Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hastane Otomasyonu Modülleri 16.13. HEMŞ İ RE GÖZLEM ve G İ R İ Ş İ M MODÜLÜ 16.14. AMEL İ YATHANE MODÜLÜ 16.15. A Ğ IZ VE D İ Ş SA Ğ LI Ğ I MODÜLÜ Prof.Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hastane Otomasyonu Modülleri 16.13. HEMŞ İ RE GÖZLEM ve G İ R İ Ş İ M MODÜLÜ 16.14. AMEL İ YATHANE MODÜLÜ 16.15. A Ğ IZ VE D İ Ş SA Ğ LI Ğ I MODÜLÜ Prof.Dr."— Sunum transkripti:

1 Hastane Otomasyonu Modülleri HEMŞ İ RE GÖZLEM ve G İ R İ Ş İ M MODÜLÜ AMEL İ YATHANE MODÜLÜ A Ğ IZ VE D İ Ş SA Ğ LI Ğ I MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisli ğ i Bölüm Başkanı Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Kars, Türkiye

2 Bilgi: Üniversitelerimizde Sa ğ lık Meslek Yüksek Okullarında verilen Hastane Otomasyonu I + II Derslerinde yardımcı ö ğ renim materyali olarak hazırlanan bu sunum Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Hastane Otomasyon Çerçeve ilkeleri dokümenından yararlanılarak Ve 6 slayt bir sayfada olmak üzere print edilerek aynı zamanda ders notu olarak da kullanılabilece ğ i göz önüne alınarak toplamda 18 sunum olarak hazırlanmıştır. Di ğ er sunumlarla ilgili bilgiler bu sunumun sonunda verilmiştir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi2

3 HEMŞ İ RE GÖZLEM ve G İ R İ Ş İ M MODÜLÜ Kullanıcının tanımladı ğ ı formatlarda hemşirelik uygulamalarının ve hasta takibinin elektronik ortamda yapılmasını ve kaydedilmesini sa ğ layacak olan fonksiyonlardır Sistem, Hemşirelik Tanısı bakımından Lisans gerektirmeyecek bir kod yapısı ile çalışabilmelidir Sistem, her hemşirelik müdahalesinin gerektirdi ğ i araç-gereç, ekipman, personel ve zamanı tanımlayabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi3

4 HEMŞ İ RE GÖZLEM ve G İ R İ Ş İ M MODÜLÜ Hemşirelik müdahaleleri/uygulamaları hekim isteminin bulundu ğ u modül ile ilişkilendirilmelidir. Böylece ba ğ ımsız hemşirelik uygulamalarının yanı sıra, hekim istemine ba ğ lı olarak gerçekleştirilecek hemşirelik bakım uygulamaları da (örne ğ in ilaç, intravenöz sıvı tedavisi vb.) yerine getirilebilmelidir. Bakımın bütünlü ğ ü ve devamlılı ğ ı korunmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi4

5 HEMŞ İ RE GÖZLEM ve G İ R İ Ş İ M MODÜLÜ Hemşirelik müdahaleleri/uygulamaları Eczane Modülü ile ilişkilendirilmelidir. Hemşire hekim istemlerine ba ğ lı uygulamaları gerçekleştirirken, ilaçların etki ve yan etkileri, ilaç-ilaç etkileşimleri, yaş, cins, vücut a ğ ırlı ğ ı vb. özelliklere göre ilaç dozu ve sıvı miktarı hesaplamalarına otomatik olarak erişebilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi5

6 HEMŞ İ RE GÖZLEM ve G İ R İ Ş İ M MODÜLÜ Hemşirelik müdahaleleri bölümü hastanın yaşam bulgularının kaydedildi ğ i elektronik ortamlarla (örne ğ in monitör) ile ilişkilendirilmelidir Sistem hemşirelik bakım planının günlük hemşire gözlem notlarıyla ilişkilendirilmesini sa ğ lamalıdır Sistem yetkili kişi/kurum tarafından yeni veri girişine ve veri güncellemesine olanak sa ğ lamalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi6

7 HEMŞ İ RE GÖZLEM ve G İ R İ Ş İ M MODÜLÜ Sistemin kullanımı sırasında gizlili ğ in korunması için ve kullanıcının / hemşirenin kimli ğ i, çalışma zamanı ve verdi ğ i hizmetin tanımlanabilmesi için her hemşirenin bir kullanıcı kodu olmalıdır. Böylece her hemşirenin çalışma zamanı ve verdi ğ i hizmet, dolayısıyla performansı nesnel olarak tanımlanabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi7

8 HEMŞ İ RE GÖZLEM ve G İ R İ Ş İ M MODÜLÜ Devir teslim notu yazılacak hemşire gözlem formatına ulaşılmalıdır Hemşirenin, hastanın günlük yaşam aktivitelerini kaydetme imkanı olmalıdır Hemşireli k girişimleri listelenmelidir Hemşire, hastanın taburcu planlarını yapabilmelidir Hastanın e ğ itim ihtiyaçları de ğ erlendirilebilmelidir Hasta e ğ itim dokümanı basılabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi8

9 HEMŞ İ RE GÖZLEM ve G İ R İ Ş İ M MODÜLÜ Kullanıcı tarafından hazırlanan standart hasta e ğ itim planları olmalıdır Hastanın a ğ rı skalası ve a ğ rı de ğ erlendirmesi yapılabilmelidir Hayati bulguların takibine ilişkin kayıtlar tutulabilmelidir Yeniden kabulde hastanın bir önceki tanıları ve tedavileri ile di ğ er hemşirelik bilgilerine ulaşım sa ğ lanmalıdır Hasta transfer takibi yapılabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi9

10 HEMŞ İ RE GÖZLEM ve G İ R İ Ş İ M MODÜLÜ Hemşire, hastanın tüm demografik ve tıbbı hikayesine ulaşmalıdır Sınıflandırılmış tanı ve görüntüleme, iş listesi-randevu erişimi ve özel tetkik hazırlık dokümanı ile birlikte görüntülenebilmeli gerekli çıktılar alınabilmelidir İ laç dozu hesaplama/yaş grubu/cinsiyet/a ğ ırlık/vücut yüzeyi ile birlikte görüntülenebilmelidir İ laç etkileşim listeleri görüntülenebilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi10

11 HEMŞ İ RE GÖZLEM ve G İ R İ Ş İ M MODÜLÜ Kat malzeme stoku, belirlenen minimum seviyelere indi ğ i zamanlarda otomatik malzeme talep formu oluşturmalıdır Hasta odasının hazır ve temiz oldu ğ u sistemden izlenmelidir Rutin ya da istenildi ğ inde elde edilecek görüntü ve raporları sa ğ lamalıdır. ( İ laç uygulama hataları, yataktan düşme, İ V komplikasyonlar, standart bakım planı varyasyonları, yatak yarası, tekrarlayan işlemler, kat doluluk oranları, hasta ba ğ ımlılık oranları ve hemşire hasta oranları, vb.) Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi11

12 HEMŞ İ RE GÖZLEM ve G İ R İ Ş İ M MODÜLÜ Standart vardiya hemşire sayıları ile gerçekleşen arasındaki sapmalar görüntülenebilmelidir Hemşire çalışma listesi oluşturmalı ve bölümler, tarihler ve vardiya bazında/çalışma listesinin insan kaynakları bölümü ile entegrasyonu sa ğ lanmalıdır Hemşirelerin kendi çalışma listelerini oluşturması sa ğ lanmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi12

13 AMEL İ YATHANE MODÜLÜ Ameliyat isteklerini, randevulandırılmasını ve ameliyat sonrası kayıtların tutulabilmesini amaçlar. Bu amaç do ğ rultusunda; Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi13

14 AMEL İ YATHANE MODÜLÜ Sistemdeki herhangi bir terminalden yapılan ameliyat randevu iste ğ i kaydedilmeli ve randevu onayı, isteyen kişi tarafından bu modülde izlenebilmelidir Do ğ umhane, Anestezi birimlerinde ve Uyanma Odalarında kullanılabilecek şekilde tasarlanmış olmalı, ameliyathane defterine ilişkin bilgiler tutulmalıdır. Ameliyata kimlerin katıldı ğ ı: (cerrah, anestezist, hemşire, teknisyen,vb.) bilgisi de kaydedilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi14

15 AMEL İ YATHANE MODÜLÜ Ameliyathanede yapılan işlemler, klinik ve poliklinik modüllerinde oldu ğ u gibi hastanın dosyasına/faturasına işlenebilmelidir. Hizmetlerin ve kullanılan malzemelerin, giriş/çıkış/stok/istek işlemleri yapılabilmelidir Hastaların ameliyat sonuçlarının girişini ve eski ameliyatlarına ait bilgilerinin sorgu kriterlerine göre aranıp raporlanmasını gerçekleştirmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi15

16 AMEL İ YATHANE MODÜLÜ Ameliyathanelerin randevu isteklerinin görüntülenerek düzenlenmesi sa ğ lanmalıdır Ameliyathane kayıtlarından günlük, haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasında istenen raporlar alınmalıdır Detaylı ameliyat ücretinin otomatik olarak hastanın mali faturalarına aktarılması sa ğ lanmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi16

17 AMEL İ YATHANE MODÜLÜ Ameliyathane odalarının, anestezinin, hemşirelerin ve destek personelin çalışma programını oluşturmalıdır. Personelin nöbet çizelgesi oluşturulabilmelidir Ameliyatı yapan operatör, yapılan ameliyatı kodlu listeden seçerek kaydedebilmelidir Ameliyatta kullanılan malzemeler listeden seçilerek hasta hizmetlerine eklenmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi17

18 AMEL İ YATHANE MODÜLÜ Ameliyathane ekipmanlarını izlemeyi sa ğ lamalıdır Hastalık kodlarına, gruplarına ya da kullanıcının tanımladı ğ ı alanlara göre sorgulamaları yapmalıdır. Anestezi öncesi, anestezi esnasında ve sonrasında hasta takibi yapmalıdır Uygulanan işlemler, malzemeler, setler ve paket listeler görüntülenmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi18

19 AMEL İ YATHANE MODÜLÜ Hastanın ameliyathaneye girme ve çıkma zamanları izlenmeli, erteleme ve ameliyathanede bekleme zamanlarını kaydetmek ve sorgulamak mümkün olmalıdır Ameliyat notu yazılabilmeli ve 24 saat içinde tamamlanmayan raporlar için uyarı sistemi olmalıdır Anestezi türü, bölüm ya da tanımlanan kriterlerde ameliyat listesi oluşturmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi19

20 AMEL İ YATHANE MODÜLÜ Ameliyathane dışından ameliyat listesine ulaşma ve randevu talep imkanı sa ğ lamalıdır Beklenmeyen ameliyathaneye dönüş oranları raporları için bilgi sa ğ lamalıdır Spesmen raporlarını ve durumlarını takip etmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi20

21 AMEL İ YATHANE MODÜLÜ Yapılan ameliyatlara ve tutulan kayıtlara ilişkin çeşitli istatistikler elde edilebilmeli, sorgular yanıtlanabilmeli ve raporların çıktısı alınabilmelidir. İ statistik, sorgu ve raporların tam listesi ve detayları Sistem ve Uyarlama Gerekleri Analizi aşamasında belirlenecektir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi21

22 A Ğ IZ VE D İ Ş SA Ğ LI Ğ I MODÜLÜ Hastane dahilinde yer alan diş ünitleriyle müstakil a ğ ız ve diş sa ğ lı ğ ı merkezlerinde kullanılaca ğ ından, bu birimlerin gereksinimlerine cevap vermek üzere tasarlanmış ve kapsamı ihtiyaca göre belirlenmiş olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi22

23 A Ğ IZ VE D İ Ş SA Ğ LI Ğ I MODÜLÜ Hastanın şikayetleri, muayene ve tetkik sonuçları, doktorun tanısı, yazılan ilaçlar ve kararlar elektronik ortamda hasta dosyasına işlenebilmelidir Hastanın ilk müracaatı ise, gereksinim duyulan özel sa ğ lık bilgileri (Allerji, diabet,kanama bozuklu ğ u, alt ve üst çene yapısal bozuklukları vb.) kaydedilebilmelidir Sevk işlemleri ile ilgili bilgiler, hastanın nereye ve neden sevk edildi ğ inin, sevk işleminin kim tarafından yapıldı ğ ının kaydı tutulabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi23

24 A Ğ IZ VE D İ Ş SA Ğ LI Ğ I MODÜLÜ Hastayla ilgili her tür oral diagnoz planlama, tetkik ve tedavi kayıtları tutulabilmelidir Hasta için kullanılan her tür malzeme, protez vb. bilgilerin kaydı tutulmalıdır. Klinik işlemler ve bu işlemlerin hastanın faturasına kaydedilebilmesi için vezne, döner sermaye ve faturalama modülü ile gerekli entegrasyon sa ğ lanmalıdır Hastanın geçmiş bilgileri ve diş yapısına ilişkin bilgileri kaydedilebilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi24

25 A Ğ IZ VE D İ Ş SA Ğ LI Ğ I MODÜLÜ Her türlü randevu verme, iptal ve güncelleme işlemleri yapılabilmelidir Ünitede mevcut cihazların durumu, cihaz takip modülüyle entegre olarak takip edilebilmelidir Modülde yer alan işlemlerle ilgili çeşitli istatistikler elde edilebilmeli, sorgular yanıtlanmalı ve raporların çıktısı alınabilmelidir. İ statistik, sorgu ve raporların tam listesi ve detayları Sistem Uyarlama Gerekleri Analizi aşamasında belirlenecektir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi25

26 Hastane Otomasyonu ile İ lgili sunumlar 1. Prof.Dr. Halit Hami OZ-01-Hastane Otomasyonu-AMAÇ KAPSAM ve STANDARTLAR 2. Prof.Dr. Halit Hami OZ-02-Hastane Otomasyonu-GENEL KOŞULLAR 3. Prof.Dr. Halit Hami OZ-03-Hastane Otomasyonu-YAZILIM ALTYAPISI 4. Prof.Dr. Halit Hami OZ-04-Hastane Otomasyonu-GÜVENL İ K VE ER İ Ş İ M ve MAL İ KAYITLAR 5. Prof.Dr. Halit Hami OZ-05-Hastane Otomasyonu-VER İ TABANI YÖNET İ M S İ STEM İ 6. Prof.Dr. Halit Hami OZ-06-Hastane Otomasyonu-KONTROL VE MUAYENE METODLARI-BAKIM ONARIM 7. Prof.Dr. Halit Hami OZ-07-Hastane Otomasyonu-HBS UYGULAMA YAZILIM GEREKLER İ 8. Prof.Dr. Halit Hami OZ-08-Hastane Otomasyonu-POL İ KL İ N İ K MODÜLÜ 9. Prof.Dr. Halit Hami OZ-09-Hastane Otomasyonu-YATAN HASTA ve VEZNE MODÜLÜ 10. Prof.Dr. Halit Hami OZ-10-Hastane Otomasyonu-ECZANE MODÜLÜ 11. Prof.Dr. Halit Hami OZ-11-Hastane Otomasyonu-LABORATUVAR MODÜLÜ 12. Prof.Dr. Halit Hami OZ-12-Hastane Otomasyonu-RADYOLOJ İ MODÜLÜ 13. Prof.Dr. Halit Hami OZ-13-Hastane Otomasyonu-STOK TAK İ P, SATINALMA VE DEM İ RBAŞ İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 14. Prof.Dr. Halit Hami OZ-14-Hastane Otomasyonu-DÖNER SERMAYE, FATURA ve F İ NANSMAN İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 15. Prof.Dr. Halit Hami OZ-15-Hastane Otomasyonu-PERSONEL İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 16. Prof.Dr. Halit Hami OZ-16-Hastane Otomasyonu-B İ LG İ YÖNET İ M, İ STAT İ ST İ K VE RAPORLAMA İ ŞLEMLER İ MODÜLÜ 17. Prof.Dr. Halit Hami OZ-17-Hastane Otomasyonu-HEMŞ İ RE AMEL İ YATHANE A Ğ IZ D İ Ş SA Ğ LI Ğ I MODÜLÜ 18. Prof.Dr. Halit Hami OZ-18-Hastane Otomasyonu-HEMOD İ YAL İ Z,SA Ğ LIK KURULU,ARŞ İ V,KAN MERKEZ İ,D İ YET,C İ HAZ TAK İ P MODÜL Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi26


"Hastane Otomasyonu Modülleri 16.13. HEMŞ İ RE GÖZLEM ve G İ R İ Ş İ M MODÜLÜ 16.14. AMEL İ YATHANE MODÜLÜ 16.15. A Ğ IZ VE D İ Ş SA Ğ LI Ğ I MODÜLÜ Prof.Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları