Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Overin Non Epithelial Malign Tümörlerinde Yönetim Dr. Hasan YÜKSEL TJOD, 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Overin Non Epithelial Malign Tümörlerinde Yönetim Dr. Hasan YÜKSEL TJOD, 2014."— Sunum transkripti:

1 Overin Non Epithelial Malign Tümörlerinde Yönetim Dr. Hasan YÜKSEL TJOD, 2014

2 PRİMER TEDAVİ CERRAHİDİR Kime hangi cerrahi? Kime adjuvan tedavi? Hangi adjuvan tedavi? Evrelenmemiş hastalarda yönetim? İzlem nasıl olmalı? Nüks yönetimi? NCCN 2014 Authors’ conclusions; 2011

3 PRİMER TEDAVİ CERRAHİ L/T L/S veya Robotik seçilmiş olgularda Eksplorasyon Peritoneal sitoloji Biopsiler (diafragm altı, parakolik, pelvik periton) İnfrakolik omentektomi Lenfadenektomi (sistematik ? kesin bir anlaşma yok) Colombo N, Ann Oncol 2012; Mahdi H, et al. Br J Cancer 2011; Brown J, et al. Gynecol Oncol 2009

4 KONSERVATİF CERRAHİ OGHT için yeterli cerrahi tedavi için USO bile olabilir Makroskopik normal ise karşı overden bx gereksiz İleri evre OGHT KT çok etkili, konservatif yaklaşım uygun Evre I SKST için konservatif cerrahi uygun Postmenopozal ileri evrede veya bilateral over tutulumu TAH+ BSO kapsamlı cerrahi evreleme Colombo N, et al. Ann Oncol 2012

5 OGHT

6 Totipotent germ hücresiDisgerminom Germ hücre Morula Undifferansiye germ hücresi Embryonal Karsinom Polyembryoma EmbryonelEmbryo dışı Blastrula Teratom İmmatür teratom Yolk sac (EST) Trofoblast (Koriyokarsinom) AFP hCG AFP&hCG LDH

7 OGHT (-) Tam Cerrahi Evreleme (+) FKC + Kapsamlı Evreleme İnkomplet Evrelenmiş Disgerminom İmmatür Trt G1 FERTİLİTE İSTEĞİ Embryonal, EST, İmmatür Trt G2,3 FKC + Kapsamlı Evreleme TMr (+) Görüntüleme (+) FKC + Kapsamlı Evreleme Tam evreleme sitoredüksiyonla veya KT TMr (+) Görüntüleme (-) Görüntüleme (+) İzlemi düşün NCCN 2014

8 Evre I Disgerminom veya Evre I, G1 İmmatür Teratom İzlem Pediatrik/genç erişkin hastalarda tedavi olarak izlem veya KT ile yönetilebilecek hastalar: 1.Evre IA, IB disgerminom 2.Evre IA G1 İmmatür teratom 3.Evre IA Embryonal tümörler 4.Evre IA Endodermal sinüs tümörler NCCN 2014 Premenarşta pelvik kitle varsa karyotiplenmelidir.

9 o Evre II-IV Disgerminom a o Evre I, G1 hariç İmmatür teratomlar o Embryonal tümör* o EST* a IB-III seçilmiş olgularda 3 siklus EP kullanılabilir, toksisite için * Pediatrik/genç erişkin hastalarda Evre IA için KT/İzlem BEP 3-4 siklus Tam yanıt TMr (-) Radyljk rezidü (+) Rezidü (+) ile artan TMr (+) varsa TIP veya potansiyel küratif rejimler için sevk? Rezeke et veya izle İzleNüks KT Nekrotik doku Benign Trt Rezidü Ek Platin bazlı KT veya izlem OGHT NCCN 2014

10 OGHT YÖNETİM TümörEvreCerrahi (Gerekirse fertilite koruyucu) Kemoterapiİzlem Disgerminom IA+Gereksiz+ IB-IC++ ± IIA-IV++ İmmatür teratom IA G1+Gereksiz+ IA G2-G3++ ±* IB-IC++ ± IIA-IV++ Yolk kesesi tümörleri IA-IB+++ Diğer evreler++ Colombo N, et al. Ann Oncol 2012 + Önerilir ± Bazıları önerir *Uygun cerrahi evreleme

11 Malign ovarian germ hücreli tümörler, ilk 20 yıl içinde ortaya çıkar. Görünürde erken evre hastalıkta OGHT’lerde FKC+USO standard cerrahi Kemosensitif tümörlerde agresssif cerrahi debulkingin rolü belirsiz Low JJH et al., Best Pract Res Clin Obstet Gynecol 2012

12 OGHT-İLERİ EVRE Kür %90, İleri evrelerde de fertilite koruyucu cerrahi Tümör küçültücü cerrahi BEP en çok tercih edilen KT ve çok etkili Rezidü yoksa 3 kür, rezidü varsa 4-5 kür (bleomycin hariç) Disgerminom RT ye çok hassas fertiliteye etkisi nedeniyle sadece seçilmiş hastalarda Colombo N et al. Ann Oncol 2012; Colombo N, et al. J Clin Oncol 1991; Bajorin et al. J Clin Oncol 1993

13 OGHT - İLERİ EVRE ve NÜKS TEDAVİSİ Platin duyarlı nükste (6 ay sonra); İfosfamid/ Platin (IP)± Paklitaksel Diğer KT’ler; Vinblastin-ifosfamid-cisplatin (VeIP), cisplatin-vinblastin- bleomisin (PVB) Platin kombinasyonuna dirençli; Vinkristin-aktinomisin-D- siklofosfamid (VAC) veya paklitaksel-gemsitabin Seçilmiş olgularda SSC; İmmatür teratom, büyüyen teratoma sendromu Tirozin kinaz inhibitörleri (imatinib, sunatinib) ve antiangiogenik (bevasizumab) ajanlar araştırılıyor Colombo N, et al. Ann Oncol 2012; Williams SD, et al. C J Clin Oncol 1991; Manchana T, et al. Lancet Oncol 2010

14 OGHT Tedavi : Ekstraovarian hastalık yoksa Bilateral tümörler: (disgerminom veya immatür teratomaların %10 ama EST’lerde çok nadir), tümörün büyük olduğu tarafta USO ve kontralateralde kistektomi (mümkünse) Makroskopik Evre I hastalıkta peritoneal ve nodal evreleme tartışmalı Konservatif yönetim (uterus ve bir overin korunması) ileri evre disgerminom veya immatür teratomda düşünülür çünkü bu hastalar BEP ile tedavi olabilir İzlem EOK gibi, Fertilite tamamlandıktan sonra tamamlayıcı cerrahi izleminde sorun olmayacak hastalarda gerekmez Morice P. et al., Recommendations of the Fertility Task Force of IGCS and ESGO Int J Gynecol Cancer 2011

15 Liu Q et al.,Gynecol Oncol 2013 OGCT’lerde FKC için Kapsamlı SS, USO’dan üstün DEĞİLDİR. USO= İpsilateral adneksektomi + intraoperatif klinik değerlendirme (retroperitoneal lenfler, ometum, peritoneal ve karşı over), şüpheli yerlerden Bx, görünen bütün lezyonların eksizyonu ve adjuvan KT daha güvenli ve etkilidir. Retrospektif, FKC isteyen hastalar, çok merkezli

16 SKST

17 WHO Histolojik SınıflamaPatoloji Granüloza hücreli tümörleri Adult Malign Juvenil Malign Tekoma Tekoma, tipik Benign Tekoma, luteinizeMalign potansiyel Tekoma artmış mitotik figürleMalign potansiyel Fibrom Selüler fibrom Malign potansiyel Selüler fibrom artmış mitotik figürle Malign potansiyel Fibrosarkom Malign Stromal tümör minör seks kord elemanlarıyla Benign Sklerozan stromal tümörBenign Taşlı yüzük stromal tümörBenign UnklasifiyeMalign potansiyel Sertoli-Leydig cell tumors İyi differansiye Malign potansiyel Orta differansiye Malign Kötü differansiye Malign Sertoli-Leydig tümör heterolog elemanlı Malign Sertoli hücreli tümör Malign potansiyel Leydig hücreli tümör Benign Stromal-Leydig hücreli tümör Benign Seks kord tümör annular tübülle (SCTAT) Malign Mikroskopik SCTAT Peutz-Jeghers sendromla ilişkili Benign Gynandroblastoma Malignant/ Malign potansiyel Unklasifiye seks kord stromal tümör Malign potansiyel Steroid hücreli tümör Malign

18 Sieh W, et al, Gynecol Oncol (2014) Preterm doğum SKST gelişimde rol alıyor olabilir. Adjusted HR: 4.39, 2.12–9.10; p < 0.001) Preterm kızlarda yüksek gonadotropin düzeylerine yanıt olarak gelişen ovarian hiperstimülasyon, FSH ve LH‘ın granüloza ve teka hücrelerinde proliferatif ve steroidojenik etkileri yoluyla hastalık riskinde aracılık ediyor olabilir Preterm doğum SKST gelişimde rol alıyor olabilir. Adjusted HR: 4.39, 2.12–9.10; p < 0.001) Preterm kızlarda yüksek gonadotropin düzeylerine yanıt olarak gelişen ovarian hiperstimülasyon, FSH ve LH‘ın granüloza ve teka hücrelerinde proliferatif ve steroidojenik etkileri yoluyla hastalık riskinde aracılık ediyor olabilir

19 Malign SKST Evre IA/C: fertilite isteği Diğer FKC+ *tam evreleme *Tam evreleme Evre I düşük risk İzlem Evre I YR (rüptüre IC/kötü differensiye Evre I, >10cm ) veya orta risk (heterolog) Evre I YR (rüptüre IC/kötü differensiye Evre I, >10cm ) veya orta risk (heterolog) Evre II-IV İzle** veya Platin bazlı KT düşün # Platin bazlı KT # veya sınırlı hastalıkta RT Nüks Çalışma veya SSC düşün veya nüks tedavisi *Lenfadenektomi yapılmayabilir **Granüloza HT için inhibin yüksek ise izlemde kullan # Malign OGCT rejimleri veya Paclitaxel/karboplatin tercih edilir

20 SEKS KORD STROMAL TÜMÖRLERDE YÖNETİM TümörEvreCerrahiKemoterapiİzlem Granuloza hücreli tümör IA-IC+Gereksiz+ IIA-IV++ Sertoli-Leydig hücreli tümör IA+Gereksiz+ Tüm evreler *++ Colombo N, et al. Ann Oncol 2012 *Kötü diferansiye veya heterolog elemanları olanlar

21 CERRAHİ YAKLAŞIM ( SKST) Lenf nodu diseksiyonu sadece şüpheli nod varlığında Erken evrelerde lenf nod metastaz riski az Granüloza hücreli tümörlerde endometrial küretaj Sertoli Leydig hücreli tümörler kötü diferansiye olanları dışında agresif değil. % 70-85 androjen üretimi olabilir, klinik virilizasyon bulguları Colombo N, et al. Ann Oncol 2012

22 GRANULOZA HÜCRELİ TÜMÖRLERDE EVRELEME CERRAHİSİ Evrelenmiş n= 80, Ort. 48 yaş, %70 Evre I, en çok şikayet kanama Adjuvan KT %54 5 yıllık sağkalım %91 10 yıllık %86 Nüks %11 Evre en önemli prognostik faktör Ayhan A, et al. J Gynecol Oncol 2009.

23 ERKEN EVRE Granüloza Hücreli Tümör Erken tanı % 60-95 Evre IA granüloza hücreli tümörde sadece cerrahi Evrede IC, mitotik indeks yüksekse platinli adjuvan KT KT, BEP; Alternatif KT, EP; CAP;Taxol/Carbo; sadece P Evre I kötü diferansiye veya heterolog elemanlar içeren tümörler SKST de adjuvan KT Colombo N, et al. Ann Oncol 2012; Colombo N, et al. J Clin Oncol 2007; Homesley HD, et al., Gynecol Oncol 1999; Obata NH, et al., Gynecol Oncol 1995; 58: 124-128.

24 İLERİ EVRELER ve NÜKSLERDE TEDAVİ (SKST) Metastatik ve nüks granüloza hücreli tümörlerde etkili tedavi tümör küçültücü cerrahi İleri evrede önerilen platin bazlı KT, genel yanıt % 63-80 Nükste ve adjuvan olarak KT önerisi; BEP X 3 veya Taxol/carbo Ancak uzun dönem remisyon oranı düşük Colombo N,et al. Ann Oncol 2012; Wolf JK, Brown J. ASCO 2008; Pautier P, et al. Int J Gynecol Cancer 2008

25 SKST’ LERDE TEDAVİ GOG faz II KT almamış nüks/metastatik BEP vs Taxol/carbo Alternatif; PVB; EP; CAP; VAC Persistan Sertoli-Leydig tümörler; KT sınırlı verilere göre cevap alınması Steroid hormon reseptörleri ekspresyonu olan granüloza hücreli tümörler fonksiyonel hormonal tümörlerde GnRHa, TMX, Progestinler, Aİ Colombo N, et al. Ann Oncol 2012; Brown J, et al. J Clin Oncol 2004; Evans AT, et al. Obstet Gynecol 1980; Hardy RD, et al. Gynecol Oncol 2005

26 SKST’ LERDE TEDAVİ Nüks erişkin granüloza hücreli tümörünün vasküler olması ve VEGF aşırı ekspresyonu nedeniyle antiangiogenik ajanlar ile araştırma MD Anderson’da bevasizumab’ın potansiyel aktivitesi sınırlı sayıda hasta Nüks SKST Bevasizumab ile GOG faz II çalışması devam ediyor Colombo N, et al. Ann Oncol 2012; Tao X, et al. Gynecol Oncol 2009

27 SKST’LERDE YÖNETİM Granüloza veya Sertoli-Leydig HT bilateral tutulum çok nadir Evre IA Granüloza veya Sertoli-Leydig HT (retiform/kötü differansiye/sarkomatoid pattern olmadıkça) konservatif yönetim Makroskopik Evre I tümörlerde peritoneal evrelemenin yeri hala tartışmalıdır. Granüloza HT, H/S veya PC önerilir. Granüloza HT lenfadenektomi endikasyonu yoktur. Takip EOK gibi, tertilite tamamlandıktan sonra takipler uyumlu hastalarda rutin cerrahiyi tamamlama endikasyonu yoktur. Morice P. et al., Recommendations of the Fertility Task Force of IGCS and ESGO Int J Gynecol Cancer 2011

28 Non Epitelyal Over Tümörlerinde PROGNOZ EvreMedian ve DFS I-II180 ay ve %85-95 III-IV58 ay ve %48-59 KT’ye çok duyarlı İleri evre hastalıkta bile prognoz iyi Evre en önemli prognostik faktör Colombo N, et al. Ann Oncol 2012; Chan JK, et al. Gynecol Oncol 2005; Zhang M, et al. Gynecol Oncol 2007 Yaş, evre ve tümör çapı ≥ 10 cm en önemli faktörler

29 İZLEMDE NÜKSLER OGHT nüks, tedaviyi takiben ilk yılda % 75 ; Nüks sıklıkla periton içinde, nadiren retroperitoneal LN SKST’de nüks, sinsi ve geç, medianı 4-6 yıl, uzun izlem 37 sene sonrasına kadar, > 20 yıldan sonra ; Nüksler üst abdomen ( % 55-70) ve pelviste sık (% 30-45) Colombo N, et al. Ann Oncol 2012

30 İZLEM Öykü + FM + PM Tümör belirteçleri: ilk 2 yıl her 3 ayda bir, 5 yıla veya progresyona kadar her 6 ayda bir Pelvik USG; Fertilite koruyucu cerrahi yapılanlarda her 6 ayda bir Abdominal pelvik BT klinik indikasyona göre PET/BT kullanımı yerleşmemiş Colombo N, et al. Ann Oncol 2012 ve NNCN 2014

31 İZLEMDE TÜMÖR BELİRTEÇLERİ Tm belirteçleri hCG, AFP, LDH, CA-125, İnhibin – İnhibin bazı granüloza hücre tümörlerinde cerrahi sonrası düşer, nüksle yükselir – CA125, OGHT nüksünde yükselebilir – AFP &  hCG, OGHT başlangıçta yüksek ise izlemde kullanılır, normal düzeylerden yükselmesi nüks göstergesi Colombo N, et al. Ann Oncol 2012 ve NCCN 2014

32

33 <22-33-5>5 OGHT-FM2-4 ayYıllık SKST-FM2-4 ay6 ay OGHT-TMr2-4 ay--- SKST-TMr2-4 ay6 ay OGHT-Rd*Başlangıçta TMr (+) se --- SKST-Rd*Veri yetersiz Nüks şüphesiBT + TMr NCCN 2014 *AkC, BT, MRI İZLEM ÖZET

34 NÜKSLERDE KULLANILAN KT OGHT Cisplatin/Etoposid Docetaxel Docetaxel/Carboplatin Paclitaxel Paclitaxel/ifosfamid Paclitaxel/Carboplatin Paclitaxel/Gemcitabin VIP (Etoposid, İfosfamid, Cisplatin) VeIP (Vinblastin, İfosfamid, Cisplatin) VAC (Vincristine, Dactin, Cyclophos) TIP (Paclitaxel, İfosfamid, Cisplatin) RT Bakım OGHT Cisplatin/Etoposid Docetaxel Docetaxel/Carboplatin Paclitaxel Paclitaxel/ifosfamid Paclitaxel/Carboplatin Paclitaxel/Gemcitabin VIP (Etoposid, İfosfamid, Cisplatin) VeIP (Vinblastin, İfosfamid, Cisplatin) VAC (Vincristine, Dactin, Cyclophos) TIP (Paclitaxel, İfosfamid, Cisplatin) RT Bakım SKST Aİ Bevacizumab Leuprolide Docetaxel Paclitaxel Paclitaxel/ifosfamid Paclitaxel/Carboplatin Tamoxifen VAC (Vincristine, Dactin, Cyclophos) RT Bakım SKST Aİ Bevacizumab Leuprolide Docetaxel Paclitaxel Paclitaxel/ifosfamid Paclitaxel/Carboplatin Tamoxifen VAC (Vincristine, Dactin, Cyclophos) RT Bakım

35 SONUÇ Primer tedavi yaklaşımı cerrahi Tedaviyi yönlendirecek yeterli çalışma yok OGHT’de KT/RT yanıt iyi; ileri evrelerde bile Fertilite koruyucu cerrahi olabilir Evre IA OGHT ve SKST’lerde adjuvan KT gereksiz Dolayısıyla kapsamlı evreleme cerrahisi yapılmalı

36 SONUÇ OGHT’lerde nüksler çoğunlukla ilk 1 yıl içinde SKST’lerde geç dönemlerdedir, izlem uzun süreli İzlemde rutin muayene + tümör belirteçleri Görüntüleme indikasyon varsa iste Adjuvan tedavi ve KT bireyselleştirilir


"Overin Non Epithelial Malign Tümörlerinde Yönetim Dr. Hasan YÜKSEL TJOD, 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları