Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Amaç, Kapsam, DayanakSorumluluk, Görevliler / Defter ve BelgelerTaşınır İşlemleriSayım ve Devir İşlemleriNumaralandırma ve Kod Sistemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Amaç, Kapsam, DayanakSorumluluk, Görevliler / Defter ve BelgelerTaşınır İşlemleriSayım ve Devir İşlemleriNumaralandırma ve Kod Sistemi."— Sunum transkripti:

1 Amaç, Kapsam, DayanakSorumluluk, Görevliler / Defter ve BelgelerTaşınır İşlemleriSayım ve Devir İşlemleriNumaralandırma ve Kod Sistemi

2 YÖNETMELİĞİN AMACI VE KAPSAMI GENEL YÖNETİM KAPSAMIN DAKİ KAMU İDARELERİ NİN TAŞINIRLA RININ  KAYDI,  KULLANIMI VE MUHAFAZASI,  YÖNETİM HESABININ VERİLMESİ,  İDAREDEKİ SORUMLULARIN VE BUNLAR ADINA GÖREV YAPACAKLARIN BELİRLENMESİ,  KAMU İDARELERİ ARASINDAKİ BEDELSİZ DEVİR, KAYNAĞINA VE EDİNME YÖNTEMİNE BAKILMAKSIZIN BUNLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI BELİRLEMEK  KAYDI,  KULLANIMI VE MUHAFAZASI,  YÖNETİM HESABININ VERİLMESİ,  İDAREDEKİ SORUMLULARIN VE BUNLAR ADINA GÖREV YAPACAKLARIN BELİRLENMESİ,  KAMU İDARELERİ ARASINDAKİ BEDELSİZ DEVİR, KAYNAĞINA VE EDİNME YÖNTEMİNE BAKILMAKSIZIN BUNLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI BELİRLEMEK GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN TAŞINIRLARININ

3 Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri: Genel Bütçeli İdareler Özel Bütçeli İdareler Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler; Sosyal Güvenlik Kurumları Mahalli İdareler

4 Taşınır işlemleri MADDE 27 - (1) İşletmelerce edinilen taşınırların kayıtlara DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ alınmasında,verilmesinde ve 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır. izlenmesinde,

5 Öte yandan, 5018 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesinin ilk fıkrasında “Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulan döner sermaye işletmeleri ve fonların bütçeleri, ilgili idarelerin bütçeleri içinde yer alır.” denilmesi nedeniyle kamu idarelerinin bütçeleri içine alınan ve tüzel kişiliği de bulunmayan döner sermayelerin 5018 sayılı Kanuna, dolayısıyla da bu Yönetmeliğe tabi olmaları gerekmektedir. Sayıştay daireler kurulunun 1196/1 sayılı kararı. Karar tarihi 14.03.2006

6 Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan malzemeler,..Kum, çakıl,toprak….vb Taşınırların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar, Doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar, Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları, Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri

7 HARCAMA YETKİLİSİ TAŞINIRIN;  ETKİLİ  EKONOMİK  VERİMLİ  HUKUKA UYGUN OLARAK  EDİNİLMESİNDEN  KULLANILMASINDAN  KONTROLÜNDEN  KAYITLARINI UYGUN OLARAK TUTULMASINI SAĞLAMAKTAN  YÖNETİM HESABINI İLGİLİ YERLERE GÖNDERMEKTEN SORUMLUDUR Harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir.

8 TAŞINIR KAYIT ve KONTROL YETKİLİSİ  Satın alınan taşınırları kontrol ederek ambarda muhafazasını sağlamak ve kesin kabulü yapılmayan taşınırların kullanıma verilmesini önlemek.  Ambardan ilgililere taşınır vermek. Taşınırların afet ve benzeri tehlikelere karşı korunmasını sağlamak.  Taşınırla ilgili kayıtları tutmak ve ilgili yelere göndermek.  Ambardaki azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.  Ambar sayımını yapmak. Stok kontrolü yaparak Harcama Yetkilisine bildirmek.  Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.  Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.  Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak. Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar HARCAMA YETKİLİSİNCE ATANIR

9 TAŞINIR GİRİŞ İŞLEMLERİ Dayanıklı taşınırlarda değer artışı (md 14) Satın alınan taşınırların giriş işlemleri (md 15) Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişi (md 16) Sayım fazlası taşınırların girişi (md 17) İade edilen taşınırların girişi (md 18) Devir alınan taşınırların girişi (md 19) Tasfiye idaresinden edinilen taşınırların girişi (md 20) İç imkanlarla üretilen taşınırların giriş işlemleri (md 21)

10 Taşınır istek belgesi Kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı ZİMMET FİŞİ TAŞINIR İŞLEM FİŞİ

11 A – GİRİŞ İŞLEMLERİ Taşınır İşlem Fişi Muhasebe Yetkilisi Muhasebe Yetkilileri, taşınır giriş, çıkış ve değer düşüşlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen belgelerde gösterilen tutarların II inci düzeyde detay kodu itibarıyla muhasebe kayıtlarını yapar Harcama Birimi Taşınır İşlem Fişi ve Ödeme emri belgesi Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Taşınır İşlem Fişi Bakanlıkça belirlenecek dönemler itibariyle kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II inci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir. Maddi duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları düzenlenme tarihini takip eden on gün içinde ve her durumda mali yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilir. B – ÇIKIŞ İŞLEMLERİ 150- ilk madde ve malzemeler hesabı’nda izlenen tüketim malzemelerinin tüketime verilmesinde düzenlenen taşınır işlem fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi

12 TAŞINIRIN EDİNİM ŞEKLİ GEREKLİ BELGELERKAYIT DEĞERİ MUHASEBE BİRMİNE BİLDİRİLMESİ Satın alma 1-)Fatura 2-) TİF düzenlenmesi (3 nüsha) Maliyet Bedeli (Fatura değeri) Ö.E.B.Bağlanmak suretiyle Bağış ve yardım yoluyla 1-) Fatura veya değeri belli ise 2-) Değer Tespit Tutanağı 3-) TİF düzenlenmesi (3 nüsha) a-) Maliyet Bedeli (Fatura D.) b-) Değeri belli ise Değeri c-) D.T.K. Tespit edilen bedel Düzenlenme tarihini takip eden 10 gün içinde ve her durumda mali yıl sona ermeden Sayım fazlası 1-) Sayım Tutanağı 2-) TİF düzenlenmesi (3 nüsha) 3-) Değer Tespit Tutanağı a-) Deftere kayıtlı değeri veya son 1 yılda girişi yapılan taşınır varsa bu değer b-) D.T.K. Tespit edilen değer Düzenlenme tarihini takip eden 10 gün içinde ve her durumda mali yıl sona ermeden İade edilen (Tüketim Malz.leri) 1-)İade eden birimin onayı 2-) İade edilen taşınırın cins ve miktarını belirten belge 3-)TİF düzenlenmesi a-) ilgili birime verildiği değer belli ise bu değerden yoksa Def. en son hangi değerden giriş yapıldıysa b-) D.T.K. Tespit edilen değer Çıkışı Bildirilmiş ise Düzenlenme tarihini takip eden 10 gün içinde ve her durumda mali yıl sona ermeden İade edilen (Dayanıklı Taşınırlar) Düzenlenmiş olan Zimmet Fişi ilgili bölümü imzalanarak personelin zimmeti ibra edilir. Deftere kayıt olmayacak (Çıkış yapılmadığından)

13 TAŞINIRIN EDİNİM ŞEKLİ GEREKLİ BELGELERKAYIT DEĞERİ MUHASEBE BİRMİNE BİLDİRİLMESİ Devir alınan (İki Kamu İdaresi -- Aynı İdarenin Har.B. Arasında) Devralan İdarenin girişe esas belgesi devreden idarenin gönderdiği TİF.dir Devreden İdarenin TİF’ le bildirmiş olduğu değer Düzenlenme tarihini takip eden 10 gün içinde ve her durumda mali yıl sona ermeden Devir alınan (Aynı Harcama Birimin Ambarları Arası) 1-) TİF düzenlenmesi (3 nüsha) a-) Maliyet Bedeli (Fatura D.) Muhasebe birimine gönderilmeyecektir. Tasfiye idaresinden edinilen 1-) TİF düzenlenmesi (3 nüsha) 2-) Taşınır bedelinin tespitine ilişkin belge 3-) Yapılan yazışmalar a-) Taşınır bedelinin tespitine ilişkin belgedeki değer Düzenlenme tarihini takip eden 10 gün içinde ve her durumda mali yıl sona ermeden İç imkanlarla üretilen 1-) TİF düzenlenmesi (3 nüsha) a-) Değer Tespit Komisyonunca belirlenen Rayiç bedel Düzenlenme tarihini takip eden 10 gün içinde ve her durumda mali yıl sona ermeden

14 SAYIM İŞLEMLERİ AMBARDA FİİLİ SAYIM YAPILIR HARCAMA YETKİLİSİNDEN ONAY ALINIR SAYIM KOMİSYONU KURULUR SAYIM FAZLASI/NOKSANI İÇİN TİF KESİLİR. MUHASEBEYE DE BİLDİRİLİR ZİMMETLER BELGE ÜZERİNDEN KONTROL EDİLEREK BİLGİLER TUTANAĞA GEÇİLİR

15 150.06 150.06.01.01.15 150.06.01.01.15.05.01 150.06.01.01.15.05 150.06.01.01 150.06.01 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu Üniformalar Giyecekler İş Önlükleri ve Tulumları Kıyafetler İş Gömleği Maliye Bakanlığınca belirlenen düzey detay kodu 150.06.01.01.15.05 Kurumumuzca ölçü birimi belirlenerek esas alınan düzey detay kodu 150.06.01.01.15.05.01 iş gömleği -adet-

16 TAŞINIRI HURDAYA AYIRMA NEDENLERİ  Taşınırın ekonomik ömrünü tamamlamış olması,  Taşınırın teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmemesi,  Taşınırın kırılıp, bozulması  Taşınırın ekonomik ömrünü tamamlamış olması,  Taşınırın teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmemesi,  Taşınırın kırılıp, bozulması Kullanılamaz hale gelme, yok olma nedeniyle çıkış Tüketim Malzemeleri için yapılır. DAYANIKLI TAŞINIRLAR

17 HURDAYA AYIRMA Hurdaya ayrılacak taşınır tespit edilecek ve Harcama Yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişilik komisyon değerlendirme yapacak. Komisyon taşınırın hurdaya ayrılması yönünde karar verirse Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı hazırlanacak. Buna dayanarak TİF kesilir Parasal Sınırlar ve Oranlar tebliğindeki limitlere dikkat edilecek. Hurdaya Ayırdıktan Sonra (Özel Mevzuatındaki Hükümler dikkate alınır) Teknik, sağlık, güvenlik vs nedenlerle imha edilebilir. Hurdası satılabilir. Hurdaya ayrılmasında kasıt, kusuru varsa ilgiliden rayiç bedel üzerinden tahsil edilir.

18 DÖNER SERMAYE

19 Yönetim dönemi, bir malî yılın başından sonuna kadar yapılan bütün işlemleri kapsar.

20 Stoklar hesap grubu, işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği, ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurdalar gibi varlıklar ile bunlara ait karşılıkların izlenmesi için kullanılır. 150 li Gruptan oluşur

21 Ambardan yapılacak bütün çıkışlar ilgili servislerce düzenlenecek “İhtiyaç Pusulası”na (Örnek:17) dayanılarak taşınır işlem fişi ile yapılır. (Taşınır istek belgesi) Ambar konusu stok giriş ve çıkış kayıtları “Stok Hareketleri Defteri”nde (Örnek:18) izlenir. (Tüketim Malzemeleri)

22

23 “Maddi Duran Varlıklar Sayım Tutanağı ve Amortisman Döküm Cetveli” (Örnek: 33/A), “Stok Sayım Tutanağı” (Örnek: 33/B) “Fireler Döküm Cetveli” (Örnek: 33/C) işletmelerce en az üç kişiden oluşturulacak komisyonlarca düzenlenerek, muhasebe birimlerine teslim edilir.

24

25 KONSOLİDE EDİLEREK ŞUBAT 15 İl’e KONSOLİDE EDİLEREK MART 15 Bölgeye KONSOLİDE EDİLEREK NİSAN 15 Merkeze(Stratej Başkanlığı) TAŞINIR KESİN HESAP VE KESİN HESAP İCMAL CETVELLERİ HAZIRLANIR YURT DIŞI 15 MAYIS SAYIŞTAY 15 MAYIS MALİYE BAKANLIĞI ileile

26 SAYIM TUTANAĞI TAŞINIR SAYIM DÖKÜM CETVELİ HARCAMA BİRİMİ TAŞINIR YÖNETİM HESABI CETVELİ HARCAMA YETKİLİSİ TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ MUHASEBE YETKİLİSİ SAYIŞTAY TAŞINIR YÖNETİM HESABI

27

28 BÜTÜN KAYIT VE BELGELER YENİ GÖREVLİYE DEVREDİLİR. DEVREDEMEYENLER İÇİN DEVRİ OLUŞTURULACAK DEVİR KURULU GERÇEKLEŞTİRİR. DEVİRLER AMBAR DEVİR VE TESLİM TUTANAĞI İLE YAPILIR DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİ DE SAYILARAK İMZA İLE DEVREDİLİR. AMBAR 10 GÜN KAPALI TUTULABİLİR. HARCAMA YETKİLİSİ BU SÜREYİ UZATABİLİR. AMBAR DEVRİ

29 Devren gelenler, + Yeni alınanlar,+ Azalmalar, Tüketim,- Noksanlar,- Fazlalar,+ Kayıt Altına Alınacak Taşınırlar md 12 = Ertesi Yıla Devir TİF Kesilerek STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

30

31 1. Ambar 2. Ambar 3.Ambar Harcama Birimi Sayım Tutanağı (örnek 12) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (örnek 13) Her ambar için ayrı ayrı Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (örnek 14) Her harcama Birimi için tek cetvel (Konsolide Edilerek)

32 TEŞEKKÜRLER İdris ARSLAN Mali Hizmetler Uzmanı


"Amaç, Kapsam, DayanakSorumluluk, Görevliler / Defter ve BelgelerTaşınır İşlemleriSayım ve Devir İşlemleriNumaralandırma ve Kod Sistemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları