Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Non-Epitelyal Over Tümörleri Prof. Dr. Tevfik GÜVENAL Celal Bayar Üniversitesi Manisa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Non-Epitelyal Over Tümörleri Prof. Dr. Tevfik GÜVENAL Celal Bayar Üniversitesi Manisa."— Sunum transkripti:

1 Non-Epitelyal Over Tümörleri Prof. Dr. Tevfik GÜVENAL Celal Bayar Üniversitesi Manisa

2 Non-epitelyal malignensileri tüm over kanserlerinin ∼ %10

3 Non-epitelyal tümörler Daha genç kadınlarda görülür Daha erken evrededir – %60-70 stage I Genellikle bir overe sınırlıdır Kemoterapiye daha duyarlıdır Kür oranları yüksektir Doğal seyri, prezentasyonu ve yönetimi epitelyal over tümörlerinden farklılık gösterir

4 Germ Hücreli Tümörler Disgerminom Endodermal sinüs tm (Yolk s). Embriyonal karsinom Koryokarsinom Poliembriyom Teratom a) İmmatür b) Matür c) Mezodermal veya yüksek derecede özelleşmiş %97 Benign %3 Malign

5 Dysgerminoma Embryonal Carcinoma Polyembryoma Teratoma Endodermal sinus tumor Choriocarcinoma Germ cell Morula Blastula Embryo Yolk sac Germ hücreli tümörlerin gelişimi

6 Teratomlar En sık görülen germ hücreli tümörler Matür, immatür Matür kistik teratomlar (dermoid kist) – Malign transformasyon %0.2-2 oranında oluşabilir (squamöz hücreli ca) >10 cm >45 yaş üzeri Hızlı büyüme

7 Danny Ulahannan Gordon J.S. Rustin 2nd edition, 2011

8 Malign Germ Hücreli Tümörler Hızlı büyüme gösterirler Direkt yayılım, peritoneal yüzeyler Akciğer ve karaciğer parenkim tutulumu Hematojen yayılım Lenfojen yayılım – Epitelyal tümörlerden daha sıktır

9 Disgerminomlar Pür ya da mikst halde Bilateralite oranı %10-20 Stage Ia%65-75 Stage Ib %10-15 Stage II ve III%15 Stage IV%4

10 İmmatür teratom Tüm over teratomlarının %3 Çoğu unilateral ve solid Tümör grade prognostik (grade 1, 2, ve 3) DiSaia, Creasman. Clinical Gynecologic Oncology, 2012

11 Endodermal Sinüs (Yolk Sak) Tm Çok hızlı büyür, agresif bir tümördür Ort.yaş 19 Çoğunlukla unilateral Boyutları büyüktür (10-30 cm) Serum AFP düzeyleri artar

12 Diğer GHT Embriyonel karsinoma – Agresifdir – Ortanca yaş 15 – Endokrin bozukluklar Poliembriyoma – Embriyonel dokudan oluşur ve diğer germ hücreli tümör elementlerini içerir Koryokarsinoma – Çoğunlukla diğer germ hücreli tümörlerle birlikte

13 Akut abdominal ağrı Kronik abdominal ağrı Asemptomakik kitle Anormal vajinal kanama Abdominal distansiyon Sıklık Semptomlar

14 Tanısal işlemler Anamnez, muayene Pelvik ultrasonografi Toraks, abdomen ve pelvik CT Tümör markırları – serum human chorionic gonadotropin (hCG), – α-fetoprotein (AFP), – lactate dehydrogenase (LDH), – Inhibin (B formu) Preoperatif karyotip tayini – Gonadoblastoma şüphesi – Pre-menarşal kız çocuklarında

15 Tümör markırları

16 Evreleme Vertikal midline insizyon Batın sitolojisi Abdomen ve pelvik kavitenin dikkatli explorasyonu Karşı overin değerlendirilmesi Random biyopsiler – Omentum, parakolik, pelvik yan duvar, cul-de-sac, vezikouterin periton ve diyafram Pelvik ve para-aortik lenf nodu sampling/diseksiyon (?)

17 SEER data, 1988-2004; 1296 olgu 613 LND + 683 LND - TipLN + Disgerminoma (n=147)%28 Malign teratoma (n=356)%6 Mikst GH ve non- disgerminoma (n=180) %16

18 S. Kumar et al. / Gynecologic Oncology 110 (2008) 125–132

19 Lenf nodu sayısıLN metastaz oranı 1-10 (n=327)%16.8 11-20 (n=126)%17.5 21-97 (n=86)%23 Germ hücreli tm LN metastazı

20

21 SEER data, 1988-2006; 1083 stage I olgu 590 LND - 493 LND + (%10.5 upstage)

22 Lenfadenektomi overe sınırlı germ hücreli tümörlerde bağımsız prediktör değildir

23

24 MOGHT- Evrelemede LN Lenfadenektomide konsensus yoktur Bulky ya da şüpheli lenf nodları çıkarılmalıdır Klinik erken evre tümörlerde yapılmalıdır – Stage Ia disgerminom, – Stage Ia, grade 1 immatür teratom Lenfadenektomi komplikasyonlarına dikkat Prospektif çalışmalara gereksinim vardır

25 Karşı Over Normal görünen bir over varsa biyopsi, wedge rezeksiyon yapılmamalıdır Benign kistik teratom varsa kistektomi Fertilite isteyen ancak bilateral tutulumu olan ve postoperatif kemoterapiye aday olan hastalarda yaklaşım güçtür – Over korunursa kemoterapi etki etmeyebilir, relaps riski fazladır – Over dokusu veya oosit dondurma seçenekleri düşünülebilir Disgenetik gonad varsa BSO Yoğun metastatik hastalıkda bile karşı over normalse fertilite koruyucu cerrahi düşünülebilir

26 Yetersiz evreleme varsa… Histopatolojik bulgular gözden geçirilir İlk operasyon kayıtları değerlendirilir Postoperatif abdomen CT yapılmalıdır Kemoterapi alacaksa yeniden evrelendirme cerrahisine gerek yoktur Kemoterapi gerekmiyecekse ve sadece izlem yeterli ise yeniden evrelendirme yapılmalıdır.

27 Germ Hücreli Tümörlerin Yönetimi ESMO Guidelines Working Group, Annals of Oncology, 2012

28 Kemoterapi Carboplatin+Etoposid 3-4 kür

29

30 Sitoredüktif Cerrahi Komplet rezeksiyon (n=54) Komplet rezeksiyon (n=54) İnkomplet rezeksiyon (n=22) İnkomplet rezeksiyon (n=22) VAC rejimi %28 KT yanıtı yok %68 KT yanıtı yok Slayton RE, Cancer, 1978

31 Sitoredüktif Cerrahi GOG study, Williams SD, Ann Intern Med 1989 Non-disgerminoma germ hücreli tümör PVB (Cisplatin, vinblastin, bleomycin) Rezidü hastalık yok Rezidüe hastalık var Cerrahi Progression-free survival %65 Progression-free survival %34

32 Sitoredüktif Cerrahi Karar bireysel olarak verilmeli – Radikal cerrahi komplikasyonu – Kemoterapi etkinliği düşünülmeli Metastatik hastalıkda KT uygulanacaksa tartışmalıdır – Radikal cerrahi kemoterapiye başlanmasını geciktirir – Mikroskopik rezidü büyüyebilir

33 Second look surgery Komplet rezeksiyon olanlarda yararı yok İnkomplet rezeksiyon – Teratom yoksa etkisiz; Teratom varsa yapılabilir

34 Prognoz 5 yıllı overall sağkalım – Stage I %100 – Stag II %85 – Stage III %79 – Stage IV %71 Rekürrens %15-25 ve yüksek oranda tedavi edilebilir.

35 Seks Kord-Stromal tümörler

36 Tüm over malignensilerinin %7’ini oluşturur Çoğu benigndir ya da düşük malign potansiyeli vardır Çoğu erken evrededir Endokrin anomaliler (östrojen, androjen) – Izoseksüel prekoks puberte – Menometroraji – Postmenopozal kanama – Hiperandrojenizm

37 Granloza hücreli tümör Granüloza hücreli tmler yak.%70’ini oluşturur Adult (%95) (ort.yaş 52) Juvenil tip (<10 yaş %44) Histolopatolojik malign tümörlerdir Seyri yavaş, prognozları iyidir İnhibin spesifik bir markırdır – İnhibin B tercih edilmelidir (A’ya göre sen/spe yük)

38 Granüloza hücreli tm DiSaia, Creasman. Clinical Gynecologic Oncology, 2012 Granüloza hücreli tümörlerde endometrial örnekleme yapılmalıdır

39 Sertoli Leydig hücreli tm Çoğunlukla düşük grade’li tümörlerdir, Androjen salgılar (virilizasyon %70-85) Prognostik faktörler grade ve stage – Grade 1, klinik olarak benign – Grade 2, klinik %11 malign – Grade 3i klinik %59 malign Overall 5 y sağkalım %70’dir İleri evrede prognoz kötüdür

40 Seks Kord-Stromal Tm Yönetimi

41 SKST – Erken evre tedavi BEP (en sık, 3 kür) Alternatif tedaviler – Etoposide + cisplatin; – cyclophosphamide, doxorubicin, cisplatin; – Paclitaxel ve carboplatin (BEP vs P+C devam….) – Tek ajan platinum

42 SKST – İleri evre Sitoredüksiyon Kemoterapi – PVB (cisplatin-vinblastine-bleomycin) – BEP – Taxane Hormonal tedavi – Medroksiprogesteron asetat – GnRH agonist – Megestrol acetate Ortalama yanıt oranı %60-80

43 İzlem Relapsların %90’ı ilk 2 yıl içinde İlk 2 yıl 3 ayda, sonra 6 ayda bir muayene Gerekirse görüntüleme (USG, CT, MR, PET) Uzun süre izlem gerekir (genellikle 5 yıl) – Disgerminoma için 10 yıl En sık rekürrens yeri – Üst batın (%55-70) – Pelvis (%30-45), retroperitoneal lenf nodları

44 PET Cerrahi re-explorasyon gereksinimini azaltabilir Aktif tümörü saptamada sensitifdir Relapsları saptayabilir PET’in spesifitesi %100, sensitivitesi %80, PPV %100, NPV %95 De Santis M, ASCO, 2003

45 Fertilite ve teratojenite Fertilite korunan olgularda tedavi sonrası normal menstrüel fonksiyonler geri döner Gebelik sağlanabilir Tedavi erken gebelik kaybı ya da malformasyona yol açtığın gösteren kanıt yoktur. Gershenson DM. J Clin Oncol, 1988 Gershenson DM. J Clin Oncol,2007 Parkinson CA, Gynecologic Oncology, 2011

46 Sonuç Non-epitelyal over tümörleri adölesan ve genç yetişkinlerde daha sıktır Sağkalım oranları yüksektir Kemoterapötik ajanlara duyarlıdır (özellikle cisplatin temelli) Cerrahi evreleme, özellikle klinik erken evre olan olgularda zorunludur

47 Sonuç Evrelemede komplet lenfadenektomi tartışmalıdır, bulky lenf nodları çıkarılmalıdır Erken evrede konservatif cerrahi etkin ve güvenlidir Optimal sitoredüksiyon kararı kişisel olmalı Geç dönemde rekürrensler ortaya çıkabilir, yakın izlem zorunludur (en az 5 yıl)

48


"Non-Epitelyal Over Tümörleri Prof. Dr. Tevfik GÜVENAL Celal Bayar Üniversitesi Manisa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları