Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ"— Sunum transkripti:

1 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
NERİMAN YERLİKAYA Taşınır İşlemleri Yönetim Birimi Sorumlusu STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

2 Konu başlıkları Gerekçe Amaç Dayanak Sorumluluk Sorumlular Taşınır
Taşınır Kayıt İşlemleri

3 Taşınır Gerekçe Devlet muhasebesi alanında yapılan reform çalışmaları sonucu Taşınır Mal Yönetmeliği ortaya çıkmıştır. (1050 sayılı kanun yerine 5018 sayılı Kanun)

4 Taşınır Gerekçe 5018 sayılı Kanununda taşınır varlıklar kamu kaynakları arasında sayılmış, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasında, sorumluluk verilmiştir.

5 Taşınır Gerekçe Üst yöneticiler, bu sorumluluğu, harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracığıyla yerine getirirler. Kurumumuzda taşınır kaynakların kullanılmasında 5018 sayılı Kanunun öngördüğü etkililik ve hesap verme sorumluluğunu esas alınarak yapılmaktadır.

6 Taşınır Mal Yönetmeliği Amaç
Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası, kullanımı, yönetim hesabının verilmesi, Taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi, Kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir

7 Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ; İşletmelerce edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Taşınırların muhasebe hesap planında yer alan ilgili stok ve maddi duran varlık hesaplarına kaydının sağlanması için, taşınır işlemlerini yürütmekle görevli birimler tarafından düzenlenen belgelerin bir nüshasının muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.

8 Dayanak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
209 sayılı Sağlık bakanlığına bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Kanunu V.U.K 213 Sayılı Kanun İlgili Yönetmelikler, Tebliğler, Genelgeler

9 Sorumlular Harcama Yetkilileri Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri
Taşınır Konsolide Görevlileri Muhasebe Yetkilileri

10 Harcama yetkilileri Taşınırların;
Etkili, ekonomik, verimli, ve hukuka uygun edinilmesinden Kullanılmasından Kontrolünden Kayıtların Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre tutulmasından Taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Bu sorumluluğu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir.

11 Harcama yetkilileri Harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir

12 Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli tedbirlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok olması sonucunda sebep oldukları kamu zararları hakkında, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

13 Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi
Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlilerdir.

14 Taşınır konsolide görevlileri
Merkez ve taşra harcama birimlerinin taşınır hesaplarını ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez teşkilatları itibarıyla konsolide işlemlerini yürüten görevlilerdir.

15 Muhasebe yetkilileri Edinilen veya elden çıkarılan taşınırları değer olarak muhasebe kayıtlarında izlemekten ve idarece hazırlanan cetvellerde yer alan değerlerin muhasebe kayıtlarına uygunluğunu kontrol ederek onaylamaktan, görevli ve sorumludurlar.

16 Muhasebe yetkilileri Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yapılır. Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludurlar. Muhasebe yetkililerinin bu Yönetmelikteki görevleriyle ilgili sorumlulukları, taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır.

17 Taşınır: Çeşitleri ile kod numaraları Yönetmeliğe ekli Taşınır Kod Listesinin (A) ve (B) bölümlerinde gösterilen taşınırları, Taşınır I inci düzey detay kodu: Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır hesap kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu, Taşınır II nci düzey detay kodu: Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır I inci düzey detay kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu, Taşınır hesap kodu: 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçeve hesap planında yer alan ve taşınırın kaydedildiği ilgili hesap kodunu

18 Defterler; Tüketim Malzemeleri Defteri , Taşınır Kod Listesinin (A) bölümünde yer alan tüketim malzemelerinin giriş ve çıkış kayıtları için kullanılır. Dayanıklı Taşınırlar Defteri, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde yer alan dayanıklı taşınırların kayıtları için kullanılır. Her bir dayanıklı taşınıra ait giriş ve çıkış kayıtları ayrı yapılır. Müze Defteri Bu defter, müzelerde sergilenen veya sergilenmek üzere muhafaza altında bulundurulan taşınırlar için tutulur. Her bir taşınır için ayrı kayıt yapılır. Kütüphane Defteri , kütüphanelerdeki yazma ve basma nadir eserler ile kitap ve kitap dışı materyal için tutulur. Her bir taşınır için ayrı kayıt yapılır.

19 Belge ve cetveller Taşınır işlemlerinde, işlem türüne göre belge ve cetveller kullanılır a) Taşınır İşlem Fişi b Fişi Zimmet Fişi c) Taşınır İstek Belgesi d) Dayanıklı Taşınırlar Listesi e) Taşınır Geçici Alındısı Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı f) Ambar Devir ve Teslim Tutanağı g) Sayım Tutanağ ğ) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli h) Taşınır Hesap Cetveli i) Taşınır Kesin Hesap Cetveli j) Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli k) Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli

20 Defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması
Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır. Kamu idareleri, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere bağlı kalmak ve Bakanlığın uygun görüşünü almak koşuluyla özel düzenleme yapabilir ve gereken hallerde bu Yönetmelikte yer alan defter, belge ve cetveller yanında başka defter, belge ve cetveller de kullanabilirler.

21 Taşınır Kayıt işlemleri
Bütün taşınırlar Kayıt altına alınacaktır. Her kayıt bir Belgeye dayanacaktır. Kayıtlar yönetim hesabına esas olacak şekilde tutulacaktır.

22 Dayanıklı taşınırlarda değer artışı
Kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları hariç olmak üzere dayanıklı taşınırların; niteliğini, kullanım şeklini değiştiren, hizmet kalitesini ve taşınırlardan sağlanan faydayı artıran ve benzeri amaçlarla yapılan değer artırıcı harcamalar, taşınırın kayıtlı maliyet değerine Taşınır İşlem Fişi düzenlenmek suretiyle ilave edilir. Bu şekilde maliyetlere ilave edilecek değer artırıcı harcamalar nitelik, tür ve tutar itibarıyla Bakanlıkça belirlenebilir.

23 Taşınır İşletmelerde hizmet üretimi için önceden tedarik edilip (üretim, satın alma, vb.) atıl olarak bekletilen ve ihtiyaç doğdukça kullanıma sunulan kaynakları ifade etmektedir. A-Tüketim Malzemeleri B-Dayanaklı Taşınırlar

24 Taşınır Kayıt İşlemleri
Her kayıt bir Belgeye dayanacaktır Bütün taşınırlar Kayıt altına alınacaktır Kayıtlar yönetim hesabına esas olacak şekilde tutulacaktır

25 A-TÜKETİM MALZEMELERİ B-DAYANIKLI TAŞINIRLAR TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
150 İLK MADDE VE MALZEME B-DAYANIKLI TAŞINIRLAR 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 254 TAŞITLAR 255 DEMİRBAŞLAR

26 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin Yapacağı İşlemler
A-GİRİŞ İŞLEMLERİ B-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

27 Tasfiye İdaresince Edinilen, İç İmkanlarla Üretilen
Taşınırların Giriş İşlemleri Satın Alınan Bağış ve yardım, Sayım Fazlası, İade Edilen, Devir Alınan, Tasfiye İdaresince Edinilen, İç İmkanlarla Üretilen

28 Taşınırların Çıkış İşlemleri
Tüketim Suretiyle Çıkış Kullanım Suretiyle Çıkış, Devir Yoluyla Çıkış, Yabancı Ülkeler Bağış Yoluyla Çıkış, Satış Suretiyle Çıkış, Kullanılmaz Hale Gelme Yok Olma Yoluyla Çıkış, Hurdaya Ayırma

29 Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi
Satın alma suretiyle edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı harcamalar için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde, muhasebe birimine gönderilir. Diğer şekillerde edinilen taşınırların girişleri için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshası, düzenleme tarihini takip eden en geç on gün içinde ve her durumda malî yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur. Ek cümle: 8/10/ /3832 K.) Ancak, aynı muhasebe biriminden hizmet alan harcama birimleri arasında yapılan taşınır devirlerinde, devreden harcama birimince düzenlenen Taşınır İşlem Fişi muhasebe birimine gönderilmez.

30 Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi
Muhasebe kayıtlarında "150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı"nda izlenen tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri muhasebe birimine gönderilmez. Her ayın 6 ‘sında kullanılmış tüketim malzemelerinin taşınır II nci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, (Tüketim Bildirim Listesi) muhasebe birimine gönderilir. Muhasebe yetkilileri, taşınır giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin olarak kendilerine gönderilen Taşınır İşlem Fişlerinde gösterilen tutarları II nci düzey detay kodu itibarıyla ilgili hesaplara kaydeder.

31 Taşınır yönetim hesabı
: Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, düzenlenir. Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli eklenir ve harcama yetkilisinin onayına sunulur. Harcama yetkilisince, Cetvelin Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir. Muhasebe yetkilisi, gönderilen cetvellerdeki kayıtları muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırıp uygunluğunu onaylar ve harcama yetkilisine geri gönderir.

32 Malzemelerin günlük giriş/çıkış hareketleriyle, düzenli envanter sayımlarıyla yönetimi sağlanır.
Stok, somut olup, hareketsiz duran her çeşit malzemeyi ifade eder, fiziksel varlığını gösterir. (miktar) Envanter daha geniş anlamlıdır. Stok kavramını kapsar, ancak stoğun parasal değeri olarak anlaşılmalıdır. ( değer) 

33 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Ambarlar Arası Devir Fişleri Muhasebeleştirilmez. Taşınır tüketim bildirim listeleri ekod toplamda gösterilen tutarlar taşınır hesap kodundan sonra gelen II nci düzey detay kodu da dikkate alınarak muhasebeleştirilir. ( / ) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler, Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar, Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları, Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri ,

34 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
(Ek: 8/10/ /3832 K.) Bütçenin temsil ve tanıtma giderleri tertibinden makam için alınan yiyecek ve içecekler için TİF düzenlenmez. Satın alma suretiyle edinilen taşınırların maliyet bedelinin tespitinde, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Faturada çeşitli taşınırlar için topluca gösterilmiş giderler olması durumunda, giderler taşınırların alış bedelleri ile orantılı olarak paylaştırılır. Taşınırlar faturada kayıtlara esas olacak şekilde çeşitleri itibarıyla ayrı ayrı gösterilir.

35 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Farklı hesaplara kaydı gereken taşınırların aynı faturada yer alması halinde, faturadaki taşınırların kaydedileceği hesap sayısınca fatura fotokopileri çıkarılır ve üzerine her hesap için düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin numarası yazılır. Fişin birinci nüshası ödeme emri belgesine bağlanır. Aynı Genel Sekreterliğin farklı işletmelerinde (Hastaneler) yapılan Stok Fazlası taşınır satışında Protokol düzenlenmez. Farklı Genel Sekreterliklerin işletmeleri (Hastane) arasında bir defaya mahsus Protokol düzenlenir.

36 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Aynı Genel Sekreterliğe bağlı işletmelerinde (Hastaneler) yapılan Stok Fazlası taşınır satışında kanuni kesintiler eklenmeden (ihale bedeli kadar) TİF bedeli kadar fatura edilir. Farklı Genel Sekreterliklerin farklı işletmeleri (Hastane) arasında yapılan Stok fazlası Taşınır satışında TİF bedeline kanuni kesintiler eklenerek fatura edilir. Farklı kurumlar arasında İhtiyaç fazlası taşınır devrinde (Say:1) Bedelsiz Devre İlişkin Tebliğ ekinde Protokol düzenlenir.

37 Teşekkür Ederiz. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Neriman YERLİKAYA mail : Tel :


"TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları