Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6. SINIF TÜRKÇE DERS İ SÖZCÜKTE ANLAM www.soruoku.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6. SINIF TÜRKÇE DERS İ SÖZCÜKTE ANLAM www.soruoku.com."— Sunum transkripti:

1

2 6. SINIF TÜRKÇE DERS İ SÖZCÜKTE ANLAM www.soruoku.com

3 Sözcükte Anlam Nedir? Sözcük (kelime),bir ya da birçok sesin bir araya gelerek olu ş turdu ğ u,anlamı olan veya tek ba ş ına anlamı olmayan ancak ba ş ka sözcüklerle de birle ş erek anlam ifade eden ses toplulu ğ udur. Türkçede “uyumak,defter,çiçek” gibi sözcükler tek ba ş larına ifade edebilirken “ve,için,kadar” gibi sözcükler ise ba ş ka sözcüklerle birlikte anlam ifade etmektedir. veiçinkadar ÖRNEK;Can ve annesi/senin için/onun kadar

4 Gerçek Ve Temel Anlam nedir? Gerçek Anlam;Bir sözcü ğ ün tek ba ş ındayken dü ş ündürdü ğ ü anlamdır.Bu sözcükler,cümle içinde kullandıklarında ise temel anlamının dı ş ında yan ve terim anlamları kazanabilir. Temel Anlam;Bir sözcü ğ ün zihinde uyandırdı ğ ı ilk anlamıdır. Sözcü ğ ün sözlükteki ilk anlamıdır.Bu nedenle temel anlam,sözlükte “1”rakamıyla gösterilir. ÖRNEK; di ş sözcü ğ ünün zihinde uyandırdı ğ ı ilk anlamı kesmeye yarayan organlardan her biridir. “Çocu ğ un di ş leri çok güzel” cümlesindeki di ş temel anlamlıdır.

5 Yan Ve Terim Anlam Nedir? Yan Anlam;Sözcü ğ ün yakı ş tırma yoluyla kazandı ğ ı anlamdır. Sözcü ğ ün temel anlamında hareketle ş ekil,i ş lev ya da nitelik bakımından benzerlik yoluyla kazandı ğ ı anlamdır. di ş leri ÖRNEK;Tara ğ ın di ş leri kırılmı ş. Terim Anlam;Bilim,sanat,spor ya da meslek dallarına ili ş kin kavramları kar ş ılayan özel sözcüklere terim anlam denir.Bilim ve sanatla ilgili genel dallar,terim de ğ ildir ama onlara ili ş kin özel kavramlar terimdir. ÖRNEK;Tiyatro terimleri; Perde,sahne,dekor,oyun vb.

6 Mecaz Anlam Nedir? Sözcü ğ ün gerçek anlamından sıyrılarak yeni bir kavramı kar ş ıladı ğ ı anlamdır.Sözcü ğ ün mecaz anlamı sözlükte “mec.” kısaltmasıyla gösterilir. kırıldı. ÖRNEK;O bana ba ğ ırınca kalbim çok kırıldı. Bu cümlede “kırıldı” temel anlamı olan “bir ş eyin parçalanması, bölünmesi” anlamından çıkarak “darılama,küsme”anlamıyla mecaz anlam özelli ğ i kazanmı ş tır.

7 Çok Anlamlılık Nedir? Bir sözcü ğ ün de ğ i ş ik cümlelerle yeni anlamlar kazanmasına “çok anlamlılık” denir.Çok anlamlılık yalnızca Türkçeye ait özelik de ğ ildir.Di ğ er dillerde de bir sözcü ğ ün birden çok anlama gelmesi söz konusudur.Açık sözcü ğ ünün cümlelerde kazandı ğ ı de ğ i ş ik anlamlar: Açık Açık pencereden denizin kokusunu alıyorum. açık O,açık fikirli bir liderdi. açık Üzerinde açık mavi bir kazak vardı.

8 Yakın Ve Zıt Anlamlılık Nedir? Yakın Anlamlılık;E ş anlamlı gibi görünmelerine kar ş ın aralarında az çok anlam ayrılıkları bulunan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. ÖRNEK;E ş dost,yalan yanlı ş,hısım akraba vb. Zıt anlamlılık;Anlamca birbirinin kar ş ıtı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir. ÖRNEK;A ğ la –gül/ ya ş a-öl/ ilk-son/ gel-git …

9 Somut-Soyut Anlamlılık Nedir? Somut Anlam;Görme,tatma,i ş itme,koklama ve dokunma duyularında herhangi biriyle algılanabilen sözcükler somut anlamlıdır. Soyut Anlam; Görme,tatma,i ş itme,koklama ve dokunma duyularında herhangi biriyle algılanamayan sözcükler soyut anlamlıdır. GÖRMEDOKUN MA TATMAKOKLAM A DUYMA www.soruoku.com


"6. SINIF TÜRKÇE DERS İ SÖZCÜKTE ANLAM www.soruoku.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları