Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALKLA İLİŞKİLER Öznur Sarıahmetoğlu-Uzman Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Mart,2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALKLA İLİŞKİLER Öznur Sarıahmetoğlu-Uzman Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Mart,2014."— Sunum transkripti:

1

2 HALKLA İLİŞKİLER Öznur Sarıahmetoğlu-Uzman Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Mart,2014

3

4  Kuruluşun çevresi (hedef kitle)ile ilişkilerini içeren bir kavramdır. İki role sahiptir.  Kuruluşun çevreyi bilmesi, değerlendirmesi ve çevredeki değişiklikler karşısında sürekli önlem alması,  Kuruluşun amaç, politika ve etkinliklerinin çevreye anlatılması, benimsetilmesi.

5  Halkla ilişkiler, kişi veya kuruluşun amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı olan, önem sırası kimi zaman tüketici, kimi zaman dağıtımcı ve çalışanlar gibi, kuruluşun yapısına göre değişkenlik gösteren hedef kitlelerle gerçekleştirilen stratejik iletişim yöntemidir.

6  Halkla ilişkiler toplumsal gereksinmeyi en iyi biçimde karşılamak, çevreden gelecek uyarılarla, dilekleri göz önüne alarak örgütsel davranışta bulunmak için yapılan çalışmalardır.  Halkla ilişkiyi, özel veya kamu kesimlerinde faaliyet gösteren bir kuruluş veya kurumun, ilişkide bulundukları kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek üzere sürekli olarak yapmış oldukları bir yönetme görevi olarak tanımlayabiliriz.

7  A. Halkla ilişkilerde haberleşme iki yönlüdür. Halkla ilişkilerde haberleşme kuruluşla hedef kitle arasında gerçekleşmektedir. Bu iki yönlü haberleşmede taraflar birbirleriyle karşılıklı haberleşmede bulunurlar. B. Halkla ilişkilerde, hedef kitle hakkında araştırma ve faaliyetlerle ilgili olarak da değerlendirme yapılmaktadır.  C. Halkla ilişkilerde amaç, hedef kitleyi etkileyerek onu belirli bir davranışa itmektir. D. Halkla ilişkiler, ahlaki standartları takip eden ve planlanmış çabaları ve araştırmaları kullanan yönetsel bir işlevdir. Yönetsel işlev olarak uygulamalar verimlilik ve etkinlik içerisinde gerçekleştirilmeye çalışılır. E. Halkla ilişkilerde, hedef kitleye gönderilen mesajlar gerçeği yansıtmaktadır. Burada hedef kitleyi kandırarak belirli bir yöne sevk etmek söz konusu değildir. Yani hedef kitleye iletilen mesajlar doğru mesajlardır.

8  Sağlık kuruluşları diğer hizmet ve sanayi kuruluşlarına göre farklılıkları olan, kendine özgü özel kuruluşlardır. Bunlar toplum tarafından özel görevlerle donatılmaktadırlar. İster kamu ister sağlık kuruluşu olsun kendine gelen bir yaralıyı reddetme imkanı yoktur.Ona gereken ilgiyi göstermek ve müdahaleyi yapmak zorundadırlar. Aksi halde hem kanun hem de toplum vicdanında suç işlemiş olarak değerlendirilmektedirler.  Oysa diğer sektördeki kuruluşların beğenmedikleri veya hoşlanmadıkları bir müşteriyi reddetme imkanları vardır ve kimsede buna itiraz edemez.

9  Elbette ki hastalardır.  Dünya sağlık örgütü (WHO) sağlığı yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik durumu şeklinde tanımlamaktadır.  Sağlık kuruluşlarından hizmet alanlar yalnızca bedenen hasta olanlar değil, ruhsal ve sosyal yönden problemli olanlar olabilmektedir. Bu yüzden sağlık iletişimi iyi ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmeli, sağlık kuruluşlarının bu konuda daha dikkatli olması gerekmektedir.

10  Sağlık kuruluşlarında;  Lobicilik  Sponsorluk  Kurumsal kimlik-kurumsal imaj,  Kriz yönetimi,  Kurum içi iletişim ve kurum içi halkla ilişkiler,  Kurumsal sosyal sorumluluk  Medya ilişkileri ve kurumsal reklamcılık en fazla kullanılanlardır.

11  1-Tanımlamadan kaynaklanan sorunlar  2-Halkla ilişkilerin reklam yada propagandaya indirgenmesinden kaynaklanan sorunlar  3-Krizle bağlantılı görülme

12  Halkla İlişkilerin yüzlerce tanımı vardır. (tanım, tanımlanın amacı ve genel çevresini açıklar) Halkla ilişkilerde var olan tanımlar ise;  Kapsayıcı özellikten yoksun,  Yanlış anlamaya,  Eksik kavramaya neden olur.

13 a-Belirsiz tanımlar; “Dış dünyanın sempatisini kazanmak için yöneticilerin başvurduğu yöntemler” “halkla iyi ilişkiler kurma” “Halkın neyi sevip neyi sevmediğini öğrenip ona göre davranma”

14 b-Yetersiz tanımlar: Halkla ilişkilerin içeriğini tam olarak yansıtmayan, yetersiz ya da eksik tanımlardır. “halkın yada kamunun ilgisini çekmek, onu harekete geçirmek” “belirlenmiş kitleleri etkilemek için planlı, inandırıcı iletişim çabaları”

15 c-Kuruluşu öne alan tanımlar: Halkla ilişkilerin kuruluşun haklılığını kanıtlama aracı olarak algılanmasına yol açmaktadır. “ Kendi tutumumuzun doğru olduğuna halkı inandırmaktır.”

16 d-Olumlu imaj yaratmayı öne alan tanımlar: Halkla ilişkilerde kimi tanımlar iyi bir imaj yaratmayı öne çıkarmakta, uygulamada ise tanıtım çalışmaları imaj yaratma ile bütünleşmektedir.

17 A-Reklam:  Pazar ya da piyasa koşullarının geçerli olduğu koşullarda ve daha çok özel sektörde kullanılan ikna edici iletişim türüdür.  Herhangi bir ürün veya hizmetin kitle iletişim araçlarında bedeli ödenerek yapılır.

18 B-Propaganda: Daha çok siyasal alandaki iletişimi anlatmada kullanılır.  Dikkat dağılımını etkileyerek, dikkatlerin belli konulara çekilmesine yönelik bir etkileme aracıdır.  Propaganda ikna etmeye dayanmaktadır.  İnsanların düşünce ve davranışlarını etkilemeyi amaçlar (tek görüş sunar)  Kimi kez gerçekler saptırılabilir,  Olumsuz değer yüklü bir kavramdır.

19  Kriz halkla ilişkilerin başa çıkması gereken bir durumdur.  Halkla İlişkiler, çevredeki oluşum ve değişimleri izleyerek olabilecek sorunlara karşı önlem alma ve öneriler geliştirmeyi içerir.  Krizin oluşmasını engellemeyi amaçlar.

20

21

22

23 c) Uzmanlık Halkla İlişkiler amaçlarına ulaşmak için farklı uzmanlık bilgileri kullanmak zorundadır.  İnsan ilişkileri  Davranış Bilimleri  İletişim (iletişim araçları, iletişim örgütleri,süreci) d) Yönetim İşlevi Olma:  Halkla ilişkilerin yönetim tarafından tasarlanması ve yerine getirilmesidir.  Kuruluştan kitleye, kitleden kuruluşa düzenli bilgi akışının sağlanması.

24

25

26

27  1-Dürüstlük  2-İnandırıcılık  3-Tekrarlama  4-Bütçe

28 Dürüstlük Halkın güveni kazanılarak olumlu tutum ve davranış sağlanması gerekir.  Gerçeklerden ayrılmadan,  Özellikleri abartmadan,  Halkı yanıltmadan,  Gizliliğe riayet,  Her şeyi olduğu gibi göstererek ilgi ve desteği kazanmalı.

29 inandırıcılık,  Halkla ilişkiler ile uğraşanların yaptıkları işe inanmaları ve hedef kitleyi inandırmaya çalışmalarıdır.  Halkı inandırmak için hedef kitlenin iyi tanınması Tekrarlama,  Halka iletilmesi amaçlanan mesajların, halkı bıktıracağı endişesine kapılmadan sık sık tekrarlanması, halkın dikkatinin çekilmesi ve bu dikkatin uyanık tutulmasıdır.  Mesajların halkın anlayacağı dille verilmesi, sık sık tekrarlanması gerekmektedir.

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Gazeteler Dergiler Broşürler El kitapları Bültenler Yıllıklar Mektuplar Afişler pankartlar el ilanları yönlendirici ve yol göstericiler

43  Televizyon  Radyo  Sergiler

44  Yarışmalar  Geziler  Destek verme(sponsorluk)

45  HİZMETİÇİ KURSLAR  MÜZİK KURSLARI  YABANCI DİL KURSLARI  KONFERANS, SEMİNERLER

46

47

48

49  Çalışabilme  Yerinde hareket edebilme  Teşebbüs kabiliyeti  Görgü  Tolerans

50  Memur;  -Tenkide açık olmalı  -Hoşgörülü olmalı  -Hatasını anladığında özür dileyebilmeli

51

52  Sağlık kuruluşlarının girdileri hastalar, insan gücü, malzeme, fiziksel ve parasal kaynaklar, çıktıları ise: hasta ile yaralıların tedavisi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile toplumun sağlık seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Yüksek verimlilik aynı miktar kaynakla daha çok üretmek ya da aynı girdi ile daha çok çıktı elde etmektir. Siz eğer hastanenizde verimliliği yükseltmek istiyorsanız kurmuş olduğunuz verimliliği artırma stratejinizi gene yönetimin bir altında yer alan Halkla İlişkiler Biriminizce çalışanlarınıza iyi aşılamalı ve farkındalığı yükseltmelisiniz, zamanı, kaynakları doğru ve yerinde kullanma, daha fazla hastanın hastanenize gelmesi için gerekli sağlık iletişiminin (güleryüz, anlayışlı yaklaşım, olumlu kurumsal imajın oluşturulması) yürütülmesi, kurum kimliğinin yerleşmesi, ait olma ve çalışan olarak huzur içinde çalışma verimliliği artırır, sosyal aktiviteler çalışanları birbirine yaklaştırır, aynı zamanda kurumsal kimliğinizi oluşturken bir marka gibi sizi tanıtacak materyaller (internet sitesi, broşür, dergi….) gene halkla ilişkiler birimi tarafından planlanmaktadır, kurum içi ve dışı imaj, çalışanlarda farkındalığın yükseltilmesi ve isini sahiplenme davranışının aşılanması halkla ilişkilerin güdüleme tekniklerini kullanması ile de devreye girer.

53  Her kurumun kendini içte ve dışta tanıtan, kurum içi ve dışı iletişimin de daha etkili olmasını sağlayacak ve böylece verimliliğini artıracak bir halkla ilişkiler birimine ihtiyacı vardır, bu birim performans, kalite, araştırma geliştirme, materyal üretme, tanıtım, sosyal organizasyonların düzenlenmesi, gerektiğinde kamuoyunu bilgilendirme, basına brifing verme, televizyon ve radyo programlarında kurumun yer almasını sağlama gibi tüm kurum içi ve kurum dışı iletişimin sağlanması (örneğin hemşireler günü, tıp bayramında organizasyon düzenleme) konularında çalışarak kamouyunda ve çalışanlarının gözünde hastanesinin daha iyi şekilde tanıtılması ve algılanmasını sağlamalıdır.

54 TEŞEKKÜR EDERİM


"HALKLA İLİŞKİLER Öznur Sarıahmetoğlu-Uzman Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Mart,2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları