Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜN İ TE 3 İ ŞLETMEN İ N FAAL İ YETLER İ NE KAYNAK BULMA: F İ NANSMAN 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜN İ TE 3 İ ŞLETMEN İ N FAAL İ YETLER İ NE KAYNAK BULMA: F İ NANSMAN 1."— Sunum transkripti:

1 ÜN İ TE 3 İ ŞLETMEN İ N FAAL İ YETLER İ NE KAYNAK BULMA: F İ NANSMAN 1

2 F İ NANS YÖNET İ M İ F İ NANS: kişilerin, kurumların ve firmaların faydalanabilecekleri para, fon ve sermayeyi ifade eder. F İ NANSMAN: para ve sermayenin tedariki anlamında kullanılır. F İ NANSAL YÖNET İ M: ihtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda tedarikini ve bunların etkin yönetilmesi faaliyetlerini kapsar.

3 F İ NANS YÖNET İ M İ FON: kişilerin veya firmaların yapacakları işlemlerde ihtiyaç duydukları para ve para benzerleridir. SERMAYE: firmaların belirli bir amaç için duydukları ve faaliyetlerine tahsis ettikleri fon miktarıdır.

4 F İ NANS YÖNET İ M İ Finans yönetimin temel amacı, işletmenin de ğ erini arttırmak, karını maksimize ederken maliyetlerini minimize etmek ve böylece rekabet gücünü arttırarak varlı ğ ını sürdürmesini sa ğ lamaktır. 4

5 F İ NANS YÖNET İ M İ N İ N İ ŞLEVLER İ İ şletmelerde finans yönetiminin alt işlevleri ve kapsamı aşa ğ ıdaki gibidir: 1. Finansal analiz, 2. İ şletme için gerekli fonların sa ğ lanması, 3. Sa ğ lanacak fonların kaynaklarının belirlenmesi, 4. Sa ğ lanan fonların varlık de ğ erlerine da ğ ıtılması, 5. Finansal planlama ve denetim, 6. Kazanç da ğ ıtımı. 5

6 F İ NANS YÖNET İ M İ ÇALIŞMA SERMAYES İ : bir işletmenin bir ya da bir yıldan az olan kısa süreli bir hesap döneminde nakde çevrilebilir ekonomik de ğ erlere ba ğ ladı ğ ı sermaye miktarıdır. Bir işletmenin üretim faaliyetlerini herhangi bir aksama olmadan düzgün bir biçimde sürdürebilmesi için yeteri kadar çalışma sermayesine sahip olması gerekmektedir.

7 F İ NANS YÖNET İ M İ NAK İ T BÜTÇES İ : bir işletmenin gelecekteki bir zaman dönemi içinde nakit giriş ve çıkışlarının tahmini yapılarak gerekli düzenlemelere olanak sa ğ layan bir planlama faaliyetidir. Nakit bütçesi hazırlandı ğ ı dönem süresince, nakit girişleri ve nakit çıkışları arasındaki farkı inceler ve nakit girişlerinin fazla oldu ğ u dönemde fon fazlasını, nakit çıkışların fazla oldu ğ u dönemde fon açı ğ ını gösterir.

8 F İ NANS YÖNET İ M İ F İ NANSAL FON KAYNAKLARI: 1.Kısa Dönemli Finansman: işletmelerin üretimde kullandıkları ham maddeleri, yardımcı maddeleri, yarı mamulleri satın almak ve/veya bazı ödemelerindeki nakit sıkışıklı ğ ını gidermek için, ihtiyaç duydukları ve kullanım süresi bir yıldan az olan finansman ihtiyacını ve kaynaklarını ifade eder.  Kendi imkanları (öz kaynak ya da öz sermaye) ile finanse edecek ya da  Dış kaynaklardan (borçla) tedarik edecektir.

9 2. Orta Dönemli Finansman: 1-3 yıl veya 1-5 yıl arasında de ğ işen bir dönemi kapsar. Öz kaynakların yanı sıra daha çok dış (borç) kaynaklardan sa ğ ladı ğ ı orta vadeli finansman; genellikle yeni ürün tasarımı ya da yeni ürün geliştirme, bina ihtiyacını giderme, yeni pazarlara girme, kapasite genişletme, yeni araç- gereç alma gibi orta dönemli ve fazla büyük olmayan yatırımların gerektirdi ğ i finansmandır. F İ NANS YÖNET İ M İ

10 3. Uzun Dönemli Finansman: Yeni bir üretim tesisi kurmak, çok büyük çaplı modernizasyon, yenileme ya da kapasite genişletme yatırımlarına girişmek amacı ile ihtiyaç duyulan, vadesi 3-5 yıldan fazla olan finansman (fon) ihtiyacını ifade eder. F İ NANS YÖNET İ M İ

11 SATICI KRED İ LER İ : herhangi bir nakit ödemesi söz konusu olmadan satıcının alıcıya belirli bir ödeme süresi tanıması durumunda oluşur. BANKA KRED İ LER İ : bir ticari banka tarafından işletmenin nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen en basit ve en yaygın kısa vadeli borç biçimidir. Finansman Bonosu Factoring Hisse Senedi Tahviller Leasing F İ NANS YÖNET İ M İ

12 Ekonomilerde finansal sistemin temel amacı fon fazlalı ğ ı olan kesimlerden fon eksi ğ i olan kesimlere fon(kaynak) transferi sa ğ lamaktır. Fon arz edenlerle fon talep edenlerin bir araya geldi ğ i ve karşılıklı de ğ işimin meydana geldi ğ i bu yerlere P İ YASA denir. Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler, bunlar arasında fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı sa ğ layan araç ve gereçler, bunları düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapıya F İ NANSAL S İ STEM denir. F İ NANS YÖNET İ M İ

13 Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştı ğ ı PARA P İ YASASI, orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştı ğ ı SERMAYE P İ YASASIDIR. Birincil Piyasalar: Menkul kıymetlerin ilk kez alınıp satıldı ğ ı piyasalardır. İ kincil Piyasalar: Daha önceden alım-satıma konu olmuş menkul kıymetlerin işlem gördü ğ ü piyasalardır. Spot Piyasalar: ödemenin ve teslimin hemen yapıldı ğ ı piyasalardır. Vadeli Piyasalar: önceden belirlenmiş bir fiyattan, gelecekteki bir zamanda ödemenin ve teslimin yapıldı ğ ı piyasalardır. F İ NANS YÖNET İ M İ

14 İ şletmenin yaşamını sürdürmesi için yeterli düzeyde gelir elde ederek karlılık amacını gerçekleştirmesi ve yapılan faaliyetler sonucu ortaya çıkacak ödemeleri yapabilme gücünü sa ğ layacak likidite’ye (nakit gücüne) sahip olmasıdır. Likidite: varlıkların paraya dönüştürülme yetene ğ ini ifade eder. F İ NANS YÖNET İ M İ

15 İ şletmecilikte sermaye işletmenin amaçlarına ve üretim çabalarına uygun olarak toplanmış bütün maddi ve maddi olmayan varlıkları ifade etmektedir. İ şletmenin sermaye yapısı “öz sermaye” ve “yabancı sermaye” olmak üzere ikiye ayrılır. Öz Sermaye: Ekonomik ve hukuki açıdan işletmenin riskini taşıyan, işletme sahibi veya sahiplerinin işletmenin kullanımına ayırdıkları sermayedir. İ ŞLETMEN İ N SERMAYE YAPISI: 15

16 Öz sermaye üç kalemden oluşmaktadır: 1. Temel Sermaye (Ödenmiş Sermaye) 2. Yedek Sermaye (Da ğ ıtılmamış Sermaye) 3. Kar veya Zarar İ ŞLETMEN İ N SERMAYE YAPISI: 16

17 Tüm kaynakların yönetimi ve kullanımı faaliyetlerini kısaca yatırım olarak ifade edebiliriz. İ şletmelerin yatırım yapma kararları bir çok amaca dayanmaktadır. Yatırım kararları bu amaçlara göre üç ana grupta toplanabilir: 1. Kar amaçlı yatırımlar 2. Kanunen veya Toplu Sözleşmeler gere ğ i yapılan yatırımlar 3. İ şletme Verimlili ğ ini Arttırmaya Yönelik yatırımlar. İ ŞLETMELERDE YATIRIM KARARLARI: 17

18 Finansal Analiz; işletmenin geçmişteki finansal verilerin incelenmesi yoluyla gelece ğ e ilişkin kararların alınmasında yöneticilere önemli yararlar sa ğ lamayı hedefler. Finansal analiz sonucunda elde edilen veriler de ğ erlendirilerek, işletmenin mevcut durumu ile finansal yönden güçlü ve zayıf noktaları ortaya konulur. Finansal analiz işletmenin; likidite durumuna, sermaye yapısına, aktiflerin kullanım durumuna, ve karlılık durumuna ilişkin bilgiler sa ğ lar. F İ NANSAL ANAL İ Z: 18

19 Finansal başarı için, faaliyetlerin etkin bir biçimde planlanması büyük önem taşımaktadır. Beklenmeyen finansal problemlerle karşılaşmamak için, finans yöneticileri para giriş ve çıkışlarının nasıl oldu ğ unu analiz etmek, ve buna uygun finansal planlar geliştirmek zorundadırlar. F İ NANSAL PLANLAMA: 19

20 Finansal planlama süreci üç temel çalışmayı içerir: 1. Finansal gereksinimlerin tahmini, 2. Bu gereksinimleri karşılamak için uygun finansal planın seçimi ve bütçelerin geliştirilmesi, 3. Finansal kontrolün yapılması. F İ NANSAL PLANLAMA: 20

21 Finansal planlama, işletmenin başarısında büyük öneme sahiptir. Ancak bir işletmenin kontrol sistemi yoksa, planlamanın fazla anlamı olmayacaktır. Finans yöneticisi gerçekleşen sonuçları önceden yapılmış tahminlerle karşılaştırarak, e ğ er varsa, sapmaları tespit eder ve böylece işletmede de ğ işikliklere hızla cevap verebilir. F İ NANSAL KONTROL 21


"ÜN İ TE 3 İ ŞLETMEN İ N FAAL İ YETLER İ NE KAYNAK BULMA: F İ NANSMAN 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları