Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ar-GeMevzuat Ve uygulamaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ar-GeMevzuat Ve uygulamaları."— Sunum transkripti:

1 Ar-GeMevzuat Ve uygulamaları

2 TAKDİM PLANI I.BÖLÜM 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Kanun Ve Yönetmelik Uygulamaları II.BÖLÜM 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulamaları III.BÖLÜM Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanununda Ar-Ge İndirimi IV.BÖLÜM Ar-Ge İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

3 I.BOLUM 5746 SAYILI KANUN

4 I. BÖLÜM İÇERİĞİ GİRİŞ NE-NEDİR? (Tanımlar) KİM VE HANGİ FAALİYETLER
(Kapsam ve Çerçeve) NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar) UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK

5 GİRİŞ Ülkemizdeki mevzuat değişiklikleri ve gelişmeleri konularında; devletin en önemli fonksiyonunun uluslar arası rekabet gücünün korunması ve geliştirilmesi ve istihdamı artırmak olduğu, bunun içinde Ar-Ge faaliyetlerine çok fazla önem vermek gerektiği vurgulanmıştır. Ülke ekonomimizin en önemli sorunlarından biri olarak düşünülen cari işlemler dengesindeki sorunların, ileri teknoloji gerektiren ürünler ile ilgili dışa bağımlılığın azaltılması ile mücadele edilebileceği belirtilerek bunun içinde Ar-Ge yatırımlarına ait desteklerin önemsenmesi gereği vurgulanmıştır.

6 GİRİŞ Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ilişkin kanun;12 Mart 2008 resmi gazetede yayınlamış, 5746 sayılı Ar-Ge destekleri hakkındaki kanun uygulaması ile ilgili beklenen yönetmelik 31 Temmuz 2008 tarihinde resmi gazete yayımlanmış ve genel olarak 01 Ağustos 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili ülkemizde mali mevzuat anlamında 3 ana kanunun bulunmaktadır. Tanımlar ve kapsam açısından 3 kanunda bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak ise aynı uygulama farklı kanunlar açısından değiş sınırlarda uygulanabilecektir.

7 NE-NEDİR? (TANIMLAR) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge):
Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

8 NE-NEDİR? (TANIMLAR) Ar-Ge Merkezi:
Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri,

9 NE-NEDİR? (TANIMLAR) Ar-Ge personeli:
Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri; Destek personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli, Ar-Ge projesi: (TEYDEB – TTGV – AB çerçeve – KOSGEB vs kamu kaynaklı ve/veya destekli projeleri kapsar ) Rekabet öncesi işbirliği projeleri: İşbirliği yap desteği kap – Ülkemizdeki eksik bir yapı gibi görünen İŞBİRLİKLERİNİ özendirmek için tesis edilmiştir.)

10 KİM ve HANGİ FAALİYETLER ? ( Kapsam ve Çerçeve )
KANUNDAN FAYDALANABİLECEK YAPILAR / OLUŞUMLAR ; Ar-Ge Merkezleri, VEYA Ar-Ge ve Yenilik Projeleri, KOSGEB Kapsamındaki Teknoloji Merkezleri İşletmeleri, Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri, Teknogirişim Sermayesi Girişimcileri,

11 Ar-Ge MERKEZİ Asgari Şartlar; Ar-Ge merkezlerinde en az 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi, b. Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi, Yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,

12 Ar-Ge MERKEZİ ç. Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması, Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması, Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke VEYA fiziki mekân içinde yer alması, f. Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması, gerekmektedir.

13 Ar-Ge MERKEZİ Her Ar-Ge merkezi için ayrı başvuru yapılır. Münhasıran Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmaz. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, ön incelemesini yapar, eksik bilgi ve evrak bulunması hâlinde, eksiklikleri en geç 15 gün içinde tamamlatır ve Değerlendirme ve Denetim Komisyonu üyelerine iletir.

14 Ar-Ge MERKEZİ Başvuru, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç 2 ay içinde değerlendirilip karara bağlanır.Değerlendirme ve Denetim Komisyonu kararının olumsuz olması hâlinde ise sonuç Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından işletmeye yazılı olarak bildirilir. 6. Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından Ar-Ge merkezi başvurusu olumlu olarak değerlendirilen işletmenin Ar-Ge Merkezi Belgesi Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilir. 7. Başvurusu uygun bulunarak Ar-Ge Merkezi Belgesi alan işletme, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren Kanunda belirtilen şartlarla Kanunla sağlanan destek ve teşviklerden yararlanır.

15 Ar-Ge MERKEZİ Ar-Ge merkezinde çalışan tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı; fiilen çalışan personelin, çalışma sürelerine göre üçer aylık dönemler itibarıyla toplam çalışma süresinin, bir kişinin üç aylık tam zamanlı çalışma süresine, 9. Herhangi bir üç aylık dönemde asgari Ar-Ge personeli çalıştırma şartını ihlal eden işletmeler, şartların ihlal edildiği tarihten tekrar sağlandığı tarihe kadar Kanun kapsamında sağlanan destek ve teşviklerden yararlanamazlar.

16 Ar-Ge MERKEZİ 10.Ar-Ge merkezi ve rekabet öncesi işbirliği projelerinin değerlendirme ve denetimi, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yapılır. Değerlendirme ve Denetim Komisyonu aşağıda belirtilen beş üyeden oluşur. 11.Değerlendirme ve Denetim Komisyonu, en az 15 günde bir toplanır. 12.Değerlendirme ve Denetim Komisyonu en az dört üyenin katılımıyla toplanır ve üç üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır.

17 14. Ar-Ge merkezleri en geç 2 yılda bir denetlenir.
Ar-Ge MERKEZİ 13. Ar-Ge merkezi bulunan işletmeler, bu merkezlerde çalışan personel listesini her bir ay bazında ayrı ayrı olmak üzere, geçici vergilendirme dönemlerini izleyen ayın sonuna kadar bağlı bulundukları vergi dairesine ve ilgili Sosyal Güvenlik (Devredilen SSK) İl Sigorta Müdürlüğüne verirler. 14. Ar-Ge merkezleri en geç 2 yılda bir denetlenir. 15. Ar-Ge merkezi, yürüttüğü faaliyetlere ilişkin faaliyet raporunu her yıl belgenin verildiği takvim ayını izleyen ay içinde Bilim ve Teknoloji Bakanlığına gönderir.

18 Ar-Ge MERKEZİ 16. Değerlendirme ve Denetim Komisyonu değerlendirmesi sonucunda, denetimde tespit edilen eksiklik ve ihlalin ölçüsüne göre belge iptal edilir. 17.Tespit edilen eksiklikler verilen süre içinde giderilmediği takdirde işletmeye verilen Ar-Ge Merkezi Belgesi iptal edilir.. 18.Ar-Ge Merkezi Belgesi iptal edilen işletmeler belgenin iptalini müteakip en erken 1 yıl sonra "Ar-Ge Merkezi Belgesi" başvurusu yapabilirler.

19 Ar-Ge VE YENİLİK PROJELERİ
Teknoloji merkezi işletmeleri ile Ar-Ge merkezlerinde yürütülen, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından desteklenen veya TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri yeniden incelemeye tabi tutulmaksızın, Ar-Ge ve yenilik projelerine yönelik destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanunla sağlanan destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir.

20 Ar-Ge VE YENİLİK PROJELERİ
Türkiye’nin antlaşmalarla taraf olduğu ikili ya da çok taraflı uluslararası Ar-Ge işbirliği programları fonlarından malî olarak desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerini yürüten işletmeler de Kanun kapsamındaki destek ve teşviklerden söz konusu proje kapsamında ve proje destek süresince yararlanırlar. 3. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri içerisinde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri için Kanunla sağlanılan destek ve teşviklerden bütün hâlinde yararlanılabilir. Bu durumda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre sağlanan destek ve teşviklerden ayrıca yararlanılamaz.

21 Ar-Ge VE YENİLİK PROJELERİ
4. Ar-Ge ve yenilik projelerinde, projenin herhangi bir sebeple sona ermesi veya projeye verilen desteğin son bulması hâllerinde, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti bitmiş sayılır ve bu tarihten itibaren Kanunla sağlanan destek ve teşvik unsurlarından yararlanılamaz

22 KANUN KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER (Çerçeve-Kapsam)
Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri; Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması amacıyla sistematik bir temelde yaratıcı çalışmalar yürütmek suretiyle alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan çevre uyumlu ürün tasarımı ve yazılım faaliyetleri dâhil olmak üzere yenilik süreçlerini de içeren faaliyetlerdir.

23 Ar-Ge VE YENİLİK SAYILMAYAN FAALİYETLER
a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu, b) Kalite kontrol, c) Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, ç) Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, d) İlaç üretim izni öncesinde en az 2 aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar,

24 Ar-Ge VE YENİLİK SAYILMAYAN FAALİYETLER
e) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, f) Ar-Ge sayılan amaçlara yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon ve benzeri estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler, g) Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri,

25 Ar-Ge VE YENİLİK SAYILMAYAN FAALİYETLER
ğ) Yazılımlara ilişkin, bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler, h) İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, ı) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik çalışmalar,

26 Ar-Ge VE YENİLİK SAYILMAYAN FAALİYETLER
i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar, k) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi.

27 Ar-Ge VE YENİLİK HARCAMALARININ KAPSAMI
İlk Madde ve Malzeme Giderleri Amortismanlar Personel Giderleri Genel Giderler Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Vergi Resim ve Harçlar

28 NELER GETİRİYOR ? ( Destekler ve Sağlanan İmkanlar )
Ar-Ge İndirimi Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Sigorta Prim Desteği Teknogirişim Sermaye Desteği Damga Vergisi İstisnası

29 Ar-Ge İNDİRİMİ Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı 31/12/2023 tarihine kadar, ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. ( %100 Ar-Ge indirimi ) 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı kurum kazancı veya ticari kazancın tespitinde ayrıca indirim konusu yapılır. İlgili dönemde kazancın yetersizliği nedeniyle indirim konusu yapılamayan Ar-Ge indirimi tutarı sonraki hesap dönemlerine devredilir. Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamındaki harcamalar ayrıca, Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir.

30 GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ
Yukarıdaki kapsam bölümünde açıklanan kişi- kurum ve yapılara ait işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için %90’ı, diğerleri için %80’i gelir vergisinden müstesnadır. 5746 sayılı Kanun uyarınca Ar-Ge Merkezi belgesi alabilmek için Ar-Ge merkezlerinde en az 30 (otuz) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi zorunludur. Ar-Ge merkezleri dışında, teknoloji merkezi işletmelerinde Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak için personel sınırlaması bulunmamaktadır.

31 GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ
İstisna Başlama Süreleri; Ar-Ge merkezlerinde, Ar-Ge merkezi belgesinin düzenlendiği,     Rekabet öncesi işbirliği projelerinde, proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği, Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge ve yenilik projesinin onaylandığı,  Teknogirişim sermaye desteklerinde, kamu idaresi tarafından iş planının onaylandığı,

32 GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ
Teşvik dışında kalan personel ödemeleri ; Aşağıda belirtilen ödemeler için gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasından yararlanılamayacaktır. Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamı dışındaki çalışmalara ait ücret ödemeleri,  Ar-Ge ve yenilik projelerinde görev alan ve/veya işletmelerde çalışan kamu  personeline yapılan ücret ödemeleri, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında ay içinde kısmî zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili, yıllık ücretli izin ve mazeret izni gibi sürelere isabet eden ücret ödemeleri.

33 GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ
Teşvik Uygulamasının Sona Erdiği Haller; Kanunda belirtilen sayıda (30) personel istihdam şartının ihlal edildiği geçici vergilendirme dönemi itibarıyla, Ar-Ge ve yenilik projelerinde, projenin herhangi bir nedenle sona ermesi veya projeye verilen desteğin son bulması hallerinde bu tarihten itibaren, KOSGEB teknoloji merkezi işletmelerinde yürütülen projelerin herhangi bir nedenle sona ermesi veya projeye verilen desteğin son bulması hallerinde, bu tarihten itibaren, Rekabet öncesi işbirliği projesinde yer alan işletmeler, projenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde bu tarihten itibaren,

34 SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ Ar-Ge personeli ile destek personelinin, Ar-Ge faaliyeti kapsamındaki çalışmaları nedeniyle elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici ikinci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan personelin gelir vergisi istisnasının uygulandığı sürece gelir vergisinden istisna tutulan ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. İşveren hissesi sigorta primi desteğinden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğer sayısı toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10’unu aşamaz.

35 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN DESTEĞİ
Sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için; TEKMER müdürlüğünden, TÜBİTAK’tan, Bilim ve Teknoloji Bakanlığından, Yönetici şirketten alacakları belgeyle işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik (Devredilen SSK) İl Sigorta Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat etmeleri şarttır.

36 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN DESTEĞİ
Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik (Devredilen SSK) İl Sigorta Müdürlüğüne vermeleri zorunludur. Sigorta primi işveren hissesi desteğinin hesaplanmasında, bu kapsamdaki personelin fiilen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdıkları zamanın, toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınır. Kapsama giren personelin ay içindeki çalışmalarının tamamının Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili olması hâlinde hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri de bu kapsamda değerlendirilir.

37 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN DESTEĞİ
TGB, ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş ve bölgede fiilen çalışan personelin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında, Tamamlanmamış bir Ar-Ge ve yenilik projesinin devredilmesi durumunda, Kanun kapsamına giren sigortalılara ücret dışında yapılan ödemeler, Kanun kapsamında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan prime esas kazanca dâhil edilmez. Kanun kapsamında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden işsizlik sigortası primleri hakkında işveren hissesi sigorta primi desteği uygulanmaz. Kanun kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri için damga vergisi alınmaz.

38 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN DESTEĞİ
İşverenlerce aynı dönem içinde aynı sigortalı için iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi gerektiği durumlarda her iki belgede de eksik gün nedeni olarak “Diğer Nedenler” seçeneği işaretlenecek ve Ek:8 Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formları ekine, sigortalıların bildirildiği diğer prim belgesinin sureti eklenerek bağlı olunan SSK Müdürlüklerine ibraz edilecektir. Diğer teşvik kanunlarına istinaden sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanan işverenlerin, ilgili sigortalılar için aynı dönemde 5746 sayılı kanun kapsamından sağlanan ssk desteğinden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

39 DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI
Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. Damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılacak işlemleri belirten ve desteği veren kamu kurum ve kuruluşu, Ar-Ge merkezleri ile rekabet öncesi işbirliği projeleri için başvuru yapılan kamu kurumu, teknoloji merkezi işletmeleri için TEKMER müdürlüğü, uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri için TÜBİTAK tarafından onaylı listenin, işlem esnasında noter, resmî daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi işlem yapan kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesi yeterli olup, işlem yapan kurum veya kuruluşlarca başka belge aranmaz. Bu Ölü doğmuş bir istisna olup, ilgili kurumlarda izin yazısı alınmamakta ve istisna uygulanamamaktadır.

40 II.BOLUM 4691 SAYILI KANUN I

41 II.BÖLÜM İÇERİK A- GİRİŞ - AMAÇ ( Neden Teknopark? ) B-NE-NEDİR? (Tanımlar) C-KİM, HANGİ FAALİYETLER D- NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar) E- UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK ;

42 AMAÇ (NEDEN TEKNOPARK)
ÜNİVERSİTE & SANAYİ İŞBİRLİĞİ Araştırma, Geliştirme, İnovasyon Teknoloji Ürün Ticarileşme Teknoloji Transferi Sinerji, İşbirliği Firma Gelişimini Teşvik Etmek Beyin Göçünü Engellemek;

43 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İLE İLGİLİ KANUNSAL GELİŞİM
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulama Yönetmeliği 5035 Sayılı Kanun 5281 sayılı kanun (TUBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi kapsama dâhil edildi ) 6170 sayılı Kanunu (4691 Sayılı kanunda değişiklik yapılmıştır) Uygulama Yönetmeliği (Yürürlülük )

44 TANIMLAR VE DETAYLAR 6

45 NE - NEDİR ? ( Tanımlar ) Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Ar-Ge Merkez veya Enstitüleri Ar-Ge ‘ye Dayalı Üretim Faaliyetleri Yenilik Üründe Yenilik Üretim Yöntemlerinde Yenilik Yazılım Araştırmacı Personel Yazılımcı Personel Ar-Ge Personeli

46 Ar-Ge Merkez veya Enstitüleri Üründe Yenilik
Ar-Ge Merkez veya Enstitüleri Üründe Yenilik Üretim Yöntemlerinde Yenilik Ar-Ge’ye Dayalı Üretim Faaliyetleri Girişimci ESKİ UYGULAMA İLE DEVAM EDEN TANIMLAR 7

47 REVİZE EDİLEN TANIMLAR
Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Araştırmacı Ar-Ge Personeli Kurucu Heyet Yazılım Yazılımcı Personel Yenilik TANIMLAR VE DETAYLAR REVİZE EDİLEN TANIMLAR 8

48 TANIMLAR VE DETAYLAR YENİ EKLENEN TANIMLAR Teknisyen Destek Personeli
Kuluçka Merkezi (İnkübatör) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Teknolojik Ürün 9

49 KİM ve HANGİ FAALİYETLER ? ;
KANUNDAN FAYDALANABİLECEK YAPILAR / OLUŞUMLAR Bölgede Yer alma ve İstisnaya Başlama Sistemi KİM ; Bünyelerinde Ar-Ge personeli, yazılımcı personel, araştırmacı personel çalıştıran ve yukarıda tanımlarını verdiğimiz Ar-Ge ve yazılım konularında çalışma yapan firmalar, Teknoparklarda şube veya merkez açarak yer alabilirler. PROJE ONAYI;Firmalar, gerçekleştirecekleri projelerini yönetime sunarlar, yönetimin, proje denetleme ekibi projelerini denetleyip uygun projelere onay verirler.

50 KANUNDAN FAYDALANABİLECEK YAPILAR / OLUŞUMLAR
KİM ve HANGİ FAALİYETLER ? ; KANUNDAN FAYDALANABİLECEK YAPILAR / OLUŞUMLAR Bölgede Yer alma ve İstisnaya Başlama Sistemi İstisnadan Faydalanma; Personellerden Kesilen Gelir Vergisi Müstesnası; Katma Değer Vergisi İstisnası;

51 KİM ve HANGİ FAALİYETLER ? ;
Münhasıran Ar-Ge Faaliyetleri İçin Yapılan Oluşumlar ( MERKEZ) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyete geçecek olan firmalar merkezlerini burada oluşturup Ar-Ge ve yazılım faaliyetlerine başlayabilirler. ilgili Ar-Ge veya yazılım firmasının grup firmasına ( veya direk ilişkili firmasına ) bu Ar-Ge sonuçlarını fatura etmesi noktasında TRANSFER FİYATLAMASI müessesesinin dinamiklerine çok dikkat edilmesi gereğidir. ilgili firmanın mali tabloları ilk önce istisna olan ve olmayan olarak iki şeklinde düzenlenmeli , sonrasında müşterek giderlerden istisna olmayan bölüme pay verilerek gelir tablosu netleştirilmeli ve nihai olarak istisna olmayan bölümden vergi matrahı tespit edilmelidir.

52 KİM ve HANGİ FAALİYETLER ? ;
Şube şeklinde yapılan oluşumlar (ŞUBE) Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyete geçecek olan firmaların faaliyet konuları çeşitli ise şirket merkezlerini burada kurmak yerine bölgede şube oluşturarak Ar-Ge ve yazılım faaliyetlerine başlayabilirler. Merkezde oluşan ve kayıtlanan gider ve maliyetlerden mutlaka şube gelir tablosuna (istisna ) pay verilmesi gerekmektedir.

53 KİM ve HANGİ FAALİYETLER ? ;
Şube şeklinde yapılan oluşumlar (ŞUBE) Şube yapılanması şeklinde ki mali tablo ve beyanname işleyişinde; ilk önce şube gelir tablosu istisna olan ve olmayan olarak iki grupta yapılmalı, şube müşterek giderleri, istisna olan ve olmayan şeklinde pay verilerek dağıtıma tabi tutulmalı , Merkezde oluşmuş ama yukarda ki paragrafta da izah edilen ilişkili giderlerden de yine istisna olan gelir tablosuna pay verilmelidir. Bu şekilde oluşan merkez gelir tablosu ile şubede ki istisna olmayan gelir tablosu birleştirilerek vergi matrahı tespit edilmelidir.

54 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası ( Kazanç İstisnası ) Ücretlere uygulanan Gelir vergisi istisnası KDV İstisnası Üniversite personeline yönelik imkanlar

55 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası (Kazanç İstisnası ) yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar vergisinden tarihine kadar istisna tutulmuştur. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançlarının istisna kapsamında olması için iki koşul bulunmakta olup, bu koşullar birlikte aranmaktadır. ilgili koşullar şu şekildedir; *Kazancı doğuran faaliyet bölgede yapılmış olmalıdır. *kazancı doğuran faaliyet yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinde biri olmalıdır

56 Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası (Kazanç İstisnası )
NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar) Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası (Kazanç İstisnası ) Kazancın istisna kapsamına girip girmediğinin tespiti için öncelikle kazancı doğuran faaliyetin tanımlanası ve Yazılım ve Ar-Ge faaliyeti olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Nakitlerin değerlendirilmesi sonucu oluşan faiz gelirleri, yabancı para cinsinden aktifler dolayısıyla oluşan kur farkları ve iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan gelirler istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Gerek bölge içerisinde gerekse bölge dışında üretim faaliyeti sonrası verilen kurulum, destek, bakım, onarım, teknik, hizmet ve uygulama danışmanlığı gibi hizmetlerden sağlanan kazançların istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığıdır.

57 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisna Tutarının Hesaplanması; İstisna kazancın ve bu çerçevede gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, istisna kapsamında olan faaliyetler ile diğer faaliyetlere ilişkin hasılat, maliyet, ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, İstisna kapsamına giren faaliyetlerle bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, müşterek genel giderlerin ve amortismanlarının bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uygulaması kapsamında istisna olan faaliyetlerin zararla sonuçlanması halinde bu zararların diğer kazançlardan indirilmesi mümkün değildir.

58 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisna Tutarının Hesaplanması; Bölgede faaliyet gösteren kurumlardan kar payı elde eden gerçek kişilerin, elde ettikleri kar paylarını genel hükümler çerçevesinde beyan etmeleri gerekmektedir. İstisna kapsamındaki kazançlarının, kurumlar vergisi beyannamesinin zarar olsa dahi indirilecek istisnalar bölümünde yer alan teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlar satırında gösterilerek istisna uygulamasının yapılması gerekir. Bölgede faaliyete geçen mükelleflerin, işe başlama, işi bırakma ve diğer değişiklikler konusunda vergi usul kanununda yer alan hükümlere uymaları gerekir.

59 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Ücretlere Uygulanan Gelir Vergisi İstisnası Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri tarihine kadar gelir ve damga vergisinden istisnadır. Ar-Ge personeli dışında kalan diğer personele yapılan ücret ödemeleri istisna kapsamı dışında değerlendirilecektir. Ücretleri istisna kapsamında değerlendirilen personelin hem bölge içinde hem de bölge dışındaki projelerde çalışıyor olması halinde sadece bölge içerisinde çalışılan süreye tekabül eden ücret gelir vergisinden müstesna olacaktır. Araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personeline yapılan aylık ücretler dışında prim, ikramiye gibi adlar altında yapılan ve bu faaliyetler ile ilgili olan tüm ödemeler istisna kapsamında değerlendirilecektir.

60 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
KDV İstisnası; 3065 sayılı KDVK geçici 20 maddesine göre ; Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisinden müstesna olduğu hükmü yer almaktadır.

61 NELER GETİRİYOR (Destekler ve Sağlanan İmkanlar)
Üniversite Personeline Yönelik imkanlar Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı Zamanlı Görev Alan; Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Uzmanların, bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite Döner Sermaye kapsamı dışında tutulur. Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını, ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

62 UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK Alım ve Gider Uygulamaları
İşlerin birlikte yapılması halinde, müşterek genel giderlerin, cari yılda oluşan maliyetlerin birbirine oranı esas alınarak dağıtılması gerekir. Amortismanlarının ise bunların her bir işte kullandıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. Faaliyetlere ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi gerekmektedir. Mükelleflerin istisna kapsamına giren üretim faaliyetlerine ilişkin kazançlar ile istisna kapsamında değerlendirilmeyecek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının ayrımını yapabilecek şekilde kayıtlarını tutmaları gerekmektedir.

63 UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK Personel Uygulamaları
İstisnanın uygulanabilmesi için firmaların bu kapsamdaki personellerinin projedeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini belirleyerek yönetici şirkete onaylatmaları ve aylık olarak Maliye Bakanlığı”na bildirmeleri gerekmektedir. Bölgede gerçekleştirilen projelerin pazarlanması amaçlı olarak bölge dışında çalışılan sürelerin istisna kapsamına dahil edilmesi mümkün değildir. Ücreti gelir ve damga vergisinden müstesna olan araştırmacı, yazılımcı ve AR – GE personelinin bölgede fiilen çalışıp çalışmadığı yönetici şirket tarafından denetlenecek olup , bölgede fiilen çalışmayanlara veya bölge dışında çalışılan süreye istisna uygulandığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan yönetici şirket de ayrıca sorumlu tutulacaktır.

64 UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK KDV Uygulamaları
istisnaya konu işlem nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin indirim ve iadesi mümkün bulunmamaktadır.; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

65 UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK KDV Uygulamaları.
Ayrıca; KDV İstisnasına tabi olan yazılım faaliyetleri dışında başka faaliyetlerinde bulunması halinde ; İstisna işleme direkt ilgili olan faturalarda belirtilen KDV indirilmeyecek , mahiyetine göre gider veya maliyet olarak dikkate alınacaktır. Direkt ilgili olmayan ve/veya müşterek giderlerle ilgili olan indirilecek KDV , makül bir anahtar uygulanmak suretiyle ayıklanacak ve indirilmeden , gider veya maliyet hesaplarına intikal ettirilecektir. Daha önceki dönemlerde indirilmiş ancak sonra dan istisna işlemle direkt veya dolaylı irtibatı belirlenen ve/veya karar verilen KDV bu dönemde ilave KDV olarak beyan edilerek indirimi iptal edilmiş olacaktır.

66 UYGULAMA VE YÜRÜRLÜLÜK
Bu kanun kapsamında olan istisnalar tarihinde sona erecektir.

67 Yazılım ve ARGE AYRI AYRI tanımlanmıştır.
MALİ UYGULAMALAR AÇISINDAN 5746 SAYILI KANUN VE 4691 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KAPSAM SAYILI KANUN SAYILI KANUN TANIM Yazılım ARGE tanımının içerisinde yer almaktadır. Ayrıca tanımlanmamıştır. Yazılım ve ARGE AYRI AYRI tanımlanmıştır. ARGE FAALİYET KAPSAMI 5746 Sayılı Kanun’da kapsam dahilindeki yazılım faaliyetleri detaylı olarak belirlenmiştir. 5746 Sayılı Kanun’da ARGE Sayılan Faaliyetler içerisinde Üretim ve altyapının dahil olmadığı netleşmiştir. Genel olarak 4691 Sayılı kanun ile 5746 sayılı kanunda belirlenen faaliyetler benzer olmakla birlikte , fark yaratacak kısımlar ilerdeki 3 ve 4. bölümlerde detaylı aktarılmıştır. ARGE HARCAMALARININ KAPSAMI İki Kanun kapsamında Belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Bu Farklılıklara ilişkin ayrıntılar ARGE indirimi ve ARGE’nin muhasebeleştirilmesi kısmında yer almaktadır. Destek personeli ARGE harcamalarının kapsamında Destek Personeli tanımı sonradan düzenlenen kanunlarla ilave edilmiştir. ARGE İNDİRİMİ %100 Oranında uygulanmaktadır. Genel olarak Uygulanmamaktadır. (Kendisi için ARGE yapıyor ve İstisnadan faydalanmıyor ise uygulanabilir) KAZANÇA İLİŞKİN DESTEKLER GVK KVK Uygulanmıyor (-) Uygulanıyor (+)

68 ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI %80 (%90) Oranında Uygulanıyor
KAPSAM SAYILI KANUN SAYILI KANUN ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI %80 (%90) Oranında Uygulanıyor %100 oranında uygulanıyor SSK İŞVEREN TEŞVİKİ %50 Uygulanıyor KDV DESTEĞİ Uygulanmıyor Sadece belirli YAZILIM faaliyetleri için uygulanıyor ÜNİVERSİTE PERSONELİNE YÖNELİK İMKANLAR Uygulanmıyor (-) Uygulanıyor (+) TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ VAR (+) YOK (-) DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI VAR SADECE ÜCRET ÖEMELERİ İÇİN VAR

69 ARGE HARCAMALARININ KAVRAMSAL KARŞILAŞTIRILMASI (Kanunlara Göre)
GİDER TÜRÜ 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ARGE HARCAMALARI 4691 / SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDA ARGE HARCAMALARI İlk Madde Malzeme Giderleri Gayrimaddi kiymetler DAHİL DEĞİL DAHİL İşçi Ücret ve Giderleri Destek Personelleri kapsama DAHİL, Projede geçen süreler Ar-Ge geçen süreler Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler %20 sınır VAR %20 Sınır YOK Genel Giderler + Vergi Resim ve Harçlar Amortisman ve Tükenme Payları Kısmi Çalışma esası GEÇERLİ Kısmi Çalışma esası GEÇERLİ DEĞİL Finansman Giderleri Kapsama Dahil DEĞİLDİR Kapsama Dahil EDİLMİŞTİR Genel Giderlerden verilen pay -

70 III.BOLUM AR-GE İNDİRİMİ

71 (01.04.2008 tarihinden itibaren)
YÖNTEMLER 5520 5746 Normal Proje (Desteksi) + - Destekli Proje ( tarihine kadar) ( tarihinden itibaren) Ar-Ge Merkezi

72 Ar-Ge İNDİRİMİNİN UYGULANMASI
Mükelleflerin, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işletmeleri bünyesinde yaptıkları harcamaların %100'ü kurum kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınabilecektir. %100

73 Ar-Ge HARCAMALARININ KAYITLARDA İZLENMESİ
AKTİF / GİDER Kurumlar, hesap dönemi içerisinde gayri maddi hakka yönelik yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamalarının tamamını aktifleştirmek zorundadırlar. Ancak, gayri maddi hakka yönelik olmayan ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde aktifleştirilmesi gerekmeyen harcamalar doğrudan gider yazılabilirler

74 Ar-Ge İNDİRİMİNİN UYGULANMASI
Ar-Ge indirimini, beyanname üzerinde kazançtan indirilerek uygulanır. Ar-Ge faaliyetine başlandığı tarihten itibaren hem geçici vergi beyannamesinde, hem de yıllık beyannamede uygulanabilir. KAZANÇTAN İNDİRİLİR

75 Ar-Ge İNDİRİMİNİN UYGULANMASI
Dönem kazancının Ar-Ge indirimlerinden az olması durumda, 5746 sayılı Kanuna göre indirilemeyen tutarlar sonraki yıllarda yeniden değerleme oranıyla arttırılarak, kurum kazancından indirilebilecektir

76 Ar-Ge İNDİRİMDEN YARARLANMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Gelir İdaresine Rapor gönderilmesi Tübitak ve/veya Üniversitelerin konuda uzmanlaşmış kurumlarına intikal ettirilmesi TÜBİTAK tarafından daha önce incelemesi yapılmış olan projelerle ilgili olarak yeniden inceleme yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. YMM Raporu

77 Ar-Ge İNDİRİMİN MÜESSESESİNİN GENEL DEĞERLENDİRME (5520 KVK-5746 Ar-Ge)
Ar-Ge indirimi, işletmelerin kendi imkanlarıyla yapmakta oldukları, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, bu firmaların üzerindeki vergi yükünü azaltarak, kısmen de olsa bu tür faaliyetlerdeki maliyetlerini devletin paylaşması amacıyla düzenlenmiş bir teşvik müessesesidir. Her iki Kanunun ayrıldığı en temel nokta Ar-Ge Projeleridir. Bir Ar-Ge projesinin 5520 sayılı Kanun Kapsamında Ar-Ge İndiriminden yararlanabilmesi için herhangi bir Kurumsal (Tübitak, TTGV, vb.) destek alamsı şartı bulunmaz iken, 5746 sayılı Kanun kapsamında bir Ar-Ge projesinin Ar-Ge İndiriminden yararlanabilmesi için ya bu projenin Ar-Ge MERKEZİNDE yürütülmesi ya da mutlak surette kurumsal olarak (Tübitak, TTGV, vb.) onaylanan ve desteklenen bir proje olması gerekmektedir.

78 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN HUSUSLAR
Ar-Ge İNDİRİMİ UYGULAMA ESASLARI 1. Gerek Ar-Ge merkezlerinde, gerekse, proje bazlı Ar-Ge Harcamaları; Ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilir, ve üzeri Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde, Ar-Ge harcamasındaki artışın yarısı, ayrıca indirim konusu yapılır, Ar-Ge indirimden yararlananlar, ayrıca 5520 hükümlerinden yararlanamazlar, 4. Hesaplanan Ar-Ge indirimi, Beyanname üzerinde indirim konusu yapılır, 5. Sonraki döneme devreden Ar-Ge harcamaları yeniden değerlendirilir,

79 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN HUSUSLAR
Ar-Ge İNDİRİMİ UYGULAMA ESASLARI 6. Ar-Ge harcamaları aktife alınır ve amortisman yoluyla itfa edilir. 7. Proje tamamlanmazsa, harcamalar doğrudan gider yazılır, 8. Tamamlanmamış Ar-Ge Projesin Devredilmesi, 9. Tamanlanmış Ar-Ge projesinin Devredilmesi, 10. Aynı Proje için alınan Fonlar, Ticari Kazancın tespitinde Gelir, Ar-Ge indiriminde harcama olarak dikkate alınmaz 11.Muhasebeleştirmenin doğru organize edilmesi gerekir.

80 İlk Madde ve Malzeme Giderleri Personel Giderleri Genel Giderler
Ar-Ge HARCAMALARI İlk Madde ve Malzeme Giderleri Personel Giderleri Genel Giderler Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Vergi, Resim ve Harçlar Amortisman ve Tükenme Payları Finansman Giderleri

81 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN HUSUSLAR
Ar-Ge İNDİRİMİ UYGULAMA ESASLARI 1. Gerek Ar-Ge merkezlerinde, gerekse, proje bazlı Ar-Ge Harcamaları; Ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilir, ve üzeri Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde, Ar-Ge harcamasındaki artışın yarısı, ayrıca indirim konusu yapılır, Ar-Ge indirimden yararlananlar, ayırca 5520 hükümlerinden yararlanamazlar, 4. Hesaplanan Ar-Ge indirimi, Beyanname üzerinde indirim konusu yapılır, 5. Sonraki döneme devreden Ar-Ge harcamaları yeniden değerlendirilir,

82 5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN HUSUSLAR
Ar-Ge İNDİRİMİ UYGULAMA ESASLARI 6. Ar-Ge harcamaları aktife alınır ve amortisman yoluyla itfa edilir. 7. Proje tamamlanmazsa, harcamalar doğrudan gider yazılır, 8. Tamamlanmamış Ar-Ge Projesin Devredilmesi, 9. Tamanlanmış Ar-Ge projesinin Devredilmesi, 10. Aynı Proje için alınan Fonlar, Ticari Kazancın tespitinde Gelir, Ar-Ge indiriminde harcama olarak dikkate alınmaz 11.Muhasebeleştirmenin doğru organize edilmesi gerekir.

83 ARGE HARCAMALARININ KAVRAMSAL KARŞILAŞTIRILMASI (Kanunlara Göre)
GİDER TÜRÜ 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ARGE HARCAMALARI 4691 / SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDA ARGE HARCAMALARI İlk Madde Malzeme Giderleri Gayrimaddi kiymetler DAHİL DEĞİL DAHİL İşçi Ücret ve Giderleri 1. Destek Personelleri kapsama DAHİL 2. Kısmi Çalışma süreleri DİKKATE ALINIYOR 1. Destek Personelleri kapsama DAHİL DEĞİL 2.Kısmi Çalışma süreleri DİKKATE ALINMIYOR Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler %20 sınır VAR %20 Sınır YOK Genel Giderler + Vergi Resim ve Harçlar Amortisman ve Tükenme Payları Kısmi Çalışma esası GEÇERLİ Kısmi Çalışma esası GEÇERLİ DEĞİL Finansman Giderleri Kapsama Dahil DEĞİLDİR Kapsama Dahil EDİLMİŞTİR Genel Giderlerden verilen pay -

84 5520 SAYILI KVK AR-GE İNDİRİMİ 5746 SAYILI YASA AR-GEİNDİRİMİ
Yürürlük 01/01/2006 01/04/2008 İndirim Hesabında Oran %100 ( öncesi Harcamalarda %40, sonrası %100) YMM Raporu YMM Tasdik Raporu zorunludur.Ancak Tam Tasdik Raporu bulunan ve raporun ilgili bölümünde gerekli açıklama ve hesaplamalar yapılanlar için , ayrıca YMM Tasdik Raporu verilmesi gerekmemektedir. Diğer Destek Unsurları * Gelir Vergisi Stopajı Teşviki * Sigorta Primi Desteği (SSK İşveren Payının %50’si) * Damga Vergisi İstisnası Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Sağlanan Hibe Vergi Matrahına Dahil edilir. Vergi Matrahına Dahil Edilmez.  ( 5 yıl süreyle özel bir fon hesabında, sermayeye ilavesi dışında işletmeden çekildiği takdirde vergilendirilir )

85 DİĞER HUSUSLAR Ar-Ge İndirimi İhtiyaridir. Hem Yıllık Beyannamede, hem geçici vergi beyannamesinde uygulanabilir. Kazanç varken indirilmeyen Ar-Ge Harcaması, sonraki yıllar kazancından indirilemez, Ar-Ge Faaliyetinin tespiti Ar-Ge Merkezi personel Sayısı Bu dönemde indirilemeyen Ar-Ge harcamalarının sonraki yıl kazancından indirilmesi Hibe Gelirlerinin Ar-Ge Harcamaları Ar-Ge indirimde zamanaşımı %100 Ar-Ge İndirimi ’den sonraki harcamalar için uygulanır., İndirilemeyip devreden Ar-Ge harcamalarında yeniden değerlendirme,

86 AR-GE İŞLEMLERİNİN KAYITLANMASI
IV.BOLUM AR-GE İŞLEMLERİNİN KAYITLANMASI SUNUMADI 14

87 5746 SAYILI KANUNLA Ar-Ge HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Ar-Ge VE YENİLİK HARCAMALARININ KAPSAMI İlk Madde ve Malzeme Giderleri Amortismanlar Personel Giderleri Genel Giderler Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Vergi, Resim ve Harçlar

88 5746 SAYILI KANUNLA Ar-Ge HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Ar-Ge ve Yenilik Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.Dönem içerisinde oluşan giderleri, Faaliyet giderleri içerisinde yer alan 750-Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabına Kaydetmemiz gerekli 750- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 01. İlk Madde Malzeme Giderleri 02. İşçi Ücret ve Giderleri 03. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 04. Genel Giderler 05. Vergi Resim ve Harçlar 06. Amortisman ve Tükenme Payları

89 5746 SAYILI KANUNLA Ar-Ge HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Araştırma ve Geliştirme Giderlerinde oluşan maliyetler Aylık/Üç aylık Dönemler halinde Bilançonun aktifinde yer alan 263-Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabına alınarak aktifleştirilmelidir. 263-Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yılı Ar-Ge Giderleri 01. 1.Dönem veya (Ocak) 02. 2.Dönem (Şubat)

90 5746 SAYILI KANUNLA Ar-Ge HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
3. Dönem Sonunda 263.Araştırma ve Geliştirme Hesaplarında yer alan Ar-Ge maliyetleri İtfa edilerek Gelir Tablosu hesaplarına alınmalıdır. (630-Araştırma ve Geliştirme Giderleri)

91 1. Harcamanın kayıtlanması                                                                             ./.                                               750 Araştırma Geliştirme Giderleri                   XXXX İlk Madde ve Malzeme    xxx        Personnel Giderleri         xxx Genel Giderler                xxx                                                            102 Bankalar                          XXXX                                                                   ./.                                                         

92 2. 750- Araştırma ve Geliştirme Hesabında oluşan maliyetleri ay sonunda yansıtma kayıtlarıyla aktifleştirmek                                                                ./.                                                                         263- Araştırma Geliştirme Giderleri      XXXX         Yılı Ar-Ge Giderleri    01. Ocak Ayı Ar-Ge Gideri           Araştırma   ve Geliştirme Giderleri yansıtma Hesabı  XXX                                                                                  ./.                                                              

93 3. Yansıtma Hesabı ile Gider Hesaplarının kapatılması (Dönem Sonu)                                                                   ./.                                                            751. Araştırma   ve Geliştirme Giderleri yansıtma Hesabı             Araştırma Geliştirme Giderleri                                                                                                                                  ./.                                             4. 263- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabında oluşan maliyetlerin Dönem sonunda İtfa Yöntemiyle Gider kaydedilmesi 630 Araştırma   ve Geliştirme Giderleri Hesabı        Birikmiş Amortismanlar    01. Araştırma Geliştirme Giderleri Birikmiş Amortismanlar Yılı                                                                                                                      ./.                                                              

94 4691 SAYILI KANUNLA Ar-Ge HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Ar-Ge HARCAMALARININ KAPSAMI Diğer Ar-Ge giderlerinden farklı olarak; İstisna kapsamına giren faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde müşterek genel giderlerin, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan maliyetlerin birbirine oranı esas alınarak dağıtılması gerekmektedir.

95 4691 SAYILI KANUNDA Ar-Ge HARCAMALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Genel Giderlerden Pay verilmesi X Firması Teknoloji geliştirme bölgesinde Bilgisayar ve bilgisayar malzemelerinin satışı ve Yazılım Faaliyetiyle uğraşmaktadır. Yazılım faaliyeti 4691 Sayılı kanun kapsamında değerlendirilirken, Bilgisayar satışı istisna kapsamında değildir. Bu durumda firma;, * Yazılım işi için yaptığı harcamaları 750-Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabında, * Pazarlama Giderlerimi 760-Pazarlama Satış Dağıtım giderleri hesabına, * Genel Yönetim Giderlerini 770-Genel Yönetim Giderleri hesabında kaydederler.

96 TEKNOLOJİ GELİŞTİRMELERİ BÖLGELERİNDE YER ALAN KAZANÇ TUTARININ TESPİTİ
4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yer alan istisna, bir kazanç istisnası olup istisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın tamamı kurumlar vergisinden istisna olacaktır

97 TEŞEKKÜRLER Necmi ULUS Hüseyin KARSLIOĞLU
Yeminli Mali Müşavir Yeminli Mali Müşavir


"Ar-GeMevzuat Ve uygulamaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları