Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5 Duyu organımızdan birtanesi gözümüzdür Gözümüz dı ş tan içe do ğ ru 3 kısımdan olu ş ur. 1=Sert Tabaka 2=Damar Tabaka 3=A ğ Tabaka.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5 Duyu organımızdan birtanesi gözümüzdür Gözümüz dı ş tan içe do ğ ru 3 kısımdan olu ş ur. 1=Sert Tabaka 2=Damar Tabaka 3=A ğ Tabaka."— Sunum transkripti:

1

2

3 5 Duyu organımızdan birtanesi gözümüzdür Gözümüz dı ş tan içe do ğ ru 3 kısımdan olu ş ur. 1=Sert Tabaka 2=Damar Tabaka 3=A ğ Tabaka

4 Göz yuvarla ğ ını dı ş tan saran, ba ğ dokudan olu ş mu ş, kalın ve sert koruyucu tabakadır. Göz yuvarla ğ ının ön tarafında incelip saydam hale gelerek "Kornea" adını alır. Kornea, mercek gibi görev yaparak ı ş ı ğ ın toplanması ve kırılmasında rol oynar. Sert tabakanın di ğ er kısımları beyaz olup, göz akı adını alır.

5 Kan damarları bakımından zengindir.Sert tabakanın altında yer alır.Gözü besleyen tabakadır.Göz bebe ğ,i ve iris bu tabakada bulunur.Damar tabaka merce ğ in ön kısmına do ğ ru uzar ve ırıs olu ş turur. İ risin tam ortasında bir delik bulunur. Bu deli ğ e göz bebe ğ i denir. Göz bebe ğ i ı ş ı ğ ın göze girdı ğ i yerdir. İ ris düz kaslardan yapılmı ş olup, ta ş ı-dı ğ ı renk pigmentlerine göre kahverengi, mavi, ye ş il olabilir. İ risteki kaslar kasılıp gev ş eyerek göze giren ı ş ı ğ ın miktarını ayarlar.

6 Göz küresinin en iç tabakasıdır. Çok sayıda reseptör (görme hücreleri) içerir. Göz merce ğ i ve sarı leke bu taba-kada bulunur. Retinanın arka kısımında, merce ğ in tam kar ş ısında net görüntünün olu ş tu ğ u yere san leke denir.

7 Göz Merce ğ i: Göz bebe ğ inin arkasında yer alır. 01-dukça elastik ince kenarlı bir mercektir. Göz merce ğ i kaslaria tabakaya ba ğ lıdır. Göz merce ğ inin kalınlı ğ ı de ğ i ş ebilir. Uzaktaki ve yakındaki cisimleri net görebil-mek için göz merce ğ inin kalınlı ğ ının ayarlanmasına göz uyumu denir.

8 Göz kusurları do ğ u ş tan olabilece ğ i gibi sonradan da kazanılabir. Do ğ u ş tan olan göz kusurları renk körlü ğ ü ve ş a ş ılıktır. Sonradan kazanılan göz kusuriarında görüntü sarı lekenin üzerine dü ş mez. Bu yüzden de görüntü net de ğ ildir. 1- Miyop (uza ğ ı net görememe): Göz küresinin optik eksen do ğ nıltusunda uzamasıyla veya göz merce ğ inin fazla kırıcı olmasıyla meydana gelen bir kusurdur.

9 Görüntü sarı lekenin önünde olu ş ur. Kalın kenarh mer-cekle düzeltllir. 2. Hıpermetrop (yakını net görememe): Göz küresinin optik eksene dik olarak ş i ş kinle ş mesiyle veya merce ğ in az kırıcı olmasıyla olu ş an göz kusurudur. Görüntü sarı lekenin arkasında olu ş ur. ince kenarlı mercekle düzeltilir.


"5 Duyu organımızdan birtanesi gözümüzdür Gözümüz dı ş tan içe do ğ ru 3 kısımdan olu ş ur. 1=Sert Tabaka 2=Damar Tabaka 3=A ğ Tabaka." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları