Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 19 Mart 2014 Çarşamba Ar. Gör. Dr. Nur Ece Öztaş

2 SERVİS VAKA SUNUMU 19.03.2014 Dr. Nur Ece Öztaş

3 4 ay 18 günlük Kız hasta Şikayeti: Ateş

4 Öyküsü: Opere meningomyelosel, hidrosefali nedeniyle VP şantı olan, nörojen mesane nedeniyle takipli hastanın bir gün önce 39,5 derece ateşi olması üzerine acil servise başvurmuş. Hiç şant enfeksiyonu geçirmemiş. Günde 4 kez TAK yapmakta olan hastanın idrarında kötü koku, bulanıklık yokmuş. Bulantı, kusma olmamış. Largopen profilaksisi almaktaymış.

5 Özgeçmiş Prenatal: Annenin 2.gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli doktor kontrolü ve ultrasonografi kontrolü var. Ultrasonografi kontrollerinde gebeliğin 5. ayında hidrosefali, meningomyelosel başlanmış. Natal: C/S ile, 37+4 GH, Apgar 5/7 ile doğmuş. Postnatal: 1. gün VP Şant operasyonu olmuş. Aşılar : Aşıları tam. Geçirdiği hastalıklar: YDYBÜ’de yatış Alerji: Özellik yok. Parazit, PICA : Özellik yok.

6 Soygeçmiş Anne:23 yaş, Ev hanımı, sağ-sağlıklı
Baba:28 yaş, işçi, Hepatit B taşıyıcısı Akrabalık: yok 1. Çocuk:3,5 yaş, Erkek, sağ-sağlıklı 2. Çocuk: Hastamız Ailede sürekli hastalık: yok

7 Fizik muayene Ateş: 38.1 °C Boy: 59 cm (10 p)
Nabız: 150/dk Kilo:7 kg (75 p) SS: 44/dk Baş çevresi: 40,5 cm(25-50 p) TA: 80/50 mm/Hg SPO2 : % 98 BCG skarı: +

8 Fizik Muayene Genel durum:iyi
Cilt: Turgor, tonus doğal. Ödem, siyanoz, sarılık yok.Döküntü yok. Baş-Boyun: Saç ve saçlı deri doğal, kafa yapısı simetrik, boyunda kitle, LAP yok. Ön fontanel 2x1 cm , normal bombelikte. KBB: Burun akıntısı mevcut.Orofarenks hiperemik, tonsiller doğal. Gözler: Bilateral ışık rekleksi doğal, pupiller izokorik. Gzöler hareketli. SS: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor. Toraks deformitesi yok. Ral ve ronküs yok. Ekspryum uzunluğu yok. KVS: S1(+), S2(+) doğal S3 yok. Üfürüm yok. AFN +/+ GİS: Batın rahat, defans-rebound yok, hepatosplenomegali yok, traube açık GÜS: Haricen kız. Anomali yok NMS:Bilinç açık. Çevreyle ilgili. Ense sertliği yok. Patolojik bulgu yok. Ekstremiteler: Kas kitlesi ve tonus doğal.Deformite yok. .

9 Laboratuvar WBC: 29800 /mm³ ANS: 17200/mm³ HGB: 11.1 g/dl
PLT: /mm³ MCV: 69,9 fl CRP:5,27 mg/dl Glukoz: 104 mg/dl Kreatinin: 0,44 mg/dl AST: 21 U/L ALT: 7 U/L Na: 132 mEq/L K:4,64 mEq/L Ca: 9.7 mg/dl Albümin: 3,87 g/dl

10 Tetkik Periferik Yayma: %62 Nötrofil %36 Lenfosit %2 Eozinofil

11 Tam İdrar Tetkiki Ph: 6.0 Dansite:1015 Kan :negatif Lökosit: ++
Glukoz : negatif Protein: negatif Bilüribin: negatif Keton: negatif Ürobilinojen: normal İdrar Sedimenti: Bol lökosit, lökosit kümeleri mevcut.

12 ÖN TANILAR?

13 Klinik İzlem Hastada ön tanı olarak şant enfeksiyonu/ idrar yolu enfeksiyonu düşünüldü. Şant enfeksiyonunu ekarte etmek amacıyla beyin cerrahisine danışılarak LP yapılmış. Çok az miktarda BOS örneği geldiği için sadece kültüre gönderilebilmiş.

14 Hastada şant enfeksiyonu ekarte edilemediği için Ç
Hastada şant enfeksiyonu ekarte edilemediği için Ç.Enfeksiyon Hastalıkları’na danışılarak Vankomisin+ Seftazidim tedavisi başlanmış. Hasta servise yatırılarak izleme alındı.

15 Vankomisin+ Seftazidim tedavisinin 3
Vankomisin+ Seftazidim tedavisinin 3. gününde BOS kültüründe üreme sinyali olmadığı öğrenildi. İdrar kültüründe cfu/ml ESBL+ E.Coli üremesi oldu. Hasta idrar yolu enfeksiyonu tanısıyla Vankomisin+ Seftazidim tedavisi kesildi. İdrar kültürü alınarak duyarlı olduğu Meropenem+ Gentamisin tedavisi başlandı.

16 İdrar Yolu Enfeksiyonu
Çocukluk çağında en sık görülen enfeksiyonlardan biridir Erkeklerin %1’inde , kızların %3-5 ‘inde görülür. Kızlarda ilk İYE genelde ilk 5 yaşta ortaya çıkar,süt çocukluğu döneminde ve tuvalet eğitimine denk gelen dönemde pik yapar. İlk İYE’den sonra kızların %0-80’inde 1 ay içinde ikinci İYE ortaya çıkar. Erkeklerde İYE ilk 1 yaşta görülür. <1 yaş: E/K: 2,8-5,4/1 >1 yaş: E/K: 1/10

17 Erken tanı, yeterli tedavi, düzenli izlem önemli
2 yaşına kadar açıklanamayan ateşi olan tüm çocuklarda İYE düşünülmelidir. Skar riski!

18 Etkenler İYE etkeni %60-80 E.coli Proteus, Klebsiella
Anotomik bozukluklar,tekrarlayan ilaç kullanımı, cerrahi gişimler S Auerus, Pseudomonas, Enterokok, S.epidermitis, Grup b streptokok, H. influenza

19 Risk Faktörleri Kız çocuk Sünnetsiz erkek Anatomik bozukluklar
Nörojen mesane VUR Tuvalet eğitimi İşeme disfonksiyonu Obstruktif Üropati Makattan öne doğru temizlik Sıkı iç çamaşır Konstipasyon

20 Klinik Sınıflama Ateşe ve skara yol açmaz. Piyelonefrit
Karın ya da yan ağrısı, ateş, halsizlik, bulantı, kusma, ishal, sarılık, huzursuzluk, tartı kaybı Skarla sonuçlanabilir! Risk 3 yaşından önce en fazladır! Sistit Dizüri, sıkışma, sık idrara gitme suprapubik ağrı, inkontinans, kötü kokulu idrar Ateşe ve skara yol açmaz. Asemptomatik Bakteriüri Çoğunlukla kızlarda, enfeksiyon bulgusu olmasızın idrar kültürü pozitif olması

21 Klinik Bulgular • Yenidoğan -Ateş -Solukluk -Emmeme -Kusma
-Huzursuzluk 2 ay-2 yaş -Kötü kokulu idrar -Karın ağrısı 2-6 yaş -Kusma -Karın ağrısı -Ateş -Kötü kokulu idrar yapma -İdrar kaçırma -Dizüri, sık idrar yapma, idrara sıkışma 6 yaş- Adolesan - Ateş - Kusma, karın ağrısı - Yan ağrısı - Kötü kokulu idrar - Dizüri, idrara sıkışma, sık idrar yapma - Enürezis - Konstipasyon

22 TANI Tanı idrar kültürü ile konur! İdrar toplama yöntemleri:
• Suprapubik aspirasyon • Kateterizasyon • Orta akım Bağlama Bağlama yöntemi ile alınan kültürle İYE tanısı konmaz!

23 Koloni Sayısı Enfeksiyon Olasılığı Suprapubik Aspirasyon Her %100 Katater > %95 Muhtemel Orta akım 3 örnekte > 2 örnekte > 1 örnekte > %90 %80 İdrar örneğinin beklemeden ekimi önemlidir,çünkü oda sıcaklığında 60 dakikadan fazla durursa ,idrar enfekte olmadığı halde minör kontaminantların çoğalması hatalı olarak İYE’yi düşündürebilir.Kültür ekilene dek idrar bzdolabında bekletilmelidir.

24 Tam İdrar Tetkiki Piyüri (Olmayabilir!)
Mikroskopik hematüri (Sistitte sık) Nitrit: Diyetteki nitratın gram negatif bakteriler tarafından parçalanması ile oluşur. Pozitifliği İYE için büyük oranda tanısaldır. Ancak duyarlılığı düşük olup tanıyı ekarte ettirmez. Lökosit Esteraz: İYE için oldukça duyarlıdır.

25 Piyüri Nedenleri En sık: İYE Gastroenterit Dehidratasyon Ateş Taş

26 İdrar Mikroskopisi Taze, asidik idrar örneği olmalı
Kültür sonucu çıkana dek ön tanı koymamızı sağlar! Bakteri ve lökositi göstermede %99 duyarlı

27 Laboratuvar Lökositoz Nötrofili
Eritrosit Sedimentasyon Hızı ve CRP yüksekliği Pyelonefritte sepsis sık görüldüğünden özellikle süt çocuklarında kan kültürü alınmalıdır.

28 Görüntüleme Amaç: Enfeksiyona eğilim oluşturan anatomik faktörlerin belirlenmesi USG : Hidronefroz, abse, skar, böbrek boyutları, anomaliler, pyobefroz VCUG : VUR DMSA: Akut pyelonefrit, skar BT

29 Ampirik Tedavi <2 ay Parenteral:
-Sefotaksim (150 mg/kg/g) + Ampisilin (100 mg/kg/g) ,iv/im -Seftriakson (75 mg/kg/g) ,iv/im -Ampisilin (100 mg/kg/g) +Gentamisin (3.5-5 mg/kg/doz <7 gün, mg/kg/doz >7 gün) ,iv/im

30 2 ay-18 yaş Ağızdan: -Nitrofurantoin (5-7 mg/kg), Gün -TMP-SMX (5-10 mg/kg/g), gün -Amoksisilin Klavulanat (20-40 mg/kg), 3-10 gün -Sefaleksin (25-50 mg/kg/g), 10 gün Parenteral: -Seftriakson (50-75 mg/kg/g) -Ampisilin (100 mg/kg/g) -Sefotaksim (150 m/kg/g) +Ampisilin (100 mg/kg/g) -Ampisilin (100 mg/kg/g)+ Gentamisin (5-7.5 mg/kg/doz)

31 Etkene göre tedavi Kültür sonuçlandıktan sonra antibiyograma göre tedavi düzenlenir.

32 Komplikasyonlar Tekrarlayan İdrar yolu Enfeksiyonu VUR Skar
Son dönem böbrek hastalığı Hipertansiyon

33 TEŞEKKÜRLER..


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları