Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALKLA İLİŞKİLER Öznur Sarıahmetoğlu-Uzman Tıbbi Hizmetler Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALKLA İLİŞKİLER Öznur Sarıahmetoğlu-Uzman Tıbbi Hizmetler Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 HALKLA İLİŞKİLER Öznur Sarıahmetoğlu-Uzman Tıbbi Hizmetler Başkanlığı
Mart,2014

2 “sıradan olmakla özel olmak arasındaki farktır.”

3 HALKLA İLİŞKİLER Kuruluşun çevresi (hedef kitle)ile ilişkilerini içeren bir kavramdır. İki role sahiptir. Kuruluşun çevreyi bilmesi, değerlendirmesi ve çevredeki değişiklikler karşısında sürekli önlem alması, Kuruluşun amaç, politika ve etkinliklerinin çevreye anlatılması, benimsetilmesi.

4 Halkla İlişkiler; Halkla ilişkiler, kişi veya kuruluşun amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı olan, önem sırası kimi zaman tüketici, kimi zaman dağıtımcı ve çalışanlar gibi, kuruluşun yapısına göre değişkenlik gösteren hedef kitlelerle gerçekleştirilen stratejik iletişim yöntemidir.

5 Halkla İlişkiler; Halkla ilişkiler toplumsal gereksinmeyi en iyi biçimde karşılamak, çevreden gelecek uyarılarla, dilekleri göz önüne alarak örgütsel davranışta bulunmak için yapılan çalışmalardır. Halkla ilişkiyi, özel veya kamu kesimlerinde faaliyet gösteren bir kuruluş veya kurumun, ilişkide bulundukları kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek üzere sürekli olarak yapmış oldukları bir yönetme görevi olarak tanımlayabiliriz.

6 Halkla İlişkiler Nedir?
A. Halkla ilişkilerde haberleşme iki yönlüdür. Halkla ilişkilerde haberleşme kuruluşla hedef kitle arasında gerçekleşmektedir. Bu iki yönlü haberleşmede taraflar birbirleriyle karşılıklı haberleşmede bulunurlar. B. Halkla ilişkilerde, hedef kitle hakkında araştırma ve faaliyetlerle ilgili olarak da değerlendirme yapılmaktadır. C. Halkla ilişkilerde amaç, hedef kitleyi etkileyerek onu belirli bir davranışa itmektir. D. Halkla ilişkiler, ahlaki standartları takip eden ve planlanmış çabaları ve araştırmaları kullanan yönetsel bir işlevdir. Yönetsel işlev olarak uygulamalar verimlilik ve etkinlik içerisinde gerçekleştirilmeye çalışılır. E. Halkla ilişkilerde, hedef kitleye gönderilen mesajlar gerçeği yansıtmaktadır. Burada hedef kitleyi kandırarak belirli bir yöne sevk etmek söz konusu değildir. Yani hedef kitleye iletilen mesajlar doğru mesajlardır.

7 Halkla İlişkiler Sağlık Kuruluşları için neden çok önemlidir?
Sağlık kuruluşları diğer hizmet ve sanayi kuruluşlarına göre farklılıkları olan, kendine özgü özel kuruluşlardır. Bunlar toplum tarafından özel görevlerle donatılmaktadırlar. İster kamu ister sağlık kuruluşu olsun kendine gelen bir yaralıyı reddetme imkanı yoktur.Ona gereken ilgiyi göstermek ve müdahaleyi yapmak zorundadırlar. Aksi halde hem kanun hem de toplum vicdanında suç işlemiş olarak değerlendirilmektedirler. Oysa diğer sektördeki kuruluşların beğenmedikleri veya hoşlanmadıkları bir müşteriyi reddetme imkanları vardır ve kimsede buna itiraz edemez.

8 Sağlık kuruluşlarının ana hedef kitlesi kimlerdir?
Elbette ki hastalardır. Dünya sağlık örgütü (WHO) sağlığı yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik durumu şeklinde tanımlamaktadır. Sağlık kuruluşlarından hizmet alanlar yalnızca bedenen hasta olanlar değil, ruhsal ve sosyal yönden problemli olanlar olabilmektedir. Bu yüzden sağlık iletişimi iyi ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmeli, sağlık kuruluşlarının bu konuda daha dikkatli olması gerekmektedir.

9 Bir sağlık kurumunda halkla ilişkiler faaliyetleri neleri kapsayabilir?
Sağlık kuruluşlarında; Lobicilik Sponsorluk Kurumsal kimlik-kurumsal imaj, Kriz yönetimi, Kurum içi iletişim ve kurum içi halkla ilişkiler, Kurumsal sosyal sorumluluk Medya ilişkileri ve kurumsal reklamcılık en fazla kullanılanlardır.

10 HALKLA İLİŞKİLERDE SORUNLAR
1-Tanımlamadan kaynaklanan sorunlar 2-Halkla ilişkilerin reklam yada propagandaya indirgenmesinden kaynaklanan sorunlar 3-Krizle bağlantılı görülme

11 Tanımlamadan kaynaklanan Sorunlar
Halkla İlişkilerin yüzlerce tanımı vardır. (tanım, tanımlanın amacı ve genel çevresini açıklar) Halkla ilişkilerde var olan tanımlar ise; Kapsayıcı özellikten yoksun, Yanlış anlamaya , Eksik kavramaya neden olur.

12 Tanımlamadan kaynaklanan Sorunlar
a-Belirsiz tanımlar; “Dış dünyanın sempatisini kazanmak için yöneticilerin başvurduğu yöntemler” “halkla iyi ilişkiler kurma” “Halkın neyi sevip neyi sevmediğini öğrenip ona göre davranma”

13 Tanımlamadan kaynaklanan Sorunlar
b-Yetersiz tanımlar: Halkla ilişkilerin içeriğini tam olarak yansıtmayan, yetersiz ya da eksik tanımlardır. “halkın yada kamunun ilgisini çekmek, onu harekete geçirmek” “belirlenmiş kitleleri etkilemek için planlı, inandırıcı iletişim çabaları”

14 Tanımlamadan kaynaklanan Sorunlar
c-Kuruluşu öne alan tanımlar: Halkla ilişkilerin kuruluşun haklılığını kanıtlama aracı olarak algılanmasına yol açmaktadır. “ Kendi tutumumuzun doğru olduğuna halkı inandırmaktır.”

15 Tanımlamadan kaynaklanan Sorunlar
d-Olumlu imaj yaratmayı öne alan tanımlar: Halkla ilişkilerde kimi tanımlar iyi bir imaj yaratmayı öne çıkarmakta, uygulamada ise tanıtım çalışmaları imaj yaratma ile bütünleşmektedir.

16 2-Halkla İlişkilerin Reklam ya da Propagandayı İndirgenmesinden Kaynaklanan Sorunlar
A-Reklam: Pazar ya da piyasa koşullarının geçerli olduğu koşullarda ve daha çok özel sektörde kullanılan ikna edici iletişim türüdür. Herhangi bir ürün veya hizmetin kitle iletişim araçlarında bedeli ödenerek yapılır.

17 2-Halkla İlişkilerin Reklam ya da Propagandayı İndirgenmesinden Kaynaklanan Sorunlar
B-Propaganda: Daha çok siyasal alandaki iletişimi anlatmada kullanılır. Dikkat dağılımını etkileyerek, dikkatlerin belli konulara çekilmesine yönelik bir etkileme aracıdır. Propaganda ikna etmeye dayanmaktadır. İnsanların düşünce ve davranışlarını etkilemeyi amaçlar (tek görüş sunar) Kimi kez gerçekler saptırılabilir, Olumsuz değer yüklü bir kavramdır.

18 3-KRİZLE BAĞLANTILI GÖRÜLME
Kriz halkla ilişkilerin başa çıkması gereken bir durumdur. Halkla İlişkiler, çevredeki oluşum ve değişimleri izleyerek olabilecek sorunlara karşı önlem alma ve öneriler geliştirmeyi içerir. Krizin oluşmasını engellemeyi amaçlar.

19 II-HALKLA İLİŞKİLERDE KAPSAYICI YAKLAŞIM

20 2-Kapsayıcı Anlayışın İçerdiği Özellikler

21 2-Kapsayıcı Anlayışın İçerdiği Özellikler

22 2-Kapsayıcı Anlayışın İçerdiği Özellikler
c) Uzmanlık Halkla İlişkiler amaçlarına ulaşmak için farklı uzmanlık bilgileri kullanmak zorundadır. İnsan ilişkileri Davranış Bilimleri İletişim (iletişim araçları, iletişim örgütleri,süreci) d) Yönetim İşlevi Olma: Halkla ilişkilerin yönetim tarafından tasarlanması ve yerine getirilmesidir. Kuruluştan kitleye, kitleden kuruluşa düzenli bilgi akışının sağlanması.

23 III-HALKLA İLİŞKİLERİN ANLAMI

24

25 Halkla İlişkiler,

26 HALKLA İLİŞKİLERİN İLKELERİ
1-Dürüstlük 2-İnandırıcılık 3-Tekrarlama 4-Bütçe

27 HALKLA İLİŞKİLERİN İLKELERİ
Dürüstlük Halkın güveni kazanılarak olumlu tutum ve davranış sağlanması gerekir. Gerçeklerden ayrılmadan, Özellikleri abartmadan, Halkı yanıltmadan, Gizliliğe riayet, Her şeyi olduğu gibi göstererek ilgi ve desteği kazanmalı.

28 HALKLA İLİŞKİLERİN İLKELERİ
inandırıcılık, Halkla ilişkiler ile uğraşanların yaptıkları işe inanmaları ve hedef kitleyi inandırmaya çalışmalarıdır. Halkı inandırmak için hedef kitlenin iyi tanınması Tekrarlama, Halka iletilmesi amaçlanan mesajların, halkı bıktıracağı endişesine kapılmadan sık sık tekrarlanması, halkın dikkatinin çekilmesi ve bu dikkatin uyanık tutulmasıdır. Mesajların halkın anlayacağı dille verilmesi, sık sık tekrarlanması gerekmektedir.

29 HALKLA İLİŞKİLERİN İLKELERİ

30 V-HALKLA İLİŞKİLERİN YAPILANIŞI

31 HALKLA İLİŞKİLERİN YAPILANIŞI

32 VI-HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİNİN AŞAMALARI

33 VI-HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİNİN AŞAMALARI

34 Bilimsel Yöntemin Aşamaları:

35 Bilimsel araştırmalar üçe ayrılır:

36 VI-HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİNİN AŞAMALARI

37 Planlamalarda Dikkat Edilecek Noktalar:

38 3-Uygulama ( iletişim ):

39 VI-HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİNİN AŞAMALARI

40 Bir programın etkililiği dört boyutta değerlendirilir.

41 VII-HALKLA İLİŞKİLERDE KULLANILAN ARAÇLAR
Gazeteler Dergiler Broşürler El kitapları Bültenler Yıllıklar Mektuplar Afişler pankartlar el ilanları yönlendirici ve yol göstericiler

42 2-Yayım ve Gör-İşit Araçları
Televizyon Radyo Sergiler

43 3-Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
Yarışmalar Geziler Destek verme(sponsorluk)

44 4-EĞİTİM HİZMETİÇİ KURSLAR MÜZİK KURSLARI YABANCI DİL KURSLARI
KONFERANS, SEMİNERLER

45 ÇALIŞANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER

46

47 2-Personelde aranacak nitelikler

48 b)Kişilik : Çalışabilme Yerinde hareket edebilme Teşebbüs kabiliyeti
Görgü Tolerans

49 Memur; -Tenkide açık olmalı -Hoşgörülü olmalı -Hatasını anladığında özür dileyebilmeli

50 c) Güvenilirlik

51 Sonuç Yerine… Sağlık kuruluşlarının girdileri hastalar, insan gücü, malzeme, fiziksel ve parasal kaynaklar, çıktıları ise: hasta ile yaralıların tedavisi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Yüksek verimlilik aynı miktar kaynakla daha çok üretmek ya da aynı girdi ile daha çok çıktı elde etmektir. Siz eğer hastanenizde verimliliği yükseltmek istiyorsanız kurmuş olduğunuz verimliliği artırma stratejinizi gene yönetimin bir altında yer alan Halkla İlişkiler Biriminizce çalışanlarınıza iyi aşılamalı ve farkındalığı yükseltmelisiniz, zamanı, kaynakları doğru ve yerinde kullanma, daha fazla hastanın hastanenize gelmesi için gerekli sağlık iletişiminin (güleryüz, anlayışlı yaklaşım, olumlu kurumsal imajın oluşturulması) yürütülmesi, kurum kimliğinin yerleşmesi, ait olma ve çalışan olarak huzur içinde çalışma verimliliği artırır, sosyal aktiviteler çalışanları birbirine yaklaştırır, aynı zamanda kurumsal kimliğinizi oluşturken bir marka gibi sizi tanıtacak materyaller (internet sitesi, broşür, dergi….) gene halkla ilişkiler birimi tarafından planlanmaktadır, kurum içi ve dışı imaj, çalışanlarda farkındalığın yükseltilmesi ve isini sahiplenme davranışının aşılanması halkla ilişkilerin güdüleme tekniklerini kullanması ile de devreye girer.

52 Sonuç Yerine… Her kurumun kendini içte ve dışta tanıtan, kurum içi ve dışı iletişimin de daha etkili olmasını sağlayacak ve böylece verimliliğini artıracak bir halkla ilişkiler birimine ihtiyacı vardır, bu birim performans, kalite, araştırma geliştirme, materyal üretme, tanıtım, sosyal organizasyonların düzenlenmesi, gerektiğinde kamuoyunu bilgilendirme, basına brifing verme, televizyon ve radyo programlarında kurumun yer almasını sağlama gibi tüm kurum içi ve kurum dışı iletişimin sağlanması (örneğin hemşireler günü, tıp bayramında organizasyon düzenleme) konularında çalışarak kamouyunda ve çalışanlarının gözünde hastanesinin daha iyi şekilde tanıtılması ve algılanmasını sağlamalıdır.

53 TEŞEKKÜR EDERİM


"HALKLA İLİŞKİLER Öznur Sarıahmetoğlu-Uzman Tıbbi Hizmetler Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları