

4  Anne baba, kendilerine bakmakla yükümlü kimseler veya diğer yetişkinlerin çocuğun beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık ve sevgi gibi temel gereksinimlerini ihmal etmeleri sonucu çocuğun bedensel, duygusal, zihinsel ve toplumsal gelişimlerinin engellenmesidir.

5  Anne Babaya Ba ğ lı Olası Risk Faktörleri  Çevreye Ba ğ lı Olası Risk Faktörleri  Çocu ğ a Ba ğ lı Olası Risk Faktörleri ( Erol, 2007)

6  Anne babanın genç ya ş ta evlenmesi  Evlilik içi sorunlar  Genç ya ş ta anne baba olma  Aile içindeki di ğ er ş iddetler  Çocu ğ a evlilik öncesi hamile kalma  Anne babanın çocuklu ğ unda istismara u ğ raması  Alkol ya da uyu ş turucu kullanması,  Anne babanın çocu ğ un geli ş imsel döneminin üstünde beklentiye sahip olması

7  Anne babanın bo ş anma ya da ölümü sonucunda tek ba ş ına anne babalık  E ş ler arası rol de ğ i ş imi  Anne babanın psikolojik problemleri  Olumsuz anne baba tutumlarına sahip olma  Anne babanın sosyal çevresinin olmaması  Anne babanın özgüven eksikli ğ i, insanlara kar ş ı güvensiz olmaları, zor durumda yardım istemesini ö ğ renmemi ş olması  Annelerin mental yönden donuk ya da nörotik özelliklere sahip olabilmesi

8  Toplumsal de ğ erlerin ve kültürün, çocuk yeti ş tirme yöntemleri üzerindeki etkisi  Sosyoekonomik özelliklerdeki ani de ğ i ş im ve krizler  Sosyal e ş itsizlikler  Organize ş iddet (sava ş lar, kavgalar, yüksek suç oranları)  Medya ş iddeti

9  Cinsiyet  Prematürite  İ stenmeyen çocuk  Engellilik  İ lk çocuk olma  Ya ş

10  Birinci boyutu kısa sürede gerçekle ş en zararlar olup, istismar gerçekle ş tikten kısa bir süre sonra görülenlerdir. Bunlar ; yaralanma, ölüm, hamilelik vb.’dir.  Bir di ğ er boyutu ise uzun süreli zararlardır. Bunlar da bireyin karakterindeki olumsuzluklar, kaygılar, özgüven eksikli ğ i, depresyon, suça yönelme vb. olumsuzluklardır. (Erol, 2007)

11 Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye'deki ailelerin;  % 40'ının çocuklarına hafif oranda şiddet uyguladığı,  Çocukların % 72'sinin de duygusal istismara maruz kaldığı ifade edilmiştir.  Türkiye’ de istismara uğrayan çocukların % 75’inin aile yakınları, % 12’sinin yakın tanıdıkları ve % 13’ünün ise tanınmayan kişiler tarafından istismar edildiğini kaydedilmiştir.

12  Cinsel İ stismar  Fiziksel İ stismar  Duygusal İ stismar  Ekonomik İ stismar  Akran İ stismarı  Psikososyal İ stismar

13 Rıza ya ş ının altında(0-18) bir çocu ğ un cinsel açıdan yeti ş kin bir ki ş inin cinsel doyumuna yol açacak bir davranı ş içinde yer alması ya da bu duruma göz yumulması

14 Temas İ çermeyen Cinsel İ stismar  Çocukla cinsel içerikli konu ş ma  Çocu ğ a pornografik materyallerin gösterilmesi  Çocuk pornografisi  Çocu ğ un cinsel geli ş imi, tercihleri ve organları ile alay etme

15  Çocu ğ un cinsel do ğ asının sözlü ve duygusal istismar edilmesi  İ stismarcı tarafından çocu ğ a genital bölgelerinin gösterilmesi  Çocu ğ un önünde mastürbasyon yapılması  Çocu ğ un soyunukken veya istismarcıyı cinsel olarak tatmin eden aktiviteler sırasında gözlenmesi (röntgencilik)  Çocu ğ un ba ş kalarının cinsel istismarına tanık edilmesi

16  Çocu ğ a cinsel amaçlı her türlü dokunma, öpme veya dokunmaya zorlama  Çocukla vajinal ya da anal birle ş me  Çocu ğ u fuhu ş malzemesi yapma  Cinsel haz sa ğ lamak için çocu ğ a cinsel ş iddet uygulanması

17 0-4 Ya ş Dönemi Tuvalet e ğ itimi bozulmaları(altını ıslatma) Cinsel içerikli sözcük sayısındaki artı ş Oyunda cinsel içerik artı ş ı Uyku bozuklukları

18 4-6 Yaş Dönemi Korku Cinsel içerikli sözcük ve davranı ş ta artmalar Cinsel ili ş ki hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma

19 7-12 Ya ş Dönemi Okul ba ş arısında dü ş ü ş Korku Depresif belirtiler Ya ş a ve cinsiyete uygun olmayan davranı ş larda artmalar Cinsel konularla a ş ırı ilgilenme Cinsel saldırganlık tutumu

20  Uyku problemi, anksiyete bozuklukları, depresyon  Cinsel kimlik bunalımı veya DEHB ile karı ş tırılabilecek duygusal ve fiziksel belirtiler  Gece altını ıslatma ve bakım veren ki ş iye yapı ş ma davranı ş ı

21  Dissosiyatif belirtiler, kendine zarar verme davranı ş ı ve intihar e ğ ilimi  Kar ş ı olma-kar ş ı gelme bozuklu ğ u, dü ş ük benlik saygısı, riskli cinsel eylemlere yönelim  Travma sonrası stres bozuklu ğ u semptomları (Yılmaz, 2009)

22

23

24  Fiziksel istismar; 18 yasından küçük çocu ğ un, anne-babası ya da bakımından sorumlu ki ş i tarafından sa ğ lı ğ ına zarar verecek biçimde fiziksel hasara u ğ raması, yaralanması ya da yaralanma riski ta ş ıması  Fiziksel ihmal ise, çocu ğ un ba ş kaları tarafından ya ş amı için gerekli olan beslenme, tıbbi bakım, giyim ve korunma gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bırakılması ve bunların sa ğ lanmaması (Ballı, 2010, Akgiray, 2007, Fırat, 2007, Gökler, 2006, Özcan,2010)

25  İ stismarı yapan kişilere göre; Ebeveyn tarafından istismar

26 Kurumda istismar

27  Fiziksel istismar uygulama ş ekline göre ise iki ba ş lık altında incelenmektedir. Aletsiz saldırılar Aletli Saldırılar (Özcan, 2010)

28  İ ç ve dı ş organlarda hasarlar ve nedeni belli olmayan ölümler  Çocuklarda bili ş sel yetilerde bozukluk  Akademik ba ş arısızlık  Saldırgan ve suça yönelik davranı ş lar  İ ntihar dü ş ünceleri ve giri ş imleri yüksek  Kaygı, içine kapanma

29  Madde kötüye kullanımı, psikopatik ki ş ilik bozuklukları, tehlikeli cinsel deneyimler, DEHB ve kaygı bozuklukları  Çevresine ve çevresindeki insanlara zarar verme(ba ş kasını istismar etme)  Sosyal i ş levsizlik, yakın ili ş ki kurma güçlü ğ ü (Erol, 2007, Fırat, 2007, Güner, Güner ve Ş ahan, 2010, Bahar, Sava ş ve Bahar, 2009)

30

31  Duygusal istismar; çevredeki yeti ş kinler tarafından gerçekle ş tirilen çocu ğ un ki ş ili ğ ini zedeleyici, duygusal geli ş imini engelleyici, fiziksel olmayan ancak çok a ğ ır olan cezalar, sözel ifadeler ya da tehditleri içerir.  Duygusal ihmal ise; çocu ğ a bakmakla yükümlü ki ş inin duygusal gereksinimleri ya da ya ş am ko ş ulları için gerekli ilgi ve sevgiyi göstermemesidir.

32  Reddetme, kabul etmeme  A ş a ğ ılama  Yalnız bırakma, yalıtma, ayırma  Korkutma, yıldırma, tehdit etme  Suça yöneltme  Duygusal bakımdan ihtiyaçlarını kar ş ılamama  A ş ırı koruma  Ayırım ve kar ş ıla ş tırma yapma  Kendi çıkarına kullanma ve ya ş ının üstünde sorumlulukları bekleme. (Bahar, Sava ş ve Bahar, 2009, Özcan, 2010)

33 Gün içi ya ş anan stres ve sıkıntılar Tükenmi ş lik duygusu Alkol ve madde kullanımı Depresyon Ailede bakıma muhtaç birinin olması

34  Pasif ki ş ilik özellikleri, kendine güvensizlik ve antisosyal davranı ş lar  Yalancılık, hırsızlık, dü ş ük benlik kavramı, a ş ırı ba ğ ımlılık, ba ş arısızlık, depresyon, saldırganlık  Aileden uzakla ş ma, gergin ve kaygılı olma  Okul öncesi çocuklarda ihmalin en temel belirtisi ; konu ş ma gerili ğ i  Ö ğ renme güçlü ğ ü ve dikkat da ğ ınıklı ğ ı  İ leriki ya ş larda madde ve alkol ba ğ ımlılı ğ ı (Akgiray, 2007, Gökler, 2006, Irmak, 2008, Ballı, 2010, Özcan, 2010)

35

36  Çocuğun gelişimini engelleyici, haklarını ihlal edici işlerde ya da düşük ücretli iş gücü olarak çalışması veya çalıştırılması yani “çocuğun emeğinin sömürülmesi”dir.

37  Fiziksel geli ş imin olumsuz etkilenmesi  Belirli i ş lerde çalı ş anlar di ğ er istismar türlerinde de maruz kalmakta  E ğ itime uzun süreli ara vermekte yada hiç devam edememektedirler  Ayrıca sokaklar, çalı ş an çocukların kar ş ıla ş acakları tehlikelerle doludur.

38 Çocuk İ stismarı Konusunda Çocuklara Neler Ö ğ retebiliriz?  Güvenliklerini sa ğ lamanın ö ğ retilmesi  Bedenlerini korumanın ö ğ retilmesi  Hayır demenin ö ğ retilmesi  Yardım istemenin ö ğ retilmesi  Onlara inanıldı ğ ının gösterilmesi  Sır saklamamasının ö ğ retilmesi  Dokunulmayı reddetmenin ö ğ retilmesi  Yabancılarla konu ş mamasının ö ğ retilmesi


"İ ST İ SMARA U Ğ RAMI Ş VE İ HMAL ED İ LM İŞ ÇOCUKLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları