Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fertilite Koruyucu Yaklaşım Bilgilendirilmiş ve katılımı sağlanmış düşük risk grubundaki jinekolojik kanserli hastalarda uzun dönem sağkalımı etkilemeksizin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fertilite Koruyucu Yaklaşım Bilgilendirilmiş ve katılımı sağlanmış düşük risk grubundaki jinekolojik kanserli hastalarda uzun dönem sağkalımı etkilemeksizin."— Sunum transkripti:

1

2 Fertilite Koruyucu Yaklaşım Bilgilendirilmiş ve katılımı sağlanmış düşük risk grubundaki jinekolojik kanserli hastalarda uzun dönem sağkalımı etkilemeksizin doğurganlığın ve organ fonksiyonlarının korunmasıdır

3 Bazı genital kanserlerin doğurganlık yaşında sık görülmesi ve bazı kadınların kariyer kaygısıyla gebeliklerini ileri yaşa ertelemeleri hayat kalitesinin önemli bir komponenti olarak fertilite konusunu gündeme getirmektedir GÜNCEL KONU

4 2005 1.372.910 Kişi Kanser Tanısı %4 (55000) 35 Yaş Altında Jemal A. CA Cancer J Clin 2005

5 Yaş spesifik jinekolojik kanser insidansları

6 Mümkünse Tüm genital organların Değilse En azından bir overin veya uterusun korunarak doğal veya ART ile fertilitenin sağlanması Organ Koruyucu Cerrahide Amaç

7 FKC için Hasta Seçim Kriterleri Yaşı Fertilite kapasitesi Fertilite isteği İzlenme olanağı Evresi Histopatolojisi Grade Risk Faktörleri Hasta Faktörü Hastalık Faktörü

8 Kime düşünülmelidir? l Genç, doğurganlığının ve organ fonksiyonlarının korunmasını isteyen düşük risk grubundaki genital kanserli kadınlar Evre I malign epitelyal over tümörü BOT Malign germ hücreli over tümörü Erken evre serviks kanseri LMS

9 FKC uygulanmadan önce ve sonra l Kişinin ve ailesinin detaylı olarak bilgilendirilmesi, onamlarının alınması ve durumun farkında olması sağlanmalıdır l Fertilite isteği tamamlandıktan sonra asıl tedavisinin uygulanması

10 Epiteliyal Over Kanserinde FKC İdeal Olgular Genç (≤ 40 yaş), fertil, gebelik isteyen, izlenme olanağı olan olgular içinde Evre IA G1 seröz, müsinöz, endometrioid tümörler Evre IA G2 ve IB G1-2 tümörlerde deneyim az

11 EVRELEME ÇOK ÖNEMLİ l Peritoneal Sitoloji l USO l Abdomenin sistematik olarak gözlenmesi l Pelvik LND l PA LND l Müsinöz ise Appendektomi l Omentektomi l Peritoneal biyopsiler (diafram)

12 Görünüşte Stage I Hastalık Gizli metastazlar nedeniyle % 40 olguda ileri evre çıkacaktır.  Peritoneal sitoloji19%  Aortic nodlar12%  Peritoneum10%  Pelvic nodlar 9%  Diyafram 8%  Omentum 7% Young RC, J Natl Cancer Inst, 2003

13 Evrelemenin Önemi 5-yıl sağ kalım Görünüşte Stage I% 60 Cerrahi Stage I% 90-100

14 Her Olguyu Jinekolog Onkoloğamı Gönderelim???? Adneksiyal/pelvik bir kitlenin jinekolog onkologa refere edilme koşulları (ACOG/SGO rehberi) PostmenapozalPremenapozal * Yüksek Ca-125 düzeyi* CA-125>200 u/ml * Nodüler veya fikse kitle* Metastatik hastalık * Metastatik hastalık* Ascites * Ascites* Güçlü aile öyküsü(meme, * Meme veya over kanseri aile over ca) öyküsü Gastout et al, Clin Obsted Gynecol, 2006

15 Karşı Over Değerlendirmesi l İnvaziv EOK de bilateralite oranları  Endometrioid ve müsinöz%10  Seröz%30-50 l Makroskopik olarak normal görülen overde tm çıkma oranı %2.5-12 Genel Öneri: Normal görünen overe dokunma

16 Fertilite Koruyucu Cerrahi Sonrası Rekürrens Retrospektif, çok merkezli çalışma l 34 olgu seröz, müsinöz,endometrioid, clear cell l 30 evre IA, 3 evre IC, 1 evre IIA olgu, l İnvaziv 10 olguda, borderline 1 olguda nüks oluyor Stage IA üzerindeki tüm olgularda nüks Morice P et al, Hum Reprod, 2005

17 FKC uygulanan erken evre EOK olguları

18 İki aşamalı tedavi Hasta genç, frozen yok, erken evre EOK şüphesi var, Deneyimsiz cerrah Peritoneal Yıkama Kitlenin total çıkartılması Deneyimli Cerrah Evreleme Cerrahisi (LT / LS) 1 2 Trope C et al, Gynecologic Cancer: Contraversies in management, 2004

19 Sonuç: İnvaziv EOK de FKC l Evre IA gr1 seröz, müsinöz ve endometrioid tiplerde eğer cerrahi evreleme yapılmışsa FKC etkili ve güvenli görülmektedir l Daha ileri tümörler için veriler henüz yeterli değil

20 BOT : FKC l Over kanserlerinin % 10-15 l Daha genç yaşlarda görülür. %27 si 40 yaş altı (FKC için aday) l Çoğunluğu seröz (bilateralite) l 2000 olgu evre IA 5 yıl sağ kalım %99.5 l Evre III de 5 yıl sağ kalım %70-95 PROGNOZ

21 BOT 1 1. 19 çalışma 2479 olgu 923 konservatif tedavi olgusu Gebelik oranı %48 Rekürrens oranı %16 5 olgu hastalığa bağlı ex

22 FKC uygulanan BOT olgularda Fertilite sonuçları

23  104 BOT olgusu  43 konservatif tedavi  9/43 rekürrens  75 ay takipte hastalık yok  19 olguda 25 bebek  7 hasta IVF  2/7 rekürrens (IVF sonrası)  Sonuç: BOT sonrası ovulasyon ind. uygulanabilir. Bütün rekürrensler borderline Beiner M. Cancer, 2001 BOT de FKC sonrası İnfertilite Tedavisi

24 Vaka Taktimi l 15 yaşında karında şişlik ve ağrı şikayeti ile yapılan USG de büyük bir pelvik kitle ile karşılaşıldığında Yaklaşımımız ne olmalıdır?

25 Germ cell Embryo Fetus Yolk sac Placenta Dysgerminoma LDH Embryonal ca AFP/hCG Teratoma AFP Endodermal sinus tumor Choriocarcinoma hCG Germ hücreli tümörlerde histolojik subtipler

26 Germ Cell Tümörlerde Genel Tedavi Yaklaşımları  Preop CA 125, AFP ve BetaHCG  Karyotip  Disgerminomada karşı overden biyopsi  Öncelikle konservatif cerrahi düşün  Tam bir cerrahi evreleme  Konservatif tedavi+/- BEP yüksek sağ kalım sağlar

27 Malign Ovarian Germ Hücreli Tümörlerde FKC sonuçları 1992–1998 yılları arasında, ort yaş 20.9 91 malign germ hücreli tümör olgu, %75 st I 74 (%81.3) konservatif tedavi Low JJ et al. Cancer 2000 Histoloji Disgerminoma 31 (%41.9) Immatür teratom 16 (%21.6) Endodermal sinus tümörü13 (%17.6) Mixed tumorler 11 (%14.8) Embriyonal karsinoma 3 (%4.1) Toplam74 (%100)

28 l 7 rekürrens(%9.5), 2 ölüm (%2.7) l Ort 51 ay takip l 47 olguya KT l Sağ kalım evre I için %98.2 ileri evrelerde%94.4 l %61.7 amenore gelişiyor, %91 de mens geri dönüyor l 14 sağlıklı gebelik ve doğum Malign Ovarian Germ Hücreli Tümörlerde FKC sonuçları Low JJ et al. Cancer 2000

29 Seks-Kord Stromal Tümor: FKC  Granüloza h.li tm (en sık %70)  Evre I %78-91, %2-8 bilateral  Evre I sağkalım  5 yıl %90-100  IA genç olgularda unilateral SO  Endometrial biopsi Tamamlayıcı cerrahi tartışmalıdır

30 Vaka Taktimi l 27 yaşında 2 yıllık evli aşırı mensturiel kanamaları nedeniyle yapılan USG de 11 cm intramural myom tespit ediliyor ve yapılan myomektomi sonrasında patoloji raporu LMS olarak geliyor l Bu aşamada ne yapılmalıdır?

31 l Boney 1938 (1 vaka ) l Davis 1952 (5 vaka ) l Van Dinh et al1982 (6 vaka ) l Lissoni et al 1997 (6 vaka ) l Lissoni et al 1998 (8 vaka ) l Freidrich et al1998(2 vaka ) l Bekkers et al 1999(1 vaka ) l Kagami et al 2002(1 vaka ) l Spies et al 2002 (1 vaka ) FKC uygulanan Uterin Sarkomlu Vaka Serileri

32 Lissoni A. Gynecol Oncol 1998 l 1982-1996 arasında 8 olgu l Ort Yaş: 29 l Hepsi nullipar l Myomektomide tespit edilmiş l Ort mitoz sayısı 6 per 10 HPF l 3 gebelik l Ortalama takip süresi 42 ay l 7 olgu yaşıyor l Bir olgu ex (26 ay sonra). LMS : FKC

33 l Myomektomide malignite ile karşılaşma oranı %0.1-0.3 l 10 cm üzerinde bu oran artıyor. Cerrahi sınırda 3-5mm tümör free alan Mitoz 10’un (10 HPF) altında Solid Pedinküllü kitlelerde FKC ?

34 Dikkatli klinik değerlendirme (restaging) l MRI l Akc Grafisi l Histereskopi l Doppler USG l PET-CT ? Dikkatli takip edilmeli Doğum C/S ile olmalı (bol uterin biyopsiler alınmalı) Fertilite sonrası histerektomi düşünülmeli

35 Servikal Kanserde FKC l Servikal kanser tanısı konulmuş 28 yaşında henüz doğum yapmamış bir kadının fertilitesinin devamı açısından hiç şansı var mı? Erken evrede var Konizasyon Trakelektomi

36 Evre IA1 İnvazyon<3 mm LVSI(-) MARGIN (-) KONIZASYON TAKİP 200 olgu ort 10 yıl takip %0 nüks Ueda M et al. Gynecol Oncol, 2004

37 Fertilite İstemi Lenf Nodu Diseksiyonu (L/S, L/T) Nod (-) Nod (+) RVTRT Sentinel Lenf Nodu RATRATRATRAT Erken Evre Serviks Kanserinde Fertilite Koruyucu Cerrahi Stage Ia1 (LVS +) Stage Ia2 (LVS  ) Stage Ia-IIa (  2cm)

38 Radikal Trakelektomi

39

40 RT: güvenli bir seçim mi? l Operasyon daha risklimi? l Komplikasyon oranları daha fazlamı? l Eksik cerrahi olabilir mi? l Sağ kalım açısından dezavantajı var mı?

41 Cerrahi ve postop durum açısından birbirleri arasında farklar olmakla beraber iyi seçilmiş olgularda sağ kalım açısından fark YOK RTvsRH

42 Radikal Trakelektomi: Kriterler l Fertilite devamı isteği l Skuamöz, adenoskuamöz,adenoCA (Biyopsi ile) l St IA1 LVSI(+), St IA2 veya St IB1 l <2cm veya ekzofitik olanlar <3cm l Yeterli servikal uzunluk (2cm) l LNM bulgusu olmayan

43 l 1994-2007 arasında 137 RVT olgusu l 90 olgu RH olguları ile karşılaştırılıyor 5yıl OS: %99 (RT) %100(RH)

44 11 hf gebe kanama ile geliyor, St IB1 Cx Ca tanısı koydunuz. 7,8,9,13 ve 18 hf St IB1 cx kanserli 5 olguya ART uygulanıyor 2 sağlıklı bebek

45 RVT Sonuçları

46 VRT vs ART Çıkartılan Parametrium uzunluğu ART de 3.97 cm VRT de 1.45 cm Einstein MH. Gynecol Oncol, 2009 520 VRT 50 ART olgusu 2007 yılı

47 Özet: Serviks CA da FKC EndikasyonlarEndikasyonlar MetodMetod Stage IA ± LVSI IB1 <= 2cm Konizasyon Radikal Trakelektomi DikkatDikkat Negatif node (frozen) Tumor negatif sınırlar (frozen)

48 Ovarian Transpozisyon l Overlerin radyasyon alacak alanın dışına yerleştirilmesi l 40 yaş altında Cx ca nedeniyle opere olacak veya ileri evre nedeniyle RT alacak olgularda uygundur l Diğer adı ile oophoropexy Laparatomi ile Laparoskopi ile Amaç: Radyasyon etkisinden koruma Brakiterapide %90 Eksternal de%60 koruyabilir

49 Hangi Kanser Olgularında Ovarian Yetmezlik Yapacak RT Veriliyor? Serviks Kanseri Vagina Kanseri Ano-rektal Kanserler Bazı Germ Hücreli Tümörler Bazı Sinir Sistemi Tümörleri Hodgkin Lenfoma ENDİKASYONENDİKASYON

50 Ovarian transpozisyon A) Medial transpozisyon Uterusun arkasına alınıp ışında buraya kalkan B) Lateral transpozisyon Işın sahasının sınırından en az 3 cm uzak olacak tarzda parakolik alana Laparotomik Laparoskopik YÖNTEM

51 Kimlere uygun l 40 başarı çok düşüyor) l Cx tümör boyutu< 3 cm l Sadece servikste lokalize tm l Lenfatik tutulum şüphesi olmamalı l Alt uterin segment tutulumu olmamalı Ovarian rekürens artar

52 Ovarian Transpozisyon Ne Kadar Başarılı? Morice P. Fertil Steril, 2000 L/TL/S

53 l Taşıyıcı annelikle 2 yıldan sonra bebek sahibi olan vakalar var l Overlerde rekürrens oranı %1-2 l Adenokanserlerde daha yüksek olabilir?? l Kalan overlerde benign kist oranı %10-20 bunlardan sadece %5’de cerrahi gerekiyor. Ovarian transpozisyon Leitao MM. Oncologist, 2005

54

55 SONUÇ MGHOT ve BOT hemen hemen tüm evrelerinde EOK’de cerrahi patolojik evre IA Gr1 (IB G1-2 ?) ve serviks kanseri evre IA, sınırlı IB1 olgularda fertilite koruyucu cerrahi, uzun-dönem sağ kalımı etkilemeksizin, mümkün görünmektedir

56


"Fertilite Koruyucu Yaklaşım Bilgilendirilmiş ve katılımı sağlanmış düşük risk grubundaki jinekolojik kanserli hastalarda uzun dönem sağkalımı etkilemeksizin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları