Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ekonomik ve Sosyal Konsey

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ekonomik ve Sosyal Konsey"— Sunum transkripti:

1 Ekonomik ve Sosyal Konsey
Üçlü Danışma Kurulu Cansu Ağırdemir Derya Salman Tuğba Taşkın

2 EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY
Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında toplumsal uzlaşma ve işbirliği sağlayacak sürekli ve kalıcı bir ortam yaratarak, ortak görüş belirlemek için oluşturulan kuruluştur.

3 EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY KİMLERDEN OLUŞUR?

4 Konsey Başkanı : konsey Başkanı başbakandır
Konsey Başkanı : konsey Başkanı başbakandır. Başbakanın toplantılara katılamaması halinde görevlendireceği başbakan yardımcısı toplantılara başkanlık eder. Konsey Başkan Yardımcıları: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından bir, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından bir, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Konfederasyonu ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından bir kişi olmak üzere üç başkan yardımcısı belirlenir.

5 Başkanlık Divanı: Konsey başkanı, üç konsey başkan yardımcısı ve konsey sekretaryasından sorumlu müsteşardan oluşur. Dolayısıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkan, Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Divanı tarafından yürütülmektedir.

6 Konseyin görev ve yetkileri; - Toplumdaki ekonomik ve sosyal birimlerin, Hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarının oluşturulmasına katılımlarını sağlamak, Hükümet ile toplumsal kesimler arasında ve toplumsal kesimlerin kendi aralarındaki uzlaşma ve işbirliğini güçlendirecek çalışmalar yapmak, - Amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer ve toplantılar düzenlemek, uygun görülecek toplantılara temsilci göndermek

7 - Sürekli ve geçici nitelikte çalışma kurulları kurmak ve üyelerini belirlemek, bu kurulların raporlarını görüşmek, - Oluşturduğu görüş, öneri ve raporları Hükümete, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Cumhurbaşkanına ve kamuoyuna sunmak, görüş bildirilirken uzlaşılan ve uzlaşılamayan hususları ayrı ayrı belirtmek, - Türkiye-Avrupa Birliği karma istişari komitesi üyelerinin AB Ekonomik ve Sosyal Komitesinin yapısı ve özelliklerini dikkate alarak belirlemek ve komitenin çalışmalarını izlemek - Ekonomik ve sosyal konularda yayınlar ve araştırmalar yapmak ve yaptırmaktır.

8 Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Konsey;
Ülkemizde Konsey’in oluşmasının gündeme gelmesi yeni durum değildir.1961 ve 1982 Anayasası’nın hazırlanma aşamasında da bu tür kooperatif nitelikte bir meclis oluşturulması hep tartışılmıştır. Fakat hayata geçirilmemiştir. Bunun nedeni; korporatif devlet dolayısıyla faşist yönetim tarzını çağrıştırması gerekçesiyledir.

9 Ülkemizde Konsey ilk olarak 17 Mart 1995 tarihinde Başbakanlık Genelgesi ile ilk adım atılmış, bunun yanında VII. Beş yıllık kalkınma planında ‘Ekonomik ve Sosyal Konsey yasal çerçeveye kavuşturulacaktır’ hedefi öngörülmüştür. Son birkaç yıl içerisinde kurulan hükümet programlarında da Ekonomik ve Sosyal Konsey’in kurulması hakkında Yasa’nın öncelikle çıkarılması gereken yasa tasarıları arasında olduğu belirtilmiştir.

10 2001 yılında Türkiye’de yaşanan büyük ekonomik krizler sonrasında, ülkede güven bunalımının yaşandığı dönemlerde, iktidarın sorumluluğunu paylaşacak bir organa ihtiyaç duyduğu, toplumda kaybedilen güvenin yeniden sağlanması gereksiniminden kaynaklandığı söylenilebilir.

11 Bu aşamalara rağmen Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Konsey bugüne kadar yasada belirtilen görevler ve bilgi edinmek amacıyla değil, hükümetin sadece kendi durumunu ve kendi kararlarını dile getirmek için başvurduğu kurul olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir. Konsey’in, bu tarihsel süreçten sonra sağlam bir yasal temele oturtulma zamanı gelmiş böylelikle 4641 sayılı Yasa’yla bu aksaklıklar giderilmeye çalışılmıştır.

12 ÜÇLÜ DANIŞMA KURULU

13 Üçlü Danışma Kutulu 4857 sayılı İş Kanunu’nun 114
Üçlü Danışma Kutulu 4857 sayılı İş Kanunu’nun 114. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; Çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesinde, çalışma hayatıyla ilgili mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla; Hükümet ile işveren, kamu görevlileri ve işçi sendikaları konfederasyonları arasında etkin danışmayı sağlamak üzere, üçlü temsile dayalı istişari mahiyette bir danışma kurulu oluşturulur.

14 Kurulun  görev ve yetkileri, organları, toplanması, çalışma usul ve esasları 4 Nisan 2004’te çıkarılan Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmektedir.

15 Üçlü Danışma Kurulu’nun Görevleri:
Çalışma hayatına ilişkin politikaların oluşumuna katkı vermek Taraflar arasında uzlaşma ve işbirliğini güçlendirecek çalışmalar yapmak Çalışma hayatıyla ilgili mevzuat çalışmalarını ve uygulamalarını izlemek, yeni mevzuat ve yasa değişiklikleri ile ilgili hususlarda görüş oluşturmak

16 Uluslararası Çalışma Örgütünün konferans ve faaliyetlerine katılımda, taraflar arasında etkin bir danışma, bilgilendirme ve iletişimin gerçekleşmesini sağlamak, "Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Danışma Hakkında 144 sayılı Sözleşme" hükümlerine uygun çalışmalar yapmak, Ulusal mevzuatın, Avrupa Birliği’nin çalışma hayatına ilişkin müktesebatına uyumu için taraflar arasında etkin bir danışma, bilgilendirme ve iletişimin gerçekleşmesini sağlamak,

17 İhtiyaç duyulması halinde komisyonlar kurmak, üyelerini belirlemek, raporları görüşmek,
Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer ve toplantılar düzenlenmesini taraflara önermek, uygun görülecek toplantılara temsilci göndermek, Çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi ile ilgili alanlarda araştırmalar yapılmasını taraflara önermek. Yönetmeliğin hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

18 144 sayılı ILO sözleşmesinde belirtilen hükümet, işveren ve işçi temsilcileri arasında etkin danışma ve görüş alışverişini sağlanmak amacıyla oluşturulan ESK’dan sonra ÜDK’da aşağı yukarı aynı gerekçelerle Türk çalışma hayatına girmiştir. Bu bakımdan ÜDK çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi, çalışma hayatıyla ilgili mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi, hükümet ile işveren, kamu görevlileri ve işçi sendikaları konfederasyonları arasında etkin bir danışmanın gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

19 ESK’dan yeterli verimi alamayan Türk çalışma hayatının aktörleri, Üçlü Danışma Kurulu vasıtasıyla, işletmelerin rekabet gücünü koruma ve artırma amacı taşıyarak, değişen koşullara uyum göstermelidir. ÜDK’daki işçi temsilcileri aracılığıyla, işçi kesimi özellikle yeni teknolojik değişimlerden haberdar edilebilir, bu hususlarda gerektiğinde kendilerine danışılabilir ve işyeri koşulları konusunda birlikte fikir üretilebilir.

20 Kurulun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu Başkanlığında 24 Mayıs 2004 tarihinde TİSK, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK Temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Yapılan toplantıda; 4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulanmasında karşılaşılan sorunlar, sosyal güvenlik sistemine standart birliği sağlamaya ilişkin taslaklar, 2821 ve 2822 sayılı Kanunlara ilişkin değişiklik taslakları, Kıdem Tazminatı Fonu taslağı, kayıt dışı istihdam üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır

21 Ekonomik ve Sosyal Konsey ve Üçlü Danışma Kurulu sosyal diyaloğun gelişmesine katkıda bulunan mekanizmalardır. Bu iki kuruma çalışma hayatındaki aksaklıklar nedeniyle ihtiyaç duyulmuştur. Aynı zamanda bu iki kurum çalışma hayatında yer alan aktörler arasında iletişimi sağlayarak çalışan ve işverenlerin hükümet karşısında temsil edilmelerini sağlar.

22 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"Ekonomik ve Sosyal Konsey" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları