Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.rer.nat. D.Ali Ercan

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.rer.nat. D.Ali Ercan"— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.rer.nat. D.Ali Ercan
A L E V İ L E R Prof.Dr.rer.nat. D.Ali Ercan Ankara,

2 TÜRKMENLERİN ANADOLUYA GELİŞİ MS 900 - 1200
kuzey kolu alevi Güney kolu sünni /alevi

3 + 0,2 N 0,8 N N MS yılları arasında Anadoluya gelen bin civarındaki Türkmen o zaman Anadoluda bulunan ve kendi aralarında ki (Hititlerden bu yana) 3 bin yıllık uzun bir ortak geçmişten dolayı genetik-kültürel karışım içersinde bulunan bin civarındaki yerli halkla son bin yıllık süreçte karışmışlar ve Anadolu halkını meydana getirmişlerdir.. Daha sonra Anadoluya batıdan ve doğudan kavimlein göç ve istilaları devam etmiştir..

4 ( ) P x = ,2 x . 0,8 N-x N x 0,30 0,27 0,20 ∑ P x ≈ 0,03 10 X = 5 0,10 0,09 0,026 10 - 7

5 İnsan tipolojisini kabaca belirleyen 10 özellik ele alalım
İnsan tipolojisini kabaca belirleyen 10 özellik ele alalım.. (aslında 100 ün üzerindedir..) İki populasyonun uzun ve homogen bir karışımından sonra (p=0,2 olan bir binom dağılımı olarak alırsak) grafikte de görüldüğü gibi, başlangıç özelliklerinden yarısından fazlasını koruyabilen bireylerin oranı % 3 ten küçüktür ; özelliklerin tamamının korunma olasılığı on milyonda birden küçüktür.. SONUÇ : Anadoluda nesiller boyu birlikte yaşamış insanların çocukları olarak hemen hiç kimse kendisinin ‘genetik anlamda’ şu veya bu etnik gruba dahil olduğunu söyleyemez.. Şu anda 80 milyona erişen toplam nüfusumuzun en az % 85 inin genetik orijinalitesinden bahsedilemez..

6 3 %85

7 TÜRKİYEDE KAN GRUPLARI
Kaynak : Türkiye Kızılay D.

8 Kan Grupları Dünya Türkiye (bin yıl)
A A B B AB * AB

9 Son bin yıl içersinde farklı birçok kavimlerin karışımından
1 - Türkiyede AB kan grubunun dünya ortalamasının çok üstünde, yaklaşık iki katı oluşu, Anadolu toplumu genetik yapısının  özellikle Son bin yıl içersinde farklı birçok kavimlerin karışımından oluştuğunun  bir göstergesidir...  2 - Rh+ oranı Türkiyede 0,89 Avrupada 0,84 Asyada 0,99 0,89 = 1/3 x 0, /3 x 0,84 Anadolu yaklaşık 1/3 oranında asyalı, 2/3 oranında Avrupalı kavimlerin karışımıdır...

10 TÜRK ULUSU DİKKAT ! Türkiye Cumhuriyetini kuran
Türkiye halkına Türk milleti denir. Mustafa Kemal ATATÜRK DİKKAT ! 1- Türk halkı değil ! çünkü Türk bir ulusun adıdır. 2- Türkiye halkları da değil ! Çünkü, Türkiyede halklar yoktur.. 6 bin yıllık süreçte genetik ve kültürel karışım sonucu oluşmuş özgün bir toplum vardır.. Etnisiteler, sosyo-kültürel hatıralardır..

11 Bazı sosyolojik terimlerin öztürkçesi ve arapçası
URUK IRK ULUŞ MİLLET BUDUN CEMİYET OĞUŞ AİLE URUK IRK ULUŞ MİLLET BUDUN CEMİYET OĞUŞ AİLE Bazı sosyal bilimcilerin iddia ettikleri gibi, “ulus” kelimesi yapmacık yeni bir kelime değildir.. MS7.yüzyılda Türk yazıtlarında kullanılan bir sözcüktür. Bu kavram arapça/osmanlıca millet kelimesinin bire bir karşılığıdır.. Dolayısıyla, Ulus/millet veya ulusal/milli ayrışımları içeriği boş, yapay ayrışımlardır.. Batı dillerinde de ulusal ve milli kelimelerinin farklı karşılıkları yoktur. (national)

12 Türkiyede alevilerin dağılımı
MS yüzyıllarda Tephrike (Divriği) bölgesinde yaşayan ve Bizans egemenliğine hep karşı durmuş olan “hakdostları” asyadan gelen türkmenlerlerle kaynaşarak Anadolu Aleviliğinin ilk tohumlarını attılar.. Alevilik bu anlamda (islam+şamanizm ve anadolu+asya) kaynaşımı, kendine özgü insancıl bir dünya görüşü, kozmik bir inanç sistemi olarak gelişimini sürdürdü..

13 ALEVİLİK bir şii inanış biçimi değildir
ALEVİLİK bir şii inanış biçimi değildir. İslam coğrafyasında sadece Anadolu’ya has özgün bir nitelik taşır. Alevilik, (insanı, ağacı, suyu, dağı, ormanı, kurdu, kuşu ile) tüm evreni kutsal sayan ve islam inancının ögeleriyle de birleşerek zenginleşmiş eski Türk şaman geleneklerinin devamı sayılabilecek bir inanç sistemidir.. Kutsal tören “CEM AYİNİ”ndeki “SEMAH” bunun en önemli göstergesidir.

14 SEMAH 1. Yaratan ve yaratılanın aynı şeyin iki ayrı görünümü olduğunu benimseyen bir anlayışla , Kozmosun simgelenmesidir.. 2. Semahtaki el hareketleri, Haktan alıp Halka veren, kendini yokluk aynasında gören, bir anlayışı ifade eder… 3.Bir başka deyişle semah, evrensel bir felsefenin, 3 bin yıllık bir inancın simgeleşmiş ibadet biçimidir; 4.Kadın /erkek birlikte yapılan semah, eşitlikçi bir anlayışı ve adil paylaşım kültürünü de gösterir.. 5.Bir folklor gösterisi veya eğlence değildir.

15 HAŞA Kİ, SEMAH BİR OYUNCAK DEĞİLDİR.
O BİR AŞK HALİDİR, SALINCAK DEĞİLDİR. HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELİ

16 S E M A H

17

18 semah

19

20

21

22 1.Bugün, bu coğrafyada Türkçe konuşan bir Türk ulusu varsa, bunu büyük oranda sazlarıyla, sözleriyle Türk dilini ve kültürünü yüzyıllardır canlı tutan Alevi, kızılbaş türkmenlere borçluyuz.. 2. ALEVİLER Türkiye Cumhuriyetinin temel harcıdır. Cumhuriyet onlarsız olmaz, Onlar da Cumhuriyetsiz yaşayamazlar… İşte bu nedenle Türkiye Cumhuriyetini tahrip etmek ve yıkmak isteyenlerin hedefinde Aleviler vardır… ve bu nedenle Aleviler üzerinde ayrıştırıcı oyunlar oynanıyor...

23 MUSTAFA KEMAL’İN HACIBEKTAŞ ZİYARETİ 22.12.1919
Erzurum ve Sivas Kongresi’nin ardından Ankara’ya gitmeden önce arkadaşlarıyla birlikte Hacı Bektaş bucağına uğrar. Burada yatan ve Horosan’dan buraya gelmiş olan ünlü Sufi Hacı Bektaş-ı Veli’nin ( ) türbesini ziyaret eder. Dergahı ziyaret etmek üzere gelen Mustafa Kemal’i Bektaşi lideri Cemalettin Çelebi karşılar. O tarihlerde Anadolu’da yaşayan Alevi Cemaati’nin milyon arasında olduğu tahmin ediliyordu. Cemalettin Çelebi ve ileri gelenlere Mustafa Kemal şu açıklamalarda bulunur : *Kurtuluş Savaşı’nı yapmak zorundayız. Savaşı kazanacağız. *Padişahlık ve halifelik kalkacak. *Din, Dil, Mezhep ve tarikat ayrıcalığı olmadan, egemenlik milletindir.. *Halk kendisini yönetenleri seçecek. Kadın - erkek eşitliği sağlanacak.

24 MUSTAFA KEMAL’İN HACIBEKTAŞ ZİYARETİ 22.12.1919
Cemalettin Çelebi, Mustafa Kemal’e : “Paşa hazretleri, cesaretli ve öngörüşlü yönetiminizde Türk milletinin düşmanı kahredeceğine inancım sonsuz. Ulu Tanrı’nın milletimize bağışlayacağı zaferden sonra Cumhuriyet ilanını da düşünüyor musunuz? “ Mustafa Kemal Paşa heyecan ve dikkatle Cemalettin Çelebi’nin gözlerine bakıyor, onun elini tutup yavaş, fakat kararlı bir ses tonuyla : “ 0 mutlu günün ilanına kadar aramızda kalmak şartıyla söylüyorum Çelebi hazretleri, Evet, Cumhuriyet’i ilan edeceğim.”

25 Aleviler Üstüne Oynanan Oyunlar

26 KENDİNİ KÜRT SANAN ALEVİ TÜRKMENLER
KÜRT ALEVİLER KENDİNİ KÜRT SANAN ALEVİ TÜRKMENLER Anadolu Alevileri aslen Kızılbaş-Türkmenlerdir. MS yılları arasında Horasan - Kars – Erzurum-Erzincan - Sıvas - Malatya üzerinden Anadoluya gelen bin* civarında ki kızılbaş türkmenlerden bir kısmı da kürtçe konuşan yerli halkla karışmışlar ve dillerini kısmen unutmuşlardır.. Ancak inançlarını ve kültürel ögelerini (saz, cem) korumaya devam etmişlerdir.. Kürtçe konuşan köyler, yerleşik hayata görece erken geç(iril)miş Alevi köyleridir. * O zamanki Anadoluda yaşayan insanların toplam nüfusu bin arasındadır Kürtler genelde şafi ve mezhebindendirler..

27 DÜNYADA TÜRK DİLLERİ KONUŞULAN ÜLKELER
Dünyada yaklaşık 150 milyon insan (yarısı Türkiyede) türkçe konuşuyor..

28 2. BARIŞ PARTİSİ Alevilerin bu topraklarda yüzyıllardır ezilmesine karşı, onların kitlesel gücünü ‘görünürde’ tek bir siyasi parti çatısı altında toplamak amacıyla te kurulan Barış partisi (Genel Başkanı Ali Haydar Veziroğlu ) seçimlerde % 0,25 oy alınca, parti kendi yöneticileri tarafından da feshedildi.. Eğer oyun tutsaydı, Alevilik, bir kültürden siyasal bir partiye indirgenmiş olacaktı… Türkiye nüfusunun % 25 ini temsil eden Aleviler bu oyuna gelmediler…

29

30 Osmanlı zamanında aleviler
3. Kızılbaş türkmenlerle Osmanlı arasındaki uyuşmazlığın iki temel nedeni yaşam biçimi ve inanç farklılıklarıdır.. Sünni İslam geleneğini benimseyen Osmanlı yönetimine karşı insancıl-eşitlikçi ve paylaşımcı yaşantıyı öngören Türkmen geleneğini temsil eden Aleviler daha çok hayvancılıkla geçinmekte , konar göçer yaşamla yaylalar ve ovaları mekan tutmaktaydılar . Osmanlı yönetimine yeterince vergi vermedikleri gerekçesiyle yerleşik hayata geçirilmek üzere (ıslah için !) Kürt aşiretlere teslim edilirler Ve ardından İsyanlar patlak verir.. Alevi türkmenler daha güvenli dağlık bölgelere çekilirler…

31 Celali İsyanları… Osmanlı’nın 16. yüzyıldaki baskıcı sünni yönetimine karşı başkaldırı hareketleri genelde “Celali İsyanları” olarak bilinir .. Şeyh Bedrettin'den Pir Sultan’a, Anadolu Türkmenlerinin uğradıkları baskı ve dayatmaların trajik öyküleri sazlarda ve türkülerde yaşayarak günümüze kadar gelmiştir. Bu isyanlar bahanesiyle binlerce Kızılbaş türkmen katledilmiş, kuyularda öldürülmüştr..

32 Osmanlının Kızılbaşlara yönelik sürgün ve katliamları asırlarca sürmüştür.
Kızılbaş adı kullanılamaz olmuştur. Yaşayabilmek için kimliklerini gizlemek zorunda kalmışlar “cem” ibadetlerini bile yapamaz hale gelmişlerdir. Devlete güvenemedikleri için kendi güvenlik ve asayişlerini kendileri sağlar olmuşlardır.

33 İsyanlar sonrası, ulaşımı zor, çorak ve dağlık arazilere yerleşmeye başlamışlardır.. örneğin bugün lerde tartışma konusu olan DERSİM bu bölgelerden biridir..

34 Oyun devam ediyor.. Kürtlük ve alevilik üzerinden Türkiyenin boğazına ilmik geçirilmek isteniyor.. 4. Özellikle den sonra Laik devlet yapısının yozlaştırılmasıyla, gittikçe Osmanlı dönemine benzer bağnazlığın TC devlet yönetimine hakim olması karşısında, doğu Anadoludaki mağdur ve muhalif Alevi yurttaşlar için PKK “çekim merkezi” yapılmak istendi. Abdullah Öcalan 1993 te “PKK demek Kürt-Alevi Demektir! ” ifadesiyle kürtçe konuşan alevi gençleri devlete karşı kamplara yönlendiriyordu..

35 PKK’ye ve onun siyasi uzantısı DTP ye destek olan STK ler :
Said-i Nursi çizgisinde, emperyalizmin hizmetindeki medya hizmetlileri olan Nakşi Kürtçü yazarların kamu oyu altyapısını hazırladıkları PKK’ye ve onun siyasi uzantısı DTP ye destek olan STK ler : KESK Eğitim-Sen İnsan Hakları Derneği Liberaller

36 Bu ayrıştırma oyunları, Türkiye’deki alevi olmayan kürt yuttaşlarımızın bir kısmı üzerinde maalesef başarılı oldu. Ancak kürt nüfusun yaklaşık üçte birini oluşturan Alevi kürtler üzerinde yeterince etkili olamamıştı.. Kürt olmayan aleviler üzerindeki oyunlarının başarı şansı zaten yok.. Bugün art niyetli Dersim kaşımalarıyla eksik kalan halka tamamlanmak isteniyor…

37 AB bu oyunun neresinde? 5. Avrupa Birliği Türkiyedeki Alevilerin azınlık statüsüne indirgenmesi için her yolu deniyor, her fırsatı kullanıyor . Yurtsever Aleviler, bektaşiler Türkiyeyi bölmek parçalamak amaçlı bu emperyalist oyuna gelmediler; AB şimdiye kadar alevileri aldatmayı başaramadı.

38 TARİHİ SINAVLA KARŞI KARŞIYA..
*Emperyalist ülkelerin çıkar çatışmalarının en yoğun olduğu bölgelerin başında Ortadoğu gelmektedir.. Bunun açık nedeni, daha bir süre (en az 2040 lara kadar) enerji hammaddesi olmayı sürdürecek olan dünya petrol rezervlerinin %60 ından fazlasının bu bölgede bulunmasıdır.. *İlkel feodal yapıların devamında, global sömürünün rahat işlemesi bakımından yarar gören emperyalizm, sadece çağdışı gerici rejimleri desteklemekle kalmıyor, ulus devlet yapılarını da yıkmak istiyor.. *1900 lerden beri önce ingilizlerin, ardından ABD ve AB nin kürt konusunu yoğun işlemesi, özellikle doğu anadoludaki ayaklanmaların desteklenmesi ve yönlendirilmesi Türkiyenin üniter ulus devlet yapısına son verecek ‘yapay bir kürt devleti projesi’nin gerçekleştirilmesine ve böylece bölgenin ‘kararsız denge’ konumunda tutulmasına yöneliktir.. *Coğrafi bölünmeden önceki ‘sosyal bölünme’ aşamasında hayli yol alınmıştır.. sosyal-ekonomik-inanç-etnik boyutlarda ki yapay ayrıştırmalarla çöküntüye gitmesi kaçınılmaz heterojen yapıya dönüştürülmek istenen Türk toplumu tarihi bir sınavla karşı karşıyadır: Ya devletinin Kurucusu Mustafa Kemal’in gösterdiği yönde, “bilimi rehber alan ulus devlet anlayışı” ile güven ve gönenç içerisinde yaşamak için birlik beraberliğini sürdürecek, ya da Sevr öngörüsü eyaletler halinde sömürge bir ülkeye dönüşecek, çöküp, dağılıp sönüp gidecektir..

39 ORTADOĞUDA DÜNYA PETROL REZERVLERİNİN 2/3 Ü YER ALMAKTADIR.
%2 dicle %11 fırat %10 %10 2 % 10 % %25 ORTADOĞUDA DÜNYA PETROL REZERVLERİNİN 2/3 Ü YER ALMAKTADIR.

40 2 - DERSİM ANLAŞMAZLIKLAR, ÖNYARGILAR, İHANETLER,
AYMAZLIKLAR, YANLIŞLIKLAR, TRAJEDİSİ CUMHURİYETİMİZİN HÜZÜNLÜ BİR SAYFASI...

41 Oyun devam ediyor Dersim meselesi...
Bugün siyasal sömürü malzemesi haline getirilmek istenen Dersim meselesiyle ilgili yönlendirilmiş propaganda ve protestoların arkasında DTP / PKK var… Dün Sivas’ta aydınları ve Alevileri yakan katillerin savunucuları da bugün göstermelik alevi yandaşlığı yapıyorlar .

42 DERSİM İSYANI 1937 1937 yılının 21 Martında, Seyit Rıza liderliğindeki Abasan Aşireti, Harçik Köprüsü'nü yakarak isyanı başlatır. Aynı gece bir karakol basılarak 33 asker şehit edilir Koçgiri isyan liderleri Alişer ile Nuri Dersimi de isyancılar arasındadır. Ertesi gün Pah Hükümet Konağı, ilçede yeni kurulmuş ilkokul ve hastane binaları da ateşe verilir.

43 CUMHURİYET DÖNEMİNDE DOĞU İLLERİNDEKİ AYAKLANMALAR
Dersim’37 Agrı’26 Ş.Sait’25 Nasturi ‘24

44 Dersim ayaklanmasının lideri Seyyid* Rıza 1862-1937
Seyyid peygamber soyundan gelen demektir.. islam inancından olan insanları, özellikle kürt-alevileri çok etkileyici bir unvan.. Alevi, kızılbaş türkmenlerin Hz.Muhammed ve Hz. Ali sevgisi dışında genetik bağlamda araplarla bir ilişkisi yoktur..

45 Dersim isyanı despotizme karşı ilerici bir halk hareketi mi ?
DERSİM İSYANI Genç Türkiye Cumhuriyetine karşı, Seyid Rıza ‘nın elebaşılığında, bölgedeki ilkel feodal yapının sürdürülmesini sağlamak ( aynı zamanda Hatay meselesini zora sokmak) amacıyla gerici kürt aşiret reisleri tarafından 21.mart.1937 de (nevruz günü !) başlatılan isyan hareketi ödün verilmeksizin 8 ayda bastırılmıştır Dersim isyanı despotizme karşı ilerici bir halk hareketi mi ?

46 Seyyid Rızanın ingilizlerden yardım talebi
Seyyid Rızanın ingilizlerden yardım talebi Büyük Britanya Dışişleri Bakanlığına, .... maruz bulunduğu zulüm ve adaletsizliğe son vermek için, Kürt halkı benim sesimle hükümetinizin yüksek etkisinden yararlandırmanızı diliyor...... Generalissimo Seyid Riza Dersim Başkomutanı

47 1935 te Tunceli vilayetinin toplam nüfusu yaklaşık 100 bindir.
Zorunlu göçe tabi tutulan insan sayısı 5 bin civarındadır. Dersim harekâtında öldürülen isyancı sayıcı resmi rakamlara göre 265'tir; idam edilen elebaşı aşiret reislerinin sayısı 7'dir!. Şehit asker sayısı ise 30.

48 İsyanı çıkaran feodal yapılarla,
yöneticilerin ihmal ve yanlışları sonucu muhtemelen haksızlığa uğramış olan (dolayısıyla devletin kendilerine özür borcu olan) masum alevi yurttaşları aynı kefeye koymak çok yanlıştır....

49 M.Kemal Atatürk ve Dersim mebusu Diyap Ağa M.Kemal Atatürk kurtuluş savaşını ve devrimleri destekleyen halk önderleri ile

50 Mustafa Kemal’i savunmak her devrimcinin namus borcudur.
Mustafa Kemal’i küçümseyen, hor gören devrimcilerle bizim bir işimiz olamaz . Uğur MUMCU Bilgi sahibi olmayan fikir (oy) sahibi de olamaz .

51 Umudumuz odur ki, laik Türkiye Cumhuriyetinin savunucusu yurtsever Aleviler kendi aralarına bölünüp parçalayanmayarak, tahriklere kapılmayarak emperyalizmin tuzaklarına düşmeyecekler ve ülkenin aydınlık yarınlara erişmesi için üzerlerine düşen görevi örnek yurttaş sorumluluğu ile yerine getireceklerdir. Her zaman olduğu gibi.. æ

52 T e ş e k k ü r l e r..


"Prof.Dr.rer.nat. D.Ali Ercan" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları