Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Preeklampsi Tanısında Güncel Durum

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Preeklampsi Tanısında Güncel Durum"— Sunum transkripti:

1 Preeklampsi Tanısında Güncel Durum
Doç. Dr. Emel Ebru Özçimen Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü

2 Preeklampsi: > 20. gebelik haftası Yeni başlayan hipertansiyon (>140/90 mmHg) ve Proteinüri (>300 mg/dl/gün) İnsidans: % 2-8 Yüksek riskli grupta: % 10

3

4 Preeklampsi Tanı Kriterleri:
Preeklampsi Tanı Kriterleri: *Hafif Preeklampsi: HT (>140/90 mmHg) Proteinüri (>300 mg/gün)

5 Ağır Preeklampsi: T.A ≥160/110 mmHg Son organ hasarı varlığı: Renal fonk. Bozukluğu Proteinüri ≥ 3 g/gün veya idrarda +3 protein Oligüri, kreatinin yükselmesi ile beraber MSS bulguları Pulmoner ödem K.C disfonk. Epigastrik ağrı Trombositopeni HELLP Fetal gelişim problemleri J Am Soc Hypertens 2008 Obstet Gynecol 2010

6 Proteinüri: 24 saatlik idrar biriktirme: altın standart 12 veya 2 saatlik idrar biriktirme: yeterli ?? Abebe, J Obstet Gynecol 2008 İdrar proteini / Kreatinin oranı: ?? Am J Obstet Gynecol 2004

7 Preeklampside > 300 mg/gün Ağır proteinüri sınır değer
Preeklampside > 300 mg/gün Ağır proteinüri sınır değer?? Proteinüri: Renal Patolojide Steroid kullanımında Tubullerde az bir hasar da artabilir. Yönetim sadece proteinüriye bakılarak yapılmamalıdır. Lindheimer, Obstet Gynecol 2010

8 Erken Preeklampsi: < 34. geb
**Erken Preeklampsi: < 34. geb. Haftası Plasental Kötü maternal ve fetal sonuçlar **Geç Preeklampsi: >34. geb. Haftası Maternal Daha iyi perinatal sonuçlar

9 Preeklampsi Tanısı: Risk Faktörleri Biyokimyasal Testler Ultrasonografi

10 Klasik Tarama : Populasyon Populasyon Tarama testi Tarama Testi Test + Test – Test + Test - Doğrulama testi Tedavi + Yanlış + Sonuç Tedavi Sonuç

11 1-Risk Faktörleri: Maternal Obstetrik Faktörler: nulliparite
PE hikayesi Çoğul gebelik Gestasyonel Ht Molar Gebelik Maternal Komorbid Faktörler: Kronik HT, Renal hast, Pregestasyonel D.M

12 1-Risk Faktörleri (devam)
Maternal Genetik Faktörler: antifosfolipid send Fac 5 Leiden mutas, Pro c resistansı 1.derece akrabalarında PE hikayesi Obesite Diğer Maternal Faktörler: Afrika,Amerika ırkı Paternal Obstetrik Fak. Başka bir kadınla daha önceki preeklamptik gebelik hikayesi Preeklamptik gebelikten doğan erkek BMJ 2005

13 ** Maternal hikaye + Risk Faktörleri = % 60 gebe kadın Risk altında, %30’dan daha azı PE geliştirir. **False +: %10 Thilaganathan Obstet Gynecol 2010 **Erken ve Geç Başlayan PE: Tanı: %37 ve % 29 Poon J Hum Hyper 2010

14 Vücut Kitle İndeksi (VKİ) Sensitivite Spesifite > 30 % 19 % 90 > 35 % 21 % çalışma: kadın BJOG 2007

15 2-Ortalama Arter Kan Basıncı (OAKB):
PE: sistolik kan basıncı artar OAKB artar OAKB = [( 2 x diastolik) + sistolik kan basıncı ]/ 3 OAKB ≥ 90 mmHg X 3.5

16 PE prediksiyonunda: OAKB + Risk faktörleri: %62 Poon Ultrasound Obstet Gynecol 2009

17 3-Ultrasonografi: Uterin Arter Doppler’i
Uteroplasental dolaşım , artmış resistans, Kötü Plasentasyon: spiral arterlerin uygun olmayan remodellingi

18

19

20 Uterin arter Doppler: 1. Trimester. 2. Trimester
Uterin arter Doppler: 1. Trimester ? 2. Trimester?? Diastolik Notch varlığı Vasküler impedans ölçümü: Ortalama PI : objektif kriter haftalardaki değişimleri içeren tablolar Scaz Zocchio, Curr Opin Obstet 2011

21 Gomez et al, Ultrasound Ob Gyn2005: 26

22 haftada Preeklamptik gebelerde uterin arter Doppler’inin sensitivitesi: Clin Obstet Gynecol 2010

23 İlk Trimester Uterin Arter Doppler –Preeklampsi belirleme
PE Prevalansı Doppler Sen. Spes. PPV NPV Martin 2001 63/3045 (% 2.1) Ort PI> 2.35 27 95.4 11 98.4 Martin 2001 (erken PE) 14/3045 (% 0.46) Ort PI >2.35 50 95.1 4.5 99.8 Gomez 2005 22/999 (% 2.2) Ort PI > 95 persentil 24 11.3 97.9 Melchiorre 2008 90/3058 (% 2.9) Ort Ut.-A RI> 90 persentil 48.5 91.8 6.2 99.4 Plasencia 22/3107 ( % 0.71) Ort PI > 95 pers. 40.8 90 8.7 Poon 2009 (erken PE) 37/8366 (% 0.44) Ut-A PI Mom +hikaye 8.11 3.1 99.9 2009 (geç PE) 128/8366 (% 1.5) Ut-A PI mom+ hikaye 45.3 10.1 99 İlk Trimester Uterin Arter Doppler –Preeklampsi belirleme Clin Obstet Gynecol 2010

24 2. Trimester Uterin Arter Doppler PE tesbit oranı: % 70- % 80: Preterm PE % 30-% 40: Herhangi bir haftada PE ( % 5-7 false +) Obstet Gynecol 2007 Düşük riskli popülasyonda: PE prediksiyonu: % 29

25 2. Trimester Uterin arter Doppler +Maternal hikaye +OAKB (23. haftada)
Clin Obstet Gynecol 2010

26 İlk trimester tarama: PE belirleme oranı, 2. trimesterdan daha az
*******İlk trimester tarama: PE belirleme oranı, 2. trimesterdan daha az. Cuckle, Plasenta çalışmanın meta analiz sonucu: Uterin arter Doppleri: % 60 sensitif Acta Obstet Gynecol Scand 2009

27 Maternal uterin arter Doppler’i : 22-25. hafta
PE öngörüsünde tek başına en güvenilir test. % 50: Preeklampsinin herhangi formunun tesbiti % 85: erken Preeklampsi tesbiti. Am J Obstet Gynecol 2005

28 Sonuç: Uterin Arter Doppleri: erken başlayan PE öngörüsünde yararlı olabilir. Düşük riskli popülasyona yapılması önerilmiyor. PE olgularının 1/3’ünü yakalar. Yüksek riskli grupta uterin arter Doppleri, 2. trimester USG’si yapılırken yapılabilir. Anormal sonuçlar varsa, 1 ay sonra kontrol için çağrılabilir. ( RI > 0.58 veya uni-bilateral çentik varlığı) Rizzo, Eur J Obstet Gynecol 2008

29 Plasental Hacim ve 3D Power Doppler:
Plasental kan akımı ve vaskülarizasyonu analiz edilir. VOCAL (Virtual organ computer aid analysis) İnternal plasental damarlar Dallanma Kıvrılma 1.Trimester kullanımı?? Hata T, Plasenta 2011

30

31

32

33 Eur J ObstetGynecol R B2008; 138: 147–51

34 4-Biyokimyasal belirteçler:
Ürik Asit: Renal Bozukluk---İskemik Plasentada Pürin yıkımının artması----Ürik asit artışı 5 çalışma, 514 kadın: % 0- % 55.6 sensitif, % 76.9-%94.9 spesifite Yeterli kanıt yok. Acta Obstet Gynecol Scan 2006

35 ***PLASENTAL KÖKENLİ FAKTÖRLER:
PAPP-A: Büyük Glikozile protein Gelişen trofoblastlardan üretilir. IGF aktivitesini düzenler İmplantasyonda rol oynar PAPP-A düşüklüğü PE gelişme riskini artırır. Tek başına PAPP-A, PE taramasında effektif değil Ultrasound Obstet Gynecol 2009

36 PP13 (PLASENTAL PROTEİN 13): Galektin ailesi Sinsityotrofoblastlardan salgılanır PP13 azalması (ilk trimesterda): PE predikte eder. İlk trimesterda PP13 düşüklüğü erken başlayan ağır PE’yi daha iyi gösterir. Grills, Reprod Biol 2009 Khalil ,Prenat Diag 2009

37 CYSTATİN –C: Sistein proteaz inhibitörü Trofoblast invazyonundaki matriks yıkımını sağlıyor. İlk trimesterda artması PE gelişme riskini artırır. Thilaganathan, Reprod Sci 2009

38 Plasental lezyon ve Fetal hücrelerin yıkımı.
Cell-free fetal DNA: Plasental lezyon ve Fetal hücrelerin yıkımı. Cell-free fetal DNA salınır. 2-5 kat cffDNA düzeyleri ARTAR. Dolaşan fetal mRNA’lar ARTAR. Sensitivite: % 50 Spesifite: % 88 Hahn S, Hum Reprod 2002 Purwosunu, Prenat 2007

39 P-Selektin: Hücre yüzey adezyon molekülü İnflamatuar reaksiyonda rol oynar. Platelet ve endotelyal hücrelerden salgılanır. P-selektin düzeyi: Preeklampside artar. Clin Exp Med 2002

40 Membran bağımlı proteaz
ADAM 12: Membran bağımlı proteaz Geç PE geliştirecek kadınlarda: ADAM 12 düzeyi azalır. PE belirlemesinde çok iyi belirteç değil. Obstet Gynecol 2008

41 İNHİBİN A VE AKTİVİN A: Glikoprotein TGF –β ailesinden Normal gebelikte: 3. trimesterda artar. Ağır PE’de 10 kat artış. Artış nedeni??? İleri çalışmalara ihtiyaç var. Sibai, Am J Obstet Gynecol 2008

42 *** ANJİOGENETİK FAKTÖRLER: VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) PLGF (Plasental Growth Factor) Soluble Endoglin Reseptörler: FMS-like tyrosine kinase (sFlt-1), VEGFR-2 Plasentada bu faktörler var. Trofoblast hücrelerinin yaşamını ve fonksiyonlarını düzenliyorlar.

43 Normal gebelik ilerledikçe----maternal VEGF azalır
Preeklamptik kadında: daha çok azalır. Maternal PlGF : 2.trimesterda Preeklampsi geliştirecek kadında azalır. Trends Cardiovasc Med 2008

44 FMS-like tyrosine kinase: VEGF ve PlGF’e bağlanır ve nötralize eder.
Klinik semptom öncesi artar. Erken başlayan PE: PlGF azalır (PE’ye spesifik değil) Erez J, Mater Fetal Neonatal Med 2008

45 Soluble Endoglin: Endotel ve sinsityotrofoblastlardan salgılanır
Soluble Endoglin: Endotel ve sinsityotrofoblastlardan salgılanır. Normal gebelikte: sEng: ilk ve 2. trimesterda azalır. Preeklampsi geliştirecek grupta: sEng artar. Hypertension 2007

46 2.trimester öngörü oranı: % 89
PlGF ve s Flt-1: 2.trimester öngörü oranı: % 89 PlGF: % PE’yi predikte eder. (ilk trimester) Acta Obstet Gynecol 2008 Akolekar, Prenat Diag 2011

47 ***MATERNAL KÖKENLİ FAKTÖRLER: Pentraxin 3 (PTX-3): İnflamatuar molekül Endotel, makrofaj ve monositlerden eksprese edilir. Erken gebelikteki PTX -3, erken başlayan PE ile ilgili. PTX 3 ARTAR. Akolekar R, Prenat Diag 2009

48 Apolipoprotein E: Preeklampside anormal lipid profili VLDL metabolizmasında Genomics, Proteomics, Metabolomics

49 Selüler ve total Fibronektin:
Preeklampsi gelişen grupta: plasma fibronektin ARTAR. Total fibronektin: Spesifite: % 94 Sensitivite: % 65 Sınır değer: 293 µg/m Best Prac Research Clin Obstet Gynecol 2011

50 İlk trimester Uterin Arter Doppler + PP13: % 90
Ultrasound Obstet Gynecol 2006

51 2. Trimester Uterin arter Doppler + AFP: % 83 + PAPP-A: % 62 Uterin Arter Doppler + Aktivin + Pl + PP13: % 71 geç PE : % 83 Erken + geç PE Prenat Diag 2007

52 PlGF + VEGF resep + Uterin Arter Doppler: % 90
Ultrasound Obstet Gynecol 2008

53 ADAM12, f β-HCG, Inhibin A, Aktivin A, PP13, PlGF ve PAPP-A + Uterin Arter Doppler: Tek belirteç : % Multipl marker: % 38-% 100 Obstet Gynecol 2011

54 Kombine Tarama: Preeklampside tek başına bir marker tanı koymada yeterli değil. Sebep: farklı patofizyolojik yollar.

55

56 79% intermediate başlayan PE 61% geç başlayan PE/%5 (ilk trimester)
Model 1 Doppler ultrasound PI Mean arterial blood pressure PAPP-A PlGF PP13 Inhibin-A Activin-A sEng Pentraxin-3 p-Selectin 91% Erken başlayan PE 79% intermediate başlayan PE 61% geç başlayan PE/%5 (ilk trimester)

57 Model 2 ] PAPP-A Beta-hCG PlGF Desintegrin ADAM12 44%/5% (İlk trimester)

58 Model 3 Doppler Ultrasound L-PI PAPP-A Inhibin-A PlGF 40%/10% 100%/10% erken başlayan PE (ilk trimester)

59 Model 4 ] PP13 PAPP-A Doppler ultrasound 68%/5% (İlk trimester)

60 TESTLERİN MALİYETİ??? Tek test: £ 5 -£ 20 Kombine test maliyeti??

61 Preeklampsi Prediksiyonunda kullanılan biomarkerların özeti
1.trimester 2.trimester Preeklampsi gelişmesi Kombinas PAPP-A azalır Azalır USG PP -13 Artar INHIBIN A Cell –free fetal DNA artar ----- Cell-free DNA --- sFlt-1 ---- sENG, PlGF, VEGF, USG PlGF sENG, sFlt-1 sENG sFlt-1, PlGF, USG p-Selektin Aktivin A, sFlt-1 PTX3 Preeklampsi Prediksiyonunda kullanılan biomarkerların özeti Rev Bras Ginecol Obstet 2011

62 Sonuçlar: Yüksek Riskli hasta: Hikaye Önceki Hastalık (HT….)
Düşük Riskli Hasta: Tek bir test yok.

63 Sonuçlar ** 2.Trimester Doppler: Efektif ama GEÇ. **Biyokimyasal markerlar + İlk Trimester Doppler: Ümit veriyor. **En çok önerilen kombinasyon: İlk trimester Uterin Arter Doppler + OAKB + PAPP-A + PLGF + Maternal Hikaye. Fetal Diag Therapy 2013

64


"Preeklampsi Tanısında Güncel Durum" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları