Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretimle ilgili Temel kavramlar.  Eğitim nedir? ◦ Davranışlarda gözlenen değişme ve gelişmedir. ◦ Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretimle ilgili Temel kavramlar.  Eğitim nedir? ◦ Davranışlarda gözlenen değişme ve gelişmedir. ◦ Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve."— Sunum transkripti:

1 Öğretimle ilgili Temel kavramlar

2  Eğitim nedir? ◦ Davranışlarda gözlenen değişme ve gelişmedir. ◦ Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, istendik değişme meydana getirme sürecidir. ◦ Bireyleri belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir.

3  Eğitim özellikleri; ◦ Eğitim süreç olarak zaman ve kapsam yönünden çok geniş ve çok yönlüdür, ◦ Süreç sonunda bireyin davranışlarında mutlaka gözlenebilir, ölçülebilir ve istenilir değişiklikler olması beklenir, ◦ Davranış değişikliği, bireyin çevresiyle kurduğu etkileşimler sonucunda meydana gelir, ◦ Eğitim, yaşam boyu devam eden bir süreçtir.

4  Eğitim türleri; ◦ İnformal eğitim, “planlı olmayan yaşam içerisinde kendiliğinden oluşan eğitim etkinlikleridir” ◦ Formal eğitim, “planlı ve kasıtlı bir biçimde öğrenme ortamının düzenlenmesidir”  Örgün eğitim, “belli bir yaş grubundaki bireylere hazırlanan eğitim programları doğrultusunda okul çatısı altında düzenli verilen eğitimdir”  Yaygın eğitim, “örgün eğitim dışında kalan bireylere ilgi ve gereksinim duydukları alanlarda yapılan eğitimdir.

5  Davranış nedir? ◦ Organizmanın gözlenebilen ya da gözlenemeyen her tür etkinliğidir. ◦ Üç grup davranış bulunmaktadır:  İçgüdüsel davranışlar  Refleksiv davranışlar  Öğrenme ürünü davranışlar

6  Öğretim nedir? ◦ Sınırlı bir alanda eğitime göre daha planlı, daha düzenli daha belirgin zaman ve mekanlı davranış değişiklikleridir. ◦ Okullarda yapılan planlı, kontrollü ve örgütlenmiş öğretme faaliyetidir. ◦ İçsel bir süreç olan öğrenmeyi destekleyen ve sağlayan dışsal olayların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecidir.

7  Öğrenme nedir? ◦ Bireye ait yaşantı ürünü, kalıcı davranış değişikliğidir. (Olumlu) Davranışlarda bir değişme olmalıdır Değişme kalıcı olmalıdır Çevreyle etkileşim sonucu olmalıdır  Birey öğreneceği davranışları ne kadar istiyor ve ne kadar yoğun yaşıyor ise o kadar kalıcı ve kullanılabilir davranışlara sahip olur.

8  Öğrenmeyi karakterize eden belli başlı nitelikler şunlardır; ◦ Davranışta bir değişim meydana gelir, ◦ Öğrenme bireyin aktif oluşunun, birtakım edimlerde bulunmasının ya da yaptığı egzersizlerin sonucudur, ◦ Öğrenme oldukça kalıcı bir davranış değişikliğidir, ◦ Öğrenme doğrudan doğruya gözlenemez, gözlenen bireyin performansıdır, ◦ Öğrenme gerçekleşmişse transfer edilmesi de söz konusudur, ◦ Öğrenme kişinin daha sonra karşılaşacağı durumlarda farklı bir yaklaşım göstermesine neden olur.

9  Öğretme nedir? ◦ Herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama veya sağlama faaliyetidir. ◦ Bireyin öğrenmesine yardımcı olma, yol gösterme etkinliğidir. ◦ Öğrenmeyi sağlama etkinliğidir. Öğrenmenin olmadığı yerde öğretmeden söz edilememektedir.

10  Öğretmek için: ◦ Öğrencileri tanımak, ◦ Kazanılacak davranışları tanıtmak, ◦ Bu davranışları kazanmaya istekli hale getirmek, ◦ Bunu yaparken öğrencilere güven vermek, ◦ Öğrencinin gelişimini izlemek gerekmektedir.

11  Öğretim programı nedir? ◦ Eğitim programının amaçlarına uygun olarak öğrenciye kazandırılmak istenen bilgi, beceri, tutum ve davranışların ders kümeleri olarak planlı bir biçimde düzenlenmesidir.  Öğretim programının öğeleri; ◦ Hedef ve davranışlar, ◦ İçerik, ◦ Öğrenme-öğretme aktiviteleri ◦ Ölçme ve değerlendirme

12  Öğretim kuramı nedir? ◦ Bir konunun nasıl öğretileceği ile ilgili teoriler bütünüdür.  Öğretim stratejisi nedir? ◦ Öğretim hedeflerine ulaşılmasını sağlayan ve yöntemin belirlenmesine yöne veren genel yaklaşımlardır.  Öğretim yöntemi nedir? ◦ Bir konuyu öğretmek ya da öğrenmek için seçilen ve izlenen düzenli yoldur.  Öğretim tekniği nedir? ◦ Bir yöntemi uygulamaya koyma ya da yöntemi uygulama biçimidir.

13  Öğretim kuramı nedir? ◦ Yapılandırmacılık  Öğretim stratejisi nedir? ◦ Buluş yoluyla öğretim  Öğretim yöntemi nedir? ◦ Tartışma  Öğretim tekniği nedir? ◦ Beyin fırtınası

14  Öğretmenler her zaman belli bir amaç için öğretim yaparlar ve verdikleri öğretimin sonunda öğrencilerinin neyi, hangi düzeyde öğrendiklerini bilmek isterler.  Bu nedenle öğretim sürecinde planlı bir biçimde sürekli hedeflere dayalı öğretim yapılmaktadır.  Öğretim sürecinde hedefler, özelliklerine göre genel hedefler ve özel hedefler olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir.

15  Genel hedefler, daha geniş kapsamlı çok genel ve karmaşık öğrenci kazanımlarını içermektedir. ◦ Bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde (harita, grafik, tablo, diyagram, zaman şeridi vb.) kullanır.  Özel hedefler ise, öğretmenlerin derslerinde öğretimi planlarken yararlandıkları daha özel ve ayrıntılı hedeflerdir. ◦ İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnek verir.

16  Okullardaki öğretim süreç ve ürünleri genellikle öğretim hedefi/kazanım/davranış olarak isimlendirilmektedir.  Gerçekleştirilen öğretim süreçleri bu öğretim hedeflerine yöneliktir.  Eğitimde genel kabul görmüş hedeflerin/davranışların sınıflandırılması Bloom ve arkadaşları tarafından yapılan taksonomidir/sınıflandırmadır.

17  1956 yılında yapılan bu sınıflama üç alana, her alan da kendi içerisinde aşamalı olarak basitten karmaşığa doğru sıralanan basamaklara ayrılmaktadır. Bu ana alanlar şunlardır; A- BİLİŞSEL ALAN B- DUYUŞSAL ALAN C- PSİKOMOTOR (DEVİNİMSEL) ALAN

18 DeğerlendirmeSentezAnalizUygulamaKavramaBilgi

19  Öğretmenler tarafından en çok kazandırılmaya ve değerlendirilmeye çalışılan hedefler bilişsel alan hedefleridir.  Genel olarak bilişsel alan hedeflerinde bilginin anımsanması, okuduğunu anlama, yorumlama, uygulama, karşılaşın problemleri çözme, akıl yürütme, çıkarımda bulunma, çözümleme yapabilme, kritik düşünme gibi zihinsel süreçleri işe koşmayı gerektiren etkinliklerin baskın olduğu söylenebilir.  Yapılan sınavların büyük bir bölümünde bilişsel alandaki öğrenmeler ölçülmektedir.

20  En alt düzeyde yer alan bilgi basamağı, görünce tanıma veya sorunca söyleme davranışlarını içermektedir.  Bilgi basamağında; kavram, olgu, sembol, sınıflama, kuram, araç ölçüt, teknik, ilke ve genellemelerin bilgisinin, ders esnasında öğretmenden veya ders kitabından alındığı gibi hatırlanması beklenmektedir.  Bu alandaki davranışlar ölçülürken öğrencilerin bilgiyi olduğu gibi yansıtması beklenmektedir.  Çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirme, kısa yanıtlı, açık uçlu sınavlarda bu düzeye ait sorular sorulabilir.

21 Kazanım Örnekleri;  Çanakkale Savaşı’nın gerçekleştiği tarih aralığını bilir  Karadeniz bölgesinin doğal kaynaklarını listeler.  Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini yazar  Bilişsel alandaki davranış basamaklarını sayar

22  Kavrama basamağında öğrenciden beklenen kazanım ezberleme veya hatırlama davranışı ile sınırlı değildir. Bunların üstünde kendisine sunulan bilgiyi anlamış, içselleştirmiş ve kendi cümleleriyle ifade edebilir hale gelmesidir.  Bu basamakta öğrencilerden konuyu veya olayı açıklayabilmeleri, bilgiyi kendilerine özgü biçimde ifade etmeleri, kavramların birbirinden farkını anlayabilmeleri beklenmektedir.

23 Kazanım Örnekleri;  Grafikte verilenleri kendi cümleleriyle açıklayıp yazar.  Metinde anlatılanları kendi cümleleriyle özetler.  Çevre sorularına yaşadığı bölgeden örnek verir.  Verilen örnek bir durumda erozyonun aşamalarını sıralar.

24  Uygulama basamağı, bilgi ve kavrama basamağından elde edilen yeterliklerin yeni bir problemle karşılaşıldığında bu problemin çözümünde işe koşulmasıdır.  Bu basamakta öğrenci, edindiği bilgiyi kavramış ve yeni durumlara uygulayabilir düzeye gelmiştir. Ayrıca öğrenci daha önce karşılaştıklarına benzer veya hiç karşılaşmadığı yeni bir problemi çözebilir. NOT: Sınıfta daha önce çözülen bir soruyu sınavda tekrar soran bir öğretmen sadece bilgi basamağında öğrenme davranışı yoklamış olmaktadır.

25 Kazanım Örnekleri;  İki bilinmeyenli denklemlerle ilgili yeni bir problemi çözebilir.  Harita üzerinde bir şehirden başka bir şehre gitmek için kullanılabilecek yolları gösterir  Verilen yeni bir metinde noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak yerleştirir.

26  Analiz basamağında bir bütünün öğelerini, bu öğeler arasındaki ilişkileri, bütünün oluşturulma yollarını belirlemede kullanılana zihinsel beceriler ön plana çıkmaktadır.  Bu basamakta öğrenme davranışı sergileyen bir öğrenci bir bütünü oluşturan öğeleri, öğeler arasındaki ilişkileri, temel ilkeleri, varsayımları bulabilir veya parçalardan bütün oluşturabilir.

27 Kazanım Örnekleri;  Verilen bir metnin ana fikrini bulma  Verilen bir cümleyi öğelerine ayırabilme  Verilen örnekteki bir devletin yönetim uygulamalarından yola çıkarak yönetim biçimini bulabilme  Verilen bir besin zincirindeki eksik unsuru bulabilme

28  Sentez basamağı öğrencilerin yaratıcılık becerilerini göstererek yeni ve özgün bir ürün oluşturacakları davranışları kapsamaktadır.  Bu basamakta davranış sergileyen bir öğrenci belli bir amaca hizmet edecek parçaları bir araya getirerek, yepyeni bir ürün ortaya koymaktadır.  Sanatçıların eserleri, öğrencilerin kompozisyonları, sairlerin şiirleri, yazarların kitapları birer sentez ürünüdür.  Bu basamaktaki bilişsel beceriler, proje çalışmaları, uzun yazılı sınavlar veya performans ödevleriyle ölçülebilir.

29 Kazanım Örnekleri;  Verilenlerden yola çıkarak bir matematik problemi oluşturur  Verilen test planına uygun bir test geliştirir  Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkisini tartışan bir kompozisyon yazar.

30  En üst düzeydeki bilişsel beceriyi kapsayan değerlendirme basamağında, verilen veya geliştirilen ölçütlerle ürünler, düşünceler, kuramlar, yöntemler, teknikler vs. hem nicelikse hem de niteliksel özellikleri bakımından karşılaştırılarak bir yargıya varılmaktadır.  Bu düzey davranışların ölçülmesinde öğrencilerden bir ürünü belli bir ölçütlere göre değerlendirmesi, değer yargısı geliştirmesi ve yine o ürün için değer biçmesi beklenmektedir.

31 Kazanım Örnekleri;  Bir ölçme aracını geçerlik ve güvenirlik ölçütlerine göre değerlendirir  Bir araştırma raporunu konu özgünlüğü, raporlama ilkelerine uygunluk bakımından değerlendirir.  Arkadaşının yazmış olduğu 23 Nisan ile ilgili bir kompozisyonu verilen ölçütlere (fikirleri organize etme, noktalama işaretlerini doğru kullanma, dil ve anlatım özellikleri ) göre değerlendirir.

32 Bir Değerle NitelemeÖrgütlemeDeğer VermeTepkide BulunmaAlma

33  Duyuşsal alan genel olarak; ilgi, tutum, motivasyon, akademik benlik, saygı, sevgi, hoşlanma, özgüven, değer verme, hoşgörü gibi duygusal eğilimlerle yakından ilişkili olan davranışlardan oluşmaktadır.  Bireyde çok küçük yaşlarda ortaya çıkan duyuşsal alan davranışları bilişsel ve psiko-motor alandaki davranışların kazanılmasını kolaylaştırmakta ve bireyin gelecekte neler yapıp neler yapamayacağı tahmin edilebilmektedir.  Tutum ölçeği, ilgi envanteri, değerlendirme ölçeği gibi ölçme araçları duyuşsal alan davranışlarını ölçmektedir.

34 Kazanım Örnekleri (Türk Milli Eğitiminin Genel Hedefleri);  Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerini benimseme, koruma ve geliştirme  Ailesini, vatanını, milletini sevme ve daima yüceltmeye çalışma  Ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş kişilik ve karakter özelliklerine sahip olma  İnsan haklarına saygı duyma

35  Duyuşsal alanın en alt düzeyinde yer alan alma basamağı; uyarıcıları fark etme, almaya/keşfetmeye açık olma ve kontrollü ve seçici dikkat gösterme davranışlarını kapsamaktadır.  Bu düzeyde davranış sergileyen bir öğrenciden en azından birkaç uyarıcının farkında olması beklenmektedir. Bu durum gerçekleşirse uyarıcıyı dinleme ve etkinliğe katılmaya istekli olma davranışı gelmekte ve öğrenci uyarıcının bulunacağı diğer etkinlere katılmaktadır.

36  Duyuşsal alanın ikinci basamağı olan tepkide bulunma; farkına varılan uyarıcılara karşı uygun tepkilerin gösterildiği basamaktır.  Bu düzeyde davranış sergileyen bir öğrenci sınıf etkinliklerinde pasif olmaktan daha çok aktif rol almayı tercih etmektedir.  Sunulan birkaç seçenek arasından kendi istediği etkinlikleri seçmekte ve o etkinliklere dahil olmaktadır.  İçinde bulunduğu durumdan keyif alır ve eğelenir.

37  Değer verme, bir inanç ya da tutum geliştirmenin başladığı basamaktır.  Bu aşamada öğrenciler derse, öğretmene, konuya vb. değer vermekte ve değer verdiği şeye karşı bağlılık göstermektedir.  Böylelikle değer verdiği şeye ilişkin inanç, fikir veya tutum geliştirmeye başlar

38  Bu aşamada öğrenci fikirleri ilişkilendirir ve bir değerler sistemi içinde organize eder. Farklı değerleri birbirleriyle karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini ortaya çıkarır, değerler arasında ilişki kurar ve böylelikle bir değerler sistemi oluşturur.  Bunun için farklı değerler birbirleriyle kıyaslanır benzerlik ve farklılıklar belirlenir, çatışmalar çözülür ve değerler sistemi oluşturacak birleştirmelere başlanır.

39  Duyuşsal alanın en üt basamağı olan bu aşama; inanç ve ideallerin dünya görüşüne dönüşme aşamasıdır.  Birey bu aşamada oluşturmuş olduğu dünya görüşüne, değerler sistemine bağlı olarak yaşamını sürdürür.  Duyuşsal alanla ilgili davranışları ölçmek zor olsa da çeşitli araçlardan ve soru tiplerinden faydalanmak mümkündür.

40 YaratmaUyumBeceriye dönüştürmeMekanikleşmeKılavuzla YapmaKurulmaAlgılama

41  Psikomotor alan genel olarak bir organ tarafından yapılan veya vücut organlarının koordinasyonu ile gerçekleşen davranışları kapsamaktadır.  Bu alanda kas-kemik ve zihin koordinasyonuyla ilgili beceriler baskındır.  Psikomotor alandaki davranışlar doğrudan gözlem yapmaya elverişli olması nedeniyle gözlem formu, dereceleme ölçeği, kontrol listesi ya da puanlama yönergesi gibi ölçme araçları ile ölçülebilir.

42  Psikomotor alanın en alt basamağında yer alan algılama basamağı, çevrenin duyular yardımıyla farkına varılması becerilerini kapsamaktadır.  Tepkiler ancak uyarıcıların farkına varılmasından sonra oluşacağından psikomotor davranışların temelinde algılama vardır. Örnek Kazanımlar 1.Beden eğitimi dersinde yapılan vücut hareketlerini gözleyebilme 2.Müziği dans biçimine bağlama yeteneği 3.Çalışmakta olan bir makinenin sesinden, çalışma güçlüklerini tanıma

43  Bu basamak psikomotor bir davranışı gerçekleştirmek üzere hazırlanılması aşamasıdır.  Zihinsel, bedensel ve duygusal olarak üç düzeyde kurulma gerçekleştirebilmektedir. Örnek Kazanımlar 1.Penaltı atışında kalecinin uygun pozisyona geçmesi 2.Araba kullanmak için uygun biçimde koltuğa oturma 3.Daktiloda yazı yazmak için büyük bir istek oluşturma 4.Kara kalemle bir resim yapmaya karşı olumlu bir duygu oluşturma

44  Bu basamak belirli yönergeleri takip ederek veya bir uzmanın taklit edilerek psikomotor davranışların gerçekleştirilmesidir.  Taklit etme, deneme- yanılma, yardımlı-yardımsız yapabilme, gösterme, söküp birleştirme, değiştirme, vurma, yazma, örme gibi süreçlerden oluşmaktadır. Örnek Kazanımlar 1.Bilgisayarla, öğretmen denetiminde bir konu ile ilgili sunu hazırlama. 2.Öğretmen denetiminde öğrencilerin portre çalışması yapması. 3.Bir dansın adımlarını usta sanatçıya bakarak yapmaya çalışma.

45  Bu basamak psikomotor davranışların tekrar edile edile vücudun alıştığı davranışlara dönüşmesi aşamasıdır. Örnek Kazanımlar 1.Düzgün ve okunaklı bir yazı yazma becerisi gösterme 2.Pasta yapımında kullanılan malzemeleri uygun biçimde karıştırabilme

46  Bu basamak psikomotor davranışların artık mekanik bir beceri haline geldiği ve davranışların rahat ve başarılı bir şekilde tamamlandığı aşamadır.  Belirli bir işi, kural ve standartlarına uygun yapabilme, inşa etme, ayırma, tamir etme, taslak oluşturma, başkasından yardım almadan icat etme, hareketli gösterme, mekanik olarak icat etme, otomatik sergileme gibi süreçlerden oluşur Örnek Kazanımlar: 1.On parmakla daktiloda yardımsız yazı yazabilme. 2.Dans figürünü, usta eğitici olmadan kendi kendine sergileyebilme

47  Uyum basamağı psikomotor davranışlarda değişiklik yapma gerektiğinde bu değişikliğe bedensel, zihinsel ve duyuşsal olarak hazır olmasıdır.  Kazanılan hareketi başka durumlara uyarlama, yeniden düzenleme, başkalaştırma ve kontrol etme gibi süreçlerden oluşur. Örnek Kazanımlar: 1.Basketbol oyununda kazandığı becerileri, hentbol oynarken rahatça kullanabilme 2.Bir müzik aletini çalmak için kazandığı becerilerle, diğer müzik aletlerini çalabilme

48  Bu aşamada özgün bir psikomotor davranış üretmenin gözlemlenmesi beklenmektedir.  Yeni bir duruma uyum sağlamak, bir problemi çözmek için yeni bir hareket biçimi geliştirmek, yeni bir dans figürü ortaya çıkarmak, orijinal davranışlar sergilemek, şekil vermek vb. süreçlerden oluşur. Örnek Kazanımlar: 1.Yeni bir topa vuruş tekniği geliştirme. 2.Yeni bir araba sürme biçimi geliştirme 3.Farklı biçimde bir masa yapabilme

49

50 Bütün öğrencilerin büyük bir dikkatle katıldıkları (I) Türkçe dersinde Bahar öğretmen öğrencilerden öğrendiklerine ilişkin farklı örnekler vermelerini (II) ister. Ayrıca öğrendiklerini kullanarak bir öykünün temel çatısını kurmalarını (III) sağlar. Yukarıda verilen uygulamada altı çizili öğrenci davranışları sırasıyla duyuşsal ve bilişsel alanın hangi düzeyindedir IIIIII A.AlmaBilgiSentez B.Değer vermeBilgiSentez C.AlmaKavramaUygulama D.Değer verme AnalizUygulama E.AlmaKavrama Sentez

51 Türk Milli Eğitimi yurttaşlarına, topluma karşı sorumluluk duyma geniş bir dünya görüşüne sahip olma hür ve bilimsel düşünce gücüne sahip olma genel hedeflerini kazandırmak istemektedir. Yukarıda belirtilen davranışlar, Bloom’un taksonomisine göre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır. A.Duyuşsal – duyuşsal – bilişsel B.Duyuşsal – bilişsel – psikomotor C.Duyuşsal – bilişsel – duyuşsal D.Bilişsel – duyuşsal – psikomotor E.Bilişsel – bilişsel - duyuşsal

52 Öğretmen, lise II. sınıf öğrencilerinden yerel seçimlerde siyasi partilerin yaptıkları tanıtım çalışmalarını izlemelerini, izledikleri partileri “gerçekçilik”, “dürüstlük” ve “insan onuruna saygı” ölçütleri açısından eleştiren bir sunum hazırlamasını ister. Öğrencilerin bu çalışmayla ulaşması beklenen hedef, hangi alana ve düzeye yöneliktir AlanDüzey A.DuyuşsalTepkide bulunma B.Duyuşsal Örgütleme C.BilişselKavrama D.BilişselUygulama E.Bilişsel Analiz

53

54

55


"Öğretimle ilgili Temel kavramlar.  Eğitim nedir? ◦ Davranışlarda gözlenen değişme ve gelişmedir. ◦ Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları