Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmeleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmeleri"— Sunum transkripti:

1 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmeleri
MART 2010

2 TARİHÇE Türkiye’de ilk döner sermaye işletmeleri Bakanlığımıza bağlı olarak 26/1/1925 tarihli ve 549 sayılı Ziraat Müesseselerine Sabit Sermaye Vaz’ına Dair Kanunla kurulmuştur. Bu Kanunla Bakanlığımız okulları ile hara ve çiftliklere döner sermaye verilerek, Türk Kamu Ekonomisine ilk defa “Döner Sermaye İşletmesi” girmiştir.

3 TARİHÇE Daha sonra, 867 ve bu Kanuna ek Kanunlar ile 969 sayılı Kanuna tabi çeşitli genel müdürlüklerin bünyesinde döner sermaye işletmeleri kurulmuştur. 28/12/2005 tarihli ve 5441 sayılı Kanunla 867 sayılı Kanun ve bu Kanuna ek kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu işletmeler 969 sayılı Kanuna göre faaliyetlerine devam etmektedir.

4 TARİHÇE bağlı olan döner sermaye işletmeleri
Daha önce çeşitli genel müdürlüklere bağlı olan döner sermaye işletmeleri 8/3/2000 tarihli ve 4549 sayılı Kanunla İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Döner Sermaye İşletmeleri Şube Müdürlüğüne bağlanmıştır.

5 Döner Sermaye İşletmelerimiz
İL MÜDÜRLÜĞÜ 81 adet İL KONTROL LABORATUVAR MÜD. 25 adet ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜD. 54 adet ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ 7 adet TOHUM SERTİFİKASYON TEST MÜD. 3 adet ELSANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜD. 5 adet PERSONEL EĞİTİM MERKEZİ MÜD. 4 adet GEN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2 adet DİĞER ÇEŞİTLİ MÜDÜRLÜKLER 6 adet TOPLAM 187 adet

6 Döner Sermaye İşletmelerimiz
İşletmelerimiz bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri, gıda, yem, kooperatifçilik, el sanatları ve hayvan hastalıklarıyla ilgili olarak üretim, ıslah, araştırma, yetiştirme, koruma, muayene, analiz, kontrol, deneme, öğretim, eğitim, yayım, yayın ve karantina ile ilgili faaliyetleri yürütmektedir.

7 MEVZUAT a) İşletmelerimiz, 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanuna tabidir. b) Mali ve idari işlemleri ile elde edilen kârdan üretimi teşvik primi dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

8 MEVZUAT c) Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, satış işleri ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak çıkarılan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Ayrıca, işletmeler tarafından yürütülen hizmetlerde ilgili meri kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler uygulanmaktadır.

9 FAALİYET ALANLARI Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmelerinin faaliyet alanları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde, 1- Öğretim, eğitim, yayım ve yayın yapmak, 2- Kontrol, muayene, analiz, deneme ve araştırma yapmak, 3- Arazi ıslah etmek, 4- Hayvan hastanelerinde hizmet vermek,

10 FAALİYET ALANLARI 5- Bitki ve hayvan ürünlerini, çiftçiye örnek teşkil edecek şekilde değerlendirmek amacıyla imalatta bulunmak ve pazarlanmasını sağlamak, 6- Her çeşit tohum, damızlık, fide, fidan, çelik, faydalı böcek, deneysel ve üretim amaçlı hayvan yetiştirmek, ıslah etmek, 7- Aşı, serum, ilaç ve biyolojik maddeler imal etmek,

11 FAALİYET ALANLARI 8- Üretilen, yetiştirilen, ıslah ve imal edilen
maddeleri satmak, 9- İlgili mevzuatı uyarınca mücadele mecburiyeti konulan hâllerde yapılacak mücadele hizmetlerini yapmak ve topraklarında, ekilişlerinde, bitkilerinde veya bitki bulundurulan yahut işlenen yerlerinde meydana gelen hastalık ve zararlılarla mücadele yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere hizmet vermek,

12 FAALİYET ALANLARI 10- Mücadele sonucunda elde edilen bitkisel veya hayvansal ürünlerden değerlendirilmesi mümkün olanları değerlendirmek, 11- Gerçek ve tüzel kişiler tarafından ruhsat almak veya diğer amaçlarla gönderilen alet, makine ve ilaçların laboratuar ve tarla deneme ve tahlillerini yapmak, 12- Mücadele uygulamalarına esas olacak tarla muayeneleri ile ithal ve ihraç ürünlerinin muayenelerini yapmak,

13 FAALİYET ALANLARI 13- Gerçek ve tüzel kişilerin iç ve dış karantina ile ilgili, fümigasyon ve dezenfeksiyon işlerini yapmak, 14- Bu faaliyetlerin ifasında gereken hâllerde gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, 15-Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde Bakanlığın diğer işletmeleri ile işbirliği yapmak, 16-İşletmelerin ihtiyaçları bulunan gübre, ilaç, makine, teçhizat, tohum, fidan, fide, yem ve benzeri her türlü girdileri satın almak,gerekli hallerde çifçilerin ve bu maddeleri kullanan kuruluşların bu ihtiyaçlarını bedeli karşılığında temin etmek,

14 FAALİYET ALANLARI 17- İşletmelerin atölyelerinde öncelikle ziraat alet ve makineleri ile resmî kurum ve kuruluşlara, mümkün olan hallerde de gerçek ve tüzel kişilere ait araç ve gereçlerin bakım ve onarımlarını yapmak, 18- Kooperatifçilik ve el sanatlarıyla ilgili olarak üretim yapmak ve bunları pazarlamak, 19- Çalışma konularında gerçek ve tüzel kişilere Bakanlığın kuruluş ve görevleriyle ilgili konularda danışmanlık yapmak,

15 FAALİYET ALANLARI arazilerini, protokolle gerçek ve tüzel
20- Üretime yönelik alet, ekipman, tesis ve arazilerini, protokolle gerçek ve tüzel kişilere bedeli karşılığında kullandırmak, 21- Karşılaştırmalı test materyali üretmek ve test organizasyonu yapmak, 22- Ulusal ve uluslararası test organizasyonuna katılmak, 23- Bakanlığın kuruluş ve görevleriyle ilgili mevzuatta belirtilen benzeri faaliyetlerde bulunmak, 24- Sözleşmeli üretim yapmak veya yaptırmak,

16 FAALİYET ALANLARI 25- Bakanlığın kuruluş ve görevleriyle ilgili mevzuatta belirtilen; bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri, gıda, yem, kooperatifçilik ve el sanatlarıyla ilgili olarak üretim, ıslah,araştırma, yetiştirme, koruma, muayene, analiz, kontrol, deneme, öğretim, eğitim, yayım, yayın ve karantina ile ilgili döner sermaye faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan her türlü ahır, ağıl, kümes, sera, imalathane, laboratuvar, depo, ambar, hangar, işçi evi, atölye, tesis, bina yapmak, yaptırmak ve işletmek, olarak belirlenmiştir.

17 PERSONEL YAPISI Döner sermaye işletmelerimiz, işletme müdürü, şube müdürü/ilçe müdürü/şube şefi, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi, gelir ve gider gerçekleştirme görevlileri, muhasebe yetkilisi yardımcısı, muhasebe yetkilisi mutemedi, şef, veznedar, ayniyat ve ambar memuru ile mutemetlerden oluşmaktadır.

18 PERSONEL YAPISI İşletmelerimize tahsis edilen kadrolar: Merkez Müdürü
1. Veteriner Hekim 6. Sayman 276. Teknisyen Yardımcısı 37. Anbar Memuru 243. Hizmetli 24. Veznedar 242. Bahçıvan 11. Şoför 120. Bekçi 7. TOPLAM 967 adet

19 PERSONEL YAPISI İşletmelerimizde;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Sayman 14….. Veznedar 3….. Anbar Memuru 2….. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Ziraat Mühendisi 20….. 4857 sayılı İş Kanununa göre Daimi İşçi 184….. Geçici İşçi 40…..

20 PERSONEL YAPISI Ayrıca, Kuruluşlarda özlük hakları genel bütçeye ait olan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile 4/B kapsamındaki sözleşmeli personel ile daimi ve geçici işçiler de döner sermaye işletmelerinde görev yapmaktadır.

21 Taşınır ve Taşınmaz Varlıkları
1- Arazi ve Arsalar ,06 TL, 2- Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri ,27 TL, 3- Binalar ,98 TL, 4- Tesis, Makine ve Cihazlar ,99 TL, 5- Taşıtlar ,05 TL, 6- Demirbaşlar ,42 TL, 7- Diğer Maddi Duran Varlıklar ,51 TL olmak üzere toplam ,28 TL maddi duran varlıkları, ,06 TL maddi olmayan duran varlıkları olup bu varlıklara karşılık toplam ,82 TL amortisman ayrılmıştır.

22 Taşınır ve Taşınmaz Varlıkları
Döner Sermaye İşletmelerimizde Yapılmakta Olan Yatırımlar ,93 TL olarak devam etmektedir.

23 YÖNETİM VE TEŞKİLAT YAPISI
Döner sermaye işletmelerimize, işletme müdürü, işletme müdür yardımcısı, şube müdürü/ilçe müdürü/şube şefi kadroları tahsis edilmemiştir. Bu nedenle, döner sermaye işletmesinin bağlı bulunduğu birimin müdürü aynı zamanda işletme müdürü olarak görev yapmaktadır.

24 YÖNETİM VE TEŞKİLAT YAPISI
İşletme müdürü, işletmeyi idare etmek, harcama yetkilisi görevini yapmak ve işletmeyi temsil etmekle görevlidir.

25 YÖNETİM VE TEŞKİLAT YAPISI
Döner sermaye işletmesinin bağlı bulunduğu birimin müdür yardımcıları aynı zamanda işletme müdür yardımcıları, şube müdürü/ilçe müdürü/şube şefi de, aynı zamanda şube müdürü/ilçe müdürü/şube şefi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, döner sermaye saymanlığında döner sermaye saymanı, veznedar, ayniyat ve ambar memuru ile muhasebe yetkilisi mutemetleri görev yapmaktadır.

26 Döner Sermaye İşletmelerinin Yönetim Şeması
BAKAN MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YARDIMCISI İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ

27 Döner Sermaye İşletmelerinin Teşkilat Şeması
İŞLETME MÜDÜRÜ (Harcama Yetkilisi) İŞLETME MÜDÜRÜ YARDIMCISI MUHASEBE YETKİLİSİ Şube Müdürü/İlçe Müdürü/Şube Şefi Veznedar Ayniyat Memuru Ambar Memuru Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Teknik, Sağlık, İdari ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı elemanları

28 YÖNETİM VE TEŞKİLAT YAPISI
Ayrıca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesine göre, hayvancılık faaliyeti yürüten işletmelerde, hayvan hastanelerinde, işletme müdürünün başkanlığında, müdür yardımcısı, şube şefleri ve veteriner hekimlerden müteşekkil en az beş kişiden oluşan bir fen heyeti kurulur.

29 YÖNETİM VE TEŞKİLAT YAPISI
Fen heyeti; a) Hayvancılık konuları üzerinde deneme ve araştırmaları yönlendirmek, b) Bölge şartlarına göre damızlıkların rasyonel beslenmelerini sağlayıcı tedbirleri almak, c) Bulaşıcı hastalıklara karşı tedbirler almak, d) Sıfat tevzii ve reforme işlemlerine karar vermek ve uygulamak, e) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmakla görevlendirilmiştir.

30 Bakanlığımız döner sermaye işletmelerinin tüzel kişiliği yoktur.
TÜZEL KİŞİLİK Bakanlığımız döner sermaye işletmelerinin tüzel kişiliği yoktur.

31 MALİ YAPI İşletmelerimizin Sermaye Kaynakları
a) Bakanlığın bütçesine konulacak ödeneklerle Hazinece yapılacak ayni yardımlardan, b) Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlardan, c) Bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

32 MALİ YAPI İşletmelerimizin Sermaye Kaynakları
Bakanlığımız döner sermaye işletmelerine 100 milyon TL sermaye tahsis edilmiştir. Tahsis edilen sermayenin milyon TL’si ödenmiştir. Ayrıca, hibe olarak sermayeye 2.5 milyon TL ilave edilmiştir.

33 İşletmelerimizin Gelir Kaynakları
a) Faaliyet alanlarıyla ilgili mal ve hizmetlerin satışlarından elde edilen gelirlerden, b) Faiz gelirlerinden, c) Lüzumu kalmayan ve hurdaya ayrılan taşınır ve taşınmazların satış bedellerinden,

34 İşletmelerimizin Gelir Kaynakları
d) Gecikme cezaları ile gelir kaydedilecek teminatlardan, e) Lojmanlar hariç taşınır ve taşınmazlardan elde edilen kira bedellerinden, f) Reklam gelirlerinden, g) Diğer gelirlerden, oluşmaktadır.

35 İşletmelerimizin Giderleri
İşletmelerde; a) Hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği harcamalardan, b) Çalıştırılan personelin aylık ve ücretlerinden, c) Hizmetlere ilişkin vergi, resim, harç, haberleşme, ilan, ulaşım, kırtasiye, akaryakıt, tüketim malzemesi ve benzeri giderlerden,

36 İşletmelerimizin Giderleri
d) Alınacak taşıt giderleri ile hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesi için yapılacak giderlerden, e) Hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği binaların yapımı, bakımı ve onarımı giderlerinden, f) Temizlik ve güvenlik hizmet giderlerinden,

37 İşletmelerimizin Giderleri
g) Kullanılan binalara ait bakım, küçük onarım, ısıtma, aydınlatma, demirbaş, mefruşat giderleri, hizmetin gerektirdiği makine- teçhizat alım giderleri ve benzeri giderler ile işletme tarafından kullanılan araç, gereçlerin işletme, bakım ve onarım giderlerinden,

38 İşletmelerimizin Giderleri
h) Hizmetlere ilişkin görevlendirilecek personele Harcırah Kanunu hükümlerine göre yapılacak ödemelerden, ı) Hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği eğitim ve kurs ile reklam, numune, fuar ve tanıtım giderlerinden,

39 İşletmelerimizin Giderleri
j) Üretilen aşı, serum, ilaç ve biyolojik maddelerden yurtdışına yapılacak hibe ve yardımlardan, oluşmaktadır.

40 Bütçe Hazırlama ve Uygulama
İşletmelerde, bir hesap dönemi içinde yapacakları iş ve faaliyetlerle üretim hedeflerini gösteren bir iş programı hazırlanır. Hazırlanan iş programı bütçenin hazırlanmasından üç ay öncesinde bütçeleştirilmek üzere muhasebe birimine gönderilir.

41 Bütçe Hazırlama ve Uygulama
1) Bütçe taslağı, muhasebe birimine gönderilen iş programına göre, muhasebe yetkilisinin önerisi alınarak işletme müdürü tarafından hazırlanır. Bütçe, ilgili mevzuatında belirtilen süre içinde onaylanmak üzere İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir ve Bakanlığın onayı üzerine yürürlüğe girer. Bütçeler, malî yılın başından önce onaylanmaktadır.

42 Bütçe Hazırlama ve Uygulama
2) Döner sermaye gelirleri bütçedeki harcama kalemleri ile iş programı hedefleri dışındaki amaçlara tahsis edilemez. 3) Bütçede yılı içinde yapılacak ek ve değişiklikler bütçe hazırlama esaslarına göre yapılır.

43 Konsolide Mali Rapor ve Kesin Hesap
İşletmelerimizde tarihi itibariyle; GELİR ,47 TL.. GİDER ,90 TL.. NET KÂR ,57 TL.. HAZİNE GELİR PAYI ,82 TL.. DAĞITILAN PRİM ,00 TL..

44 FAALİYET RAPORU Bakanlığımız döner sermaye işletmelerinin faaliyet raporu; 1- Bakanlığımız döner sermaye işletmelerinde üretilen aşı, serum ve biyolojik maddelerle ülke hayvancılığının ve halk sağlığının uğrayacağı kayıplar önlenmektedir. 2- Üreticilere sağlıklı bitkisel üretim materyali temin edilmektedir. 3- Yurt dışından ülkemize giren bitkisel üretim materyalinin sağlıklı olması temin edilmektedir.

45 FAALİYET RAPORU 4-Ülkemize zararlı ve hastalıklı bitkilerin ve tohumların girmesi ve yayılması engellenmektedir. Yurt dışından ithal edilen cezbedici ilaçlar yerine yerli cezbedici üretimi yapılarak döviz kaybı önlenmekte, doğal çevre ve insan sağlığı korunmakta, milli ekonomiye katkı sağlanmaktadır. 5-İthalat, ihracat, özel istek ve denetim amacıyla gıda, yem, su ürünleri ve katkı maddeleri ile gıda ambalaj maddesi analizleri yapılarak gıda güvenliği ve halk sağlığına önemli katkıda bulunulmaktadır.

46 FAALİYET RAPORU 6-Üretilen mikrobiyal gübrelerle baklagil üretiminde azotlu gübre kullanımının önüne geçilmekte, piyasa denetimlerinde aktif olarak yer alınmakta ve tüketici tarafından kullanılan kimyasal gübrelerin kalitesi güvence altına alınmaktadır. 7-Yurt dışında ve yurt içinde imalatı yapılan traktörlerin ulusal tip onayları, kredili satışlara esas tarım makineleri ile zirai mücadele aletlerinin deney ve testleri yapılarak döviz kayıpları önlenmektedir.

47 FAALİYET RAPORU 8-Sertifikalı tohum, hastalıktan ari fide ve fidan üretimi yapılmakta, üreticiler bu konuda özendirilmekte ve ekonomik değeri yüksek, kaliteli bitkisel üretimin yapılması sağlanmaktadır. 9-Ülke düzeyinde su ürünleri üretimini geliştirmek amacıyla yeni türler üretime alınmakta, potansiyel üretim alanları belirlenmekte ve kapasite artışları için su analizleri yapılmaktadır.

48 FAALİYET RAPORU 10-Başta buğday olmak üzere, serin iklim tahılları ve çeltikte ülkemizin ihtiyacı olan elit orijinal tohumluk üretiminin tamamına yakını yapılmakta, bunun yanı sıra diğer tarla bitkileri, sebze ve meyve konusunda tohum, fide ve fidan üretimi yapılarak ekonomiye ve gıda güvenliğine büyük katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, yeni bitki çeşitleri geliştirilerek üreticinin hizmetine sunulmaktadır. 11-Çiftçi Kayıt Sistemi ile ülke çiftçileri kayıt altına alınmış olup, bitkisel ve hayvansal ürün destekleme ödemelerinde çiftçiye gerekli hizmetler sunulmaktadır.

49 FAALİYET RAPORU 12-Sun’i tohumlama faaliyetleri ile kültür ırkı hayvanların çoğalmasına, hayvancılıkta verim artışına ve ülke hayvancılığının gelişmesine, dolayısıyla Milli ekonomiye katkı sağlanmaktadır. 13-Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tanımlamaları yapılarak kulak küpesi ve hayvan pasaportu uygulaması ile hayvanlar kayıt altına alınarak hayvan hareketlerinin kontrolü sağlanmaktadır.

50 FAALİYET RAPORU 14-Yapılan araştırma, test, üretim, muayene,
eğitim-yayın faaliyetleri ile tarım ve hayvancılık alanında üreticilere yardımcı olunmaktadır. Bitki ve hayvan hastalıkları ile yapılan mücadele faaliyetleri ile zoonoz hastalıklar kontrol altına alınarak halk sağlığına da katkıda bulunulmaktadır.

51 FAALİYET RAPORU 15- Kırsal bölgelerdeki ilköğretim sonrası
kız ve erkek öğrencilere konfeksiyon, el dokuma, mefruşat, kuyumculuk, mobilya, yakma, boyama ve örgücülük ile mermercilik gibi el sanatlarına yönelik meslek edindirme eğitimlerine katkı sağlanmaktadır. 16- Çiftçi ve üreticilerin görsel ve basılı yayın yoluyla eğitimi sağlanmaktadır. 17- Tarladan sofraya kadar gıda güvenliğinin temin edilmesine katkıda bulunulmaktadır.

52 VERGİ MÜKELLEFİYETİ Döner sermaye işletmelerimiz Katma Değer Vergisine tabidir. Gelir ve Damga Vergisine tabi değildir. Ancak vergi sorumluluğu vardır.

53 FİYATLANDIRMA İşletmelerimizde satışı yapılan mal ve hizmetlerin satış fiyatları piyasa ve kalite dikkate alınarak, işletme müdürünün başkanlığında muhasebe yetkilisi, müdür yardımcıları ve ilgili şube müdürü/şube şefinden oluşturulacak komisyon tarafından tespit edilir.

54 FİYATLANDIRMA Üretimi yapılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile tahlil, analiz, muayene, kontrol ve sertifika hizmet satış bedeli, çiftçi kayıt sistemi ve doğrudan gelir desteği ile bitkisel ve hayvansal teşvik primleri ödemelerinde düzenlenen dosya ve basılı evrak bedelleri maliyetin altında olmamak kaydıyla İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca belirlenmektedir.

55 FİNANSMAN KAYNAKLARI Finansman kaynaklarımızın tamamına yakını gerçek ve tüzel kişilere verilen ya da satılan mal ve hizmetlerden karşılanmaktadır.

56 MAL VE HİZMETTEN YARARLANANLAR
Hizmetlerimizden doğrudan çiftçiler, üreticiler, ithalatçılar, ihracatçılar, imalatçılar vb. gerçek ve tüzel kişiler, dolaylı olarak da tüm tüketiciler yararlanmaktadır.

57 BİLGİ İŞLEM UYGULAMALARI
İşletmelerimizde özel yaptırılan Muhasebe Programı kullanılmaktadır.

58 DENETİM İşletmelerimiz Bakanlığımız müfettişleri ve Maliye Bakanlığı
denetmenleri ile Sayıştay Başkanlığınca denetlenmektedir.

59 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
S1- Tahsis edilen sermayenin yetersiz oluşu, Ç1- İşletmelerimizin teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi, yürüttüğü hizmetlerin günün şartlarına göre daha iyi kalitede sunulabilmesi ve Avrupa Birliği ile uyum sürecinde işletme altyapısının iyileştirilmesi için tahsis edilen sermayenin artırılması gerekmektedir.

60 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Bu nedenle, döner sermaye işletmelerine tahsis edilen sermayenin öncelikle 2 katına çıkarılması, daha sonraki yıllarda ise tahsis edilen sermayenin Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerlendirme oranında artırılmasının sağlanması,

61 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
S 2- Dahili satıştan Hazine Gelir Payı ödenmesi, Ç 2- a) İşletmeler kendi ürettiği ürünün işlenmesi ve tüketilmesinde nakit girdisi ve çıktısı olmadığı halde Gayri Safi Hasıla Payı ödemesine maruz kaldığından, ödenen Gayri Safi Hasıla Payı işletmeyi nakit sıkıntısına düşürdüğünden, dahili satışlardan Hazine Gelir Payı ödenmemesi,

62 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
b) Ticari mal satışlarında, Gayri Safi Hasıla Payının brüt tutar yerine alış ve satış farkı üzerinden ödenmesi,

63 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
S 3- Gayri Safi Hasıla Payının %15 olması, Ç 3- İşletmelerin nakit sıkıntılarını gidermek, teknik alt yapısını güçlendirmek ve hizmet kapasitelerini geliştirmek için Gayri Safi Hasıla Payı oranının %15 ten % 2’ye düşürülmesi,

64 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
S 4- Geçici işçi kadrolarından daimi işçi kadrolarına atanan işçilerin ücretleri, Ç 4- İşletmelerimizin bazılarında daimi işçilere ödenen ücretler nakit sıkıntısına neden olduğundan, işletmelerin teknik alt yapısını güçlendirmek ve hizmet kapasitelerini geliştirmek için mevcut daimi işçilerin genel bütçeye aktarılması,

65 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
S 5- Müdür ve müdür yardımcılarının işletmede yaptıkları görevden dolayı ücret alamaması, Ç 5- Müdür ve müdür yardımcılarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ve 175 inci maddesi gereğince işletme müdürü ve işletme müdür yardımcıları olarak görevlendirilmeleri,

66 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
S 6- Belirlenen fiyatlardan görülen lüzum üzerine gerçek ve tüzel kişilere indirim yapılamaması, Ç 6- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca belirlenen mal ve hizmet satışlarında, a) Yurt dışı satışlarda, uluslar arası firmalarla rekabet edilebilmesi için maliyetin altında olmamak kaydıyla ilgili kurumlara fiyat belirleme yetkisinin verilmesi,

67 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
b) Verilen hizmetin yaygınlaştırılması amacıyla; toplu hizmet ve mal satışlarında, gerçek ve tüzel kişilere maliyetin altında olmamak kaydıyla gerektiğinde protokol yapılarak belli oranda iskonto uygulanmasına izin verilmesi,

68 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
S 7- Ziraat Odaları dışında birlik, kooperatif vb. tarımsal konularda faaliyet gösteren ulusal organizasyonlara üye olunamaması, Ç 7- Döner sermaye işletmelerimizin mal ve hizmet alış ve satışında ulusal organizasyonlardan yararlanması önem arz ettiğinden, faaliyet alanlarına göre birlik, altbirlik, kooperatifler vb. ulusal organizasyonlara üye olunmasının sağlanması,

69 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
S 8- Döner sermayeli işletmelerin genel bütçe statüsünde değerlendirilmemesi, Ç 8- Döner sermaye işletmelerine ait mallar devlet malı hükmünde olduğundan, döner sermaye işletmelerinin de genel bütçe statüsünde değerlendirilmesinin sağlanması,

70 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
S 9- Üretimi teşvik priminin, 375 Sayılı K.H.K. ye göre yapılan ek ödemeden mahsup edilmesi, Ç 9- Personelin motivasyonu ve işletmelerin verimliliğini yükseltmek için, birbirlerinden farklı olan 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre ödenen üretimi teşvik primi ile 375 Sayılı K.H.K.’ye göre yapılan ek ödemenin birbirleriyle mahsup edilmemesi, mahsup işleminin devam etmesi halinde ise, önce ek ödemenin verilmesi, daha sonra üretimi teşvik priminin hesap edilmesi, ödenen ek ödeme tutarlarının ödenecek üretimi teşvik priminden mahsup edilerek genel bütçeye gelir kaydedilmesi,

71 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
S 10- Fazla çalışma mesai ücreti verilememesi, Ç 10- Döner sermayeli işletmelerimizde işin devamlılığı ile Bakanlığımızın faaliyetleri gereğince 24 saat çalışma zorunluluğu olduğundan, çalışan elemanların mağdur olmaması için fazla mesai ücreti ödenmesi,

72 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
S 11- Mesai saatleri dışında veya tatil günlerinde masrafı gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanmak üzere talep edilen hizmetlerin kabul edilememesi, Ç 11- Gerçek ve tüzel kişiler tarafından mesai saatleri dışında veya tatil günlerinde yazılı olarak hizmet talebinde bulunulduğunda, bu talebin, işin yapılacağı döner sermaye işletmelerince yerinde görülmesi halinde, gerekli önlemler alınmak ve çalışacak personelin fazla çalışma ücreti ve varsa hak sahibine ödenecek kanuni yollukları karşılığı tutarların talep sahipleri tarafından ilgili döner sermaye saymanlığına yatırılmak koşuluyla kabul edilmesi,

73 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
S 12- Bakanlığımıza bağlı işletmelerin 11’inde Maliye Bakanlığı Saymanlık Müdürlüğünün bulunması, Ç 12- Bakanlığımız hizmetlerinin sevk ve idaresinde aksaklıklara yer verilmemesi ve hiyerarşik düzenin bozulmaması için Maliye Bakanlığına bağlı 11 adet döner sermaye saymanlığının Bakanlığımıza iade edilmesi,

74 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
S 13- İşletmelerimizin aylık ve yıllık mizanlarının Say2000i sistemine Defterdarlıklardan girilmesi, Ç 13- Say2000i sistemine, aylık ve yıllık mizanlar ile yılsonu işlemlerinin mahallinde girilmesinin sağlanması,

75 SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
S 14- Devreden Katma Değer Vergisi Hesabının sürekli artış kaydetmesine rağmen herhangi bir işlem yapılamaması, Ç 14- İşletmelerce teslim edilen mal veya ifa edilen hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak ödedikleri katma değer vergisinden daha düşük olduğundan, sürekli artış gösteren Devreden Katma Değer Vergisi Hesabının belli sürelerde tasfiye edilmesi, gerektiği düşünülmektedir.

76 DEĞERLENDİRME Yukarıda belirtilen sorunların giderilmesi halinde döner sermaye işletmelerimizin daha aktif ve verimli bir hizmet sunacağı düşünülmektedir.

77 TEŞEKKÜRLER


"TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmeleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları