Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERFORMANS KAVRAMI PERFORMANSIN BOYUTLARI PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME 2014-2015 GÜZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERFORMANS KAVRAMI PERFORMANSIN BOYUTLARI PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME 2014-2015 GÜZ."— Sunum transkripti:

1 PERFORMANS KAVRAMI PERFORMANSIN BOYUTLARI PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME 2014-2015 GÜZ

2 PERFORMANS KAVRAMI o Günümüzde tüm kuruluşlar, diğer alanlarda olduğu gibi hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci içine girmişlerdir o Bu süreçte başarılı olabilmeleri, sahip oldukları kaynakların kalitesine bağlıdır o İnsan kaynaklarını etkili şekilde yöneten ve kullanan kuruluşların, bunu başaramayanlara göre gelecekte daha başarılı olacakları kaçınılmazdır 2

3 PERFORMANS KAVRAMI o Kuruluşların performans konusuna bakış açıları günümüze gelene kadar sürekli gelişen ve değişen bir seyir izlemiştir o Bu süreçler içinde önemini yitiren, yeni ortaya çıkan veya daha fazla önem kazanan performans yönetimi anlayışları gündeme gelmiştir 3

4 PERFORMANS KAVRAMI En düşük maliyette, en çok üretim ve yüksek kârı hedefleyen geleneksel yönetim anlayışından müşteri doyumu, kalite, yenilik geleceğin örgütünü hedefleyen Günümüzün rekabetçi anlayışının gereği olarak, müşteri doyumu, kalite, yenilik gibi, çok farklı ölçütlere ağırlık vererek, geleceğin örgütünü hedefleyen yönetim anlayışına geçiş 4

5 PERFORMANS KAVRAMI Performans Performans, genel olarak amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır Diğer bir şekliyle belirlenmiş olan bir hedefe ulaşım seviyesinin ölçümüdür 5

6 PERFORMANS KAVRAMI o Performans seviyesinin belirlenebilmesi için, gerçekleştirilen etkinliğin sonucunun bir şekilde değerlendirilmesi gereklidir o Değerlendirmeye esas alınan ölçünün anlaşılabilir, anlatılabilir, somut ve objektif olması gerekir o Değerler ölçüm sistemi sonucunda belirlenir ve bu değerlerin her biri iyi-kötü, yeterli-yetersiz, başarılı-başarısız, birinci - onuncu… gibi birer performans göstergesidir 6

7 PERFORMANS KAVRAMI o Performans, amaçlı ve planlı faaliyetler sonucunda ulaşılanı nicel ve nitel olarak belirleyen bir kavram olup, mutlak ya da göreli olarak açıklanabilir o Hizmette etkinlik, üretimde verimlilik ve tutumluluk, genel anlamda performansı tanımlamaktadır o Bir işi yapan bireyin, bir grubun ya da bir kuruluşun o işle amaçlanan hedefe ne ölçüde ulaşabildiğinin nicel ve nitel olarak ifadesidir o Kısaca herhangi bir işte gösterilen başarı derecesidir 7

8 PERFORMANSIN BOYUTLARI o Performans kavramı, çok çeşitli unsurların ya da boyutların bir araya gelmesinden oluşan bir olgu olarak düşünülmelidir o Performansın bazı boyutları, zaman içerisinde önemini kaybederken bazıları daha önemli hale gelmiş, bazı unsurlar ise yeni ortaya çıkmıştır o Diğer yandan performansı oluşturan unsurlar, sunulan mal ve hizmetlerin çeşidine göre farklılaşabilmektedir o Örneğin bazı hizmetlerde kalite ön planda iken, bazılarında miktar ön plana çıkabilmektedir 8

9 PERFORMANSIN BOYUTLARI EtkenlikEtkililikVerimlilikEsneklikKaliteYenilikEkonomiklikKarlılık 9

10 PERFORMANSIN BOYUTLARI Ekonomiklik o Ekonomiklik en az masrafla girdi kaynaklarını uygun kalitede elde etme olarak tanımlanmaktadır. İdeal olarak bütün ilgili masrafların ekonominin değerlendirilmesine dahil edilmesi gerekir o Performans kavramı ve unsurlarında yaşanan değişim sürecinde, değişmeyen ve önemini kaybetmeyen tek boyut ise ekonomikliktir o İstenilen amacı en düşük maliyetli kaynaklarla ve en uygun zamanda gerçekleştirmeyi öngörür 10

11 PERFORMANSIN BOYUTLARI Ekonomiklik 11

12 PERFORMANSIN BOYUTLARI Karlılık 12

13 PERFORMANSIN BOYUTLARI Verimlilik o Verimlilik, kuruluşun hedeflerini göz önünde tutarak, belirli girdilerle en yüksek çıktının elde edilmesini veya sabit değer ve miktardaki çıktının en az girdiyle elde edilmesini ifade eder o Bu tanıma göre, verimlilik iki biçimde sağlanabilir: Birincisi, aynı girdiler kullanılarak çıktı artırılabilir; o İkincisi ise, belirli bir orandaki çıktıya, girdilerin azaltılması ile ulaşılabilir 13

14 PERFORMANSIN BOYUTLARI Verimlilik 14

15 PERFORMANSIN BOYUTLARI Verimlilik Yönetim sürecinde verimliğin sağlanmasında; yönetimin türü, planlama, örgütleme, koordinasyon, uzmanlık ve iş bölümü zaman kayıplarının önlenmesi moral, denetim, eğitim, çalışma yerinin fiziksel koşulları gibi etkenler rol oynamaktadır 15

16 PERFORMANSIN BOYUTLARI Etkenlik 16

17 PERFORMANSIN BOYUTLARI Etkililik 17

18 PERFORMANSIN BOYUTLARI Esneklik o Esneklik, organizasyonun piyasadaki değişikliklere hızlı ve etkili şekilde uyum sağlayabilmesiyle ilgili bir kavramdır o Esneklik, bir performans ölçüsü olup, sistem tasarımında sistem yapısı, organizasyon, sistem elemanları, materyal, bilgi ve enerji akışları olarak tanımlanırsa, esneklik de uzun vadede sistemi iyileştiren önemli bir değişkendir 18

19 PERFORMANSIN BOYUTLARI Kalite o Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır o Kalitenin getirileri: o Müşteri memnuniyetinin artması o Pazar payının artması o Karın artması o Çalışan memnuniyetinin artması o Maliyetlerin azalması o Yüksek rekabet gücü 19

20 PERFORMANSIN BOYUTLARI Yenilik o Yenilikte temel nokta, yapılan yenilik ve değişimlerin katma değer yaratmış olması ve bulunan ürün/hizmetin ticarileştirilebilmesidir o Yenilik sadece üretilen ürün ya da hizmetlerle sınırlı olmayıp bu ürün ve hizmetleri meydana getirmek için gerçekleştirilen tüm süreç ve faaliyetler için söz konusu olabilmektedir o Örneğin, üründe herhangi bir yenilik ve değişim olmasa bile, bu ürünü farklı bir yöntemle pazarlamak ya da insan kaynakları yönetimi bakımından yeni bir ücret ve performans sistemi kullanmaya başlamak da yenilik olarak ifade edilmektedir 20


"PERFORMANS KAVRAMI PERFORMANSIN BOYUTLARI PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME 2014-2015 GÜZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları