Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FARKINDALIK VE BİLGİLENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FARKINDALIK VE BİLGİLENDİRME"— Sunum transkripti:

1 FARKINDALIK VE BİLGİLENDİRME
TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ FARKINDALIK VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI H O Ş G E L D İ N İ Z

2 TAŞINIR UYGULAMASINDA SORUNLAR VE TEREDDÜTLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN
EN KISA VE DOĞRU ADRES VEYA TEL: (0312)

3 5018 sayılı Kanunda TAŞINIRLAR KAMU KAYNAĞI OLARAK TANIMLANMIŞTIR
KANUNA GÖRE KAMU KAYNAĞININ; ETKİN, VERİMLİ, EKONOMİK, OLARAK - KULLANILMASI, - YÖNETİLMESİ , VE HESABININ VERİLMESİ, ESASTIR.

4 Bu çerçevede, 5018 sayılı Kanunda;
Sorumluluk yetkiyi kullanana yüklenmiştir. 2) Kusursuz sorumluluk kaldırılmıştır. 3) Kanunla verilen yetki çerçevesinde; kamu kaynağını kullanan, kamu kaynağını yöneten, Ve kamu kaynağının edinilmesi, kullanılması ve yönetilmesi konularında emir ve talimat verenler, Bu işlemlerden dolayı sorumlu olarak hesap verecektir. BU KİŞİ; İDARİ ANLAMDA ÜST YÖNETİCİ, MALİ ANLAMDA HARCAMA YETKİLİSİDİR.

5 Taşınır Mal Yönetmeliğinin dayanağı, 5018 sayılı Kanunun değişik 44 üncü maddesidir.
Maddede; “...Taşınırların muhafazası, kullanımı, mal yönetim hesabının verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, maliye bakanlığınca hazırlanacak ve bakanlar kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir” hükmüne yer verilmiştir.

6 YÖNETMELİK (Md:1); Bütün taşınırların kayıt altına alınmasını,
Muhafazasını, İdareler arasında bedelsiz devir ve tahsisini, Yönetimini, Görevli ve sorumluların belirlenmesini, Hesabının verilmesini, Düzenlemektedir.

7 YETKİLİ MERCİLER 1-EDİN TAŞINIR 4-HESABINI VER 2-KAYDET 3-YÖNET

8 İDARELER YÖNÜNDEN YÖNETMELİĞİN KAPSAMI
DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER -5018 KAPSAMINDA DEĞİL. -ANCAK; DSBM YÖNETMELİĞİ 27.MADDESİ İLE KAPSAMA DOLAYLI OLARAK ALINDI. MADDE HÜKMÜNE GÖRE: -KAYITLARA ALINMASINDA, -VERİLMESİNDE, -İZLENMESİNDE,TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNE TABİ. TSK, MİT VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIRLARI KAPSAMDA DEĞİLDİR..

9 TAŞINIRLAR YÖNÜNDEN YÖNETMELİĞİN KAPSAMI
Yönetmelik; Tüketim Madde ve Malzemelerini, Makine, Cihaz ve Aletleri, Taşıtları, Ve Demirbaşları, kapsamaktadır. Maddi Olmayan Duran Varlıklar içinde yer alan telif hakları ve yazılımlar yönetmelik kapsamında değildir. Bunlar yalnızca muhasebe (260) kayıtlarında izlenir.

10 KAPSAMDAKİ TAŞINIRLARIN KAYDEDİLECEĞİHESAPLAR
TAŞINIRIN MUHASEBE KAYITLARI Tüketim Malzemeleri 150 Demirbaşlar 255 Taşıtlar 254 Tesis Makine ve Cihazlar 253

11 TEMEL İLKE VE ESASLAR Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre;
Bütün taşınırlar kayıt altına alınacak-md:12 Her kayıt belgeye dayandırılacak –md.12 Kayıtlar Elektronik Ortamda Tutulacak- 11, Kayıtlar yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulacak-md:12, Kayıtlar Harcama Birimleri İtibarıyla olacak-md:12, Taşınır Hesabı Harcama Birimleri İtibarıyla Hazırlanacak-md:34 Taşınır Yönetim Hesabı Harcama Yetkilisi tarafından biriminde muhafaza edilecek md:34.

12 Harcama Birimi ve Harcama Yetkilisi
Harcama Birimi; Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan merkez birimleri ile ödenek gönderilmek suretiyle harcama yetkisi verilen taşra birimleridir. Harcama Yetkilisi;Harcama biriminin en üst yöneticisidir.

13 GÖREVLİ VE SORUMLULAR (5-6-7-8)
YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINDA; HARCAMA YETKİLİSİ, TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ, KONSOLİDE GÖREVLİSİ, MUHASEBE YETKİLİSİ, KENDİSİNE DAYANIKLI TAŞINIR ZİMMETLENEN PERSONEL, Görevli ve sorumlu olarak karşımıza çıkmaktadır.

14 HARCAMA YETKİLİLERİ md:5
HARCAMA YETKİLİLERİ, taşınırların; Hukuka uygun olarak edinilmesinden; etkili, ekonomik, verimli olarak kullanılması ve yönetilmesinden (5018/ ), Kayıtların usulüne uygun olarak, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan, Taşınır Yönetim Hesabını biriminde muhafaza etmek ve ilgili mercilere göndermekten, Kayıp ve noksanlıklarda, meydana gelen zararın kusurlu olanlardan tazmininden, Görevli ve sorumlu olup, gerektiğinde, kayıt ve işlemleri kontrol etmeye yetkilidir.

15 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ (md:6)
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri; Harcama Yetkilisi tarafından, memuriyet ve çalışma unvanına bağlı kalınmaksızın görevlendirilir. (D.S.İşletmeler bu hükme tabi) Taşınır kayıt ve işlemlerinde Harcama yetkilisine karşı sorumludur. Ancak, kendi kusuru nedeniyle ambarlarında meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan doğrudan sorumludur. Sorumluluklarındaki ambarları devretmeden görevlerinden ayrılamazlar. (2012 de Ek) İhtiyaç duyulması halinde birden fazla harcama biriminin kayıt ve işlemleri bir TKKY tarafından yürütülebilir.

16 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ (md:6)
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri; Edinilen taşınırları teslim alır, Muayenesi yapılanları tüketime ve kullanıma verir, Giriş ve çıkış kayıtlarını tutar, Ambarlarda; taşınırların ıslanmasına, bozulmasına, çalınmasına karşı gerekli tedbirleri alır, Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapar, Harcama biriminin ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olur, Yönetim Hesabı Cetvellerini hazırlar.

17 KONSOLİDE GÖREVLİSİ (md:7)
Konsolide Görevlileri; merkez, Bölge, il ve gerektiğinde ilçede görevlendirilir. Görevlendirmeye, idarenin oradaki en üst yöneticisi yetkilidir. Görevi:Konsolide rapor almak, merkezde taşınır kesin hesap raporlarını almak.

18 MUHASEBE YETKİLİLERİ (md:8)
TMY Md:30 ve 34 gereğince; muhasebe birimine gönderilen belgelere dayanılarak; 1- Taşınırların muhasebe kayıtlarını belgelerine uygun olarak tutmakla, 2- Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin muhasebe kayıtlarına uygunluğunu kontrol ederek onaylamakla, Görevlidir.

19 Kullanılmak Üzere Taşınır Teslim Edilen Kamu Görevlilerinin Sorumluluğu (MD:5)
Veriliş Amacına Uygun Olarak Kullanmak, İzinsiz görev mahalli dışına çıkarmamak, Muhafaza Etmek Ve Kaybolmasını Veya Zarar Görmesini Önlemek, Görevden Ayrıldığında veya İhtiyaç Kalmadığında İade Etmek, Kişisel kasıt, kusur veya ihmali sonucunda taşınıra verilen zararı ödemek. Bu hususlar 657 sayılı DMK madde da da yer alır

20 Kullanılacak Defterler (MD:9)
1-Tüketim Malzemeleri Defteri (1Örnek), (DS İşlet. 18 Ör: Stok Hareketleri Def.) 2- Dayanıklı Taşınırlar Defteri (2 Örnek), 3- Müze Defteri (3 Örnek), 4- Kütüphane Defteri (4 Örnek).

21 Tüketim Malzemeleri Defteri
150- İlk Madde ve Malzemeler hesap grubunun altında detaylandırılan tüketim malzemeleri ile yedek parçalar kaydedilir. Kayıtlar “İlk giren- ilk çıkar” esasına göre yapılır. KBS TKYS Buna göre işlemektedir. Tü.Mal.Def.Kayıt örnekleri.xls

22 Düzenlenecek Belge ve Cetveller (MD:10)
Belgeler: Taşınır İşlem Fişi (TİF) (5; 5/A-DS:16) Giriş ve çıkış kaydına esas belgedir. İstisnalar dışında, edinilen bütün taşınırlar için TİF düzenlenmesi zorunludur. TİF düzenlenmeden hiçbir giriş veya çıkış kaydı yapılamaz.

23 TİF’lerin İmzalanması
Giriş TİF’lerinin “SOL” tarafı, Çıkış TİF’lerinin “SAĞ” tarafı, Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkililerince imzalanır. Giriş TİF’inin “Teslim Edilmiştir” bölümü, ilgisine göre; satıcı, satınalma memuru, kargo görevlisi, Çıkış TİF’inin “Teslim Alınmıştır” bölümü ise ambardan taşınırı teslim alan görevli, tarafından imzalanır.ÖRNEK TİF.doc

24 Hangi Hallerde TİF Düzenlenmez (MD:10)
Aşağıdaki hallerde TİF düzenlenmez. Satınalındığı andan itibaren tüketimi yapılan; su- doğalgaz-kum-çakıl-toprak-gübre vb. Servislerinde yapılan onarımlarda kullanılan yedek parçalar ile taşıt depolarına konulan akaryakıt,yağ, LPG, Mutfak tüpleri, yangın tüpleri ve yazıcı kartuş dolumu (oksijen tüpleri) Dergi, gazete gibi süreli yayınlar. DİKKAT! Bunlardan ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere depolananlar ile ciltlenerek arşivlenenler için TİF düzenlenmesi zorunludur. 5, (2012 de Ek) Temsil ödeneği ile makam için alınan yiyecek ve içecekler

25 Ambar konusunu oluşturmayan,
Döner Sermayelerde; D.S.İşletmeler Bütçe ve Muha. Yönetmeliğinin 126.Md. sekizinci fıkrası gereğince; Ambar konusunu oluşturmayan, Derhal tüketilebilecek şekilde, günlük ihtiyaca yönelik olarak satın alınarak doğrudan tüketime verilen ilk madde ve malzemeler, Ekmek, sebze, meyve gibi madde ve malzemeler, İçin TİF düzenlenmeyecektir. VUK göre belirlenen, doğrudan gider yazılan limit altındaki demirbaşlar için TİF düzenlenmesi gerekir. Ancak, bunlar Nazım Hesaplarda izlenecektir.

26 İşlem Türüne Göre Dayanak Belgeler
Giriş veya Çıkış TİF’lerinin düzenlenebilmesi için; Satın almalarda ve Değer artışlarında; fatura, Bağış/Hibelerde; varsa sözleşme,yoksa harcama yetkilisi/ üst yöneticinin kabul onayı, Bedelsiz devirde; protokol veya karşı tarafın vereceği TİF, İadelerde; iadeye ilişkin yazı, İç üretimde; üretime verilen malzemelere ait TİF in bir nüshası ve Değ.Tespit Kom. Tutanağı, Sayım noksanı ve fazlalarında;Say.Tutanağı,

27 İşlem Türüne Göre Dayanak Belgeler (Devam)
Tüketim çıkışlarında; Taşınır İstek Belgesi, Satış ve bağışlarda; yetkili makamın veya organın onay veya kararı, Çalıntı, kayıp, yok olma,hurdaya ayırmalarda; Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı, (Adli vakalarda Emniyet birimi tutanağı) Dayanak belge olarak, düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ekine bağlanır.

28 Düzenlenecek Belge ve Cetveller (MD:10)
Belgeler (Devamı) 2. Zimmet FİŞİ (6; 6/A)Defter, Belge ve Cetveller.xls Taşınır İstek Belgesi (7 Örnek-) (DS:17 Örn. İhtiyaç Pusulası) 4. Dayanıklı Taşınırlar Listesi (8), 5. Taşınır Geçici Alındısı (9), 6. Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı (10), 7. Ambar Devir ve Teslim Tutanağı (11), 8. Sayım Tutanağı (12) (DS:33/A ve33/B tutanakları ve 33/C Fire Döküm Cetveli).

29 Düzenlenecek Belge ve Cetveller (MD:10)
Belgeler (Devamı) 9. Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (13), 10. Harcama Birimi Taşınır Yön. Hes. Cetveli, Taşınır Hesap Cetveli (15), 12. Taşınır Kesin Hesap Cetveli (16), 13. Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (17), 14. Müze/ Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli (18), (11/3/1969 tarih ve sayılı Sayıştay G.K.K.) Anılan Karar gereğince;Döner sermayeler cetvelleri düzenlemez.

30 Taşınırların kayıt zamanı ve kayda esas değer
Taşınırlar edinildiğinde giriş, elden çıkarıldığında çıkış kaydedilir. Giriş ve çıkışta kayda esas değer; Satın alma ve Değ.artışında maliyet bedeli, Diğer hallerde varsa kayıtlı değeri, kayıtlı değeri yok ise D.T.K. tespit edilen değer, Bedel Tespit edilemiyor ise (GYMY)iz bedeli. Esas alınarak kayıt yapılır.

31 Birim Maliyet Bedeli GYMY md.24’e göre birim maliyet bedeli;
-Alım bedeli + ödenen giderler (vergi,resim, harç + nakliye +sigorta) den oluşur. Birim Maliyet Bedeli= (Toplam mal bedeli + giderler)/ Mal adedi Örnek: 10 adet makineye mal bedeli , KDV , nakliye 5.000, sigorta için de YTL ödenmiş ise, bir adet makine bedeli= /10= YTL olur. KDV Mükellefi ise= /10= YTL. Olacaktır. (Dolayısıyla KDV TİF’te gösterilmeyecektir.) DİKKAT!!! Birden fazla çeşit mal için faturada gösterilen ortak giderler toplamı, her mala orantılı olarak dağıtılır. Giderlerin orantılı dağıtımı.doc

32 Değer Tespit Komisyonu (MD:13)
Değer tespit komisyonları; Harcama Yetkilisi onayı ile kurulur. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, İşin uzmanı iki kişi, olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

33 DEĞER TESPİT KOMİSYONU
BAŞKAN Harcama Yetkilisinin görevlendireceği uzman kişi ÜYE Görevlendirilecek Uzman kişi ÜYE Taşınır Kayıt ve Kontrol yetkilisi

34 Değer Artırıcı Harcamalar (MD:14)
Dayanıklı taşınırların; Niteliğini veya kullanım şeklinin değiştirilmesi, Hizmet kalitesi ve sağlanan faydanın artırılması, Amacıyla yapılan limit üstü harcamalar ilgili taşınırın maliyetine eklenecektir. (2014 için ; Gerektiğinde Kasım ayında güncel limit duyurulacak) (DS İşl. için limit yok) Örnek: Kamyonun Tankere, Minibüsün ambulansa dönüştürülmesi gibi...

35 TAŞINIR UYGULAMASI 1-GİRİŞ ŞEMASI.doc 2-KULLANIM .doc 3-ÇIKIŞ.doc
4-uygulama şeması.doc

36 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ
GİRİŞ İŞLEMLERİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ Hurda-Kayıp-Çalıntı-Ölüm TÜKETİM KULLANIM Taşınır İşlem Fişi KDTOTutanağı Taşınır İstek Belg. Tüketim Malzemeleri Defteri Dayanıklı Taşınırlar Defteri Taşınır İşlem Fişi Zimmet Fişi Tüketim Malzemeleri Defteri Dayanıklı Taşınırlar Defteri Dayanıklı Taşınırlar Defteri ??? GİRİŞ ÇIKIŞ MUHASEBE KAYDI

37 Giriş İşlemleri (MD:15-21)
1-Satınalma Girişi 2-Bağış /Hibe Girişi 3-Bedelsiz Devir Alma a) Ambarlar Arası Devir Girişi b) Harcama birimleri arasında devir girişi c) Diğer kamu idarelerinden devir girişi 4-iç İmkanlarla Üretim Girişi 5- İade Girişleri 6- Değer Artışlarının Girişi 7- Sayım Fazlası Girişleri 8- Kayıt Düzeltme Girişleri (Hata Düzeltme)

38 SATINALMA Satın almalarda dikkat edilecek hususlar;
Uygun bütçe tertibinden (E-Kod) alınmalı, Uygun taşınır koduna kaydedilmeli, Örneğin, kurşun kalem aldınız; Kaydedeceğiniz taşınır kodu: Ödenek (E-Kodu) : , , , , , , , , , , , , Olabilir. Bu e.kodlar dışında kodlardan kurşun kalem alınması halinde say2000i sisteminde işlem yapılamaz.kopya yansima2009.xls

39 SATINALMA (DEVAM) Şayet; bütçe ekonomik kodlarına göre alım yapabilme mümkün iken, alınan taşınır ilgili taşınır koduna kaydedilmiş ve say2000i de işlem yapılamıyorsa; adresine ekonomik kod ve taşınırın kaydedildiği kod bildirilerek, kural setine eklenmesi talep edilmelidir. En geç 24 saat içinde sorun halledilir.

40 SATINALMA (DEVAM) Muayene ve kabul işlemine tabi ise;
“Taşınır Geçici Alındısı” (Örnek:9) düzenlenir ve emanet olarak alınır. Kayıtlara alınmaz. Kullanıma verilmez. Kabulü yapılarak ambara teslim edilenler, rapora dayanılarak kayıtlara alınır. Merkezi alımlarda, doğrudan taşraya teslimi yapılan taşınırlar için taşra Taşınır Geçici Alındısı düzenleyecek. (2012 ek) Muayene ve kabul işlemine tabi değilse; “Taşınır İşlem Fişi” (Örnek: 5,5/A) düzenlenerek giriş kayıtları yapılır.

41 DÖNER SERMAYELERDE SATINALMA
D.S.İşletmeler Büt.ve Muh. Yönetmeliği 126 ncı madde; - satın alınan her türlü madde ve malzeme için Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek ilgili hesaplara kaydedilir. -Söz konusu TİF adı geçen Yönetmelikte 16 örnek numaralı belge olarak ihdas edilmiş olup, şekil ve içeriği Taşınır Mal Yönetmeliği eki 5 örnek numaralı TİF ile aynıdır.  Ambar konusunu oluşturan taşınırlar, maliyet bedelleri üzerinden 18 örnek numaralı Stok Hareketleri Defterine kaydedilecek, maddi duran varlıklar ise doğrudan teslim alınarak kullanıcılarına teslim edilecektir. Derhal harcanabilecek veya tüketilebilecek şekilde, günlük ihtiyaca yönelik olarak satın alınarak doğrudan tüketime verilen ilk madde ve malzemeleri ile ekmek, sebze, meyve gibi madde ve malzemeler, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 126 ncı maddesinin sekizinci fıkrası gereğince ambar konusunu oluşturmayacağından, bu tür madde ve malzemeler için taşınır işlem fişi düzenlenmeyecektir.

42 SOSYAL YARDIM AMAÇLI TAŞINIRLARIN KAYDI
Belediyelerce; -5393 /14 üncü madde gereğince yapılan park ve bahçe-yeşil alan düzenlemeleri için alınan bank, masa, kaydırak, salıncak- spor aletleri vb taşınırlar yerlerine monte edilene kadar grubunun alt detaylarında, /60-i hükmüne göre sosyal yardım yapmak amacıyla alınan taşınırlar grubunun alt detaylarında, İzlenir.

43 GARANTİ VE SİGORTA KAPSAMINDA TAŞINIRLARIN GİRİŞİ (27-ek:2012)
Yenisiyle değiştirilen taşınır, TİF düzenlenerek giriş kaydedilir. Eskisi ise KDTOT dayanılarak düzenlenecek TİF ile kayıtlardan çıkarılır.

44 MİADI DOLAN TAŞINIRLARDAN DEĞİŞTİRİLENLERİN GİRİŞİ 27-EK (2012)
Sözleşmede hüküm bulunması ve fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi kaydıyla; daha uzun miadlı olanlarla değiştirilen taşınırlar, Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağına dayanılarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle kayıtlardan çıkarılır Yenisi TİF ile kayıtlara alınır

45 TUBİTAK PROJELERİ DPT VE BAP PROJELERİ SAN-TEZ PROJELERİ 22/4/ R.G. yayınlanan Yönetmeliğin 10/5-6 fıkraları gereğince; 1- Satın alınan taşınırlar için TİF düzenlenir. 2-Taşınırlar projeyi yürüten kurum kayıtlarına alınır. 3-TUBİTAK’ca yurtdışından alınan taşınırlar projeyi yürüten kuruma, üniversiteye devredilir. 4-Özel bir ticari şirket tarafından yürütülen projelerde, dayanıklı taşınırlar proje sonunda TUBİTAK tarafından kuruluşa satılabilir. 5-Satış yapılamazsa kamu idarelerine bedelsiz devredilebilir. 1- (2547/Ek-28 Md) DPT; Ün Büt. Konulan proje ödeneklerinin Kul. Usul ve Es. /9-2 fıkrasına göre (01/01/2010’dan geçerli) -TİF düzenlenerek Yükseköğretim Kurumunun kayıtlarına alınır. -Dayanıklı taşınırlar proje yöneticisine veya görevlendireceği kişiye zimmetlenir. Tüketim malzemeleri doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına verilir. 2- Bil.Ar.Projeleri kapsamında alınan taşınırlar, 10 /4/ 2002 tarih ve R.G. Yönetmelik Md:15 e göre; -ilgili birim kayıtlarına alınır ve kullanıcısına zimmetlenir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca desteklenen projelere ilişkin taşınırlar; 27 Şubat R.G. Yönetmeliğin, 1- 20 nci maddesine göre,Projeden alınan taşınırlar bağış işlem seçeneği ile kurum kayıtlarına alınır. Proje sonunda sözleşme hükümlerine göre Bakanlığın onayı ile; a) proje çalışmalarını yürüten yüksek öğretim kurumuna, b) veya proje ortağı firmaya, devredilebilir. 2-Proje iptal edilirse taşınır hakkında Bakanlık karar verir. 2- 24 nci maddesi hükmüne göre ise taşınır bedelleri ödemesinde TİF aranmayacaktır. AB HİBE PROJELERİ Maliye Bakanlığınca belirlenen usul esasların 9 uncu maddesine göre; -Proje kapsamında alınan taşınırlar, Önce kendi kayıtlarına alınmakta ve muhasebesinde izlenmektedir. Proje bitiminde kayıtlardan çıkarılarak, gider kaydıyla kuruma ve diğer kamu idarelerine devredilebilir.

46 Bağış yoluyla edinilen taşınırların kaydı
Kamu idareleri ayni (taşınır) bağış ve yardım kabul edebilir.(5018/40) Yapılan bağış ve yardımın kabul edildiğine ve kayıtlara alınmasına ilişkin harcama yetkilisi veya üst yönetici onayı gerekir. Belediyelerde; şartlı bağışlar meclis kararıyla (5393/18-g), şartsız bağışlar Başkan tarafından (5393/38-l) kabul edilir. Taşıt bağışının kabul edilmesi, 237/10 madde gereğince (T) Cetvelinde gösterilmesi ve BKK alınmasına bağlıdır. Mahalli İdareler Meclis Kararlarına bağlı olarak taşıt edinebilir.

47 KAMU İDARELERİNE YAPILAN BAĞIŞLARIN KABULÜ
Maliye Bakanlığının (BÜMKO) 7/10/2008 tarihli yazısında; “...bağış ve yardım yoluyla sağlanan ayniyatın kullanımının kurum bütçesine ilave yük getireceği dikkate alındığında, üst yöneticinin onayının aranmasında yarar bulunduğu değerlendirilmektedir.” denilmektedir. Maliye Bakanlığınca (Muhasebat) Adalet Bakanlığına verilen cevapta; “...bağış ve yardım olarak edinilen taşınırın kullanımının kurum bütçesine bakım-onarım ve işletme giderleri yönünden ilave yük getireceği dikkate alındığında üst yöneticinin uygun görüşünün aranmasının uygun olacağı,” belirtilmiştir. BUNA GÖRE BAĞIŞ VE YARDIMLAR ÜST YÖNETCİ VEYA YETKİ DEVRİ HALİNDE HARCAMA YETKİLİSİ TARAFINDA KABUL EDİLMELİDİR.

48 Mahalli idarelerde; Meclis Kararı (237/10)
TAŞIT BAĞIŞ VE HİBELERİNİN KABÜLÜ Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu idarelerinde; ( T ) Cetvelinde gösterilmiş olması (237/10) B.K.Kararı alınmış olması (237/10 ve MYBK/9 Md) Mahalli idarelerde; Meclis Kararı (237/10) Sosyal Güvenlik Kurumlarında; Yönetim Kurulu Kararı, Gerekir. Bu durumda ayrıca üst yönetici veya harcama Yetkilisi onayı aranmaz.

49 DÖNER SERMAYELERDE NAKDİ OLMAYAN (AYNİ) BAĞIŞ VE YARDIMLARIN KAYDI
Döner sermaye işletmeleri mevzuatlarının izin verdiği durumlarda nakdi olmayan (aynî) bağış ve yardımlar şeklinde taşınır edinebilirler. Bu taşınırların da yerine göre TİF düzenlenerek kayıtlara alınması ve bunlardan ambar konusunu oluşturanların Stok Hareketleri Defterine kaydedilmeleri gerekir. Söz konusu taşınırlar bir taraftan ilgili varlık veya stok hesabına alınırken karşılığı 679-Diğ.Olağandışı Gel. Kârl. Hesabı kaydedilir.

50 İade, iç üretim ve sayım fazlası taşınırların Girişi
İade tüketim malzemelerinde söz konusudur ve çıkış kaydına esas bedelle giriş kaydedilir. İç imkanlarla üretilen taşınırlar, üretimde kullanılanların çıkış değerinden aşağı olmamak üzere D.T.Komisyonunca belirlenen değerle giriş kaydedilir. Sayım Fazlası taşınırlar ise; son bir yılda giriş varsa bu değer, yoksa D.T.Komisyonunca belirlenen değerle giriş kaydedilir.

51 DÖNER SERMAYELERDE ÜRETİLEN DAYANIKLI TAŞINIRLARIN KENDİ İHTİYAÇLARINDA KULLANILMASI
Döner sermayeli işletmeler kendi imkanlarıyla ürettikleri ve 152 hesaba aldıkları mamul taşınırlardan ihtiyaç duyduklarını kullanabilirler. Bu durumda kullanımına ihtiyaç duyulan taşınır satış fiyatı üzerinden TİF düzenlenerek kayıtlara alınır. Döner sermaye işletmesi bu TİF’e dayanarak gerekli muhasebe kayıtlarını yapar. (Md: 325/a-2) 255 -Demirbaşlar Hesabı Büro Mobilyaları 4.248,00 391- Hesaplanan KDV Hesabı 648,00 600-Yurtiçi Satışlar Hesabı 3.600,00 620- Satılan Mamuller Maliyet Hesabı 2.500,00 152-Mamuller Hesabı

52 Çıkış işlemleri Md:22-28) 1- Tüketim çıkışı
2- Bağış / Hibe yapılanlar çıkışı 3- Bedelsiz devredilenlerin çıkışı: a)Harcama birimleri arasında devir b) Diğer kamu idarelerine devir 4-Satışı Yapılanların çıkışı 5- Hurdaya ayrılanların çıkışı 6-Sayım Noksanlarının çıkışı, 7- Kayıt Düzeltme çıkışı (Mükerrer ve hatalı girişlerin çıkışı)

53 Tüketim suretiyle çıkış işlemleri
Tüketim madde ve malzemeleri Taşınır İstek Belgesi ile talep edilir. (DS:17 Örn. İhtiyaç Pusulası) Taşınır İs.Bel.xls Verilen taşınırlar TİF ile çıkış kaydedilir. Tüketim maddelerinin çıkışında “ilk giren-ilk çıkar” metodu uygulanır. Giren ve çıkan tüketim malzemeleri 1 örnek numaralı deftere kaydedilir.

54 Döner sermayelerde üretim veya tüketim çıkışları
Taşınırların üretimde veya tüketimde kullanılmak üzere verilmesinde 17 örnek numaralı “İhtiyaç Pusulası”na dayanılarak TİF düzenlenir ve çıkış kaydedilir. (Döner Sermaye İşletmeleri Muh.Yön: Md: 128/b-1) 710-Direkt İlk Madde ve Malz. Gid. Hs. 3.160,00 150-İlk Madde ve Malzemeleri H. 12.05.Kereste (1.500 x4) 12.06.Metal Ürünl.[(25x4)+(15x4)]

55 KULLANIM ÇIKIŞLARI KULLANIMA VERİLME SURETİYLE ÇIKIŞ:
Dayanıklı taşınırların kullanıcılarına verilmesi işlemi olup, Bu suretle ambardan çıkarılan taşınırlar idarenin mülkiyetinden kesin olarak çıkmış kabul edilmez. Bu taşınırlar, kullanıcıları adına zimmetlenir ve kayıtlarda izlenir.

56 Kullanım suretiyle çıkış işlemleri
Taşıtlar ile iş makinelerinin kullanıma verilmesinde 6 örnek numaralı Zimmet Fişi,(2012 ek:koordine eden kişi, araçları ve kullanıcısını ayrıca tutulacak kayıtlarda izler) Makine ve cihazlar ile demirbaşların kullanıcılarına verilmesinde is 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi, Ortak kullanım alanlarına konulacak demirbaşlar için 8 örnek numaralı Dayanıklı Taşınırlar Listesi, düzenlenir. Bu liste ortak kullanım alanından sorumlu kişi tarafından imzalanmalıdır.

57 Satış suretiyle çıkış İhtiyaç fazlası ve ölü stok satışı (7/5472 sayılı BKK), Mevcut taşıtların tasfiyesi (2006/10193 sayılı BKK- Ekonomik olmayanların tasfiyesi) Satışa ilişkin mevzuat (5018/44 e göre Kanunla düzenlenecektir sayılı Kanun hükümleri bu yönüyle devrededir. 4916 sayılı Kanunun 37 inci maddesi satışa idareleri yetkili kılmaktadır. Satışlarda parasal sınır 2014 için TL (Ank, İst. Ve İzm. İle Merkezde 3 katı uygulanır= TL)

58 Döner sermayelerde satış
Döner sermayeli işletmeler 253, 254 veya 255 hesaplarında kayıtlı maddi duran varlıklarından ihtiyaç duymadıklarını veya kapasite yetersizliği gibi nedenlerle kullanım dışı bıraktıklarını satmak suretiyle elden çıkarabilir. Satışı yapılan taşınırlar envanter kayıtlarından TİF düzenlenerek çıkarılır. 100- Kasa Hesabı ,00 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı ,00 522- M.D.V.Yen.Değ. Artışları Hesabı 72.000,00 253- Tesis, Mak. Cihazlar Hesabı Atölye Mak.ve Aletleri ,00 391-Hesaplanan KDV Hesabı ( x%18) ,00 679- Diğ.Olağandışı Gel.ve Kârl. Hs. 2.000,00

59 YURTDIŞI BAĞIŞ VE YARDIMLARI
Yurtdışı bağış ve yardımları; Özel mevzuata (3212 s.k.TSK ait ihtiyaç fazlası araç ve gerecin dost ve müttefik ülkelere yardım olarak verilebilecek) göre, Kamu Finansmanı Kanunu 4079 Sosyal, Kültürel ve İşbirliği anlaşmalarına dayanılarak, Savaş veya doğal afetler nedeniyle insani amaçlarla, Yapılabilir. Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınır. BKK ya da Başbakan veya bakan onayı gerekir. İçişleri Bakanlığının 2005/38 sayılı Genelgesi ile TÜRK KIZILAY GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yetkili kılınmıştır. Teslimi takiben çıkış kaydedilmelidir. YURTDIŞI BAĞIŞ.doc

60 Kullanılmaz Hale Gelme Nedeniyle Çıkış
Yıpranma, kırılma, bozulma halinde; teknisyen raporu veya kırılma-bozulma nedenlerini gösteren bir tutanak düzenlenir, Bu belgelere dayanılarak “kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı” hazırlanır. Tutanak, taşınırın kayıtlı değerine göre (2014 için 6.750TL; Ank., İst. Ve İzm.İle merkezlerde 3 KATI:20.250) harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanır. Kayıtlı değerleriyle TİF düzenlenip kayıtlardan çıkarılır. Kasıt, kusur veya ihmal varsa rayiç bedeli ilgiliden tazmin edilir.

61 Yok Olma (Kayıp-Çalıntı-Ölüm) Nedeniyle Çıkış
Kayıpta; Tutanak veya yazılı bildirim. Çalınmış ise; emniyet birimince durum tespit tutanağı düzenlenmesi gerekir. Canlı taşınırların ölümünde; ölüm nedeni gösterilen veteriner raporu aranır. Bu belgelere dayanılarak “kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı” hazırlanır. Tutanak, taşınırın kayıtlı değerine göre (2014 için TL Ank. İst. İzm. Ve kuruluş merkezinde x3= TL) harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanır. Kayıtlı değerlerinden TİF düzenlenip kayıtlardan çıkarılır. Kasıt, kusur veya ihmal varsa rayiç bedeli ilgiliden tazmin edilir.

62 Sayım Noksanı Nedeniyle Çıkış
Sayım Tutanağı düzenlenir. kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı hazırlanır. Tutanak, harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanır (2014; TL) Ank. İst. İzm. Kuruluş merkezinde.X 3 Katı: TL) Kayıtlı değerleri üzerinden TİF düzenlenip kayıtlardan çıkarılır.

63 FİRELERİN ÇIKIŞI Olağan firelerde sorumluk aranmaz. Fire Oranları.doc
Ancak olağan firelerin uzman kişilerden oluşan komisyon tarafından belirlenmesi veya meslek kuruluşlarından alınan olağan fire oranlarının mal miktarına uygulanması gerekir. Olağan Fireler sayım tutanaklarında ayrıca gösterilir. Sayım Tutanağı düzenlenir. Buna dayanılarak “kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı” hazırlanır. Tutanak, taşınırın kayıtlı değerine göre (2014 için 6750 TL) harcama yetkilisi veya üst yönetici tarafından onaylanır. Kayıtlı değerleri üzerinden TİF düzenlenip kayıtlardan çıkarılır. (Ank. İst. İzm. Ve Merkezde 3 katı uygulanır)

64 Hurdaya ayırma (MD:28) Ekonomik olmadığı veya kullanılmasında yarar görülmediği için ilgililerce hizmet dışı bırakılması önerilen taşınırların hurdaya ayrılmasına komisyon karar verir. Komisyon Harcama Yetkilisi onayı ile kurulur. En az üç kişidir. Komisyon, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının hurdalara ilişkin açıklamalarını dikkate almalıdır.Hurda tarifi.doc Hurdaya ayrılmasına karar verilenler için Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. Harcama yetkilisi veya üst yöneticini onayı üzerine TİF ile kayıtlardan çıkarılır. (6750 x 3) Hurda değeri olanlar 294 hesaba alınır.(Hurda satışı;2001/15 Başbakanlık Tebliği) Ekonomik değeri olmayan hurda taşınırlar yetkili komisyonlarca imha edilir.HURDALAR.doc

65 Elden Çıkarılacak Taşınırlar
Hurda Değeri Olan Veya Satışı Planlanan Taşınırlar İlgili Stok Ve Varlık Hesaplarından Çıkarılır. Bu Taşınırlar Elden Çıkarılana Kadar; 150 Hesabında takip edilen tüketim malzemeleri 157-Diğer Stoklar hesabında, 253, 254, 255 de takip edilenler ise 294-Elden Çıkarılacak Stok ve MDV.Hesabında, İzlenir.

66 TAŞINIRLARIN DEVRİ Harcama biriminin kendi ambarları arasındaki devirlerde; TİF düzenlenir, Parasal sınır yoktur, Yapılan işlem muhasebe kaydına etki etmediğinden, düzenlenen TİF muhasebe birimine gönderilmez.

67 TAŞINIRLARIN DEVRİ Kamu İdaresinin kendi harcama birimleri arasında devrinde; TİF düzenlenir. Parasal sınırlara uyulur (2014; TL X 3= TL) Ayrıca, devreden ve devralan harcama birimleri; Aynı muhasebe biriminden hizmet alıyorsa, devredenin TİF i muhasebe birimine gönderilmez devir alan gönderir. Farklı muhasebe biriminden hizmet alıyorsa, Her iki taraf da mutlaka gönderir.

68 Genel bütçeli idareler arasında yapılan taşınır devirlerinde;
TAŞINIRLARIN DEVRİ Genel bütçeli idareler arasında yapılan taşınır devirlerinde; TİF düzenlenir, Parasal sınırlara uyulur (2014; TL X 3 KATI= TL) Aynı muhasebe biriminden hizmet alıyorsa, TİF muhasebe birimine gönderilmez.(Devralan gönderir) Farklı muhasebe biriminden hizmet alıyorsa, say2000i den hesaben devri için Mutlaka gönderilir.

69 TAŞINIRLARIN DEVRİ Farklı bütçeli idareler (Genel bütçe-Özel bütçe-belediye-özel idare) arasındaki devirlerde; TİF düzenlenir, Parasal sınırlara uyulur, (3400 X 3 ) Devreden ve devralan idarelerce düzenlenen TİF ilgili muhasebe birimlerine gönderilir. Veren idare gider(257 farkını 630), alan idare gelir (tamamını 600) yazar.

70 Döner Sermayeli İşletmelerden İdarelerine Devir
Döner sermayeli işletmeler 5018 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmediğinden, Yönetmeliğin kapsamında yer almamıştır. Ancak, 5018 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesi gereğince Maliye Bakanlığınca yayınlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27 nci maddesi hükmüne göre, döner sermayelerce edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanacağından, devir işlemlerinde de Yönetmeliğin hükümlerine tabi olduğu söylenebilir. Bu nedenle, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bir izin veya düzenleme ile istisna getirilmedikçe döner sermayeli işletmeler de bedelsiz devir için Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirlenen usule ve belge düzenine uymaları gerekir Ancak, aksi belirtilmedikçe, döner sermayeli işletmelerce bağlı oldukları idareye devredecekleri taşınırlar için beş yıl şartının aranmaması gerekir. Döner sermayeler bağlı oldukları idarelere taşınır devri yapabilirler. Ancak 5018 kapsamında sayılmadıklarından 5018/45 maddeye göre bedelsiz devir şeklinde değil, bağış ve yardım şeklinde gider kaydıyla yapabilirler. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Mad.çıkarılan Yönetmelik”in 7 inci maddesi gereğince; döner sermaye gelirleriyle alınan araç, gereç ve öteki demirbaş eşya (canlı demirbaş hariç) her mali yılın sonunda üniversiteye devredilmektedir. Bu işlem gider kaydıyla yapılır. Ancak Kurumlar Vergisi Mükellefi olan DS İşletmeleri amortisman tüketim süresi dolmadan devredemez.

71 Kamu idareleri arasında bedelsiz devir işlemleri (2012 ekleriyle)
5 yılını tamamlamış, İdarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan, Diğer idarece ihtiyaç duyulan ve kullanımı ekonomik olan, mali yük getirmeyen taşınırlar bedelsiz devire konu olur. Kamu idarelerince desteklenen projeler veya uluslar arası organizasyonlar için alınan taşınırlar (2012 EK) Kamu idarelerince yürütülen ve yönetilen ulusal otomasyon sistemleri çerçevesinde alınan ve sisteme dâhil idarelerin kullanımına tahsis edilen taşınırlar, (2012 Ek) İlgili mevzuatla verilen görev ve yetkiye dayanılarak diğer idarelere verilmek üzere temin edilen taşınırlar. ( ) Tüketim malzemelerinin devrinde 5 yıl şartı aranmaz. (2012 Ek) Devredilmeleri halinde daha etkin, verimli ve ekonomik kullanılacağı anlaşılan taşınırlar, devreden ve devralmak isteyen kamu idarelerinin müşterek talebi üzerine Maliye Bakanının uygun görüşü ile herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın bedelsiz devredilebilir.

72 Bedelsiz devir işlemleri (Devam)
Devir yetkisi kullanımında parasal sınırlar uygulanır. Devredilen/devralınan taşınırlar için TİF düzenlenerek kayıtları yapılır. Bedelsiz devir esasları 1 sayılı Tebliğle belirlenmiştir. Bakanlıkça KBS de “İhtiyaç Fazlası Taşınırlar” modülü oluşturulmuştur. Veri girişi, sorgulama ve devir bu modülden yapılacaktır.

73 TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ DEVRİ
Taşıt ve İş makinelerinin devri için, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınır. Bakanlık uygun görüş taleplerinde; 237/13 md. gereğince “Taşıt Muayene Ve Kontrol” raporu (140 nolu Tebliğ eki), İhtiyaç fazlası olduğuna ve kullanım alanı kalmadığından bedelsiz devrinde sakınca olmadığına ilişkin idare yazısı (Mahalli idarelerde Meclisi kararı), Karşı idarenin resmi talebi (Mahalli idarelerde Meclisi kararı), Taşıt veya iş makinesinin ruhsat ve tescil belgeleri fotokopisi, aranmaktadır.

74 GEÇİCİ TAHSİS 2010/504 sayılı B.K.K ile geçici tahsis imkanı sağlanmıştır. Geçici tahsise ilişkin usul ve esaslar 3 sayılı Tebliğle belirlenmiştir. Tebliğe göre;3 sıra nolu Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği.doc -Geçici tahsis yetkisi, üst yönetici aksini söylememişse harcama yetkilisine aittir. -Tahsis il (ilçeler dahil) veya belediye hudutları dahilinde yapılacaktır. -İş makineleri 6 ay, 237 sayılı Kanunda gösterilen makamlara tahsis edilecek araçlar, taşıtları kullanılabilir duruma gelinceye veya yeni taşıt edinilinceye kadar, Diğer taşınırlar üç ay, süre ile tahsis edilebilir. -Bu süreler zorunlu hallerde bir kat daha uzatılır. -Tahsis edilen taşınırlar kayıtlarda takip edilir.

75 Taşınırların muhasebe kaydı
Dayanıklı taşınırların giriş ve çıkış işlemleri için düzenlenen TİF’ler düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde, Tüketim malzemelerinin çıkış işlemleri için düzenlenen TİF’ler üçer aylık dönemler itibarıyla TÜKETİM ÇIKIŞLARI LİSTESİ.doc Muhasebe birimine gönderilir. Ancak, satınalınan taşınırlar ile Değer artışına ilişkin TİF’ler ödeme emri belgesi ekinde gönderildiğinden tekrar gönderilmez.

76 Sayım işlemleri Kamu idarelerine ait taşınırlar;
Yeni görevliye devirde, Yıl sonlarında , Harcama yetkilisinin gerekli gördüğü zamanlarda sayılır. Sayımlar Sayım Kurulu tarafından yapılır. Sayım kurulu harcama yetkilisi tarafından kurulur ve en az üç kişiden oluşur. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi kurulun üyesidir.

77 Sayım İşlemleri(MD:32) Kurul sayımdan önce TKKY’ni giriş ve çıkışı yapılmayan işlemler konusunda uyarır Ambarların sayımı defter kayıtlarına göre, Ortak kullanım alanlarındaki taşınırların sayımı Dayanıklı Taşınırlar Listesine göre, Kişiler üzerine zimmetli taşınırların sayımı Zimmet Fişlerinden, yapılır Sayım sonuçları Sayım Tutanağına kaydedilir.Defter, Belge ve Cetveller.xls

78 Sayım sonucuna göre yapılacak işlemler (MD:32)
Sayımda fazla çıkanlar; aynısından son bir yıl içinde alınan taşınır varsa bu değerle, yoksa DTK belirlenecek değerle TİF düzenlenerek giriş kaydedilir. Sayımda noksan çıkanlar kayıtlı değeriyle, öncelikle Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir. Tutanak onaylandıktan sonra TİF düzenlenerek kayıtlar fiili duruma uygun hale getirilir.Defter, Belge ve Cetveller.xls Kayıtlarla fiili durum uygun hale getirildikten sonra Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Bu cetvel Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin hesabıdır.

79 Taşınırların Noksan Çıkmasında Kasıt-Kusur ve İhmali olanlar
Harcama Yetkililerince; Sayımda noksan bulunan taşınırların kaybında kasıt, kusur veya ihmal olup olmadığı incelettirilir. Kasıt, kusur veya ihmal varsa, kamu zararı rayiç bedel üzerinden sorumlularına tazmin ettirilir. Olağan firelerde sorumluluk aranmaz. Tazmin konusunda 657/13 Md ye göre çıkarılan Yönetmelik ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

80 Devir işlemleri (MD:33) TKK Yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında yeni TKKY’ne devir yapılır. Devir vermeyen veya veremeyenlerin devri Devir Kurulu marifetiyle yapılır. Devir Kurulu harcama yetkilisi tarafından, en az üç kişiden kurulur. Devir Kuruluna Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri üye olarak katılır. Ambar Devir ve Teslim Tutanağı düzenlenir. Kısa süreli (10 günü geçmeyen) geçici ayrılmalarda ambarlar kapatılabilir.

81 Taşınır Yönetim Hesabı (Md:34)
Taşınır yönetim hesabı TKKY tarafından hazırlanarak harcama yetkilisine teslim edilir. Taşınır yönetim hesabı; Önceki yıldan devreden, Yılı içinde edinilen, Yılı içinde çıkan Ertesi yıla devredilen, Taşınırları gösterecek şekilde, Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenerek hazırlanır. (DS İşletmeler düzenlemez)

82 Taşınır Yönetim Hesabı (Md.34)
Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur; Yıl sonu sayım tutanağı, Taşınır sayım ve döküm cetveli, Harcama Birimi Taşınır Y.H.Cetveli TİF’in son sıra numarasını belirtir tutanak. (2012 Değişikliği:)Taşınır Yönetim Hesabı, istenildiğinde ilgililere verilmek veya gönderilmek üzere idarede muhafaza edilir.

83 Taşınır Kesin hesabı Taşınır Kesin Hesabı SGB tarafından, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri konsolide edilmek suretiyle hazırlanır. Sayıştay’ın 17 Aralık 2011 tarihinde yayınladığı Yönetmelik hükmü gereğince; 16 ve 17 Örneğin Bir nüshası, Şubat ayı sonuna kadar Sayıştay’a gönderilir, Merkezi Yönetim kapsamındaki idarelerde (2012); 16 ve 17 örneğin bir nüshası, mutabakat sağlanmak üzere Nisan ayı sonuna kadar, mutabakat sağlandıktan sonra da imzalanarak, Mayıs ayının 15 ine kadar, Maliye Bakanlığına gönderilir.

84 Dayanıklı taşınırların numaralanması(MD:36)
Dayanıklı Taşınırlara sicil numarası verilir. Sicil numarası üç grup rakamdan oluşur: Taşınır kodu, Giriş kaydına esas yılın son iki rakamı, Defterdeki giriş sıra numarası, Örnek:HP Compac nx9010 diz üstü bilgisayar, 2007 yılında 5. Sırada girmiş ise; Sicil numarası:

85 Harcama birimi ve ambarların kodlanması
Harcama birim kodu iki gruptan oluşur. Kurumsal sınıflandırmadaki kodudur. (000) üç karakterdir ve harcama birim sayısını gösterir. Buna göre Ulaştırma Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı harcama birim kodu: Ambar kodu: 01, 02, Olur.

86 Kayıt hatalarının düzeltilmesi (2012 Eklenen Ek Madde)
Taşınır kodunda, birim maliyet bedelinde, miktarında Yapılan hatalar, harcama yetkilisinin onayı üzerine düzenlenecek TİF ile hatalı kayıt çıkış, düzenlenecek başka bir TİF ile de doğru verinin girişi yapılmak suretiyle düzeltilir. Muhasebe kayıtlarını etkileyen düzeltmelere ilişkin TİF’ler muhasebe birimine gönderilir. Mahsup dönemi (Ocak/Şubat) sonuna kadar tespit edilen kayıt hataları, ilgili olduğu yılın hesaplarına; Mahsup döneminden sonra tespit edilen kayıt hataları ise cari yıl hesaplarına yapılacak kayıtla düzeltilir.

87 AMORTİSMAN UYGULAMASI
Gen. Yön. kapsamındaki kamu idarelerinde 1 sayılı G.Y.M.Y Genel Tebliğine (RG:10/01/2008; 26752) göre amortisman ayrılır. (DS İşletmeler V.U.K. göre) Amortisman uygulaması muhasebe birimlerinin sorumluluğundadır. Limit altındaki taşınır ve taşınmazlara ( ; TL) %100 amortisman uygulanır. İdareler limit üstü taşınırların sicil numaralarını muhasebe birimine bildirmekle yükümlüdür. Limit üstü maddi duran varlıklar için sicil kartı açılır.

88 AMORTİSMAN ORANLARI A) 251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri, 252- Binalar, Tesis Makine ve Cihazlar (Taşınırlar hariç) dan YTL yi aşmayan her bir taşınmaz için % 100 amortisman uygulanacaktır. B) 253- Tesis Makine ve Cihazlar (Sadece taşınırlar), 254- Taşıtlar, 255- Demirbaşlardan, YTL yi aşmayan her bir taşınır için % 100 amortisman uygulanacaktır. C)256- Diğer Maddi Duran Varlıklar, 260- Haklar, 263- Araştırma ve Geliştirme Giderleri, 264- Özel Maliyetler, 267- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar, 271- Arama Giderleri ve 277- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesaplarında kayıtlı her bir varlık için, Tutarına bakılmaksızın % 100 amortisman uygulanacaktır, Limit üstü olsa bile bunlar için sicil kartı açılmayacaktır.

89 T E Ş E K K Ü R L E R

90 SAY2000İ SİSTEMİNDE AMORTİSMAN UYGULAMSI
AMORTİSMAN KAYITLARININ SAĞLIKLI OLABİLMESİ İÇİN, AMORTİSMANA TABİ MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN LİMİT ÜSTÜ VE LİMİT ALTI BİLGİLERİN SAY2000İ SİSTEMİNE DOĞRU GİRİLMESİ GEREKİR.

91 SAY2000İ SİSTEMİNDE AMORTİSMAN UYGULAMSI
Say2000i muhasebe modülünde: “Amortisman İşlemleri” menüsü bulunmaktadır. Bu menüde; - Limit üstü varlıklar için amortisman kartı, - Amortisman kartına ilişkin raporlar, Amortisman süre, oran ve limitlere ilişkin referansa tablosu, bulunur.

92 SAY2000İ SİSTEMİNDE AMORTİSMAN UYGULAMSI

93 AMORTİSMAN KARTI BU KART LİMİT ÜSTÜ VARLIKLARIN BİLGİ GİRİŞİ İÇİN TUTULUR. BİLGİLER MUHASEBE KAYDI YAPILIRKEN GİRİLİR. SİCİL NO İLE VEYA HESAP KODU İLE SORGULAMA YAPILABİLİR.

94 AMORTİSMANA TABİ VARLIKLARIN MUHASEBE GİRİŞ KAYITLARI
ÖRNEK 1: Muhasebat Genel Müdürlüğü TL değerinde üç adet ipek halı almıştır. (Adedi:14.000TL) Demirbaş kaydı girildiğinde gelen uyarıya, tutar limit üstü olduğundan «EVET» denilir. Şayet bu halı 4 adet olsa idi, birim değeri TL limit altı olacağından gelen uyarıya «HAYIR» denilecekti.

95 AMORTİSMANA TABİ VARLIKLARIN MUHASEBE GİRİŞ KAYITLARI
KAYIT GİRİLDİĞİNDE GELEN UYARIYA; LİMİT ÜSTÜ OLANLAR ( VE ÜSTÜ) İÇİN «EVET»; TL’NIN ALTINDA OLANLAR İÇİN «HAYIR» BUTONU TIKLANIR.

96 AMORTİSMANA TABİ VARLIKLARIN MUHASEBE GİRİŞ KAYITLARI
«EVET» DENİLDİĞİNDE AŞAĞIDAKİ FORM GELİR.

97 AMORTİSMANA TABİ VARLIKLARIN MUHASEBE GİRİŞ KAYITLARI
FORMUN SOL ÜST KISMINDAKİ «İŞLEM TİPLERİ» PENCERESİ AÇILIR.

98 AMORTİSMANA TABİ VARLIKLARIN MUHASEBE GİRİŞ KAYITLARI
«İŞLEM TİPLERİ» PENCERESİNDE AÇILAN İŞLEM TİPLERİ; «ALIŞ»; MADDİ DURAN VARLIK ALINDIĞINDA, DEĞER ARTIRICI, DEĞER ARTIRICI HARCAMA YAPILDIĞINDA, SATIŞ/TERKİN, MALIN SATIŞI VEYA TERKİNİNDE, BİR AMORTİSMAN GİRİŞİ,; LİMİT ÜSTÜ MALLAR İÇİN 257 HESABA ALACAK KAYDI YAPILDIĞINDA, BİR AMORTİSMAN ÇIKIŞI. İŞLEM TİPİ İSE; LİMİT ÜSTÜ MADDİ DURAN VARLIKLAR İÇİN DAHA ÖNCE AYRILMIŞ AMORTİSMANIN 257 HESABA BORÇ KAYDINDA, SEÇİLİR.

99 1- AMORTİSMANA TABİ VARLIKLARIN MUHASEBE GİRİŞ KAYITLARI
BİZİM ÖRNEĞİMİZ MADDİ DURAN VARLIKI ALIMI OLDUĞUNA GÖRE; «ALIŞ» İŞLEM TİPİ SEÇİLECEKTİR. İMLEÇ, HER ENTER TUŞUNA BASILDIĞINDA SIRASIYLA GİRİLMESİ GEREKEN BİLGİ ALANINA GELİR . BUNA GÖRE; İDARE TARAFINDAN BİLDİRİLEN SİCİL NOLARI VE DİĞER BİLGİLER HER BİR MAL İÇİN (ÜÇ HALI) SIRASIYLA AYRI AYRI SATIRLARA ALT ALTA GİRİLİR. SİSTEM BU FORMDA LİMİT ALTI DEĞER GİRİŞİNE İZİN VERMEZ VE UYARIR. HATALI GİRİŞ YAPILMIŞ İSE «KAYIT SİL» VEYA «FORM TEMİZLE» BUTONU İLE SİLİNEREK DOĞRU BİLGİLER YENİDEN GİRİLİR VE «KABUL» BUTONUNA BASILIR.

100 1- AMORTİSMANA TABİ VARLIKLARIN MUHASEBE GİRİŞ KAYITLARI
SİSTEM BU FORMDA LİMİT ALTI DEĞER GİRİŞİNE İZİN VERMEZ VE UYARIR. HATALI GİRİŞ YAPILMIŞ İSE «KAYIT SİL» VEYA «FORM TEMİZLE» BUTONU İLE SİLİNEREK DOĞRU BİLGİLER GİRİLİR. . VE «KABUL» BUTONUNA BASILIR. FORMDA GİRİLEN DEĞERLER MİF/ÖEB’E YANSIR.

101 AMORTİSMANA TABİ VARLIKLARIN MUHASEBE GİRİŞ KAYITLARI
AMORTİSMAN KARTINDAN GELEN BİLGİLER FORMDA «SARI RENK» OLARAK GÖRÜLÜR. BURADA DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ. HATA VARSA «KAYIT SİL» VEYA «FORM TEMİZLE» BUTONU İLE SİLİNİR VE DAHA SONRA DOĞRU BİLGİLER YENİDEN GİRİLİR. MUHASEBE KAYIT FORMUNUN SOL ALT TARAFINDAKİ «SİCİL NO» ALANINDA DEĞER VARSA , LİMİT ÜSTÜ MADDİ DURAN VARLIĞA İLİŞKİN KAYIT OLDUĞU ANLAŞILIR. ANCAK BU SİCİL NUMARASININ TAŞINIR SİCİL NO İLE İLGİSİ YOKTUR. LİMİT ALTI BİR İŞLEME AİT SATIRA GELDİĞİNİZDE «SİCİL NO» GÖRÜLMEZ.

102 AMORTİSMANA TABİ VARLIKLARIN MUHASEBE GİRİŞ KAYITLARI
MUHASEBE KAYIT FORMUNDA DİĞER KAYITLAR YAPILDIKTAN SONRA «KABUL» VE «ONAY» İŞLEMİ İLE MUHASEBE İŞLEMİ TAMAMLANIR. Muhasebe kayıt formunda, aynı hesap ve ekonomik koduna limit altı işlemler ile limit üstü işlemlerin ayrı ayrı satırlar halinde girilmesine programsal bir engel yoktur. ANCAK KAYITLAR, MUTLAKA AYRI SATIRLARDA GİRİLMELİDİR. LİMİT ÜSTÜ İŞLEME İLİŞKİN SATIRA GELİNDİĞİNDE «SİCİL NO» GÖRÜLÜR, LİMİT ALTI İŞLEM SATIRINA GELİNDİĞİNDE İSE GÖRÜLMEZ.

103 DEĞER ARTIRICI HARCAMA GİRİŞİ
ÖRNEK: Muhasebat Genel Müdürlüğü 1000 sicil nolu kayıtlı bir mala TL değer artırıcı bir harcama yapmıştır. Muhasebe kayıt formuna öncelikle ilgili taşınır hesabı girilir ve Gelen sorguya «EVET» denir. Sonra aşağıdaki form açılır. Açılan formda «DEĞER ARTIRICI» seçilir. İmleç «SİCİL NO» alanına gelir ve sicil no girildiğinde kayıtlardaki gerekli bilgiler gelir ve imleç değer artırıcı sütununa geçer. Harcama tutarı ( TL) girilir ve «KABUL» tuşuna basılır.

104 DEĞER ARTIRICI HARCAMA GİRİŞİ
-»KABUL» Tuşuna basıldığında bilgiler muhasebe formuna yansır. Kayda ilişkin diğer bilgiler (diğer hesaplar) girildikten sonra «ONAY» Tuşuna basılır. Sorgulama yapılırsa aşağıdaki bilgiler gelir. Görüleceği üzere malın alınış değeri ayrı, değer artırıcı harcama ise ayrı satırlarda görünmektedir.

105 3- AMORTİSMANA TABİ KAYITLI MALIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI (1.AŞAMA)
ÖRNEK: Kayıtlardaki 1000 sicil nolu mal satıldığından kayıtlardan çıkarılmıştır. -MUHASEBE FORMUNDA ÖNCE İLGİLİ VARLIĞIN HESAP KODU GİRİLİR. -GELEN SORGUYA «EVET» DENİLDİĞİNDE AŞAĞIDAKİ FORM AÇILIR. «SATIŞ/TERKİN» seçilir ve Sicil no alanına «1000» yazılıp «enter» tuşuna basılır. Söz konusu sicil nolu mala ait kayıtlar gelir.

106 AMORTİSMANA TABİ KAYITLI MALIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI
Enter tuşuna basıldığında; İmleç «çıkış değeri» alanına gelir ve bu alana mala ilişkin toplam değer girilir. «KABUL» Butonuna basıldığında kayıtlar muhasebe formuna yansır. Muhasebeleştirmeye ilişkin diğer bilgiler girilip onaylanarak işlem tamamlanır.

107 4- AMORTİSMAN AYRILMIŞ BİR VARLIĞIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI
ÖRNEK: Maliye Merkez Muhasebe Birimi kayıtlarında TL maliyet bedeliyle kayıtlı bir mal Başbakanlık Merkez Muhasebe Birimine devredilmiştir. -Öncelikle mal kayıtlardan 511/255 kaydı ile karşı muhasebe birimine devredilir. 255 Hesabı girildiğinde gelen sorguya «EVET» denir. YENİ BİR FORM AÇILIR.

108 AMORTİSMAN AYRILMIŞ BİR VARLIĞIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI
Açılan yeni formda işlem tipi «SATIŞ/TERKİN» seçildiğinde imleç «sicil no» alanına gelir. Sicil no girilir ve enter tuşuna basılır. Bilgiler otomatik gelir ve İmleç doğrudan «çıkış değeri» alanına gelir. Bu alana değer girilir ve enter tuşuna basılır. Diğer bilgiler girilip «KABUL» tuşuna basıldığında kayıtlar muhasebe formuna yansır.

109 AMORTİSMAN AYRILMIŞ BİR VARLIĞIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI
«KABUL» tuşuna basıldığında kayıtlar aşağıdaki şekilde muhasebe formuna yansır. Diğer hesaba ilişkin (511) bilgiler girilir ve «onay» tuşuna basılarak 1. aşama tamamlanır. DİKKAT! AYNI İŞLEMDE AMORTİSMAN KAYDI YAPILAMADIĞINDAN İŞLEMİN İKİNCİ AŞAMASI AYRICA YAPILACAKTIR.

110 AMORTİSMAN AYRILMIŞ BİR VARLIĞIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI (2.AŞAMA)
Amortisman gönderme kaydı için muhasebe formunda 257/511 kaydı yapılır. Gelen sorguya «EVET» denildiğinde yeni bir form açılır. Açılan formda işlem tipi «Bir Amortisman çıkışı» seçilir. Sicil no girilir ve enter tuşuna basılır. Amortisman bilgileri gelir ve imleç doğrudan «Bir Amortisman çıkış tutarı» alanına geçer.

111 AMORTİSMAN AYRILMIŞ BİR VARLIĞIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI (2.AŞAMA)
Kayıtta yer alan amortisman tutarı çıkış alanına yazılıp «KABUL» butonuna basıldığında, kayıtlar otomatik olarak muhasebe formuna yansır. Muhasebe formunda diğer hesaba (511) ilişkin kayıtlar yapılıp «ONAY» tuşuna basıldığında işlem tamamlanmış olur. KARŞI MUHASEBE BİRİMİ, BUNU «ALIŞ» OLARAK KAYITLARINA İNTİKAL ETTİRECEKTİR. AMORTİSMAN KAYDINI YAPARKEN «LİMİT ALTI» LİMİT ÜSTÜ» SORGUSUNA UYGUN CEVAP VERMEYE DİKKATE EDECEKTİR.

112 YAPILAN KAYDIN SORGULANMASI
ONAYLANAN İŞLEMLERE AİT KAYITLAR «AMORTİSMAN İŞLEMLERİ» MENÜSÜNDEN SORGULANIR. SİCİL NO İLE (99100) SORGULANDIĞINDA GİRİLEN BİLGİLER, AMORTİSMAN SÜRESİ VE ORANI GELİR..

113 YAPILAN KAYDIN SORGULANMASI
ONAYLANAN İŞLEMLERE AİT KAYITLAR «AMORTİSMAN İŞLEMLERİ» MENÜSÜNDEN SORGULANIR. (1000) SİCİL NOLU MAL SORGULANDIĞINDA, BU SİCİL NOLU MALA AİT GİRİLEN BİLGİLER, GELİR. GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ DEĞER ARTIRICI HARCAMA VE SATIŞ BİLGİLERİ GELMEKTEDİR.

114 AMORTİSMANIN AYRILMASI VE GİRİŞ/ÇIKIŞLARDA MUHASEBE KAYDI
A- GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDE; LİMİT ÜSTÜ VARLIKLARIN AMORTİSMANI BELİRLENEN ORANA GÖRE, LİMİT ALTI MADDİ DURAN VARLIKLARIN AMORTİSMANI İSE %100 ORANINDA, SİSTEMİ TARAFINDAN AYRI AYRI OTOMATİK OLARAK HESAPLANARAK AYRILMAKTA VE MUHASEBELEŞTİRİLMEKTEDİR. B- ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDE İSE; LİMİT ÜSTÜ OLANLARDA SİSTEM TARAFINDAN AYRILMAKTA VE MUHASEBELEŞTİRMEKTE, LİMİT ALTI OLANLARDA İSE AYIRMA VE MUHASEBELEŞTİRME MANUEL YAPILMAKTADIR. C- ÇIKIŞ İŞLEMLERİNDE AMORTİSMAN KAYITLARI; (GENEL VE ÖZEL) MANUEL OLARAK MUHASEBELEŞTİRİLMEKTEDİR.

115 AMORTİSMANIN AYRILMASI VE GİRİŞ/ÇIKIŞLARDA MUHASEBE KAYDI
GENEL BÜTÇEDE ÖZEL BÜTÇEDE LİMİT ÜSTÜ LİMİT ÜSTÜ LİMİT ALTI LİMİT ALTI MANUEL OLARAK SAY2000İ SİSTEMİ TARAFINDAN SAY2000İ SİSTEMİ TARAFINDAN DİKKAT: YIL İÇİNDE YAPILACAK ÇIKIŞLARDA (DEVİR-HURDA-SATIŞ-TERKİN) AMORTİSMANA İLİŞKİN KAYITLAR GENEL VE ÖZEL BÜTÇEDE MANUEL YAPILIR.

116 AMORTİSMAN MUHASEBE KAYITLARINDA YAPILAN HATALAR
1- limit altı, limit üstü seçiminde hata yapılıyor. (Limit, toplam tutar üzerinden değil, her bir ürün bazında dikkate alınacak) 2- Mal çıkılıyor, amortismanı unutuluyor, 3- Limit üstü giriş yapıldığı halde, limit altı çıkış yapılmaya çalışılıyor, ancak sistem izin vermediğinden işlemi sonuçlandıramıyor. 4- %100 Amortismana tabi malların çıkışında amortisman ayrılmadığı halde ayrılmış gibi işlem yapıyor, hesap (-) bakiye veriyor. 5- Limit üstü ve limit altı malları birlikte toplam tutar olarak giriyor ve «limit üstü» dediğinden, limit altındaki malları kayıtlardan çıkarırken sorun yaşıyor. 6- Manuel uygulama yapanlar, amortismana tabi olmayan mallar için de amortisman ayırıyor. Referans tablolarını incelemiyor.

117 T E Ş E K K Ü R L E R...


"FARKINDALIK VE BİLGİLENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları