Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gümrük Vergileri ve Para Cezaları Uyuşmazlıkların İdari Çözüm Yolu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gümrük Vergileri ve Para Cezaları Uyuşmazlıkların İdari Çözüm Yolu"— Sunum transkripti:

1 Gümrük Vergileri ve Para Cezaları Uyuşmazlıkların İdari Çözüm Yolu
UZLAŞMA

2 Uzlaşma Kanuni Dayanağı
tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 244’üncü maddesinde düzenlenen uzlaşmaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olup, söz konusu Yönetmelik tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

3 Uzlaşma Nedir ? Uzlaşma, idare ile yükümlüler arasında ortaya çıkan uyuşmazlığın yargı yoluna başvurulmadan, görüşme yoluyla çözümlenmesini sağlar.

4 Uzlaşmanın İdareye Faydaları
Uzlaşma idareye; yükümlüden istenilen gümrük vergileri ve cezalarının bir kısmından vazgeçilmesi karşılığında, vergi alacağının hemen tahsil edilmesi imkanını sağlamakta, bu sayede yargı sürecinin uzaması önlemektedir. Davanın takip külfeti de ortadan kaldırılmaktadır.

5 Uzlaşmanın Mükellef Açısından Faydaları
Yükümlü açısından konu değerlendirildiğinde; yargıya gitmesi halinde faizleriyle birlikte daha büyük tutarlara ulaşabilecek vergi ve ceza borçlarının uzlaşılan kısmını ödemek suretiyle kalanından ve dava takip külfetinden kurtulmaktadır.

6 1. Hangi hallerde uzlaşmaya başvurulur ?
Uzlaşmaya konu alacaklar hakkında, yükümlü veya ceza muhatabı tarafından, söz konusu eksiklik veya aykırılıkların; Kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya Kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığı, İhtilaf konusu olayda yargı kararları ile idarenin görüş farklılığının olduğu, hususları ileri sürülerek uzlaşma talebinde bulunulabilir.

7 Uzlaşma kapsamı Beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen veya Gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile Kanunda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezaların tümü uzlaşma kapsamındadır.

8 Yükümlü tarafından yapılan beyanın;
a) İlgili gümrük idaresi tarafından kontrolü, b) İkinci muayeneye yetkili görevliler tarafından kontrolü, c) İkincil kontrol, ç) Sonradan kontrol, d) Ertelenmiş kontrol, Kapsamında denetlenmesi sonucu ek tahakkuku yapılarak yükümlüye tebliğ edilen gümrük vergi alacakları ile kesilen ve muhatabına tebliğ edilen para cezalarının; tümü uzlaşma kapsamındadır.

9 3. Uzlaşmaya konu olabilecek alacaklar
Gümrük Vergisi İlave Gümrük Vergisi Tek ve Maktu Vergi Dampinge Karşı Vergi Subvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi Katma Değer Vergisi Özel Tüketim Vergisi Ek Mali Yükümlülük Toplu Konut Fonu Tütün Fonu Ek Fon Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Çevre Katkı Payı Telafi Edici Vergi(İhracat) TRT Bandrol Ücreti(Ticari olmayan eşya için)

10 PARA CEZALARI 4458 sayılı Gümrük Kanunu 234,235,236,237,238,239,241 Maddeleri 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesine Hakkında Kanun 4. Maddesi 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Maddesi 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Maddesi

11 Uzlaşma talebi, yükümlüye tebliğ edilen alacakların tamamı için yapılabileceği gibi vergiler veya cezaların tür itibariyle bir kısmı için de yapılabilir. Örnek; Bir Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesiyle ithal edilen eşya için yapılan Gümrük Vergisi ve KDV ek tahakkukunun her ikisine birden uzlaşma talep edilebileceği gibi, sadece birisi içinde yapılabilir. Sadece gümrük vergileri veya sadece para cezaları için de uzlaşma talep edilebilir.

12 4. Uzlaşmaya konu olamayacak alacaklar
Gümrük vergilerinin matrahına giren, ancak aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve benzeri mali yükler uzlaşmaya konu edilemez. Örnek; Damga Vergisi, İthalat sırasında alınmış olsa dahi takip ve tahsili vergi idaresince yapıldığından gümrükte uzlaşmaya konu olmaz. Aynı tür vergi veya cezanın bir kısmı için uzlaşma talebinde bulunulamaz. Örnek; Bir gümrük beyannamesinden kaynaklanan TL. KDV alacağının TL.si için uzlaşma talep edilemez.

13 Alacak tutarının kesin tahsilinin öngörülmediği ve teminata bağlandığı durumlar uzlaşmaya konu edilmez. Örnek; Dahilde İşleme Rejimine göre işlem gören gümrük beyannamesi için tahakkuk eden gümrük vergileri kesin tahsil edilmeyip teminata bağlandığı için, bunlar için uzlaşma talep edilemez. Alacağın 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan kaçakçılık suçlarına ilişkin olması halinde uzlaşma talebinde bulunulamaz.

14 Uzlaşma talebinde bulunabilecek kişiler
Yükümlünün kendisi, Temsilcisi, Özel vekâletname verilmesi şartıyla gümrük müşaviri, Veli ya da vasi, Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olması halinde gümrük müşavirleri uzlaşma talebinde bulunabilir.

15 Uzlaşma için başvuru süresi nedir?
Uzlaşma talepleri, henüz itiraz başvurusu yapılmamış gümrük vergileri ve vergi aslına bağlı olsun ya da olmasın tüm para cezalarının yükümlüye veya ceza muhatabına tebliğ tarihinden on beş günlük itiraz süresi içinde yapılır.

16 Başvurunun şekli Uzlaşma talebi başvurmaya yetkili kişiler tarafından Yönetmeliğin ekinde yer alan 3 nolu forma uygun olarak, uzlaşmaya yetkili komisyonların (Yönetmelik kapsamına giren başvurularda; konusu – TL’ye kadar olanlar için Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları, – TL’yi aşanlar için ise Merkezi Uzlaşma Komisyonu yetkilidir.) görevli birimine dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçe taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

17 Başvuru Ekleri Nelerdir?
Başvuru formunun firma temsilcisi tarafından imzalanması durumunda form ekinde : Ticaret Sicil Gazetesi İmza Sirküleri Başvuru formunun Gümrük Müşaviri tarafından imzalanması durumunda form ekinde : Özel Vekaletname Gümrük Müşavirliğine ait Ticaret Sicil Gazetesi Müşavire ait imza sirküleri Firma Ticaret Sicil Gazetesi

18 Uzlaşma talebinin usul yönünden incelenmesi
Uzlaşmaya ilişkin talepler uzlaşma sekretaryası tarafından usul yönünden incelenir. Başvuru sahibinin başvuruda bulunma yetkisini haiz olup olmadığı, Başvurunun süresi içinde yapılıp yapılmadığı, Alacağın uzlaşma kapsamına girip girmediği, Uzlaşmanın, komisyonun yetkisi içinde bulunup bulunmadığı, hususları değerlendirilir. Usule ilişkin koşulları taşımadığı anlaşılan talepler değerlendirilmez ve bu durum ilgilisine yazıyla veya elektronik yolla tebliğ edilir.

19 Usule ilişkin eksikliklerin giderilebilir nitelikte olması halinde, yükümlüye eksikliklerin tamamlanması için başvuru süresinin sonuna kadar süre verilir. Başvuru süresinin sonunda uzlaşma başvurusunda bulunulmuş olması ve usule ilişkin eksikliklerin giderilebilir nitelikte olması halinde üç iş günü ek süre verilir. Verilen sürenin sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde talep reddedilir.

20 Uzlaşma Talebinde Bulunmanın Sonuçları
Uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi durur. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde, süre kaldığı yerden işlemeye başlar. Ancak, sürenin bitimine üç günden az kalmış olması halinde, süre üç gün uzar. Süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan yükümlü, uzlaşma talep ettiği alacaklar için, başvurusuna ilişkin süreç sonuçlanmadan itiraz veya dava yoluna gidemez.

21 Uzlaşma görüşmelerinde bulunabilecek kişiler
Uzlaşma komisyonu görüşmelerine yükümlünün veya veli ya da vasinin bizzat katılması esastır. Yükümlünün toplantıya katılmaması halinde, temsilcisi veya vekâletnamede özel yetki verilmesi şartıyla, gümrük müşaviri de yükümlü adına görüşmelere katılabilir ve tutanakları imzalayabilir. Uzlaşma komisyonlarına, yükümlü dâhil, katılacak kişi sayısı üçü geçemez.

22 Uzlaşma talebinin usulüne uygun yapıldığının anlaşılması halinde, uzlaşma ile ilgili olarak yapılacak görüşmelere katılması hususu, uzlaşma davetiyesi ile en az beş gün önceden yazıyla veya uzlaşma talebi dilekçesinde belirtilen e-posta adresine elektronik yolla yükümlüye tebliğ edilir. Yükümlünün istemesi halinde beş günlük süreye bağlı kalınmaksızın daha önceki bir tarih, uzlaşma günü olarak belirlenebilir.

23 Uzlaşma gününün ertelenmesi
Belirlenen uzlaşma günü bildirildikten sonra komisyonun o gün toplanamayacağının anlaşılması halinde yeni bir uzlaşma günü belirlenerek yükümlüye bildirilir. Yükümlü tarafından katılım sağlanamayacağının toplantı başlamadan önce komisyona bildirilmesi şartıyla ve bir defaya mahsus olmak üzere toplantı, ertelenebilir. Uzlaşma görüşmelerinin belirlenen günde sonuçlandırılamaması veya daha ayrıntılı bir inceleme veya araştırma yapılmasını gerektirmesi halinde toplantıya, aynı gün veya sonradan belirlenerek yükümlüye bildirilecek bir başka tarihte devam edilir.

24 Uzlaşma işlemleri hangi sürelerde bitirilmelidir?
Uzlaşma Komisyonları, TL’den az olan uzlaşma talepleri için toplanamaz. Birden fazla yükümlünün başvurusunun TL’yi aşması halinde, bu talepler tek bir Uzlaşma Komisyonu tarafından sonuçlandırılabilir. Uzlaşma taleplerinin üç ay içerisinde TL’ye ulaşmaması halinde, takip eden ay içinde mevcut uzlaşma talepleri sonuçlandırılır. Söz konusu sürelerin hesaplanmasında ilk yapılan uzlaşma başvuru tarihi esas alınır. Uzlaşma talebinin kayıtlara girdiği tarihten itibaren azami 45 gün içinde sonuçlandırılması esastır.

25 Uzlaşma sonuçlarının tebliği
Yapılan görüşme sonucunda uzlaşma sağlandığı takdirde uzlaşma komisyonunca durum; Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 5 nolu ekine uygun olarak üç nüsha düzenlenen tutanakla tespit edilir. Bu tutanağın üç nüshası da komisyonun başkan ve üyeleri ile yükümlü tarafından imzalanır. Ayrıca tutanak üzerine imza alınarak yükümlüye derhal tebliğ edilir ve bir nüshası ilgilisine verilir.

26 Uzlaşma temin edilemediği hallerde temin edilememe nedeni belirtilmek suretiyle komisyonca Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 6 nolu ekine uygun olarak üç nüsha tutanak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası yükümlüye verilir. Yükümlünün uzlaşma davetine icabet etmemesi veya tutanağı almaktan imtina etmesi halinde tutanağın iki örneği, gereği yapılmak üzere derhal ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne veya gümrük müdürlüğüne gönderilir. Bir nüshası da uzlaşma komisyonunda tutulan dosyada saklanır

27 Uzlaşma sonuçlarının kesinliği
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında oluşturulan komisyonların tüm çalışmaları ve işlemleri hakkında yükümlü veya cezanın muhatabı ya da idare tarafından dava açılamaz, hiçbir mercie şikayet veya itirazda bulunulamaz, herhangi bir idari inceleme, araştırma ve soruşturmaya konu edilemez, geri verme ve kaldırma talebinde bulunulamaz.

28 Uzlaşmanın temin edilememesi
Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hallerinde yükümlü, tahakkuk eden ve kendisine tebliğ edilen alacaklara, uzlaşmanın vaki olmadığına dair düzenlenen ve kendisine tebliğ olunan tutanağın tebliğinden itibaren, uzlaşma nedeniyle duran itiraz/dava açma süresinden geriye kalan süre içinde Gümrük idaresine itiraz veya doğrudan dava açma yoluna gidebilir. Uzlaşmanın olmaması halinde; isterse 1 ay içinde komisyonun teklifini kabul ettiğini bir dilekçe ile ilgili gümrük müdürlüğüne bildirdiği takdirde, bu tarih itibariyle uzlaşma vaki olmuş sayılır ve buna göre işlem tesis edilir.

29 Uzlaşılan alacakların ödenmesi
Uzlaşma konusu yapılan alacaklar, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren genel usullere göre bir ay içinde ödenir. Uzlaşılan vergilerin ilgili olduğu gümrük beyannamelerinin tescil tarihinden itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için, uzlaşılan tutar üzerinden belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.

30 Para cezalarında uzlaşmanın yükümlüye sağladığı yarar
Para cezalarının uzlaşmaya konu olması ve uzlaşmanın vaki olması halinde, uzlaşmaya konu cezalar, Onaylanmış kişi statü belgesi için başvuru ile indirimli ve götürü teminat için başvuru uygulanmasında dikkate alınmaz.

31 İtiraz ve uzlaşma hakkı aynı anda kullanılabilir mi?
Yükümlü, kendisine tebliğ edilen alacaklar için itiraz hakkı ile uzlaşma hakkını aynı anda kullanamaz. Uzlaşmaya konu edilen alacaklar, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde itiraza konu olabilir. Ancak, İtiraz edilmiş gümrük vergileri alacakları ve para cezaları için uzlaşma talep edilemez.


"Gümrük Vergileri ve Para Cezaları Uyuşmazlıkların İdari Çözüm Yolu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları