Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALIP VE İ SKELE DERS NOTU 1 Ö ğ r. Gör. Alper CUMHUR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALIP VE İ SKELE DERS NOTU 1 Ö ğ r. Gör. Alper CUMHUR."— Sunum transkripti:

1 KALIP VE İ SKELE DERS NOTU 1 Ö ğ r. Gör. Alper CUMHUR

2 Betonun mimari ve statik açıdan gerekli formu almasını sa ğ layan ve beton yeterli dayanım kazanıncaya kadar onu ta ş ıyan yardımcı yapı elemanlarına KALIP denir.

3  Kalıp temiz, ölçülere uygun ve sızdırmaz olmalıdır,  Az parça ile kurulabilmelidir (hareketli parça sayısı az olmalıdır),  Kalıp elemanlarını birle ş tiren ba ğ lantı elemanlarının kullanılı ş ı kolay olmalıdır,  Beton a ğ ırlı ğ ından ve beton dökümünden dolayı ortaya çıkan yükleri ş artnamelerin öngördü ğ ü güvenlikle ta ş ımalıdır,

4  Basit detaylarla çözülebilmelidir,  Usta gereksinimi az olmalıdır,  Büyük yüzeyli kalıp elemanlarının a ğ ırlıkları vinç kapasitesini a ş mamalıdır,  Ekonomik olmalıdır.  Yüksek kullanım sayılı pahalı bir kalıp sistemi çok az i ş çilik masrafı gerektirse bile optimum kullanım sayısına eri ş ilemiyorsa tercih edilmemelidir.

5  Betonarme elemanlara gerekli boyut ve ş ekli vermek,  Taze beton a ğ ırlıklarını, taze beton basınçlarını ve beton dökümü sırasında ortaya çıkan ilave yükleri ta ş ımak,  Beton dökümü sırasında ortaya çıkabilecek darbe ve titre ş im etkilerine dayanmak,

6  TAKILIR SÖKÜLÜR KALIPLAR  TIRMANIR KALIPLAR  TÜNEL KALIPLAR  KAYAR KALIPLAR

7 TAKILIR SÖKÜLÜR KALIPLAR  DÜ Ş EY YAPI ELEMANLARININ YAPIMINDA KULLANILAN KALIPLAR PERDE KALIPLARI KOLON KALIPLARI  YATAY YAPI ELEMANLARININ YAPIMINDA KULLANILAN KALIPLAR K İ R İŞ KALIPLARI DÖ Ş EME KALIPLARI

8 Kolon ve perde kalıpları hazırlamada en önemli veriler yükseklikleri, geni ş likleri ve kalınlıklarıdır. Yüksek yapılarda kullanılacak olan perde ve kolon kalıplarını meydana getiren elemanlar yapımın en ekonomik ve süratli olarak gerçekle ş mesine imkan verecek ş ekilde imal edilmi ş olmalıdır.

9 Perde kalıplarında mümkün oldukça büyük yüzeyli panolar kullanılır. Kalıp elemanı kar ş ılıklı iki levhadan ve mesafe ayarlayıcılardan olu ş maktadır. Bunların özel çivilerle birle ş tirilmesiyle elde edilen kalıp elemanları yatay sıralar halinde birle ş tirilir ve iç bo ş lu ğ a beton dökümü yapılır.

10 MModüler sistem, istenildi ğ inde geni ş perde yüzeyleri vinçle tek parça halinde ta ş ınabilir. PPlywood' ların kolay de ğ i ş tirilebilmesi sayesinde hasar görmü ş pano yüzeylerinin ş antiye ortamında onarılmasına imkan verir. BBirle ş im ba ğ lantı sistemiyle pratik, kullanı ş lı, maliyeti ucuz, ah ş aptan çok daha güçlü, uzun ömürlü. SSıva gerektirmeyen pürüzsüz yüzey. TTa ş ıma, depolama kolaylı ğ ı. HHer proje ve sipari ş e göre imal edilebilme özelli ğ i.

11

12

13

14

15 TİP 1 : KAMALI KALIP SİSTEMİ

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Ayarlanabilir kolon kalıp sistemi, de ğ i ş ik ölçülerdeki kolonları aynı panolara dökebilme imkanı sa ğ ladı ğ ından ön yatırım maliyetini azaltmakla beraber elde edilen brüt beton yüzeyi sıva i ş lemini ortadan kaldırarak zaman ve para tasarrufu sa ğ lar

25

26

27

28

29

30  Kalıp Ortalama 2-3 günde sökülebilir.  Keresteye oranla %50-60 tasarruf sa ğ lar  Birle ş im ba ğ lantı sistemiyle pratik, kullanı ş lı, maliyeti ucuz, ah ş aptan çok daha güçlü, uzun ömürlü.  Sıva gerektirmeyen pürüzsüz yüzey.  Ta ş ıma, depolama kolaylı ğ ı.  Her proje ve sipari ş e göre imal edilebilme özelli ğ i

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 KALIP ELEMANLARI PLASTİK PASPAYLARI Betonun içinde bulunan en dış donatının betona olan mesafesini belirleyici ve koruyucu plastik malzemelere denir. Kalıp ve iskele sisteminde çok çeşitli plastik elemanlar kullanılır. KALIP YAĞLARI Beton dökümünden evvel betona gelen kalıp yüzeylerine sürülerek beton kalitesini artırır. Betonların kalıplara yapışmasını önler kalıpların kolay sökümünü sağlar. Kalıp ömrünü uzatır.

61 PLYWOOD Fenolik film kaplı beton kontra plağı ismi ile de geçen plywood, perde kolon vb. kalıp sistemlerinde beton yüzeyine gelen noktalarda kullanılır.Plakalar halinde olduğu gibi, çelik karkasların yüzeyinde monte edilerekten panolar halinde de kullanılır. AHŞAP KALIP KİRİŞLERİ ( H20 - GT 24 ) Tüm betonarme kalıplama sistemlerinde kullanılabilen çok yönlü bir üründür.Boyutları standarttır, uzun ömürlü ve sağlamdır. Hafif olduğundan ( 5kg / mtül) olduğundan kullanımı rahattır. BETONA ŞEKİL VEREN TEKSTÜRLÜ POLİÜRETAN MALZEMELER Kalıp yüzeylerine uygulanan poliüretan malzemelerle beton yüzeylerine istenilen şekil verilir. Kullanım şekli pratiktir.

62  KALIP BA Ğ LANTI ELEMANLARI Modüler pano sisteminde panoların birle ş tirilmesinde kullanılır.Pim-kama veya pano kilidi vb. gibi çe ş itleri vardır.  Ç İ ROZ VE Ç İ ROZ MONTAJ ALET İ Modüler pano veya ah ş ap kalıpların kar ş ılıklı tespitinde tie- rot milleri yerine demir çubuklar kullanılması halinde çubukların iki ucuna takılarak kalıpların açmasına engel olur. Montajının yapılması için vidalı ve kollu olmak üzere iki tip montaj aleti vardır.

63  TIE-ROT TAKIM (T İ J) Perde kolon ve kiri ş kalıplarının iki yüzeyindeki panoların tespitinde kullanılabilecek en do ğ ru çözümdür.Kullanımı çok pratik ve rahattır.15 ton kopma mukavemetine dayanıklı ürünlerdir.  SU TUTUCULAR Su deposu ve buna benzer yapılarda beton dökümü sırasında su sızdırmazlı ğ ını sa ğ layabilmek için iki ucuna tie- rot milleri, koruyucu plastik borulara geçirilerek kullanılır.Daha sonra miller alınıp su tutucu beton arasında kalır.Flan ş lı ve bo ğ umlu iki tipi vardır.

64  ÇALI Ş MA KONSOLLARI Çalı ş ma konsolları ; kalıp sistemlerinde panoların istenilen her noktasına pratik bir ş ekilde takılarak iskeleye gerek duyulmadan i ş çilerin kalıp üzerinde rahatça çalı ş ması sa ğ lanır.

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87


"KALIP VE İ SKELE DERS NOTU 1 Ö ğ r. Gör. Alper CUMHUR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları