Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIZILBA Ş LAR ALEV İ LER. Aleviler… Onlar Cumhuriyetsiz, Cumhuriyet onlarsız olmaz, olamaz… Aleviler Cumhuriyetin harcıdır. Onlar Cumhuriyetsiz, Cumhuriyet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIZILBA Ş LAR ALEV İ LER. Aleviler… Onlar Cumhuriyetsiz, Cumhuriyet onlarsız olmaz, olamaz… Aleviler Cumhuriyetin harcıdır. Onlar Cumhuriyetsiz, Cumhuriyet."— Sunum transkripti:

1 KIZILBA Ş LAR ALEV İ LER

2 Aleviler… Onlar Cumhuriyetsiz, Cumhuriyet onlarsız olmaz, olamaz… Aleviler Cumhuriyetin harcıdır. Onlar Cumhuriyetsiz, Cumhuriyet onlarsız olmaz, olamaz… tahrip etmek ve yıkmak Aleviler Cumhuriyeti tahrip etmek ve yıkmak isteyenlerin bugün hedefinde Aleviler var… “ doğal bileşenleri” Süreç Aleviler üzerinde oynanan oyunlarla, “ doğal bileşenleri” birbirinden ayrıştırmayı amaçlamaktadır. Aleviler ve Kürtler üzerinde oynanan oyunları içermektedir… Bu slayt özellikle Aleviler ve Kürtler üzerinde oynanan oyunları içermektedir…

3 Alevilik bir Şii inanış biçimi değildir. yalnızca Anadolu’ya has Bu biçimiyle İslam coğrafyası üzerinde yalnızca Anadolu’ya has bir nitelik taşır. (buna İran Şiiliği ve Arap Aleviliği de dahil) Yani Anadolu’nun dışında (buna İran Şiiliği ve Arap Aleviliği de dahil) görülme olasılığı yoktur. Aleviliğin özgünlüğüyle Bu, Aleviliğin özgünlüğüyle ilgilidir. şaman geleneklerinin düzenlenmiş bir ritüeliSemah Alevilik, şaman geleneklerinin düzenlenmiş bir ritüelidir. Semah, bunun en önemli göstergesidir.

4 Semah anlatır: Semah, Ateşin etrafında dönen turna kuşu hareketlerinin ve 3000 yıllık bir yaşam biçiminin figürüdür. El ve kol hareketlerinin açılış ve kapanışı ise üst düzey eşitlikçi bir kültürün yansımasını anlatır: Eller yukarı ve a ş a ğ ı, sa ğ a ve sola hareket ederken, Haktan alıp Halka, Halktan alıp Hakka da ğ ıtan bir anlayı ş ı perçinler… Bir başka deyişle semah, hem bir felsefedir hem de bir inanışın simgeleşmiş ibadet biçimidir. “kadın erkek” Bu ne ataerkil ne anaerkil yapının hakimiyetini ifade eder; Semah aynı zamanda “kadın erkek” birlikte yapılır. Bu ne ataerkil ne anaerkil yapının hakimiyetini ifade eder; tam tersine eşitlikçi anlayışı dünyaya ilan eder! Gerçek bir demokrasi ve gerçek bir paylaşım kültürünü yaşatmanın savaşıdır görünen…

5 Aleviler Üstüne Oynanan Oyunlar

6 Barı ş Partisi neden kuruldu? Barış Partisi Ali Haydar Veziroğlu Biliyorsunuz, tarihte bir Barış Partisi vardır. Genel Başkanı Ali Haydar Veziroğlu… Parti, yöneticilerince kapatıldı. “Alevi Partisi” Kuruluş amacı bir “Alevi Partisi” olmaktı. Alevilerin bu topraklarda yüzyıllardır ezilmesine karşı, onların kitlesel gücünü tek bir siyasi parti çatısı altında toplamaya çalıştı. Eğer tutsaydı, Alevilik, bir kültürden bir partiye indirgenmiş olacaktı… Görünen ve bilindik amaç buydu… Eğer tutsaydı, Alevilik, bir kültürden bir partiye indirgenmiş olacaktı…Tutmadı… Aleviler oyuna gelmedi…

7 Cem Vakfı İ zzettin Do ğ an Cem Vakfı Ba ş kanı İ zzettin Do ğ an kimdir? İzzettin Doğan, Malatyalı bir Alevi Dedesidir. Yani Menderes ’in partisinin milletvekili. İzzettin Doğan, Malatyalı bir Alevi Dedesidir. Babası Demokrat Parti Milletvekilidir. Yani Menderes ’in partisinin milletvekili. Hani şu Said’i Nursi ’nin elini eteğini öpen, Atatürk Devrimlerini halkın benimsedikleri ve benimsemedikleri olarak ikiyie ayıran, Atatürk Devrimleri’ni halkın benimsedikleri ve benimsemedikleri olarak ikiyie ayıran, “Siz isterseniz Hilafeti bile geri getirirsiniz” Menderes… Halka hitaben, “Siz isterseniz Hilafeti bile geri getirirsiniz” diyen Menderes… yıllarca Özal’ın ANAP’ıyla flört etti. Hani şu Özal, Nakşi Özal… İzzettin Doğan, yıllarca Özal’ın ANAP’ıyla flört etti. Hani şu Özal, Nakşi Özal… Cem Vakfının üyesi Aleviler, kutsal bir görevi yerine getiriyorlar… Cem Vakfının üyesi Aleviler, kutsal bir görevi yerine getiriyorlar… Ya ba ş larındaki?..

8 Bazı Aleviler Kendini Neden “Kürt” Sanıyor? Bu başlık yanlış anlaşılmasın, kimsenin kendisini Kürt hissetmesinin doğruluğuyla-yanlışlığıyla meşgul değiliz. Bu başlık yanlış anlaşılmasın, kimsenin kendisini Kürt hissetmesinin doğruluğuyla-yanlışlığıyla meşgul değiliz. Kürtler de Aleviler de bu ülkenin gerçek-asli unsurlarıdır. İki ayrı hassas topluluğun üzerinde kurgulanan bir yanılgıyı aşacağız… Yalnızca tarihsel bir durumu tarif etmek ve Aleviler üzerinde oynanan oyunlardan birini daha bozmak amacımız… Bilindiği gibi Aleviler aslen Kızılbaş- Türkmenlerdir. Bazı Aleviler ise Anadolu’ya geliş sürecinden sonra Kürtçe konuşmaya başlamışlardır. Bu durumun nedeni Osmanlı tarihinde aranmalıdır.

9 Celali İ syanları… Osmanlı’nın sünni idaresine kar ş ı gösterilen ba ş kaldırı hareketlerinin genel adı “ Celali İ syanları” olarak tarihe geçmi ş tir. Bu isim, genel bir isimdir. Anadolu Türkmenlerinin isyanı ; Ş eyh Bedrettin'den Pir Sultan’a, kitlesel ya da de ğ il, Anadolu Türkmenlerinin isyanı ;Türkülerle ya da ayaklanmalarla tarihe geçmi ş tir. on binlerce Kızılba ş Bu isyanlar sırasında sayısını bugün dahi bilmedi ğ imiz on binlerce Kızılba ş katledilmi ş tir.

10 Kızılba ş larla Osmanlı arasındaki ayrı ş manın temelinde iki ş ey yatar: Sünni İslam geleneğini benimseyen Osmanlı idaresinin, hümanist-eşitlikçi ve paylaşımcı yaşantıyı öngören ve Türkmen geleneğini temsil eden Alevileri bastırma gayretidir. Biri dini gerekçedir: Sünni İslam geleneğini benimseyen Osmanlı idaresinin, hümanist-eşitlikçi ve paylaşımcı yaşantıyı öngören ve Türkmen geleneğini temsil eden Alevileri bastırma gayretidir. Diğeri sınıfsal bir gerekçedir: Kızılba ş -Türkmen-Aleviler, Osmanlı toprak düzeni içinde, askeri demokrasinin timsalidirler, ürettiklerinin büyük ço ğ unlu ğ unu devlete vergi olarak vermek yerine kendi refahları için kullanmaktadırlar… ve daha çok hayvancılıkla geçinmekte yaylalar ve ovaları mekan tutmaktadırlar…

11 İş te tam bu noktada baskı ve direnç ikilemi kar ş ımıza çıkar. İ syanlar patlak verir ve Osmanlı Kızılba ş -Türkmen-Alevileri yerle ş ik hayata geçirmeye zorlar. Aleviler, ıslah edilsinler diye küçük parçalara ayrılır ve bölümler halinde yerleşik yerel Kürt aşiretlere teslim edilirler. Ya da hayatlarını kurtarabilmek için da ğ lık bölgelere çekilirler… Dikkat buyurun… Bugün Kürdistan diye tabir edilen bölgenin iç kesiminde Alevi toplulukları hemen hiç yoktur. Bu bölgenin çeperindeki Alevilerin Kürtçe konuşuyor olmaları bundandır, erken dönemde yerleşik hayata geçirilmiş ve ıslah (!) edilsinler diye Kürt aşiretlerine teslim edilmişlerdir. Geleneklerini korumuşlar ama dilleri Kürtçeleşmiş ya da Zazalaşmıştır.

12 sürgün ve katliamları “Yaşamak için” kendilerini gizlemek zorunluluğu ortaya çıkmış, dillerini bile kullanamaz hale gelmişlerdir. Osmanlının Kızılbaşlara yönelik sürgün ve katliamları asırlarca sürmüştür. Kızılbaş ismi kullanılamaz olmuştur. “Yaşamak için” kendilerini gizlemek zorunluluğu ortaya çıkmış, dillerini bile kullanamaz hale gelmişlerdir. Katledilmemek için dağlık yerlerde yaşamaya devam edilmiş ve özellikle Doğu Anadolu’da ve bugün üzerinde çok tartışma olan Dersim’de kayalık ve dağlık arazilerde yerleşmeye başlamışlardır. Devlete değil kendilerine güvenmişler ve kendi asayişlerini kendileri sağlar olmuşlardır.

13 Anadolu'nun değişik yerlerinde olsa da yaşam biçimleri, semahları, kadın erkek eşitliğine verdikleri değer nedeniyle Alevilerin yaşam biçimleri özdeştir. Ama konuştukları diller ayrışmıştır. Bazen yan yana olan Alevi köylerinden biri (Örneğin Sivas ilinde) Türkçe diğeri Kürtçe konuşmaktadır. Kürtçe konuşan köy, görece erken yerleşik hayata geçirilmiş bir Alevi köyüdür, diğere geç iskan edilmiş ve dilini koruyabilmiştir. Ancak ikisinin yaşam biçimi arasında belirgin hiçbir fark mevcut değildir.

14 OYUN DEVAM ED İ YOR! Abdullah Öcalan Ne Demişti: “PKK demek Kürt-Alevi Demektir!” Kitleselleşmenin pimi çekilmişti. Öcalan bunu 90’lı yılların başlarında, PKK terörünün en azgın döneminde söyledi. Kitleselleşmenin pimi çekilmişti. PKK kürtçe konuşan aleviler için bir cazibe merkezine dönüştürüldü. Muhalif karakteri olan Alevi kesim ve özellikle gençleri, pkk gibi bir emperyalist uşağı örgüte yönlendirileceklerdi, PKK kürtçe konuşan aleviler için bir cazibe merkezine dönüştürüldü. Hem Kürtlük ve hem de Alevilik, “ezilmişlik” duygularıyla istismar edildi. Ayrıksılığın tohumları ekildi.

15 Bu oyun, Türkiye Kürtleri üzerinde o gün ba ş arılı oldu. Ancak o gün, Aleviler üzerinde ba ş arılı olamadı… Bugün eksik kalan halka tamamlanmak isteniyor…

16 Avrupa Birliği Bu Oyunun Neresinde Batı, Alevileri Azınlık mı Görmek İstiyor? Bilindiği gibi Avrupa Birliği azınlık heveslisi bir birlik… Alevilerin azınlık statüsüne indirgenmesi için her yolu deniyor, her kurumu kaşıyorlar… En büyük dertleri Alevi mezarları ile Sünnilerin mezarlarının ayrılması… Bu yüzden büyük endişe içindeler… Şimdilik Alevi-Bektaşileri ikna edemediler…

17 Yeni Oyun: Sararmış Bir Gül ve Partisi… Mustafa Sarıgül Ne İstiyor? Neden partisini Genel Seçimler yaklaşırken kuracak? AKP’yi sağda yalnızlaştırmanın ve soldaki oyları da bölmenin yeni ajanı olmasın sakın… Tabandaki bu bölünme kimin işine yarayacak? Sarıgül kimin çıkarları için çalışıyor? Son demeci “Özal’ın izinde olduğu”nu açıklamakla ilgili… Sarıgül’e Ne Yaptırılacak ?

18 Onur Öymen ve Dersim İsyanı… Onur Öymen hatasıbugün Aleviler ve CHP açısından bir dönemeç haline getirilmek isteniyor. Protestolar linç girişimine döndü. Peki protestoların arkasında kim var? Onur Öymen’in büyük bilgi eksikliği ile yorum ve benzetme hatası, bugün Aleviler ve CHP açısından bir dönemeç haline getirilmek isteniyor. Protestolar linç girişimine döndü. Peki protestoların arkasında kim var? Protestoların arkasında DTP var, yani PKK var… AKP’yi saymaya bile gerek yok… Sivas’ta aydınları ve Alevileri katledenlerin avukatı olanlar bugün pervasızlığın bayrağını taşıyorlar…

19 Dersimdeki Bir İ syan mıydı? Dersimde isyanı çıkartanlarla katledilenleri aynı kefeye koymak büyük bir yanılgı olur. İ syanı çıkartanlar feodal yapılardır. Katledilenler ise masum Alevi yurtta ş lardır. Bu devlet, devlet olmayı becerecekse, hayatta kalanlardan adam gibi özür dilemesini bilmeli ve bu i ş in PKK’lıların elinde bir oyuncak olarak kalmasına kesinlikle müsaade etmemelidir.

20 Aleviler ve CHP Bu Cumhuriyet Halk Partisi, bir zamanlar hep “alevilerin partisi” diye işaret edilirdi. Ne ilginç ki sanki bu bir “itham”mış gibi söylenirdi. Bu söylem, sünni muhafazakar kesimi partiden uzaklaştırmak ve ayrıksı bir yapı oluşturmak için söylendi durdu. Ş imdi ilginçtir, parti “Alevi Dü ş manı” gibi gösterilmeye çalı ş ılıyor. Alevilerin CHP’den ayrılması demek, Cumhuriyetten ayrılmaları demektir. Bu oyun on yıllardır oynanıyor…

21 Kürtler ve CHP Bir zamanlar CHP’ye bi de bu söylenirdi “CHP Kürtlerin Partisidir” diye. Bugün CHP’nin bir çok kademesinde Kürt kökenli insanlar görev yapmakta, parti politikalarını belirlemekte ve aktif siyaset yapmaktadırlar. Kimse de onlara, “sen Kürtsün niye buradasın” dememekte, partinin “asli” unsuru olarak görev yapmaya devam etmektedirler, yapmaya da devam edeceklerdir! Ama Güneydoğu, Kürt Milliyetçiliği ve Dinci siyasetin arasında ikiye bölündü ve Kürt popülasyonu güneydoğu için CHP’den uzaklaştırılabildi.

22 Güneydoğu’da Ne Oldu… devrimci yapıya uyum sağlayan Kürtlerden oluşan bir hareketTİP Kemalist Devrimin cumhuriyetçi-laik-anti-emperyalist çizgisinde PKK’dan önce, oradaki sosyalist ve doğal olarak eşitlikçi Kürt kökenli liderler, Türkiye’nin Ulusal Demokratik Devriminin içinde bir yapı taşıydı. PKK’dan önce, orada, devrimci yapıya uyum sağlayan Kürtlerden oluşan bir hareket vardı. O Kürtler, TİP’in dahi kuruluşunda yer almış ve Kemalist Devrimin cumhuriyetçi-laik-anti-emperyalist çizgisinde buluşmuşlardı. PKK’dan önce, oradaki sosyalist ve doğal olarak eşitlikçi Kürt kökenli liderler, Türkiye’nin Ulusal Demokratik Devriminin içinde bir yapı taşıydı. PKK’dan sonra Kürtler önce milliyetçileşti, sonra emperyalizme teslim edildiler ve böylece ayrılıkçı bir örgütün pençesine terk edildiler. PKK’dan sonra Kürtler, önce milliyetçileşti, sonra emperyalizme teslim edildiler ve böylece ayrılıkçı bir örgütün pençesine terk edildiler.

23 Tam da bu noktada!!! Milliyetçi ve ayrılıkçı Kürt hareketine karşı bu sefer Hizbullah desteklendi. Hizbullah Hizbullah, ayrılıkçı ve milliyetçi Kürtçü yapılanmayı, dinci ve gerici bir boyunduruğa hapsetmeye çalıştı Süreç içinde Hizbullah tasfiye oldu ama, dinci kitle AKP’ye siyasi bir taban hazırladı. İş te Güneydo ğ u böylece milliyetçi ve dinci tabanda ikiye bölündü. Bugünkü manzaranın gerçek tarifi budur!

24 Öcalan’ın Demeçleri ve PKK’nın Uzantıları… bulunduğu beş yıldızlı otelden verdiği beyanatlarla Bugün Öcalan, bulunduğu beş yıldızlı otelden verdiği beyanatlarla ülke gündemini belirlemektedir. Gerçekleri Görelim: DTP tetikçidir, PKK’nın siyasi izdüşümüdür… PKK’ya sivil toplumda destek olan örgütler vardır: KESK ve E ğ itim-Sen gibi… İ nsan Hakları Derne ğ i gibi… Liberaller gibi… Hem Nak ş i hem Kürt ırkçısı olan kalem ş örler gibi…

25 Aleviler… Aleviler Cumhuriyetin harcıdır. Onlar Cumhuriyetsiz, Cumhuriyet onlarsız olmaz, olamaz… Cumhuriyeti tahrip etmek ve yıkmak isteyenlerin bugün hedefinde Aleviler var… Süreç Aleviler üzerinde oynanan oyunlarla, doğal bileşenleri birbirinden ayrıştırmayı amaçlamaktadır. Aleviler, siyasi kurumlar sayesinde Cumhuriyete sahip çıkabilirler: Bugün Alevi toplumunun siyasi bileşeni CHP’dir.

26 Parti Deyince… Ne Demektir Cumhuriyet Halk Partisi?.. Cumhuriyet Halk Partisi demek, Cumhuriyet demek, Türkiye Cumhuriyeti demektir. Anadolu Halkının türeyiş efsanesinin kurumsal kimlikleri olan Müdafa-i Hukukların partileşmiş biçimi olmuştur CHP. Türkiye siyasetinde ruhu olan ilk ve günümüzde de tek siyasi partidir. Bu ruh,CHP’nin kanlı canlı bir organizma gibi varlığını sürdürmesine kaynak olmaktadır. Bu haliyle Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye siyasetinde ruhu olan ilk ve günümüzde de tek siyasi partidir. Bu ruh, CHP’nin kanlı canlı bir organizma gibi varlığını sürdürmesine kaynak olmaktadır.

27 Bugün Cumhuriyete sahip çıkmak, bütün gerçek Yurtseverlerin, bütün gerçek Solcuların, bütün Halkçıların, bütün Kemalistlerin, bütün gerçek Atatürkçülerin görevidir. Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıkmak Bugün Cumhuriyete sahip çıkmak demek Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıkmak demektir… ilerici hareketinin ruhu Anadolu’nun tüm tarihi boyunca ilerici hareketinin ruhu, bugün 90 yıl önce olduğu gibi hala “Halk Fırkası”nda yaşamaktadır.

28 HATAY DEVR İ M hataydevrim@hotmail.com


"KIZILBA Ş LAR ALEV İ LER. Aleviler… Onlar Cumhuriyetsiz, Cumhuriyet onlarsız olmaz, olamaz… Aleviler Cumhuriyetin harcıdır. Onlar Cumhuriyetsiz, Cumhuriyet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları