Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOKRAT SEM İ NER İ. Yunan felsefecisi, filozofu ve düşünürü Sokrates, M.Ö. 470 yılında Atina’da do ğ muş ve M.Ö. 399 yılında Atina’da ölmüştür. SOKRATES.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOKRAT SEM İ NER İ. Yunan felsefecisi, filozofu ve düşünürü Sokrates, M.Ö. 470 yılında Atina’da do ğ muş ve M.Ö. 399 yılında Atina’da ölmüştür. SOKRATES."— Sunum transkripti:

1 SOKRAT SEM İ NER İ

2 Yunan felsefecisi, filozofu ve düşünürü Sokrates, M.Ö. 470 yılında Atina’da do ğ muş ve M.Ö. 399 yılında Atina’da ölmüştür. SOKRATES K İ MD İ R?

3 SOKRAT SEM İ NER İ NED İ R?  Önceden özenle düzenlenmiş sorularla karşısındakinin zihninde saklı olan do ğ ruları açı ğ a çıkarma, böylelikle ona gerçe ğ i buldurma temeline dayanan yöntemdir.

4 AMAÇ Bu yöntem bir tümevarım yöntemidir. Bu yöntemde daima kolaydan zora, özelden genele, tekilden tümele, olaylardan sonuca giderek gerçe ğ e ulaşılır. Sokratik yöntemde amaç; kendisi, hiç bir şey bilmiyormuş gibi görünerek, karşısındakini konuşturarak ustalıkla gerçe ğ i buldurmaktır.

5 Sokrates Yöntemi 1)Karşısındaki kişiye sorular sorarak onun neyi bilip neyi bilmedi ğ ini araştırır. 2) İ roni yani alay eder. 3) Fikir do ğ rulatmaya başlar.

6 1)Karşısındaki kişiye sorular sorarak onun neyi bilip neyi araştırır. 1)Karşısındaki kişiye sorular sorarak onun neyi bilip neyi bilmedi ğ ini araştırır.  Genellikle konuşmanın başında soru sorardı.  Böylece hiçbir şey bilmiyormuş gibi yapardı.

7 2) İ roni yani alay eder. Konuşma sırasında genellikle karşısındaki kişinin kendi düşünce biçimindeki zayıflıkları görmesini sa ğ lardı. Sonunda konuştu ğ u kişinin bir köşeye sıkıştı ğ ı ve neyin do ğ ru neyin yanlış oldu ğ unu kendine itiraf etmek zorunda kaldı ğ ı olurdu. Sokrates hiçbir şey bilmiyormuş gibi yaparak, insanları mantı ğ ını kullanmaya zorlardı. Cahili “oynardı”- ya da oldu ğ undan daha aptalmış gibi görünürdü. Buna Sokrates İ ronisi denir.

8 3) Fikir do ğ rulatmaya başlar. Karşısındakinin savunmasını yıktıktan sonra kendi fikirlerini karşı tarafa aktarmaya başlar

9 UYGULANIŞI  Ö ğ retmenin soraca ğ ı soruyu kafasında şekillendirmesi,  Sorunun sorulması,  Yanıt gelene kadar 3-5 saniye beklenmesi,  Ö ğ rencilerden birine söz verilmesi,  Yanıtların de ğ erlendirilmesi

10 FAYDALARI  Ö ğ rencinin derse katılımını artırır.  Ö ğ rencinin kendini ifade gücünü artırır.  Ö ğ renciyi sosyalleştirir.  Ö ğ renci sınıfta aynı soruya verilen farklı cevaplar sayesinde empatik düşünme becerisi kazanır.  Ö ğ rencinin kendi kendini de ğ erlendirmesini sa ğ lar.

11 FAYDALARI  Ö ğ renci her an kendisine de soru sorulabilece ğ ini bilerek anlatılanlara dikkat eder.  Sorulan sorular ö ğ renciyi düşünmeye sevk eder.  Ö ğ retmenin ö ğ rencileri de ğ erlendirmesini kolaylaştırır.

12 SINIRLILIKLARI  Çok fazla soru sormak ö ğ rencilerde bıkkınlık uyandırabilir.  Kendisine sorulan sorulara sürekli olarak yanlış cevaplar veren ö ğ renci zamanla kendine olan güven duygusunu kaybeder.  Ya da yeterli soru sorulmayan ö ğ renciler derste pasif kalır.

13 SINIRLILIKLARI  E ğ er ö ğ retmen sordu ğ u sorulara sürekli olarak yanlış cevaplar alıyorsa bu durum ö ğ retmende güven kaybına neden olur.  Anlaşılması güç sorular ö ğ rencilerin düşünme becerilerini zayıflatır.  Sorulan sorular birbiriyle alakasız konuları içeriyorsa derse olan ilgi azalır ve bu da dersin kaynamasına neden olur.

14 ETK İ L İ KULLANIMI  Sorular açık ve net olmalıdır.  Ö ğ retmen gerekti ğ inde sorularla ö ğ rencilerin dikkatini derse çekebilmelidir.  Ö ğ retmen ö ğ rencileri rencide edici sözler kullanmamalı aksine motive edici sözcüklerle ö ğ rencileri yüreklendirmelidir.

15 ETK İ L İ KULLANIMI  Sorular ö ğ rencilerin zihinsel ve ruhsal gelişimlerine uygun olmalıdır.  Ö ğ retmen sordu ğ u sorulara hemen cevap beklememeli ö ğ rencilere düşünmeleri için zaman vermelidir.

16 KAYNAKÇA  http://sokratsemineri.blogcu.com/sokrat- semineri_16127401.html  www.felsefeseminerleri.com/bilgelikhikaye leri.html www.felsefeseminerleri.com/bilgelikhikaye leri.html  ercansurun.googlepages.com/sosyolojidey ontemvearastirmateknikle.ppt  http://www.mehmetzekiaydin.com/  www..bilgilik.com/felsefe/filozoflar/sokrat- sokrates.html


"SOKRAT SEM İ NER İ. Yunan felsefecisi, filozofu ve düşünürü Sokrates, M.Ö. 470 yılında Atina’da do ğ muş ve M.Ö. 399 yılında Atina’da ölmüştür. SOKRATES." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları