Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A KRAN İ L İ ŞK İ LER İ NDE İ LET İ Ş İ M VE EMPAT İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A KRAN İ L İ ŞK İ LER İ NDE İ LET İ Ş İ M VE EMPAT İ."— Sunum transkripti:

1 A KRAN İ L İ ŞK İ LER İ NDE İ LET İ Ş İ M VE EMPAT İ

2 İ letişim kaç kişiyle olur? Kendi kendime konuşmam bir iletişim olur mu ? İ letişim bize ne fayda sa ğ lar? Bilgi paylaşımı Ö ğ renme-Ö ğ retme Duygu paylaşımı,rahatlama

3 İLETİŞİM SÜREÇLERİ 1)KOD: Bir işaret sistemidir. ( Dil, trafik işaretleri,matematik sembolleri, el-kol hareketleri… ) 2)KODLAMA: Mesajın içeri ğ ini kod simgelerine dönüştürme. 3)KOD AÇMA- YORUMLAMA: Karşımızdakinin bize söyledi ğ ini anlama ve karşımızdakiyle olan ilişkilerimizi de işin içine katarak söylenenleri yorumlama. 4)GER İ B İ LD İ R İ M-DÖNÜT:

4 4) GÜRÜLTÜ: Mesajın alıcı tarafından tam ve do ğ ru anlaşılmasını etkileyen her şey. Mesafeden Kaynaklanan Gürültü: Sesten Kaynaklanan Gürültü: Nörofizyolojik Gürültü:

5 İ LET İ Ş İ M ÇEŞ İ TLER İ SÖZLÜ İ LET İ Ş İ M: Sese konuşmaya ve dinlemeye dayalı bir iletişim türüdür. SÖZSÜZ İ LET İ Ş İ M: Mesajlar yazı ve dil dışındaki işaret sistemleri aracılı ğ ıyla kodlanmıştır.

6 İ LET İ Ş İ M ÇEŞ İ TLER İ K İ Ş İ İ Ç İ İ LET İ Ş İ M: İ nsanın iç dünyasında kendisi ile kurdu ğ u iletişim. ‘’ Bir ben vardır bende benden içeri’’

7 K İ Ş İ LER ARASI İ LET İ Ş İ M Birden fazla insan arasında bilgi, duygu, düşünce, yaşantı paylaşımıdır. - Yatay İ letişim: Benzer pozisyon ve düzeylerdeki insanlar arasındaki iletişime denir. (örne ğ in ö ğ renci-ö ğ renci, ö ğ retmen- ö ğ retmen) - Dikey iletişim: Resmi gruplarda ast üst iletişidir. Aşa ğ ıdan yukarı ya da yukardan aşa ğ ı olmak üzere çeşitli şekillerde olabilir. (örne ğ in müdür-ö ğ retmen, ö ğ renci- ö ğ retmen)

8 İ LET İ Ş İ M ÇEŞ İ TLER İ -YÜZ YÜZE İ LET İ Ş İ M: İ letişimde bulunan bireylerin fiziksel olarak aynı mekanı paylaştıkları, iletişim kurmak için araya başka herhangi bir araç koymadıkları iletişimdir. -UZAKTAN İ LET İ Ş İ M: Aynı fiziksel mekanı paylaşmayan bireylerin çeşitli araç-gereç ve materyallerle kurdukları iletişimdir. ( facebook, mesaj, e-posta.. )

9 İ Y İ VE ETK İ L İ B İ R İ LET İ Ş İ M KURAB İ LMEK İ Ç İ N ; Bireyin kendine ve iletişimde bulundu ğ u kişilere içten saygı duyması Etkin dinlemeyi sa ğ laması Somut konuşması Uygun bir biçimde kendini açması Ben dilini kullanması Tam ve tek mesaj yollaması Maske takmaması Sözel ve sözel olmayan mesajları uyumlu olarak kullanması Empatik anlayışla yaklaşması

10 S AYGI DUYMAK Mutlu ve sa ğ lıklı ilişkileri kurabilmek için karşılıklı saygı önkoşuldur. Saygı insanlara sadece insan oldukları için de ğ er vermektir. Önemsemektir İ lgi göstermektir Bireyi yargılamamak, eleştirmemek, alay etmemektir Din, dil, ırk, statü vb. özellikleri ne olursa olsun hoşgörüyle yaklaşabilmektir.

11 E TK İ N D İ NLEME Dinleme sürecinde dört temel öge vardır. Bu ögeler; işitme, dikkat, anlama ve hatırlamadır. Dinlemenin etkin olabilmesi için bu dört ögenin de kullanılması gereklidir. Etkin dinlemenin içinde sözel ve sözel olmayan davranışlar da kullanılmalıdır. Konuşmacı ile göz iletişimi kurulmalı, uygun bir yüz ifadesi olmalı, ‘’hı hı’’- ‘’anlıyorum’’ gibi pekiştirici kelimelerin kullanılması konuşmacıya dinlendi ğ i mesajını verir. Konuşan kişi kendisini rahat ve güvende hisseder.

12 A RADAK İ FARKI KAÇ K İ Ş İ GÖRDÜ ??? Etkin iletişimEtkin olmayan iletişim

13 S OMUT KONUŞMA Duygu düşünce ve istekler somut olarak anlatılmalıdır. Ontolojik estetik anlayışında estetik,suje ile objenin birli ğ indedir sanat eserinin gerçek yanı muhatabından ba ğ ımsızdır… Eee şeyyy ke küm…

14 U YGUN B İ R BIÇ İ MDE KEND İ N İ AÇMA Bireyin duygu düşünce ve e ğ ilimlerini istekli olarak başka birisiyle paylaşmasıdır. Bu paylaşımda do ğ rular vardır bireyin iyi yanlarını söylemesi ya da sosyal maskelerini takması söz konusu de ğ ildir. BEN D İ L İ YLE KONUŞMAK Bireyin karşısındaki kişiyi suçlamadan, küçültmeden bir konuya ilişkin duygu ve düşüncelerini iletmesidir. Ben dilini kullanan kişi olumsuz duygularını mesajı alana onu küçültmeden iletir. Sen dili itham edici ve suçlayıcıdır.

15

16 B U DURUMDA NE H İ SSEDERD İ N İ Z ??? AKILSIZ APTAL NE YAPTIN BÖYLE? Ş İ MD İ DAYA Ğ I Y İ YECEKS İ N !!!

17 KEŞKE ÖĞRETMENLERİMİZ HEP BÖYLE OLSA Derse vaktinde gelmemen beni hayal kırıklı ğ ına u ğ ratıyor. Bundan sonra derse geç kalmamaya özen göstermeni istiyorum. S İ Z Y İ NE DE DERSE GEÇ KALMAZSANIZ ÇOK MUTLU OLURUZ

18 T AM VE TEK MESAJ YOLLAMA BECERISINE SAHIP OLMAK Mesajın açık ve net bir şekilde anlaşılmasını sa ğ lar. Tam ve tek cümleleri kullanmak anlamı çarpıtma potansiyelini en aza indirger. MASKE TAKMAMASI Bireyin oldu ğ u gibi görünmesi ve içi dışı bir olmasıdır.

19 S ÖZEL VE SÖZEL OLMAYAN MESAJLARı UYUMLU OLARAK KULLANMASı Sözel davranışlar kesintilere u ğ rasa da sözel olmayan davranışlar kesintisiz devam eder, insanlar kendilerini sözel olmayan davranışlarla ortaya koyarlar. Gülümseyerek,sarılarak ya da alkışlayarak çok şey söylenebilir. Jest ve mimiklerden yararlanarak yapılan bir konuşma dinleyende daha iyi bir etki yaratır. Donuk bir surat ifadesiyle yapılan bir konuşma da dinleyeni sıkar.

20 EMPAT İ “Empati” bir bireyin kendini başka bir insan yerine koyarak o insanın duygu ve düşüncelerini anlama çabasına manasına gelir. Empati kurmak insan ilişkilerinin en önemli özelliklerinden biri oldu ğ u kadar insanların toplum içinde birbirleri ile uyum içinde yaşayabilmelerini kolaylaştıran bir etken olarak da gösterilebilir.

21 E MPAT İ K URAB İ LME K İ Ç İ N G EREKL İ O LAN ÖGELER 1. Empati kuracak kişi kendisini karşısındakinin yerine koymalı, olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır.

22 2. Empati kurmuş sayılmamız için, karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamamız gereklidir.

23 3. Empati tanımındaki son öğe ise,empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın, karşıdaki kişiye iletilmesi davranışıdır. 3. Empati tanımındaki son öğe ise,empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın, karşıdaki kişiye iletilmesi davranışıdır.

24 E MPAT İ N İ N S EMPAT İ DEN F ARKLıLıĞı Bir insana sempati duymak demek, o insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak demektir. Empatide anlamak, sempati de ise anlamış olalım ya da olmayalım, karşımızdakine hak vermek sözkonusudur. Bir insana sempati duymak demek, o insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak demektir. Empatide anlamak, sempati de ise anlamış olalım ya da olmayalım, karşımızdakine hak vermek sözkonusudur.

25 EMPATİ- SEMPATİ Empati diğer kişiyi sıkıntıdan kurtarmak olarak düşünülür oysa sempati diğer kişinin sorunu ya da üzüntüsünü içerir. Sempatide diğer kişinin sıkıntısını paylaşmak gerekli değildir.

26 sempati benmerkezcidir. Kişi karşıdakiyle aynı şeyleri yaşamıştır ve aynı duyguları hissetmiştir ve bu yüzden olaya karşı ilgili dinleme gerçekleştirir. Empatide ise kişi karşıdakiyle aynı şeyi yaşamadığı halde onun hissiyatını anlayabilir.

27 Sempati diğerinin olumsuz durumunu anlama ile ilişkiliyken empati kişinin kendi deneyiminden gelmektedir.

28 İ letişimin kalite çizgisinin ölçütleri Dinleme kabiliyetleri ve empatidir “Karşımızdakinin ayakkabılarını giymek”

29 A NLATAN KIŞI KAÇ ÇEŞIT DINLEME DAVRANıŞıYLA KARŞıLAŞABILIR ? Dinleyen kişi; Dinliyormuş gibi davranıp aslında dinlemeyebilir, Yüzeysel bir anlama ile, devamlı söz keserek dinleyebilir,

30 Kendi kimliğini “bir süre için” bir kenara bırakıp kendisine anlatılanlara motive olup, karşısındakinin duygularını ve düşüncelerini derin bir anlayış çalışmasıyla sanki O’ymuşçasına hissederek tecrübe edebilir.

31 E MPATI KURMA YETENEĞINE SAHIP OLAN INSANLAR ; 1. Toplumda en fazla sevilen insanlar olurlar. 2. Samimi yaklaşımları dinlenen kişiye güven aşılar 3. İletişimde yakaladıkları kalite ile hayat standartlarını devamlı yükseltirler

32 Empatinin kendini açma, toplumsallaşma, sosyal duyarlılık ve topluma uyum ile pozitif ilişkisi vardır. Kaygı depresyon, çocukları ihmal etme ve saldırganlık ile empati kurma arasında negatif bir ilişki vardır

33 Empati; bizleri gerçek, doğru ve güzel iletişim ile insanlarla olan ilişkilerimizde en iyiye, en güzele doğru yönlendirir. Bu yönlendirme ise; arkadaşlar ararsında, ebeveyn-çocuk, öğretmen-öğrenci, işveren-işçi, kişi-toplum ilişkilerinde daimi bir anlaşmayı getirir.

34


"A KRAN İ L İ ŞK İ LER İ NDE İ LET İ Ş İ M VE EMPAT İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları