Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETMENİN FAALİYETLERİNE KAYNAK BULMA: FİNANSMAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETMENİN FAALİYETLERİNE KAYNAK BULMA: FİNANSMAN"— Sunum transkripti:

1 İŞLETMENİN FAALİYETLERİNE KAYNAK BULMA: FİNANSMAN
ÜNİTE 3 İŞLETMENİN FAALİYETLERİNE KAYNAK BULMA: FİNANSMAN

2 FİNANS YÖNETİMİ FİNANS: kişilerin, kurumların ve firmaların faydalanabilecekleri para, fon ve sermayeyi ifade eder. FİNANSMAN: para ve sermayenin tedariki anlamında kullanılır. FİNANSAL YÖNETİM: ihtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda tedarikini ve bunların etkin yönetilmesi faaliyetlerini kapsar.

3 FİNANS YÖNETİMİ FON: kişilerin veya firmaların yapacakları işlemlerde ihtiyaç duydukları para ve para benzerleridir. SERMAYE: firmaların belirli bir amaç için duydukları ve faaliyetlerine tahsis ettikleri fon miktarıdır.

4 FİNANS YÖNETİMİ Finans yönetimin temel amacı, işletmenin değerini arttırmak, karını maksimize ederken maliyetlerini minimize etmek ve böylece rekabet gücünü arttırarak varlığını sürdürmesini sağlamaktır.

5 FİNANS YÖNETİMİNİN İŞLEVLERİ
İşletmelerde finans yönetiminin alt işlevleri ve kapsamı aşağıdaki gibidir: Finansal analiz, İşletme için gerekli fonların sağlanması, Sağlanacak fonların kaynaklarının belirlenmesi, Sağlanan fonların varlık değerlerine dağıtılması, Finansal planlama ve denetim, Kazanç dağıtımı.

6 FİNANS YÖNETİMİ ÇALIŞMA SERMAYESİ: bir işletmenin bir ya da bir yıldan az olan kısa süreli bir hesap döneminde nakde çevrilebilir ekonomik değerlere bağladığı sermaye miktarıdır. Bir işletmenin üretim faaliyetlerini herhangi bir aksama olmadan düzgün bir biçimde sürdürebilmesi için yeteri kadar çalışma sermayesine sahip olması gerekmektedir.

7 FİNANS YÖNETİMİ NAKİT BÜTÇESİ: bir işletmenin gelecekteki bir zaman dönemi içinde nakit giriş ve çıkışlarının tahmini yapılarak gerekli düzenlemelere olanak sağlayan bir planlama faaliyetidir. Nakit bütçesi hazırlandığı dönem süresince, nakit girişleri ve nakit çıkışları arasındaki farkı inceler ve nakit girişlerinin fazla olduğu dönemde fon fazlasını, nakit çıkışların fazla olduğu dönemde fon açığını gösterir.

8 FİNANS YÖNETİMİ FİNANSAL FON KAYNAKLARI:
Kısa Dönemli Finansman: işletmelerin üretimde kullandıkları ham maddeleri, yardımcı maddeleri, yarı mamulleri satın almak ve/veya bazı ödemelerindeki nakit sıkışıklığını gidermek için, ihtiyaç duydukları ve kullanım süresi bir yıldan az olan finansman ihtiyacını ve kaynaklarını ifade eder. Kendi imkanları (öz kaynak ya da öz sermaye) ile finanse edecek ya da Dış kaynaklardan (borçla) tedarik edecektir.

9 FİNANS YÖNETİMİ Orta Dönemli Finansman: 1-3 yıl veya 1-5 yıl arasında değişen bir dönemi kapsar. Öz kaynakların yanı sıra daha çok dış (borç) kaynaklardan sağladığı orta vadeli finansman; genellikle yeni ürün tasarımı ya da yeni ürün geliştirme, bina ihtiyacını giderme, yeni pazarlara girme, kapasite genişletme, yeni araç- gereç alma gibi orta dönemli ve fazla büyük olmayan yatırımların gerektirdiği finansmandır.

10 FİNANS YÖNETİMİ Uzun Dönemli Finansman: Yeni bir üretim tesisi kurmak, çok büyük çaplı modernizasyon, yenileme ya da kapasite genişletme yatırımlarına girişmek amacı ile ihtiyaç duyulan, vadesi 3-5 yıldan fazla olan finansman (fon) ihtiyacını ifade eder.

11 FİNANS YÖNETİMİ SATICI KREDİLERİ: herhangi bir nakit ödemesi söz konusu olmadan satıcının alıcıya belirli bir ödeme süresi tanıması durumunda oluşur. BANKA KREDİLERİ: bir ticari banka tarafından işletmenin nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen en basit ve en yaygın kısa vadeli borç biçimidir. Finansman Bonosu Factoring Hisse Senedi Tahviller Leasing

12 FİNANS YÖNETİMİ Ekonomilerde finansal sistemin temel amacı fon fazlalığı olan kesimlerden fon eksiği olan kesimlere fon(kaynak) transferi sağlamaktır. Fon arz edenlerle fon talep edenlerin bir araya geldiği ve karşılıklı değişimin meydana geldiği bu yerlere PİYASA denir. Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler, bunlar arasında fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler, bunları düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapıya FİNANSAL SİSTEM denir.

13 FİNANS YÖNETİMİ Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı PARA PİYASASI, orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı SERMAYE PİYASASIDIR. Birincil Piyasalar: Menkul kıymetlerin ilk kez alınıp satıldığı piyasalardır. İkincil Piyasalar: Daha önceden alım-satıma konu olmuş menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasalardır. Spot Piyasalar: ödemenin ve teslimin hemen yapıldığı piyasalardır. Vadeli Piyasalar: önceden belirlenmiş bir fiyattan, gelecekteki bir zamanda ödemenin ve teslimin yapıldığı piyasalardır.

14 FİNANS YÖNETİMİ İşletmenin yaşamını sürdürmesi için yeterli düzeyde gelir elde ederek karlılık amacını gerçekleştirmesi ve yapılan faaliyetler sonucu ortaya çıkacak ödemeleri yapabilme gücünü sağlayacak likidite’ye (nakit gücüne) sahip olmasıdır. Likidite: varlıkların paraya dönüştürülme yeteneğini ifade eder.

15 İŞLETMENİN SERMAYE YAPISI:
İşletmecilikte sermaye işletmenin amaçlarına ve üretim çabalarına uygun olarak toplanmış bütün maddi ve maddi olmayan varlıkları ifade etmektedir. İşletmenin sermaye yapısı “öz sermaye” ve “yabancı sermaye” olmak üzere ikiye ayrılır. Öz Sermaye: Ekonomik ve hukuki açıdan işletmenin riskini taşıyan, işletme sahibi veya sahiplerinin işletmenin kullanımına ayırdıkları sermayedir.

16 İŞLETMENİN SERMAYE YAPISI:
Öz sermaye üç kalemden oluşmaktadır: Temel Sermaye (Ödenmiş Sermaye) Yedek Sermaye (Dağıtılmamış Sermaye) Kar veya Zarar

17 İŞLETMELERDE YATIRIM KARARLARI:
Tüm kaynakların yönetimi ve kullanımı faaliyetlerini kısaca yatırım olarak ifade edebiliriz. İşletmelerin yatırım yapma kararları bir çok amaca dayanmaktadır. Yatırım kararları bu amaçlara göre üç ana grupta toplanabilir: Kar amaçlı yatırımlar Kanunen veya Toplu Sözleşmeler gereği yapılan yatırımlar İşletme Verimliliğini Arttırmaya Yönelik yatırımlar.

18 FİNANSAL ANALİZ: Finansal Analiz; işletmenin geçmişteki finansal verilerin incelenmesi yoluyla geleceğe ilişkin kararların alınmasında yöneticilere önemli yararlar sağlamayı hedefler. Finansal analiz sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek, işletmenin mevcut durumu ile finansal yönden güçlü ve zayıf noktaları ortaya konulur. Finansal analiz işletmenin; likidite durumuna, sermaye yapısına, aktiflerin kullanım durumuna, ve karlılık durumuna ilişkin bilgiler sağlar.

19 FİNANSAL PLANLAMA: Finansal başarı için, faaliyetlerin etkin bir biçimde planlanması büyük önem taşımaktadır. Beklenmeyen finansal problemlerle karşılaşmamak için, finans yöneticileri para giriş ve çıkışlarının nasıl olduğunu analiz etmek, ve buna uygun finansal planlar geliştirmek zorundadırlar.

20 FİNANSAL PLANLAMA: Finansal planlama süreci üç temel çalışmayı içerir:
Finansal gereksinimlerin tahmini, Bu gereksinimleri karşılamak için uygun finansal planın seçimi ve bütçelerin geliştirilmesi, Finansal kontrolün yapılması.

21 FİNANSAL KONTROL Finansal planlama, işletmenin başarısında büyük öneme sahiptir. Ancak bir işletmenin kontrol sistemi yoksa, planlamanın fazla anlamı olmayacaktır. Finans yöneticisi gerçekleşen sonuçları önceden yapılmış tahminlerle karşılaştırarak, eğer varsa, sapmaları tespit eder ve böylece işletmede değişikliklere hızla cevap verebilir.


"İŞLETMENİN FAALİYETLERİNE KAYNAK BULMA: FİNANSMAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları