Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜCRET YÖNET İ M İ 10. HAFTA. Ücret  İktisadi anlamda, çalışanların üretimden aldığı paydır.  İşletme yönünden üretim gideridir.  Personel yönünden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜCRET YÖNET İ M İ 10. HAFTA. Ücret  İktisadi anlamda, çalışanların üretimden aldığı paydır.  İşletme yönünden üretim gideridir.  Personel yönünden."— Sunum transkripti:

1 ÜCRET YÖNET İ M İ 10. HAFTA

2 Ücret  İktisadi anlamda, çalışanların üretimden aldığı paydır.  İşletme yönünden üretim gideridir.  Personel yönünden gelir anlamı taşır.

3 Ücretin örgüt açısından önemi  Temel üretim gideridir.  Güdüleme ve verimlilik aracıdır.  Kurumun toplumsal imajını etkiler.  Aday personel birikimi yaratır.  Personeli elde tutmayı sağlar.

4 Ücretin işgören açısından önemi  İşgörenlerin biricik gelir kaynağıdır.  İşgörenin ve bağımlılarının yaşam standardını belirler.  İşgörenin saygınlığını ortaya koyar.  İşgörenin toplumsal statüsünü belirler.

5 Ücretin Sendika açısından önemi Sendikalar üyelerinin refah düzeyini arttırmak için toplu pazarlık görüşmelerinde bulunarak üyelerinin daha fazla gelir elde etmelerini sa ğ lamaya çalışırlar.

6 Ücretin toplumsal açısından önemi Ücretler toplumda geçerli olan yaşam standardını ve refah düzeyini belirlemeye yardımcı olur. Yüksek ücret düzeyi işgörenin satın alma gücüne ve dolayısıyla toplumun ekonomisine ve genel refah düzeyine katkıda bulunur. Ödenen ücretlerin yıllık toplamı emek kesiminin milli gelirdeki payını gösterir. Ulusal gelirin sosyal sınıflar arasında dağılış biçimini, yani, toplumda sosyal adaletin gerçekleştirilme derecesini belirler.

7 PARASAL ÖDEMELER İ N UNSURLARI Temel ücret: işgörenlere yapılacak parasal ödemelerin önceden belirlenmiş işin niteli ğ ine veya de ğ erine, pozisyonuna, kişiye veya zamana göre belirlenmesini öngörmektedir. Temel ücret çalışanların aldı ğ ı toplam ücret gelirinin ana unsurunu oluşturmaktadır. Durumsal ücret: işletmeler temel ücret yanında çalışanlarının göstermiş oldukları performanslarıyla do ğ rudan ilişkili parasal ödemeleri de tercih ederler.

8 PARASAL ÖDEMELER İ N UNSURLARI Sosyal yardım ve hizmetler: kamu ve özel sektörde ço ğ u örgüt çalışanlarına dolaylı nitelikte çok sayıda dışsal ödül sa ğ lamaktadır. Dolaylı ödemeler şeklinde adlandırılan bu ödüller genellikle nakit para şeklinde olmayıp maddi de ğ ere sahip yardım ve hizmetlerdir.

9 B İ REYSEL ÜCRET İ N BEL İ RLEY İ C İ LER İ Cari piyasa ücret düzeyi: dış rekabet ya da cari piyasa ücret düzeyi örgütün ücret düzeyini rakip örgütlerin ücret düzeyiyle karşılaştırmayı yansıtır. Ücret ödeme erki: işgücü piyasasında veya endüstride yürürlükte bulunan ücret düzeyine oranla bir örgütteki genel ücret düzeyini daha fazla etkileyen faktördür. Yani firmanın mali durumuyla ilgili bir kavramdır.

10 B İ REYSEL ÜCRET İ N BEL İ RLEY İ C İ LER İ Yaşam standardı: yeterli bir refah düzeyinde yaşamak, bir ücretli ve ailesi için ne kadara mal oluyorsa ona göre ücret belirlemektir. Bu sorunun yanıtını ülkemizde Türkiye istatistik kurumunun yayınladı ğ ı tüketici fiyat endeksleri kullanarak verilmektedir. Pazarlık gücü: işgörenler işverenleriyle toplu pazarlıkta bulunmak amacıyla bir sendika çatısı altında örgütlenirse sendika üyesi olmayanlara göre daha fazla ücret elde ederler.

11 B İ REYSEL ÜCRET İ N BEL İ RLEY İ C İ LER İ Yasal sınırlamalar: işverenler ülke yönetimlerinin yasal çerçevesinde ücretlere yaptı ğ ı müdahalelere göre davranmak zorundadır. Toplum: işgörenlere ödenen ücretler ço ğ u kez bir firmanın mal ve hizmetlerinin fiyatlandırılmasını etkiler. İ ş gerekleri: bir örgütte işin başka bir işe göre nispi de ğ erini belirlemek amacıyla işin zorluk dereceleriyle ilgili çeşitli ölçütler kullanmaktadır. Bir örgütte işlerin nispi önemine göre işgörenlere ödeme yapmasına içsel eşitlik denir.

12 Bireysel ücretin başlıca belirleyicileri İ ş fiyatla ndırm a Örgüt İ şgücü piyasası İ ş analizi işgören

13 Ücret artışları Örgütler bazen yaşam standardı ve enflasyona göre çalışanların lehinde ücret artışı yapabilirler. Bazen de örgütün karlılık durumundaki iyileşmeler sonucuna göre artış olabilir. Bunun dışında performanslarındaki iyileşme oranında artış yapabilirler. Bunlar: Liyakat artışları (performansa dayalı ücret) Terfiye ilişkin artışlar Genel ayarlamalar Otomatik ilerleme

14 Liyakat artışları: işgörenlere dönemsel olarak performansa göre yapılan ücret zammıdır. Terfiye ilişkin artışlar: Terfi, bireyin örgüt içinde daha yüksek düzeyde bir pozisyona ilerlemesidir. Genel ayarlamalar: performansa bakılmaksızın tüm iş görenlere işletmenin karlılık durumuna ve genel ekonomik koşullara göre ücret artışı sa ğ lanmasıdır. Otomatik ayarlama: performansa bakılmaksızın her yıl belirli bir tarihte otomatik olarak tüm iş görenlere ücret artışının sa ğ lanmasıdır.

15 Ücretleme amaçları İşgörenleri elde tutmak, İşgörenleri güdülemek, Çalışmaya istekli aday personel birikimi yaratmak, Maliyetleri denetim altına almak.

16 Ücretleme ilkeleri Eşit işe eşit ücret ilkesi, Dengeli ücret ilkesi, Piyasa ücretleriyle karşılaştırma, Yükselmeye paralel artış ilkesi, Nesnellik ve açıklık ilkesi, Uzlaşım ilkesi.

17 Eşit işe eşit ücret nasıl sağlanır ? Ücretlemede en önemli konulardan birisi eşit işe eşit ücret vermedir; ücret adaleti işlere ödenen ücretler arasındaki farklılıkların, işlerin göreceli değerleriyle uyumlu olması anlamına gelir. Eşit işe eşit ücret ilkesini gerçekleştirmek için ne yapılmalıdır ?

18 Eşitli ğ in iki yönü

19 İ şletme ücret e ğ risinin çizimi İşletme ücret eğrisi, işlerin değeri ile ücretler arasındaki uyumu görsel olarak ortaya koyar. Ücret grafiğinde işin değeri (puan) yatay eksende, ücretler ise dikey eksende gösterilir.

20 Ücret e ğ risinin çizim yöntemleri Göz kararı serbest çizim Yaklaşık yöntem İ statistik yöntem

21 Ücret e ğ risini çiziniz. İŞLERPUANLARÜCRET Bulaşıkcı200650 Depo Mem.250750 Ayniyat Mem.300750 İdari Sekreter350900 Hemşire4001000 Eczacı4501300 Başhemşire5001200 Pratisyen Hekim5501400 Uzman Hekim6001600 Başhekim6501800

22 Üçret da ğ ılım diyagramı

23 Ücret e ğ risi

24 İ şletme içinde ücret adaletinin sa ğ lanması, tek başına ücret tespiti için yeterli midir ?

25 Kurum dışı ücret adaleti nasıl sağlanır ? Kurum dışı ücret adaleti, piyasa ücret araştırmasıyla olanaklıdır. Piyasa ücret araştırması, benzer kurumlarda ödenen ücretler hakkında bilgi toplanması sürecidir.

26 Ücret karşılaştırmaları Piyasa ücret araştırması sonucunda elde edilen veriler, bir grafik üstünde gösterilerek işletmenin piyasadaki konumu hakkında sonuçlar çıkartılır

27 Üç catering işletmesinin ücretleri PUANLARH (A)H (B)H (C) 15075010001200 20085011001300 25095012001400 300105013001500 350115014001600 400125015001700 450135016001800 500145017001900 550155018002000 600165019002100

28 Düzeltilmemiş ücretler

29 Ücret düzeltmeleri Piyasa ücretleriyle, işletmede işgörenlere ödenen ücretlerin karşılaştırılarak, ücretlerin piyasa ücretleriyle uyumlu olmasının sağlanmasıdır. ◦ İşletmenin finansal gücü ◦ Yönetim politikası ◦ İşgücü piyasası (emek arz talebi) ◦ Rakiplerin stratejileri ve politikaları

30 Düzeltilmiş ücretler

31 Örnek üçret tablosu

32 Yasal incelemeler Ücret belirlerken, uygulanan yasaları incelemek gereklidir. Örneğin hiç kimse asgari ücret düzeyinin altında çalıştırılamaz.


"ÜCRET YÖNET İ M İ 10. HAFTA. Ücret  İktisadi anlamda, çalışanların üretimden aldığı paydır.  İşletme yönünden üretim gideridir.  Personel yönünden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları