Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Koruman Gereken ve 1 Kere Sahip Olabileceğin Tek Varlığın”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Koruman Gereken ve 1 Kere Sahip Olabileceğin Tek Varlığın”"— Sunum transkripti:

1

2 “Koruman Gereken ve 1 Kere Sahip Olabileceğin Tek Varlığın”

3 Karar Mercii ‘Toplum’ “GÜVEN” Şirketlerin veya kurumların ilkeleriyle değil, toplumun değer ve duyarlılıklarına uyumlu olmakla bağdaştırılan bir unsurdur.

4 ‘Güvenmek’ belirsiz ve kontrol edilemez bir gerçekle başa çıkmanın çok önemli bir stratejisi haline gelmektedir. “bireylere karmaşık sosyal çevreye uyum sağlamada yardımcı olan ve böylece artan fırsatlardan yarar sağlamasına imkan veren bir BASİTLEŞTİRME stratejisidir”

5 Güven; bir tarafın diğerine itimat düzeyi ve diğer tarafa kendini açma isteği… -Doğruluk; kuruluşun doğru olduğuna duyulan inanç -Güvenilirlik; kuruluşun ne yapacağını söylerse onu yapacağına olan inanç -Yeterlilik; kuruluşun ne yapacağını söylerse onu yapma kabiliyeti olduğuna duyulan inanç

6 Ortak Reçete 21. Yüzyıl beraberinde dünya vatandaşlığı kavramı altında “ortak bir takım değerleri” ön plana çıkarmaya başladı. İtibarın yönetilmesi ile ilgili gündemimiz varsa değişen dünyanın değişen toplumsal duyarlılıklarını iyi anlamamız ve yorumlamamız gerekmektedir

7 İtibarın Hammaddesi “Söylem ve Eylem Uyumu” Değişen toplumsal tercihler, söylem ve eylemlerin üretileceği adres olarak görülmelidir. Toplumun değer yargıları ve etik ilkeleriyle örtüşecek kurallar şirketler ve markalar tarafından da benimsenmeye başlandı.

8 Enformasyon Toplumu ve İtibar
Bilginin erişim gücü ile şeffaflaşan toplumun hesap sorma kabiliyeti karşısında yönetimi ve liderliği elinde tutmak çok da kolay gözükmüyor. Neden? Bilgi çok hızlı bir şekilde yayılıyor ve kanaat oluşturarak ortaya bir eylem çıkarıyor.

9 Günümüzde ‘Aferin’ ve ‘Yazıklar Olsun’ arasında gidip gelen basit bir algılama süreci itibarın hammaddesini oluşturuyor. Bu kadar basit!

10 Derin Sorgulamalar Çünkü değerler ve duyarlılıklar o anda bir kanaat notunun verilmesini emrediyor. İnsanlar market raflarındaki ürünleri üreten markaların, söz konusu duyarlılıklar bakımından nerede olduklarına göre sorguluyor. Bu sorgulamalar şirketler, markalar, liderler için birer “Kanaat Notuna” dönüşüyor

11 Deneyimleme Kanaatler olumlu ya da olumsuz itibarın bir çıktısı ise bunların oluşması uzun zaman dilimine yayılan çeşitli gözlemlere dayanıyor.

12 *Tüketicilerin Yükselen Değerlerinin teşhis edilip ona uygun mesaj ve eylem üretilmesi “Bir şirketin, markanın, liderin zaman içinde sosyal ortakları nezdinde oluşan yansıması” “Belirli bir anda davranışları, iletişimi ve beklentileri bir karışım halinde sunan ürün”

13 Kurumsal İtibar Şirketler üretme, satma ve para kazanmanın dışında da yönetilebilecek alanların olduğu gerçeğinden hareket ediyor, kendileri için gelecek güvencesi yaratmak ve bu güvenceyi sürdürebilir kılmak açısından bunu zorunluluk olarak algılamaktadır.

14 Örgüt Kültürü Örgütün geçmişte bir organizma ya da makine olarak düşünülmesine alternatif olarak yakın geçmişte örgütü tanımlamada yeni metaforlar ve sistemler geliştirilmiştir. İşte kültür metaforunun örgüt üzerine yansıması “örgüt kültürü” kavramını ortaya çıkarmaktadır

15 “baskın ve paylaşılan değerlerden oluşan, çalışanlarca sembolik anlamlar taşıyan, örgüt içinde hikayeler, inançlar, sloganlardan meydana gelmiş bir yapı olarak tanımlanmaktadır”

16 Bireysel katılım ve teşebbüs, risk toleransı, yönetim desteği, kontrol, ödül sistemleri, çatışmalar, iletişimin yönü (ast- üst ilişkisi) kurumsal kültürü oluşturan ögeler olarak sayılabilir.

17 Her kurumsal kültürün derinliklerinde üyelerinin çevresinde neler olup bittiğini anlamasına yardım eden, onların davranışlarını şekillendiren temel değerler ve normlar bütünü vardır. Bunların yanında bu değer ve normlara sıkı sıkıya bağlılık sonucunda ne gibi avantajlar elde edileceğini örnekleyen bir takım kahramanlar vardır.

18 Aynı zamanda bu norm ve değerleri sürekli hatırda tutmaya yönelik olarak geliştirilen semboller (özel bir örgüt lisanı, mimari özellikler, davranışsal bir takım özellikler), ideolojiler (düşünce sistemleri ve mitler) söz konusudur.

19 *örgüte uyum, bağlılık, çalışanların adaptasyonu ve paylaşımını sağlayan, içsel bütünlük, üyelerine ortak davranış ve ifade, kişi ve grupların örgütteki mevkilerini belirterek güç ve mevki dağılımını gerçekleştirir, ödül ve ceza mekanizmalarının doğru işletilmesini sağlar.

20 Örgüt İklimi Bir örgütteki ortak psikolojik güçlerin görünümü, örgüt kültürünün örgüt içinde yarattığı havadır. Örgüt iklimi bir örgütteki güven duygularını, bireylerin birbirlerine karşı açıklık ve içtenlik duygularını, yardımseverlik anlayışını, iş doyumu ve beklenti düzeylerini, örgüte katılma düzeylerini ifade eder.

21 Olumlu bir örgüt iklimi beraberinde tüm iletişim kanallarının açık olmasını, bireyler arası ilişkiler ağının geniş olmasını, baskı unsurundan çok belli kurallarla hareket etmeyi, çalışanın neyi yaptığında neyle karşılaşacağını bilmesini getirir.

22 Örgüt Kimliği Kamular gözünde örgütü başkalarından ayıran veya ayırıcı özelliği olan nitelikleri ifade eder. Örgüt kimliği kurum felsefesi, kurum hedefi ve istenen imaj temeline dayanmaktadır. Örgüt kimliği bir örgütün rakiplerden ve benzerlerinden ayrılabilmesi için felsefe, tasarım, iletişim ve davranışında oluşturduğu bütünlük olarak da tanımlanabilir.

23 Google Ofisleri Çalışan Özgürlüğü- Serbestliği (Etkin)
Verimlilik, Motivasyon ve Moralin Önemi İş Tatmini Kurumsal Kültüre Kolayca Adaptasyon Çalışana Güven Kararlara Kolayca Katılan

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 “ Bir şirketin yarattığı güvenin toplam Pazar değeri içindeki katkı payıdır” “Toplum tarafından beğenilen, takdir edilen bir hizmet vermenin karşılığı olarak görülebilir”

44 “Kurumun içindeki ve dışındaki insanlar tarafından sahip olunan algılamalardır” “Önceden gözlemlenen kimlik işaretlerinin ve geçmiş iş deneyimlerinin yarattığı etkilerin tarihsel birikiminin yansımasıdır”

45 İtibarın Önemi Neden Arttı?
Küreselleşme Bilgiye Ulaşılabilirlik Ürün Metalaşması Medya Reklam doygunluğu Paydaş aktivizmi

46 Liderlik ve İtibar Yönetimi
“İşi doğru yapana yönetici, doğru işi yapana lider denir.”

47 I - Lider Kimdir? Liderlik Nedir?
Lider, diğer insanları belirli bir amaç yönünde davranışa geçmeye sevk eden, onları etkileyen kişidir. (ETKİ – İKNA) Bir grup insanın kendi şahsi ve grup amaçlarını başarmak üzere peşinden gittikleri, emirleri yönünde davranışta bulundukları kişi, liderdir. (ÖNDERLİK - YÖNETME)

48 Liderlik, kişiler arasındaki etkileşimi gerçekleştirmek için sahip olunan gücü kullanma sürecidir ve lider de bu beceriye sahip kişidir. (GÜÇ – BECERİ) Bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme yeteneklerinin ve bilgilerinin toplamıdır. (BİLGİ – YETENEK)

49 İki veya daha fazla kişinin amaçlarını gerçekleştirmek için, birbirleriyle etkileşimde bulunarak, güçlerini, zamanlarını, maddi kaynaklarını ve çabalarını uyumlu bir şekilde bir araya getirerek oluşturdukları grupsal her toplulukta lider, liderlik ve izleyicilik olgusundan söz edilmesinin zorunluluk olması belirtilebilir.

50 Liderlik kavramının daha iyi anlaşılabilmesi açısından iki noktanın önemle belirtilmesi gerekmektedir: Birincisi, insanlar, kişilik yapılarına ve içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak, yönetmeye ve/veya yönetilmeye ihtiyaç duymaktadır. Truman, lideri, başkalarının yapmak istemediği ve sevmediği işleri onlara yaptırma yeteneğine sahip kişi olarak tanımlamaktadır

51 Belirtilmesi gereken noktalardan ikincisi ise,
Ast – üst ilişkisinin olduğu biçimsel örgütlerden, biçimsel olmayan bir yapıya sahip olan aile gruplarına kadar uzayan süreçte, etkileyen – etkilenen veya lider – izleyen ilişkisinin varlığıdır.

52 Lider; belli bir durum, zaman ve koşullar altında bir grup üzerinde; insanların örgütsel hedeflere ulaşmak için gönüllü olarak çabalamasını teşvik eden, ortak hedeflere ulaşmada yardımcı olan, tecrübelerini aktaran, izleyenlerinin, uygulanan liderlik türünden hoşnut olmalarını sağlayan kişi, Liderlik ise, amaçları gerçekleştirmek için grup aktivitelerini etkileme sürecidir

53 Liderlik Ne Değildir? Liderlik, bir ayrıcalık pozisyonu değildir: Örgütsel yönetim pozisyonlarına herhangi bir kişi atanabilir, seçilebilir, terfi edebilir, devralabilir veya ele geçirebilir. Bu pozisyon onun lider olmasını sağlamaz. Liderler ise bu pozisyonlarından dolayı ayrıcalık ve üstünlük talep edemezler. Yine de lider çevresinden farklı olan fakat bu farklılığı çevresinin etkinliği için değerlendirebilen kişidir

54 Liderler ekip oyuncularıdır, liderlik solo gösteri değildir: Çok sayıda insanın aktif katılımı ve desteği olmadan olağanüstü basarılar elde etmek olanaksızdır. Liderlik monolog değil bir diyalogdur

55 Liderlik, vazgeçilmez olmak değildir: Etkin ve başarılı bir liderlik vazgeçilebilir olabilmektir. Gerçek ve başarılı bir liderliğin temel göstergesi, sosyal süreçte islerin onsuz da sürebileceği bir momentum kazandırabilmesidir

56 Liderlik, kişilere hükmetmek değildir: Liderin amacı grubu etkileyerek ve yapıyı harekete geçirerek amaçlara ulaşmayı sağlamaktır. Unutmamalı ki lider gücünü gruptan alır ve izleyenleri ona izin verdiği oranla etkileme gücüne sahiptir. Bu noktada John Maxwell’in ”Kendini lider zannedenin takip edeni yoksa o kişi sadece yürüyüşe çıkmıştır” ifadesi anlam kazanmaktadır.


"“Koruman Gereken ve 1 Kere Sahip Olabileceğin Tek Varlığın”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları