Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 6 Şubat 2013 Dr. Nihal Şahin Dr. Fatma Demirbaş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 6 Şubat 2013 Dr. Nihal Şahin Dr. Fatma Demirbaş."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 6 Şubat 2013 Dr. Nihal Şahin Dr. Fatma Demirbaş

2 8,5 Yaşında kız hasta, Şikayet: Karın ağrısı Hikaye: 28/01/2013 tarihinde hastanın karın sol tarafında, kasıklarda, belinde şiddetli ağrısı başlamış. Bunun üzerine hasta aile hekimine başvurmuş. TİT yapılan hastaya zimax başlanmış. Ancak hastanın ağrıları artınca Sakarya KDÇHine başvurmuş ve buradan ileri tetkik ve teddavi amacı ile tarafımıza sevk edilmiş.

3 Özgeçmiş: Özellik yok Soygeçmiş: Özellik yok

4 Fizik Muayene: Ateş: 37.6 ⁰C KTA: 122/dk SS: 26/dk TA: 120/80 mmHg Boy: 130cm (50-75p) Kilo: (25-50p) BCG skarı:+ AFN: +/+

5 GD iyi Cilt rengi doğal, turgor tonus doğal KBB: Orofarenks taonsiller doğal Göz: IR +/+, pupiller izokorik, her yöne hareketli SS: HİHTSEK,ral,ronküs yok KVS: S1,S2 doğal,üfürüm yok Batın yaygın hassasiyet ve istemli defans mevcut,HSM yok,Traube açık Diğer sistem muayenelerinde özellik yok

6 Laboratuvar: BK: 24100 ANS: 21300 Hb: 12.4 MCV: 84.8 Hct: 37.3 PLT: 232000 ESR: 75 CRP: 29.62 TİT: Normal İS: Temiz BUN: 16 Kre: 0.61 Na: 131 K 3.4 AST: 18 ALT: 9 Ü.asit: 2.1 Mg: 2.05 P: 3.5

7 ÖN TANILARINIZ NELERDİR?

8 Hastanın İS temiz saptandı. Ancak anribiyotik kullanmakta olduğundan İYE ekarte edilemedi. İK gönderildi.

9 Renal USG: Sol böbrekte pelvikalisyel sistede grade 3 hidronefroz,renal parankim seçilemedi. Sağ böbrekte patoloji saptanmadı. Mesane duvar kalınlığı artmış.

10 Hastanın İK alınıp seftriakson başlandı. Hidronefrozu olan hasta Üroloji bölümüne danışıdı. Perkutan Nefrostomi açılması önerildi. Hastaya Perkütan nefrostomi açıldı. Nefrostomiden püy geldiği görüldü. Mikroskobik incelemede silme lökosit görüldü. Gram boyamada PNL hakimiyetinde lökosit görüldü, bakteri görülmedi. Hastanın antibiyoterapisi, klinik düzelme olmaması nedeniyle piperasilin tazobaktam olarak değiştirildi. Kültüründe üreme olmadı.

11 İYE: Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu, sık karşılaşılan enfeksiyonlardandır. İYE deyimi üriner sistemin çeşitli yerlerini ilgilendiren, bakteriüri ile karakterize klinik ve patolojik durumları yansıtır. Bu enfeksiyonlar semptomatik olabildiği gibi asemptomatik olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunun ve komplikasyonlarının tedavisinde başarılı olabilmek için erken dönemde tanının konması ve patogeneze yönelik tedavinin başlatılması önemlidir.

12 Etken: Akut İYE’da E. Coli ilk sırayı almaktadır. İlk İYE’larının %90’ından, tekrarlayan enfeksiyonların %75-90’ından E. Coli’nin sorumlu olduğu bildirilmektedir. E. Coli’yi Proteus, Klebsiella izlemektedir

13 Klinik: İYE’nu çocuklarda asemptomatik bakteriüriden semptomatik komplike piyelonefrite kadar oldukça geniş bir spektrum gösterir. Sistit: Tuvalet eğitimini tamamlamış çocuklarda en sık saptanan semptom dizüridir. Suprapubik hassasiyet, sık idrara çıkma ve sekonder enüresis gibi diğer yakınmalar da olabilir. Eğer enfeksiyon alt üriner traktusta sınırlı kalırsa hastalarda ateş ve diğer sistemik semptomlar görülmeyebilir. A.Piyelonefrit: Çocuklardaki İYE’nun en ağır şeklidir ve irreversibl renal parankimal zedelenme için büyük bir potansiyel oluşturur. Lökositoz, artmış CRP ve Sedimentasyon görülür.

14 Yenidoğan ve infant: Hipotermi, hipertermi, kilo alamama, kusma, ishal, irritabilite, letarji, sarılık, kötü kokulu idrar, sepsis Okul öncesi: Karın ağrısı, kusma, ishal, konstipasyon, anormal işeme paterni, kötü kokulu idrar, ateş, büyüme geriliği Okul dönemi: Disüri, pollakiüri, karın ağrısı, konstipasyon, ateş Adolesan: Disüri, ateş, pollaküri, suprapubik hassasiyet

15 Asemptomatik bakteriüri :(ABÜ) semptomsuz kişilerde tekrarlanan idrar kültürlerinde aynı mikroorganizmanın ml’de >100000 koloni yapan bakteri ünitesi (CFU/ml) üretilmesi anlamına gelir. Semptomatik İYE öyküsü ve/veya pyüri ile birlikte değilse antibiyotik tedavisi verilmeden izlenmelidir.

16 Tanı: İYE’nun tanısı uygun koşullarda idrar örneklerinden alınan kültürde anlamlı sayıda bakteriürinin gösterilmesi esasına dayanır. (>100000 CFU/ml) İdrar toplama yöntemleri Suprapubik aspirasyonda tek koloni Orta akım 100.000 cfu/ml Torba üreme yoksa anlamlı Kateterizasyon 10.000-50.000 cfu/ml

17 İdrar Mikroskopisi: Pyüri; Santrifüj edilmiş idrar örneğinin mikroskop ile 40X büyütmede, her alanda >5 lökosit görülmesi Santrifüj edilmemiş idrarda erkeklerde >10 lökosit/mm3, kızlarda >50 lökosit/mm3 saptanması Bakteriüri: Santrifüj edilmemiş idrarda, büyük büyütmede birkaç bakteri görülmesi Santrifüj edilmiş idrarda 40X büyütmede, her alanda bir bakteri görülmesi anlamlı bakteriüriye işaret edebilir.

18 Enzimatik Testler Nitrit testi Lökosit esteraz

19 Tedavi: İYE tedavisinde amaç; Semptomatik rahatlamayı sağlamak, Enfeksiyonu tedavi etmek, Renal skar oluşumunu önlemek, Altta yatan anatomik bozuklukları saptamak ve tedavisini yapmak, Tekrarları önlemek

20 Görüntüleme: USG: <2 yaş ilk ateşli İYE Herhangi bir yaşta tekrarlayan İYE Ailede reanal ya da üriner hastalık öyküsü Antimikrobiyal tedaviye yanıtsızlık VCUG: Mesane fonksiyonu, anatomisi ve VUR varlığını incelemede önemli bir yöntemdir. DMSA: Renal Korteksi görüntülemede MAG3: Hidronefroz saptanan ancak VUR'u olmayan hastalarda renal fonksiyonların kantitatif değerlendirilmesinde önem taşıyan dinamik sintigrafik yöntemlerdir.

21 Teşekkürler...


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 6 Şubat 2013 Dr. Nihal Şahin Dr. Fatma Demirbaş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları