Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GEL İ R VERG İ S İ VE KURUMLAR VERG İ S İ BEYANNAME HATIRLATMALAR HASAN ÖNKIBAR Yeminli Mali Müşavir 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GEL İ R VERG İ S İ VE KURUMLAR VERG İ S İ BEYANNAME HATIRLATMALAR HASAN ÖNKIBAR Yeminli Mali Müşavir 1."— Sunum transkripti:

1 GEL İ R VERG İ S İ VE KURUMLAR VERG İ S İ BEYANNAME HATIRLATMALAR HASAN ÖNKIBAR Yeminli Mali Müşavir 1

2 DÖNEM SONU İ ŞLEMLER İ N İ N VERG İ SEL BOYUTU 1.NAKIT PARALAR Dövizli olanlar-MB Efektif alış kuru-646/656 2.ÇEKLER Dövizli olanlar-MB Döviz alış kuru 3.BANKALAR Dövizli olanlar-MB Döviz alış kuru Vadeli Mevduat-Kıst faiz tahakkuku 2

3 DÖNEM SONU İ ŞLEMLER İ N İ N VERG İ SEL BOYUTU 4.VER İ LEN AVANSLAR Dövizli Olanlar-Üç görüş var a)De ğ erlenmez b)De ğ erlenir ancak kur farkları gelir gider olmaz, aktif veya pasif geçici hesaplarına alınır c)De ğ erlenir-646/656 hesaba alınır(Uygun görüş) 3

4 DÖNEM SONU İ ŞLEMLER İ N İ N VERG İ SEL BOYUTU 5.Mal Maliyetlerinin oluşumunda Kredi Faiz ve Kur Farklarının durumu Türü Stoklara Alındı ğ ı Tarihe Kadar Stoklara Alındıktan Sonra 1-Kredi Faizi Gider veya maliyet (Belli ise) Gider veya maliyet(Stok) 2-Vade Farkı Maliyet Maliyet (Stok) 3-Kur Farkı Maliyet(Sadece Emtia için ise) Gider veya maliyet 6.Fire, Zayiat=Sanayi Ticaret odalarının belirledi ğ i oranlarda maliyet yazılır 7.De ğ eri Düşen Mallar=Takdir komisyonlarına veya mahkemeye müracaat edilmeli 4

5 DÖNEM SONU İ ŞLEMLER İ N İ N VERG İ SEL BOYUTU 8.Zayi Olan Mallar= İ lgili birimlerden alınacak Ekspertiz raporu ile birlikte mahkemeye müracaat edilmesi halinde gider veya maliyet yazılır. İ ndirim KDV ilave KDV olarak beyan edilir. 9.Çalınan Mallar=Bedeli KKEG, İ ndirilen KDV ilave KDV olarak beyan edilir. Sigortalı ise tazminatı aşan kısım KKEG yazılır. Deprem, sel ve Maliye Bakanlı ğ ının yangın nedeniyle mücbir sebep ilan etti ğ i yerlerdeki yangın sonucu zayi olan mallar için KDV indirimi düzeltilmez. 5

6 TANıM G ELIRIN TANıMı GELIR VERGISI KANUNUNUN 1. MADDESINDE GELIR, “GERÇEK KIŞILERIN GELIRLERI GELIR VERGISINE TABIDIR. GELIR, BIR GERÇEK KIŞININ BIR TAKVIM YıLı IÇINDE ELDE ETTI Ğ I KAZANÇ VE IRATLARıNıN SAFI TUTARıDıR” ŞEKLINDE TANıMLANMıŞTıR. GVK’NıN 2. MADDESINDE ISE GELIRIN UNSURLARı ŞU ŞEKILDE SAYıLMıŞTıR:. 1-TICARI KAZANÇLAR 2- ZIRAI KAZANÇLAR 3- ÜCRETLER 4- SERBEST MESLEK KAZANÇLARı 5- GAYRIMENKUL SERMAYE İRATLARı 6- MENKUL SERMAYE İRATLARı 7- DIĞER KAZANÇ VE İRATLAR 6

7 Gelir Unsurlarının Toplanması ve Yıllık beyanname ile Beyanı Yedi gelir unsurunun yıllık beyannamede toplanması zorunludur (GVK 2 md) Kazanç elde etmeseler dahi ticari, zirai ve serbest meslek erbabı her halükarda yıllık beyanname vermek zorundadırlar. (GVK 85) Tam mükellefler, yabancı ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratlarını hukuki ve ekonomik tasarruf imkanının kazanılması durumunda beyan etmek zorundadır. Dar mükellefler, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları üzerinden vergilendirilirler. 7

8 Gelir Unsurlarının Toplanması ve Yıllık beyanname ile Beyanı Hukuki Tasarruf-Gelirin gelir sahibi tarafından talep edilebilir hale gelmesidir. Ekonomik Tasarruf-Gelirin ödemeyi yapacak tarafından gelirin sahibinin emrine amade kılınmasıdır. Yurt dışında Elde edilen gelirler Türkiye’deki genel netice hesaplarına intikal ettirildi ğ i tarihteki TC/MB döviz alış kuruna göre de ğ erlemeye tabi tutulur. 8

9 Gelir Unsurlarının Toplanması ve Yıllık beyanname ile Beyanı BEYANNAME VER İ LMEYEN VE BEYANNAMEYE DÂH İ L ED İ LMEYEN GEL İ RLER ŞARTA BA Ğ Lı OLMAKSıZıN BEYAN DıŞıNDA BıRAKıLAN GELIRLER (TAM MÜKELLEFIYETTE) 1.Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar, 2.GVK 75/15 ve 75/16’ncı maddesinde yer alan Menkul sermaye iratları, 3.Kazanç ve İ ratların istisna hadleri içinde kalan kısımları, 4.Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, 5.Birinci işverenden sonraki ikinci işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve 27.000 TL’yi geçmeyen ücretler. 9

10 Gelir Unsurlarının Toplanması ve Yıllık beyanname ile Beyanı B EYANNAME VER İ LMEYEN VE BEYANNAMEYE DÂH İ L ED İ LMEYEN GEL İ RLER ŞARTA BA Ğ Lı OLMAKSıZıN BEYAN DıŞıNDA BıRAKıLAN GELIRLER (TAM MÜKELLEF İ YETTE) 6.Vergiye Tabi Gelir Toplamının 27.000 TL'yi aşmaması koşuluyla Türkiye'de tevkifata tabi tutulmuş Menkul ve Gayri Menkul Sermaye İ ratları. 7.1.400 TL'yi aşmayan, tevkifata ve istisnaya konu olmayan Menkul ve Gayri Menkul Sermaye İ ratları. Tam Mükellef Gerçek kişiler sayılan gelir unsurlarını yurt dışında elde etmişlerse, bu gelirlerini her halükarda beyannameye dahil edeceklerdir. 10

11 Gelir Unsurlarının Toplanması ve Yıllık beyanname ile Beyanı B EYANNAME VER İ LMEYEN VE BEYANNAMEYE DÂH İ L ED İ LMEYEN GEL İ RLER ŞARTA BA Ğ Lı OLMAKSıZıN BEYAN DıŞıNDA BıRAKıLAN GELIRLER ( DAR MÜKELLEFIYETTE ) 1.Tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Menkul ve Gayri Menkul Sermaye İ ratları ile Di ğ er Kazanç ve İ ratlar için yıllık beyanname verilmeyecek ve di ğ er gelirler için yıllık beyanname verilse dahi bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir. Buna göre Dar Mükellefiyete tabi Gelir Vergisi Mükellefleri Türkiye’de elde ettikleri Ticari ve Zirai Kazançları için her durumda beyanname vermekle yükümlüdür. 11

12 Gelir Unsurlarının Toplanması ve Yıllık beyanname ile Beyanı B EYANNAME VER İ LMEYEN VE BEYANNAMEYE DÂH İ L ED İ LMEYEN GEL İ RLER ŞARTA BA Ğ LI OLARAK BEYANNAME DIŞI BIRAKILAN GEL İ RLER 1- Ücretler 2-Menkul sermaye iratları ve Gayrimenkul sermaye iratları 3-Tevkifata tabi tutulan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları 4-Tevkifata tabi tutulmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları 12

13 Gelir Unsurlarının Toplanması ve Yıllık beyanname ile Beyanı ZARAR MAHSUBU: Cari Yıl Zararının bu yılda mahsup edilmesine karşın kapatılamaması halinde kapatılmayan miktar ertesi yıllara devredilecektir. Bu devredilen tutarda yine GVK/88 maddesi uyarınca, zararın meydana geldi ğ i takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren arka arkaya en fazla beş yıl boyunca devredecek, bu süre içerisinde de kapatılamayan zarar bakiyesi müteakip yıllara devredilemeyecektir. 13

14 Gelir Unsurlarının Toplanması ve Yıllık beyanname ile Beyanı ZARAR MAHSUBU: 1.Di ğ er Kazanç ve İ ratlardan(De ğ er artış ve Arızi Kazançlar) Do ğ an Zararların Mahsubu Di ğ er Gelir Unsurlarının kazanç ve iratlarından mahsup edilmez. 2.Sermayede Meydana Gelen Eksilmelerden Kaynaklanan Zararların Mahsubu Mahsup edilmez 3.Faaliyeti Sona Eren Ticari veya Zirai İ şletmelerde Zarar Mahsubu Terk edilen Ticari Faaliyet sebebiyle do ğ muş olan ve döneminde indirilemeyen zararlar, daha sonra elde edilen gelir unsurlarından mahsup edilmesi mümkün de ğ ildir. 14

15 Gelir Unsurlarının Toplanması ve Yıllık beyanname ile Beyanı ZARAR MAHSUBU: 4.Yurt Dışı Faaliyetlerden Do ğ an Zararların Mahsubu Faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının (zarar dahil) her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora ba ğ lanması ve bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örne ğ inin Türkiye’deki ilgili vergi dairesine ibrazı halinde, mahsup edilebilecektir. Türkiye’de mahsup edilen yurt dışı zararın, ilgili ülkede mahsup edilmesi halinde, Türkiye’deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mahsuptan önceki tutar olacaktır 15

16 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ ÜCRET KAZANÇLARIN BEYANI Ücret gelirlerinden bahsetmek için 3 temel şart vardır. 1-Bir işverene tabi olma 2-Belli bir işyerine ba ğ lı olma.(Hukuki anlamda ba ğ lılık) 3-Hizmetin karşılı ğ ı olarak bir ödemenin yapılması 16

17 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ ÜCRET KAZANÇLARIN BEYANI Gelir Vergisi Kanunu’nun; “Ücretin tarifi” başlıklı 61’inci maddesinde; “Ücret; işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar (hizmet karşılığının mal olarak verilmesi) ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.“ der ve devamında; “Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.“ denmektedir. Gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde etmiş oldukları ücret gelirleri gelir vergisine tabidir. Ücret bedensel ya da zihinsel bir emek karşılığında işverenden elde edilen hasılayı ifade eder. Bu hasıla para şeklinde olabileceği gibi, ayni (hizmet karşılığının mal olarak verilmesi) veya para ile temsil edilebilen menfaat şeklinde de olabilir. 17

18 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ ÜCRET KAZANÇLARIN BEYANI Gayrisafi ücret tutarından Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinde hüküm altına alınan indirimler yapıldıktan sonra bulunan gerçek safi tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanunun 31 inci maddesinde yer alan indirimin yapılmasından sonra bulunan vergi matrahının, Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesine göre ücret gelirinin beyan sınırını aşıp aşmadığının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. 18

19 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ ÜCRET KAZANÇLARIN BEYANI 1)2014 yılında elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle, beyanname vermek zorunda olanlar Birden fazla işverenden alınan ve kesinti yoluyla vergilendirilen ücretlerden, birinciden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 27.000 T L’yi aşan ücretler Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden do ğ rudan do ğ ruya alan hizmet erbabı, İ stisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri, Maliye Bakanlı ğ ı’nca yıllık beyanname ile bildirilmesi gerekli görülen ödemeler, Kesinti yoluyla vergilendirilmeyen yukarıda sayılanlar dışında kalan ücretler. 19

20 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ ÜCRET KAZANÇLARIN BEYANI 2)2014 yılında elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle, beyanname vermek zorunda olmayanlar Tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir. 20

21 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ ÜCRET KAZANÇLARIN BEYANI Örnek 1: İ şyeri Kira geliri 45.000 Ücret 1 60.000 Beyan 45.000 Ücret 2 22.000 21

22 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ ÜCRET KAZANÇLARIN BEYANI Örnek 2: 1 Ücret 50.000 Beyan edilir 2 Ücret 40.000 Beyan edilir Stopaj 15.945 Mahsup edilir SGK Primi 13.500 90.000-13.500 indirilir E ğ itim, Sa ğ lık harcaması 6.000 90.000-13.500=76.500x%10 6.000 indirilir İ lkö ğ retim okuluna ba ğ ış 2.000 Tamamı indirilir 22

23 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ ÜCRET KAZANÇLARIN BEYANI Örnek 3- SM Kazancı 50.000 1 ücret 37.000 2 ücret 25.000 (27.000 sınırı geçmedi ğ inden ücret gelirleri beyan edilmez) 23

24 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ Menkul Sermaye İ radı Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır. 1. Her nevi hisse senetlerinin kar payları 2. İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kar payları, şirket karının ilişkin bulunduğu takvim yılında elde edilmiş sayılır); 3. Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kar payları; 4. Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri 5. Her nevi alacak faizleri 6. Mevduat faizleri 7. Özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları. 24

25 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ Menkul Sermaye İ radı 8. Repo Kazançları 9. Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponların satışından elde edilen bedeller; 10.İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar; 11. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri; 12. Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ayrılanlara yapılan ödemeler, 13. Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemeler, 14. Yukarıdaki bentlerde sayılanlar dışında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler Bu iratlar, bunları sağlayan sermaye sahibinin ticari faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde, ticari kazancın tespitinde dikkate alınır. 25

26 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI GELIR VERGISI KANUNUNUN GEÇICI 67 NCI MADDESI KAPSAMıNDA TEVKIFATA TABI TUTULAN GELIRLER YıLLıK VEYA MÜNFERIT BEYANNAME ILE BEYAN EDILMEZ. SÖZ KONUSU DÜZENLEME 01/01/2006 - 31/12/2015 TARIHLERI ARASıNDA UYGULANACAKTıR. TEVKİFATA TABİ GELİRLER  HISSE SENEDI ALıM-SATıM KAZANÇLARı  DEVLET TAHVILI VE HAZINE BONOLARı FAIZ GELIRLERI VE ALıM-SATıM KAZANÇLARı,  ÖZEL SEKTÖR TAHVIL VE BONOLARı FAIZ GELIRLERI VE ALıM-SATıM KAZANÇLARı,  MEVDUAT FAIZLERI,  REPO GELIRLERI,  ÖZEL FINANS KURUMLARı GELIRLERI,  VADELI IŞLEM VE OPSIYON SÖZLEŞMELERINDEN ELDE EDILEN GELIRLER,  MENKUL KıYMET VE VADELI IŞLEM VE OPSIYON PIYASALARıNDA IŞLEM GÖREN DIĞER MENKUL KıYMETLERIN GELIRLERI,  HAZINE VEYA DIĞER KAMU TÜZEL KIŞILIKLERINCE ÇıKARıLAN MENKUL KıYMETLERIN FAIZ GELIRLERI VE ALıM-SATıM KAZANÇLARı. 26

27 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI DIŞINDA KALANLAR YAPıLAN DÜZENLEMELER ÇERÇEVESINDE, GEÇICI 67 NCI MADDENIN (1) NUMARALı FıKRA HÜKÜMLERININ UYGULANMAYACAĞı GELIRLER AŞAĞıDA GÖSTERILMIŞTIR:  HAZINE TARAFıNDAN YURT DıŞıNDA IHRAÇ EDILEN MENKUL KıYMETLERIN (EUROBOND) ALıM-SATıMı, ITFASı SıRASıNDA ELDE EDILEN GETIRILERI VE BUNLARıN DÖNEMSEL GETIRILERININ TAHSILI,  HISSE SENETLERI KAR PAYLARı,  TAM MÜKELLEF KURUMLARA AIT OLUP, İSTANBUL MENKUL KıYMETLER BORSASıNDA IŞLEM GÖREN VE BIR YıLDAN FAZLA SÜREYLE ELDE TUTULAN HISSE SENETLERININ ELDEN ÇıKARıLMASıNDAN ELDE EDILEN GELIRLER,  SÜREKLI OLARAK PORTFÖYÜNÜN EN AZ % 51’I İSTANBUL MENKUL KıYMETLER BORSASıNDA IŞLEM GÖREN HISSE SENETLERINDEN OLUŞAN YATıRıM FONLARıNıN BIR YıLDAN FAZLA SÜREYLE ELDE TUTULAN KATıLMA BELGELERININ ELDEN ÇıKARıLMASıNDAN ELDE EDILEN GELIRLER.  TAM MÜKELLEF KURUMLAR TARAFıNDAN YURT DıŞıNDA IHRAÇ EDILEN TAHVILLERDEN ELDE EDILEN FAIZ GELIRLERI,  TAM MÜKELLEF VARLıK KIRALAMA ŞIRKETLERI TARAFıNDAN YURT DıŞıNDA IHRAÇ EDILEN KIRA SERTIFIKALARıNDAN SAĞLANAN GELIRLER, TEVKIFAT KAPSAMıNDA OLMAYACAKTıR. 27

28 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ GEÇİCİ 67 NCİ MADDE KAPSAMINDAKİ KAZANÇLARIN TİCARİ FAALİYET KAPSAMINDA ELDE EDİLMESİ Bu gelirler ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirileceğinden ticari kazançlarla ilgili olarak verilen beyannameye dahil edilecektir. Beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan gelir vergisinden Geçici 67 nci madde hükmü çerçevesinde tevkif edilen vergiler mahsup edilecektir. Mahsup sonrası kalan bir tutarın bulunması halinde bu tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilecektir. 28

29 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ KAR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Gelir Vergisi Kanununun 01.01.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 22’nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutar üzerinden 94 üncü madde uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir.” hükmü bulunmaktadır.  2003 ve sonraki yıllara ilişkin karların dağıtımından elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan yarısı, 2014 yılı için beyan sınırı olan 27.000 TL’yi aşarsa beyan edilecek,  Beyannamede hesaplanan şahsi gelir vergisinden kar dağıtan kurum bünyesinde %15 oranında yapılan stopajın tamamı mahsup edilecek,  Mahsuptan sonra kalan tutar olursa bu tutar, kar payını beyan eden mükellefe red ve iade olunacaktır.. 29

30 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI FAİZ GELİRLERİ VE ALIM-SATIM KAZANÇLARI ( 01/01/2006 TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLENLER ) Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları faiz gelirleri ve alım-satım kazançları Geçici 67 nci madde kapsamında tam mükellefler için %10, dar mükellefler için %0 oranında tevkifata tabi olup beyan edilmezken, 6009 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67. Maddesi 1. fıkrasında yapılan düzenlemeyi müteakiben, 01.10.2010 tarihinden itibaren 2010/962 sayılı BKK ile tam ve dar mükellefler arasındaki ayrım kaldırılarak her iki mükellefiyet türü için de Geçici 67. madde kapsamında tevkifat oranı %10 olarak belirlenmiştir. EUROBOND FAİZ GELİRLERİ VE ALIM-SATIM KAZANÇLARI Ancak, yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerden (Eurobond) elde edilen faiz gelirleri Geçici 67 nci madde kapsamında tevkifat uygulaması dışında olmakla birlikte, GVK 94. Maddeye göre %0 oranında tevkifata tabi olduğundan 2014 yılına ilişkin beyan haddini (26.000 TL) aşması halinde beyan edilecektir. Eurobond Alım-satım kazancında ise maliyet bedeli endekslemesi sonucu kalan tutar ne olursa olsun beyan edilecektir. 30

31 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ 31

32 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ GERÇEK GİDER YÖNTEMINDE İNDİRİLECEK GİDERLER 1.Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen; aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, 2.Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile mütenasip olan idare giderleri, 3.Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri, 4.Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (iktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.) 5.Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen, emlak vergisi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları, 6.Amortismanlar, 7.Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri 8. Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler, 9. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli [Dar mükelleflerin (yurt dışında işçi olarak çalışan Türk vatandaşlarımız da dar mükellef kapsamındadır) yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri hariç], 10. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, brüt kira tutarından indirilir. Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez. Vergiye tabi hasılata isabet eden yani indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formül kullanılarak bulunacaktır. VERGIYE TABI HASıLAT X TOPLAM GIDER TOPLAM HASıLAT 32

33 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ GÖTÜRÜ GİDER USULÜ  Mükellefler isterlerse gerçek gider usulünde indirilebilecekleri giderlere karşılık olmak üzere kira hasılatlarının % 25'ini götürü gider olarak indirebilirler.  Götürü gider usulünü seçen mükellefler seçmişlerse bu usule göre belirledikleri gidere ek olarak G.V.K.’nun 74’üncü maddesinde sayılan gerçek gider unsurlarından hiç birini ayrıca indirime konu edemeyeceklerdir.  Götürü gider usulünü seçmek mükelleflerin tercihine bırakmıştır. Mükellefler gerçek veya götürü gider usullerinden lehlerine olanı seçmekte serbesttirler. Ancak, götürü gider usulü mükelleflerin sahip oldukları tüm gayrimenkuller için (Haklar hariç) bir bütün olarak uygulanır. Yani mükellefler sahip oldukları gayrimenkullerin safi iradının tespitinde bir kısım gayrimenkulleri için götürü gider usulünü, diğer kısmı için ise gerçek gider usulünü uygulayamazlar.  Gerçek gider usulünü seçenler istedikleri dönemde götürü gider usulüne dönebilirken, götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.  Götürü gider usulü uygulamasından sahip oldukları gayrimenkulleri hem mesken ve hem de işyeri olarak kiraya verenler yararlanabileceklerdir. 33

34 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASINDAN YARARLANAMAYACAK OLANLAR 1. İstisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı ( 97.000 TL) aşanlar; * 97 bin hesabına beyanname verilsin veya verilmesi tüm gelirler, ücretler (emekli aylıkları dahil olarak) hesap edilecek.(GV 286 Nolu Tebliğ) 2. Mesken dışında kiraya verilen binalardan elde edilen gelirler; 3. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edip beyan etmeyenler veya eksik beyan edenler; 4. Sahip olunan birden fazla konut dolayısıyla kira geliri elde edilmiş ise istisna yalnızca bir kez uygulanabilir. 5. Kira geliri elde edilen meskene birden fazla kişi ortak ise 3.300.-TL.’lik istisna her bir ortak için ayrı ayrı uygulanabilecektir. 34

35 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI Örnek: Konut Kira geliri 5.000 İşyeri Kira Geliri 50.000 Mevduat Faizi 50.000 Toplam Gelir 105.000 TL,97.000 TL’lık sınırı aştığından Konut kira gelirine uygulanan 3.300 TL istisna uygulanmayacaktır.(Önemli özellik aman dikkat) 35

36 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ İŞYERİ KİRALARINDA STOPAJ YOLUYLA VERGİLENDİRME VE BEYAN  GELIR VERGISI KANUNU’NUN 94/5. MADDESI HÜKMÜ ÇERÇEVESINDE GAYRIMENKULLERI IŞYERI OLARAK KIRALAYAN KIŞI VE KURULUŞLAR, KIRA ÖDEMELERI ÜZERINDEN % 20 ORANıNDA STOPAJ (TEVKIFAT) YAPMAK ZORUNDADıRLAR.  ANCAK, GAYRIMENKULÜ KIRALAYAN MÜKELLEF BASIT USULDE VERGIYE TABI ISE; KIRA ÖDEMESI ÜZERINDEN HER HANGI BIR VERGI KESINTISI YAPıLMAZ. BU DURUMDA GAYRIMENKULDEN ELDE EDILEN KIRA GELIRI GVK’NUN 1/D BENDINDE YER ALAN 1.400 TL’LIK BEYAN SıNıRıNı AŞıYORSA YıLLıK BEYANNAME ILE BEYAN EDILIR.  DIĞER TARAFTAN GELIR VERGISI KANUNU’NUN “TOPLAMA YAPıLMAYAN HALLER” BAŞLıKLı 86’NCı MADDESININ 1/C BENDI HÜKMÜNE GÖRE; 2014 TAKVIM YıLıNDA ELDE EDILEN IŞYERI KIRA GELIRLERININ BRÜT TUTARıNıN 27.000 TL’YI AŞMASı HALINDE, YıLLıK BEYANNAME VERILECEK, ANCAK BU DURUMDA DAHA ÖNCE KESINTI YOLUYLA ÖDENEN VERGILER BEYANNAME ÜZERINDEN MAHSUP EDILECEKTIR. 36

37 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ Örnek: Serbest Meslek kazancı 50.000 İ şyeri kirası 25.000 Tevkifata tabi gelir 27.000 TL'yi aştı ğ ından işyeri kira geliri beyan edilecektir 37

38 GEL İ R VERG İ S İ BEYANNAMES İ GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA DEĞER ARTIŞI KAZANCI Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinin 6 numaralı bendinde, bir ivaz karşılığı iktisap edilen ve aynı kanunun 70’inci maddesinin birinci fıkrasının 1, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde yer alan mal ve hakların iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış kazancı olacağı belirtilmiştir. Buna göre;  Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatının,  Voli mahalleri ve dalyanların,  Gayrimenkul olarak tescil edilen hakların ve  Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtalarının, beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak vergilendirilecektir. Bu hükümler karşısında ivazsız olarak iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ile gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıldan fazla bir süre elde tutulduktan sonra elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergilendirilmeyecektir. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazancın tespitinde de maliyet bedeli endekslemesi yapılabilecek ve 2014 yılı için 9.700.-TL’lik istisnadan yararlanılabilecektir. 38

39 YILLIK BEYANNAMEYE DAH İ L ED İ LEN KAZANÇ VE İ RATLARDAN YAPILACAK İ ND İ R İ MLER Vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşa ğ ıda belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Ticari kazançtan indirim konusu yapılabilecek hususlar şunlardır; 1- Hayat/Şahıs sigorta primleri, 2- E ğ itim ve sa ğ lık harcamaları, 3- Ba ğ ış ve yardımlar, 4- Sponsorluk harcamaları, 5- Ar-Ge harcamaları, 6- Do ğ al afetler ile ilgili ayni ve nakdi ba ğ ışlar, 39

40 YILLIK BEYANNAMEYE DAH İ L ED İ LEN KAZANÇ VE İ RATLARDAN YAPILACAK İ ND İ R İ MLER 7- Türkiye Kızılay Derne ğ ine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılı ğ ı yapılan nakdi ba ğ ış ve yardımlar, 8- Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılan tutarların indirimi, 9- Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara hizmet veren bazı sektör işletmelerinin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara ilişkin indirim, 10- Bireysel Katılım Yatırımcısı indirimi, 11- Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanuna göre kurulan Ajans ile EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdi ve ayni ba ğ ış ve yardımlar ve sponsorluk harcamaları, 12- Di ğ er kanunlara göre tamamı indirilecek ba ğ ış ve yardımlar. 40

41 YILLIK BEYANNAMEYE DAH İ L ED İ LEN KAZANÇ VE İ RATLARDAN YAPILACAK İ ND İ R İ MLER Hayat/Şahıs Sigorta Primleri 1/1/2013 tarihinden itibaren, yıllık beyanname veren mükellefler için vergi matrahlarının tespitinde bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları indirim konusu yapılamayacaktır. 1/1/2013 tarihinden itibaren elde edilen gelirler için verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin % 15’ine kadar olan kısmı matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. İ ndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır. Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları hiçbir şekilde indirim konusu yapılmayacaktır. 41

42 YILLIK BEYANNAMEYE DAH İ L ED İ LEN KAZANÇ VE İ RATLARDAN YAPILACAK İ ND İ R İ MLER Yıllık beyannamede matrahın tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; ●● Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındı ğ ı hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile, ●● Ölüm, kaza, hastalık, sa ğ lık, engellilik, analık, do ğ um ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin %100’ünden oluşmaktadır. İ ndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. (2014 yılı gelirlerine ilişkin olarak kullanılacak olan asgari ücretin yıllık brüt tutarı 13.230 TL’dir). 42

43 YILLIK BEYANNAMEYE DAH İ L ED İ LEN KAZANÇ VE İ RATLARDAN YAPILACAK İ ND İ R İ MLER E ğ itim ve Sa ğ lık Harcamaları Aşa ğ ıda belirtilen şekilde yapılan e ğ itim ve sa ğ lık harcamaları beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir: - E ğ itim ve sa ğ lık harcamaları Türkiye’de yapılmalıdır. - Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzelkişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmelidir. - Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olmalıdır. “Küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir. İ ndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında gayrisafi hasılattan giderler düşüldükten, geçmiş yıl zararları ve indirimler düşülmeden önceki safi irat esas alınacaktır. 43

44 YILLIK BEYANNAMEYE DAH İ L ED İ LEN KAZANÇ VE İ RATLARDAN YAPILACAK İ ND İ R İ MLER Ba ğ ış ve Yardımlar SINIRLI İ ND İ R İ LECEKLER(GVK 89/4) Gelir vergisi mükellefleri, GVK'nin 89/4’üncü maddesi uyarınca, aşa ğ ıda sayılan kişi ve kuruluşlara yapılan ba ğ ış ve yardımların yıllık toplamı, beyan edilen gelirin %5’ini (Kalkınmada öncelikli yörelerde %10’nu) aşmaması şartıyla, gelirden indirim olarak dikkate alınabilecektir. 1.Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, 2. İ l özel idareleri, 3.Belediyeler, 4.Köyler, 5.Kamu yararına çalışan dernekler, 6.Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, 44

45 YILLIK BEYANNAMEYE DAH İ L ED İ LEN KAZANÇ VE İ RATLARDAN YAPILACAK İ ND İ R İ MLER Ba ğ ış ve Yardımlar SINIRSIZ İ ND İ R İ LECEKLER(%100) E ğ itim ve Sa ğ lık Tesisleri, İ badethane ve Yaygın Din E ğ itimi Verilen Tesislerin İ nşası Dolayısıyla Yapılan Harcamalar ile Mevcut Tesislerin Faaliyetlerini Devam Ettirebilmeleri için Yapılan Ba ğ ış ve Yardımlar a) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere ba ğ ışlanan okul, sa ğ lık tesisi ve 100 yatak kapasitesinden az olmamak üzere ö ğ renci yurdu (Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 50 yatak kapasiteli) ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İ şleri Başkanlı ğ ı denetiminde yaygın din e ğ itimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü ba ğ ış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni ba ğ ış ve yardımların tamamı beyan edilen gelirden indirilebilecektir. 45

46 YILLIK BEYANNAMEYE DAH İ L ED İ LEN KAZANÇ VE İ RATLARDAN YAPILACAK İ ND İ R İ MLER Ba ğ ış ve Yardımlar Okul, sa ğ lık tesisi, ö ğ renci yurdu ve di ğ er tesisler ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılan ibadethane ve Diyanet İ şleri Başkanlı ğ ı denetiminde yaygın din e ğ itimi verilen tesislerin yapımı veya bu tesislerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için yapılan ba ğ ış ve yardımların (harcamaların)herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın vergi matrahının tespitinde dikkate alınabilmesi için bu ba ğ ış ve yardımların genel bütçeye dahil daireler, özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köylere yapılması gerekmektedir. 46

47 YILLIK BEYANNAMEYE DAH İ L ED İ LEN KAZANÇ VE İ RATLARDAN YAPILACAK İ ND İ R İ MLER Ba ğ ış ve Yardımlar b) Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılı ğ ı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlı ğ ınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ba ğ ışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin tamamı beyan edilecek gelirden indirilebilecektir. Ticari işletmeye dahil malların ba ğ ışlanması durumunda bir yandan gider di ğ er yandan gelir yazılır. Ba ğ ışlanan mallar işletmeye dahil olmaması durumunda, söz konusu malın maliyet bedeli (KDV dahil) beyannamede ba ğ ış ve yardım olarak indirilir. 47

48 YILLIK BEYANNAMEYE DAH İ L ED İ LEN KAZANÇ VE İ RATLARDAN YAPILACAK İ ND İ R İ MLER Ba ğ ış ve Yardımlar D İĞ ER BA Ğ IŞ VE YARDIMLAR 1-Sanat ve Kültür Faaliyetlerine ilişkin Ba ğ ış ve Yardımlar 2-Sponsorluk Harcamaları(GVK 89/8) 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ğ ü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılabilecektir. 3-Bakanlar Kurulu’nca Yardım Kararı alınan Do ğ al afetler dolayısıyla yapılan ba ğ ışlar(GVK89/10) 48

49 YILLIK BEYANNAMEYE DAH İ L ED İ LEN KAZANÇ VE İ RATLARDAN YAPILACAK İ ND İ R İ MLER Ba ğ ış ve Yardımlar 4-Türkiye Kızılay Derne ğ ine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz Karşılı ğ ı Yapılan Nakdi Ba ğ ış ve Yardımlar 5-Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanuna göre kurulan Ajans ile EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdi ve ayni ba ğ ış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları 6-Özel kanunlarda yer alan ba ğ ış ve yardımlar 49

50 YILLIK BEYANNAMEYE DAH İ L ED İ LEN KAZANÇ VE İ RATLARDAN YAPILACAK İ ND İ R İ MLER Ba ğ ış ve Yardımlar Ba ğ ış ve Yardımlarda Özellik Arz eden durumlar: Ba ğ ış ve Yardım Makbuz Karşılı ğ ında Yapılmalıdır (%5 sınırlamalarda) Zarar beyan eden mükellefler için ba ğ ış ve yardım indirimi söz konusu olamaz ve bu tutarlar sonraki dönemlerde indirim olarak dikkate alınamaz. Ba ğ ış ve Yardımlar mükellefin bütün gelir unsurlarından indirilebilir. Ortaklıklarda ba ğ ış ve yardımlar hisseleri oranında indirilir. Ar-Ge İ ndirimi ve sponsorluk harcamalarından sonra indirilir. 50

51 YILLIK BEYANNAMEYE DAH İ L ED İ LEN KAZANÇ VE İ RATLARDAN YAPILACAK İ ND İ R İ MLER AR-GE İ ND İ R İ M İ : Mükelleflerin, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işletmeleri bünyesinde 2008 hesap döneminden itibaren yaptıkları harcamaların %100’ü kurum kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate anılabilecektir. (Kurumlar Vergisi beyannamesinde Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler bölümü) Ar-ge harcamalarının kurum kazancından indirilmesi ile ilgili olarak; biri 5520 sayılı KVK, di ğ eride 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun olmak üzere iki ayrı kanunda hüküm bulunmaktadır. 5746 sayılı kanundan yararlananlar 5520 sayılı KVK uygulamasından yararlanamazlar. 51

52 YILLIK BEYANNAMEYE DAH İ L ED İ LEN KAZANÇ VE İ RATLARDAN YAPILACAK İ ND İ R İ MLER AR-GE İ ND İ R İ M İ : Ar-Ge Harcamaları 1. İ lk madde malzeme giderleri 2.Personel giderleri 3.Genel giderler 4.Dışardan sa ğ lanan fayda ve hizmetler 5.Vergi resim ve harçlar 6.Amortisman ve Tükenme payları 7.Finansman Giderleri 52

53 YILLIK BEYANNAMEYE DAH İ L ED İ LEN KAZANÇ VE İ RATLARDAN YAPILACAK İ ND İ R İ MLER AR-GE İ ND İ R İ M İ : 5520 Sayılı KVK/10/1-a Uygulaması Ar-Ge harcamaları, do ğ rudan veya amortisman yoluyla gider olarak kaydedilmek suretiyle kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaktadır. İ lave olarak %100 Kurumlar vergisinde ayrıca indirim yapılmaktadır. Ar-Ge projesinin son buldu ğ u tarihten sonra yapılan harcamalar Ar-Ge İ ndiriminden yararlanamazlar Yapılan harcamalar 750 hesapta izlenir, Harcamalar duruma göre do ğ rudan gider veya 263 hesaba alınıp aktifleştirilir. Aktifleştirilen 263 hesap üzerinden amortisman ayrılır. 53

54 YILLIK BEYANNAMEYE DAH İ L ED İ LEN KAZANÇ VE İ RATLARDAN YAPILACAK İ ND İ R İ MLER AR-GE İ ND İ R İ M İ : Alınan hibe ve yardımlar 602 hesaba alınır. Geri ödemesi yapılacak hibe ve yardımlar gelir yazılmaz Kazanç Yetersizli ğ i durumunda, Ar-Ge İ ndirimi sonraki yıla devreder. Endeksleme yapılmaz Ar-Ge İ ndiriminden, Hibe fonun gelmesinden sonra yararlanılması gerekir. Ar-Ge harcamaları İ ster aktifleştirilsin, ister do ğ rudan gider yazılsın, ilgili dönemde ayrıca Ar-Ge İ ndirimi %100 olarak Kurumlar Vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılır. 54

55 YILLIK BEYANNAMEYE DAH İ L ED İ LEN KAZANÇ VE İ RATLARDAN YAPILACAK İ ND İ R İ MLER AR-GE İ ND İ R İ M İ : 5746 Sayılı Kanun uygulamasını seçenler 5746 sayılı kanun uygulamasında alınan hibe ve yardımlar özel bir fon hesabında tutulur.(549 Hs) veya 263 Hesapta aktifleştirilen Ar-Ge harcamalarından, Hibe tutarı düşülerek, kalan tutar ilgili dönemde Net yapılan Ar-Ge İ ndirimi olarak kabul edilir ve Kurumlar Vergisi matrahından indirilir. Karşılıksız fonlardan yapılan harcamalar yapıldı ğ ı yere göre do ğ rudan gider yada amortismana tabi iktisadi kıymet olarak muhasebeleştirilir. Fon hesabında tutulan tutar 5 yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyai cezası ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir. 55

56 YILLIK BEYANNAMEYE DAH İ L ED İ LEN KAZANÇ VE İ RATLARDAN YAPILACAK İ ND İ R İ MLER AR-GE İ ND İ R İ M İ : Kazanç yetersizli ğ i durumunda, indirim sonraki yıla devreder ve Yeniden De ğ erleme ile endeksleme yapılır. Ar-Ge İ ndirimi için ayrı bir Ar-Ge departmanı kurulması şart de ğ ildir. Ar-Ge harcamaları aktifleştirilip amortisman yoluyla 5 yılda itfa edilir. Amortisman Ar-Ge bitiminden itibaren uygulanır. Ayrılan amortisman gideri 630- Ar-Ge Giderleri hesabına borç 268 hesaba alacak yazılır. 56

57 YILLIK BEYANNAMEYE DAH İ L ED İ LEN KAZANÇ VE İ RATLARDAN YAPILACAK İ ND İ R İ MLER AR_GE İ ND İ R İ M İ : Ortak Özellikler: Tam Tasdik raporu yoksa YMM raporu Nisan ayında verilir. Ar-Ge İ ndirimi ayrıca Nazım Hesaplarda izlenir -Kullanılması gereken Ar-Ge İ ndirimi Tutarı -Kullanılan Ar-Ge İ ndirimi tutarı -Gelecek yıl kullanılabilir Ar-Ge İ ndirimi tutarı 57

58 YILLIK BEYANNAMEYE DAH İ L ED İ LEN KAZANÇ VE İ RATLARDAN YAPILACAK İ ND İ R İ MLER Gayri Menkul Satış Kazançları İ stisnası: Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisselerinin satışından do ğ an kazançların %75’lik kısmı Kurumlar Vergisinden istisnadır İ stisna uygulamasının şartları: 1. İ stisnaya Konu Kıymetler İ ki Tam yıl Süre İ le Aktifte Kayıtlı Bulunmalıdır. 2. İ stisna Satışın Yapıldı ğ ı Dönemde, Satış Kazancının %75’ine Uygulanacaktır. 3. İ stisnadan Yararlanan Kısım Satışın Yapıldı ğ ı Yılı İ zleyen Beşinci Yılın Sonuna Kadar Pasifte Özel Bir Fon Hesabında Tutulmalıdır. 4.Satış Bedelinin Satışın Yapıldı ğ ı Yılı İ zleyen İ kinci Takvim Yılının Sonuna Kadar Tahsil Edilmesi Gerekir. 58

59 YILLIK BEYANNAMEYE DAH İ L ED İ LEN KAZANÇ VE İ RATLARDAN YAPILACAK İ ND İ R İ MLER Gayri Menkul Satış Kazançları İ stisnası: İ stisna Uygulanan Kazanca İ lişkin Giderlerin %75’inin Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Olarak Dikkate Alınması Gerekmektedir. Hesaplanan İ stisna Tutarı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Üzerinde Gösterilmelidir. Satışa Konu Gayri Menkul Aynı Cins Olmalıdır. Menkul Kıymet veya Taşınmaz Ticareti ile U ğ raşılmaması Para Karşılı ğ ı olmaksızın devir ve temliki, trampası gibi işlemler istisna kapsamına girmemektedir. 59

60 Gelir Vergisinden Yapılacak Mahsuplar GEL İ R VERG İ S İ NDEN YAPILACAK MAHSUPLAR 1-Kesinti Yoluyla Ödenmiş olan vergilerin Mahsubu Mahsup yoluyla iadede-a)Sınır yok b) İ nceleme raporu ve teminat yok Mahsup talebi dilekçe ile yapılır Nakden İ adede-10.000.00 TL’ye kadar iadede inceleme ve teminat yok Ücret ve Gayrimenkul sermaye iradına ilişkin nakden iadelerde ücretler için kesinti listesi gayrimenkuller için kira kontratı aranır 60

61 Gelir Vergisinden Yapılacak Mahsuplar GEL İ R VERG İ S İ NDEN YAPILACAK MAHSUPLAR Nakden İ adede Menkul Sermayede-Bankadan alınacak kesinti tablosu Ticari Kazançlarda-Tevkif yoluyla ödenen verginin yazısı 61

62 SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNİN SERBEST MESLEK KAZANCINDAN İNDİRİMİ -ÖZELGE Gelir Vergisi Kanununun 67 nci maddesinde, serbest meslek kazancının tespitinin ne şekilde yapılacağına ilişkin hükme yer verilmiş, 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde de serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar, serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilebilecek giderler arasında sayılmıştır. Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30 uncu maddesinde üçüncü fıkrasının (b) bendinde, "4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç olmak üzere diğer alt bentlerine tabi çalışmaya başlayanlardan aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilir. Bunlardan, almakta oldukları aylıklarının % 15'i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir..." denilmiş, aynı Kanunun 88 inci maddesinde ise kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu açıklamalara göre, serbest meslek faaliyeti dolayısıyla emekli maaşından kesilmek suretiyle ödenen sosyal güvenlik destek primlerinin, mesleki kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır. 62

63 AMORT İ SMAN UYGULAMASI Satın Alma Bedeline Eklenmesi Zorunlu Giderler: Makine ve Tesisatta Gümrük Vergileri Nakliye ve Montaj Giderleri Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın tesviyesinden do ğ an giderler Satın Alma Bedeline Eklenmesi İ htiyarı olan Giderler: Noter, Mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri Tapu Harçları ve özel tüketim vergileri 63

64 AMORT İ SMAN UYGULAMASI Duran Varlık Alımında Kredi Faizleri ve Kur Farklarının Durumu: Aleyhe Do ğ an Kur Farkları ve Kredi Faizleri-Aktifleştirme tarihine kadar olan kısımlar maliyete, sonrası ihtiyarı olarak maliyete veya do ğ rudan gidere yazılması gerekmektedir. Lehte Do ğ an Kur Farkları-Aktifleştirme tarihine kadar olan kur farkları maliyetle ilişkilendirilir. Sonrası kambiyo geliri olarak veya maliyetten düşülmesi gerekmektedir. Finansal Kiralamalarda Sözleşmelerden do ğ an Kur Farkları ve Faizlerin Durumu: Kur Farkları kira süresi bitene kadar aktifleştirilir. Faizler ise do ğ rudan gider yazılır. 64

65 AMORT İ SMAN UYGULAMASI Amortisman Uygulamasında Özellik Gösteren Konular: 1.1.2004 Tarihinden sonra faydalı ömür süreleri dikkate alınacaktır. Ticari amaçla kullanılan araçlar için iktisap edilen lastiklerin bedeli do ğ rudan gider yazılması mümkündür. Binek otomobiller için kıst amortisman uygulaması Amortismanın herhangi bir yıl ayrılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir şekilde yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz. 65

66 AMORT İ SMAN UYGULAMASI Azalan Bakiyeler usulünde amortisman oranı, %50’yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır. 31.7.2004 Tarihinden sonra alınan ödeme kaydedici cihaz bedelleri do ğ rudan gider yazılabilecektir. Plakası Faturanın alındı ğ ı yılı izleyen yılda alınan taşıtlarda amortisman kayıt ve tescilin yapıldı ğ ı yıldan itibaren ayrılacaktır. Normal tamir, bakım ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler gayrimenkulün maliyet bedeline eklenir. 66

67 AMORT İ SMAN UYGULAMASI Özel Maliyet bedelinde kira süresi belli de ğ ilse 5 yılda itfa edilmelidir. Kira süresi dolmadan Gayrimenkulün boşaltılması durumunda henüz itfa edilmemiş tutarlar defaten gider yazılır. İ şletme hesabına göre defter tutanlar özel maliyet bedeli uygulamasından yararlanabilirler. İ şletme Hakkı Lisanslarının İ tfasında faydalı ömür 15 yıl olarak dikkate alınmalı.(Franhising, patent, formül, dizayn, örnek kalıp, Know-hov, format, telif hakkı) 67

68 AMORT İ SMAN UYGULAMASI Finansal Kiralamaya konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı, bu iktisadi kıymet için tespit edilmiş amortisman sürelerinde itfa olunur. Kullanıma hazır hale gelmemiş iktisadi kıymetler yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenmelidir. 68

69 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ GVK 42 maddesine göre, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bitti ğ i yıl katı olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterilir. GVK 42-44 maddelerinde yer alan özel vergileme sistemine tabi tutulabilmesi için; 1.Faaliyet konusunun inşaat ve onarım işi olması, 2. İ nşaat ve onarım işinin bir taahhüde ba ğ lı olarak yapılması, 3. İ nşaat ve onarım işinin yıllara yaygın olması gerekmektedir. 69

70 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ Sözleşmesi uyarınca başladı ğ ı yılda bitmesi gereken fakat çeşitli nedenlerle inşaatın başladı ğ ı yılda bitmemesi durumunda, işin yıllara yaygın inşaat ve onarım işi olarak kabulü ve vergilemenin de buna göre yapılması gerekir. Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapan mükellefler, işin devamı süresince o işle ilgili kar-zarar beyan etmeyeceklerdir, ancak her yıl itibariyle gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi vereceklerdir. 70

71 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ Müşterek Genel Giderlerin Da ğ ılımı Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarım işinin birlikte yapılması durumunda, müşterek genel giderler bu işlere ait harcamaların birbirine olan nispeti dahilinde. İ nşaat ve onarım işlerinin di ğ er işlerle birlikte yapılması durumunda, müşterek genel giderler, bu işlerin tümü için yapılan genel giderlerin, bu işlere ait harcamalar ile di ğ er işlere ait satış ve hasılat tutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde. Da ğ ıtılması gerekmektedir 71

72 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ Amortismanların Da ğ ılımı Her işte kullanıldı ğ ı gün sayısının, toplam olarak tüm işlerde çalıştı ğ ı gün sayısına oranlanması suretiyle da ğ ıtıma tabi tutulur. Makine, tesisat veya taşıtın Yıl içinde kullanılmadı ğ ı günlere ait amortismanları, önce genel giderlere kaydedilmeli ve daha sonra da ğ ıtıma tabi tutulmalıdır. Büro makineleri, mobilya ve mefruşat gibi iktisadi kıymetlerin amortismanları, genel giderlere atılarak da ğ ıtımları buradan yapılmalıdır. 72

73 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ İ nşaat ve Onarım İ şlerinde İ şin Başlangıç Tarihi Sözleşmede yer teslimi öngörülmüşse, yerin teslim edildi ğ i tarih. Sözleşmede yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihi. Sözleşmede bunların hiçbiri belirtilmemiş ise sözleşme tarihi. Kabul edilir 73

74 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ İ nşaat ve Onarım İ şlerinde İ şin Bitim Tarihi. Geçici ve kesin kabule tabi olan işlerde geçici kabulün yapıldı ğ ını gösteren tutana ğ ın onaylandı ğ ı tarih. Geçici ve kesin kabule tabi olmayan işlerde işin fiilen tamamlandı ğ ı veya fiilen bırakıldı ğ ı tarihtir. 74

75 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ Yıllara Yaygın İ nşaat ve Onarım işleri ile u ğ raşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi. Hakediş bedelinin %3’ü oranında vergi stopajı yapılır. İ nşaatın aynı yıl içinde bitmesi gerekirken sonraki yılda da devam etmesi durumunda vergi kesintisi, ertesi takvim yılı başından itibaren ödenecek istihkak bedelleri üzerinden yapılması gerekir. 75

76 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ Yıllara Sari İ nşaat işinde geçici kabul tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılıp yapılmayaca ğ ı. Vergi kesintisi yapılmayacaktır. 76

77 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ MAL İ YETLER İ N İ N MUHASEBE KAYDI Tek düzen muhasebe sisteminde yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin maliyetleri “17- yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri” grubundaki hesaplarda takip edilmektedir. Bu grup, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri yapan işletmelerin, bu işleri dolayısıyla yaptıkları harcamaların izlendi ğ i hesapları kapsar. bunlar: 170- 177 yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 178- yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı 179 taşeronlara verilen avanslar bu hesaplar ve işleyişlerine ilişkin olarak tek düzen muhasebe sistemi uygulama genel tebli ğ leri ile yapılan açıklamalar aşa ğ ıdaki gibidir. 77

78 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ 170- 177 yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri işletmenin üstlendi ğ i yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin maliyetlerinin oluşturuldu ğ u hesaplardır. bu hesaplar projeler bazında izlenir. işleyişi İ şletmenin üstlendi ğ i inşaat ve onarım işleri ile ilgili giderleri, "741-hizmet üretim maliyeti yansıtma hesabı" ve Faaliyet giderleri ile finansman giderlerinden bu inşaat ve onarıma düşen ortak gider payları ise, 751, 761, 771 ve 781" kod numaralı yansıtma hesaplarının alaca ğ ı karşılı ğ ında bu hesaplara borç kaydedilir. Bu hesaplarda oluşan maliyet, geçici kabul yapıldı ğ ında "622- satılan hizmet maliyeti hesabına devredilir. 78

79 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ İ nşaat ve onarım işinin proje bazındaki sayısı, her bir inşaatın 170-178 hesap aralı ğ ında açılacak hesaplar üzerinde defteri kebir düzeyinde izlenmesine imkan vermeyecek kadar fazla ise, her proje yardımcı defter düzeyinde izlenir. bu durumda bir proje için tutulacak yardımcı defter defteri kebir hükmündedir 179-Taşeronlara verilen avanslar Bu hesap yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından, taahhüt konusu inşaat ve onarım işinin bir kısmının ya da tamamının taşeronlara yaptırılması durumunda, taşeronlara verilen avansların proje bazında izlenmesi için kullanılır. 79

80 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ Örnek (D) A.Ş Hem yıllara yaygın ve hem de yıllara yaygın olmayan inşaat işlerini birlikte yapmaktadır. Dönem içerisinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler aşa ğ ıdadır. 1-Giderler yapıldıkça yapılacak muhasebe kayıtl arı Kdv hariç 120.000,00 TL İ nşaat ile ilgili genel gider yapılmıştır. 80

81 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ BORÇALACAK 740-Hizmet Üretim Maliyeti 120.000,00 191- İ ndirilecek KDV 21.600,00 320-Satıcılar 141.600,00 81

82 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ Yıllara yaygın işler için 60.000,00 TL malzeme ve montaj gideri yapılmıştır. 82 BorçAlacak 740-Hizmet Üretim Maliyeti60.000,00 191- İ ndirilecek KDV 10.800,00 320-Satıcılar 70.800,00

83 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ Yıllara yaygın işler için taşeronlara 50.000,00 TL avans verilmiştir. (stopaj oranı %3 ) 83 BorçAlacak 179-Taşeronlara Verilen Avanslar50.000,00 102-Bankalar 48.500,00 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.500,00 50.000,00

84 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ Yıllara Yaygın Olmayan İ şler için 45.000.TL Malzeme ve Montaj Gideri Yapılmıştır 84 BORÇALACAK 740-Hizmet Üretim Maliyeti 45.000,00 191- İ ndirilecek KDV 8.100,00 320-Satıcılar 53.100,00

85 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ 2-Dönem sonunda yapılacak muhasebe kayıtları Dönem sonunda inşaat işlerinde kullanılan tesisat ve makinalar için 35.000,00 TL amortisman hesaplanmıştır. 85 BorçAlacak 740-Hizmet Üretim Maliyeti35.000,00 257-Birikmiş Amortismanlar 35.000,00

86 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ İ şletmede yapılan gider da ğ ıtım çalışması sonucunda, genel giderlerin 80.000,00 TL’ si ve amortismanların da 20.000,00 TL’ sinin yıllara yaygın işler ile ilgili oldu ğ u tespit edilmiştir. Bu durumda dönem içerisinde “740-hizmet üretim maliyeti” hesabına borç yazılan tutarlardan, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile ilgili olanlar şunlardır. Genel giderlerden alınan pay................................. 80.000,00 Amortismanlardan alınan pay.................................. 20.000,00 Malzeme ve montaj gideri........................................ 60.000,00 86

87 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ Genel giderler ve amortismanlardan yıllara yaygın inşaat onarım işleri ile ilgili olanların kaydı 87 BORÇALACAK 170-Yıllara Yaygın İ nşaat ve Onarım Maliyetleri 80.000,00 170-Yıllara Yaygın İ nşaat ve Onarım Maliyetleri 20.000,00 741-Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı 100.000,00

88 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ BorçAlacak 741-Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı100.000,00 740-Hizmet Üretim Maliyeti 100.000,00 88

89 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ Malzeme ve montaj giderinin yıllara yaygın inşaat maliyetlerine devri 89 Borç Alacak 170-Yıllara Yaygın İ nşaat ve Onarım Maliyetleri 60.000,00 741-Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı 60.000,00

90 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ BorçAlacak 741-Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı60.000,00 740-Hizmet Üretim Maliyeti 60.000,00 90

91 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ 3-Geçici kabul tutana ğ ı onaylandı ğ ında yapılacak muhasebe kaydı Geçici kabul tutana ğ ı onaylandı ğ ında, bu tarihe kadar yapılan ve “170-yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri” hesabının borcuna yazılan tutarlar “622-satılan hizmet maliyeti” hesabına aktarılacaktır. 91

92 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ BorçAlacak 622-Satılan Hizmet MaliyetiXXX 170-Yıllara Yaygın İ nşaat ve Onarım Maliyetleri XXX 92

93 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ 1-Hakediş faturalarının muhasebe kayıtları 220.000,00 TL tutarındaki Hakediş faturasının muhasebe kaydı Fatura bedeli................................................... = 220.000,00 KDV.................................................................... = 39.600,00 (220.000,00 x 0,18) Tevkif edilecek vergi....................................... = 6.600,00 (220.000,00 x 0,03) 93

94 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ BorçAlacak 120-Alıcılar253.000,00 295-Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar6.600,00 350-Yıllara Yaygın İ nşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri 220.000,00 391-Hesaplanan KDV 39.600,00 259.600,00 94

95 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ 350.000,00 TL tutarındaki faturanın muhasebe kaydı fatura bedeli................................................... = 350.000,00 kdv..................................................................... = 63.000,00 (350.000,00 x 0,18) tevkif edilecek vergi....................................... = 10.500,00 (350.000,00 x 0,03) 95

96 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ BORÇALACAK 120-Alıcılar402.500,00 295-Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar10.500,00 350-Yıllara Yaygın İ nşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri 350.000,00 391-Hesaplanan KDV 63.000,00 413.000,00 96

97 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ Geçici kabul tutana ğ ı onaylandı ğ ında: Geçici kabul tutana ğ ı onaylanana kadar kesilen ve “350-yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri” hesabına alacak yazılan faturaların toplam tutarı 570.000,00 TL’ dir. 97 Borç Alacak 350-Yıllara Yaygın İ nşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri 570.000,00 600-Yurtiçi Satışlar 570.000,00

98 YILLARA YAYGIN İ NŞAAT VE ONARIM İ ŞLER İ Geçici kabul tutana ğ ı onaylanana kadar kesilen faturalar nedeniyle peşin ödenen ve “295-peşin ödenen vergi ve fonlar” hesabına borç yazılan tutar 17.100,00 TL dir. 98 BORÇ 193-Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar17.100,00 295-Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar 17.100,00

99 GELECEK DÖNEMLERE A İ T GEL İ R VE G İ DERLER Gelecek Hesap Dönemine Ait Olarak Peşin Ödenen Giderler Bakım-onarım giderleri Faiz ve komisyon giderleri Kira giderleri Basın-yayın giderleri Sigorta prim giderleri 99

100 GELECEK DÖNEMLERE A İ T GEL İ R VE G İ DERLER Gelecek Hesap Dönemlerine Ait Olarak Peşin Tahsil Olunan Hasılat Kira gelirleri Basın-yayın abone gelirleri Bakım-onarım gelirleri Faiz ve komisyon gelirleri 100

101 GELECEK DÖNEMLERE A İ T GEL İ R VE G İ DERLER Gelecek Hesap Döneminde Ödenecek Cari Dönem Giderleri Belgesi gelmeyen mallar Gecikme faiz ve zamları Faiz ve komisyonu Kira, Telefon ve Elektrik giderleri Ücret, Prim, İ kramiye, harcırah ve tazminatlar. 101

102 KUR FARKLARINDA KDV UYGULAMASI 1-Ticari Malın Satın Alınması karşılı ğ ı oluşan dövizli borçlarda KDV uygulaması a)Ticari malın ithali nedeniyle oluşan dövizli borcun de ğ erlenmesi sonucunda meydana gelen kur farkları do ğ rudan gider kaydedilir. Katma de ğ er Vergisine tabi de ğ ildir. b) Teslime konu mal yurt içinde KDV uygulanmak suretiyle satın alınmışsa malı satın alan mükellef tarafından düzenlenecek faturada; KDV dahil toplam bedelin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda vergiyi do ğ uran olayın meydana geldi ğ i tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan aleyhe kur farklarına ait KDV’sinin, kur farkı bedeline iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle, Dövize endeksli toplam bedele katma de ğ er vergisinin dahil edilmemesi durumunda vergiyi do ğ uran olay ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan aleyhe kur farkları üzerinden KDV hesaplanarak, İ lgili dönemde her iki mükellef tarafından genel usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılacaktır. 102

103 KUR FARKLARINDA KDV UYGULAMASI 2-Demirbaş mahiyetindeki malın alımında oluşan dövizli borçlarda KDV uygulaması a)Demirbaş mahiyetindeki bir malın ithalinde oluşan dövizli borçlara ilişkin kur farklarının, İ ktisadi kıymetin aktifleştirildi ğ i vergilendirme dönemi sonuna kadarki kısmı demirbaşın maliyetine, Sonraki dönemlerde mükellefin iste ğ ine ba ğ lı olarak do ğ rudan gider veya aktifleştirme yapılır. Söz konusu kur farkları için KDV hesaplanmaz 3-Hizmet alımları karşılı ğ ında oluşan dövizli borçlar a)Yurt dışından alınan hizmetler karşılı ğ ında oluşan dövizli borçların de ğ erlenmesi sonucunda meydana gelen kur farkları üzerinden KDV hesaplanmayacaktır. 103

104 KUR FARKLARINDA KDV UYGULAMASI b)Yurt içinde yerleşik firmalardan alınan dövize veya dövize endeksli hizmet alımları karşılı ğ ı oluşan borçların yılsonunda yapılacak de ğ erlemelerde meydana gelen kur farkları için KDV hesaplanmayacaktır. 4-Döviz Cinsinden Kredi alınması nedeniyle borçlanmalarda KDV uygulaması a)Yurt içi ve Yurt dışından yapılan borçlanmalar nedeniyle ortaya çıkan kur farkları KDV’ye tabi de ğ ildir. b)Yatırımlar için kullanılan dövizli kredilerden kaynaklanan kur farkları aktifleştirmenin sonuna kadar maliyet, sonrası gider veya maliyet kaydedilir. 104

105 KUR FARKLARINDA KDV UYGULAMASI c)Döviz Kredisi nedeniyle borçlanılan faizlerin kur farklarında KDV Kredi faizi dar mükellefiyete tabi kurumlara(Finans kuruluşları dışındakilere) ödenmesi durumunda ödenen faiz ve oluşan kur farkları üzerinden Kurumlar Vergisi tevkifatı yapılacaktır. Söz konusu faizlerin ödendi ğ i kurum yurtdışı finans kuruluşu ise hem faizin kendisi ve hemde faize ilişkin kur farkları KDV’ye tabi tutulmayacaktır. Finans kurumları dışındaki kurumlara ödenmesi halinde faizin kendisi KDV’ye tabi olacak ancak kur farkları KDV’ne tabi olmayacaktır. Kredi faizi Türkiye’de yerleşik bankalar dışındaki kurumlara ve gerçek kişilere ödenirse oluşan kur farkları kredi faizi gibi KDV’ne tabi tutulur. 105

106 KUR FARKLARINDA KDV UYGULAMASI 5-Dövizli Alacakların Kur Farklarının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu Mal ve Hizmet satışlarında bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek belirlendi ğ i durumlarda, dövizin vergiyi do ğ uran olayın meydana geldi ğ i andaki TC Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL’ye çevrilmesi gerekir. (KDV/26 md) Ticari mahiyette mal ve hizmetlerin ihracı nedeniyle oluşan dövizli alacakların de ğ erlemesi sonucunda meydana gelen kur farkları do ğ rudan gelir kaydedilir ve KDV’ne tabi tutulmaz. Ticari mahiyette mal ve hizmetlerin yurt içinde yerleşik kişi ve kurumlara dövizle veya dövize endeksli olarak satılmış olması nedeniyle oluşan alacakların de ğ erlenmesinden meydana gelen kur farkları do ğ rudan gelir yazılacaktır. 106

107 KUR FARKLARINDA KDV UYGULAMASI Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildi ğ i işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi do ğ uran olayın vuku buldu ğ u tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde oldu ğ undan matrahın bir unsuru olarak satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldı ğ ı tarihte bu işlemler için geçerli oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır. 107

108 KUR FARKLARINDA KDV UYGULAMASI 6- İ hraç Kayıtlı Dövize Endeksli Teslimlerde Aleyhe Oluşan Kur Farklarının Vergilendirilmesi Vergiyi do ğ uran olayın meydana geldi ğ i tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan aleyhe kur farkları ihracatçı tarafından düzenlenecek fatura ile belgelendirilecek ve kur farkı üzerinden KDV hesaplanmak suretiyle ihracatçı tarafından beyan edilerek ödenecektir. Söz konusu hesaplanan Katma De ğ er Vergisi imalatçı tarafından genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır. 108

109 F İ NANSAL K İ RALAMALAR Tanım: Kiralayanın, Kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın aldı ğ ı veya başka suretle temin etti ğ i veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulundu ğ u bir malın zilyetli ğ ini her türlü faydayı sa ğ lamak üzere kira bedeli karşılı ğ ında kiracıya bırakılmasını sa ğ layan bir sözleşmedir. Döviz cinsinden yapılan finansal kiralama işlemlerinde kiralamaya konu yatırım mallarına ilişkin aleyhte oluşan kur farklarının sabit kıymetin aktife dahil edildi ğ i yıl sonuna kadar maliyete eklenmesi, lehte oluşan kur farklarının ise maliyetten çıkartılması gerekmektedir. 109

110 F İ NANSAL K İ RALAMALAR KULLANıLACAK HESAPLAR: 301 finansal kiralama işlemlerinden borçlar: finansal kiralama sözleşmesi kapsamında yapılacak ödemelerin bir yılı aşmayan(anapara+faiz) kısmı bu hesaba alacak kaydedilir.(cari yıl) 401 finansal kiralama işlemlerinden borçlar: finansal kiralama sözleşmesi kapsamında yapılacak ödemelerin bir yılı aşan kısmı(anapara+faiz) bu hesaba alacak kaydedilir. (anapara+faiz genel toplamından cari yıla ilişkin anapara+faiz tutarı çıkartılarak bulunur.) 302 ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-): finansal kiralamanın yapıldı ğ ı tarihte kiralama işlemlerinden do ğ an borçlar ile kiralanan varlı ğ a ilişkin kira ödemelerinin bugünkü de ğ eri arasındaki fark bu hesaba borç kaydedilir. (kiralamanın yapıldı ğ ı yıla ilişkin faiz tutarı) 110

111 F İ NANSAL K İ RALAMALAR KULLANıLACAK HESAPLAR: 402 ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-): finansal kiralamanın yapıldı ğ ı tarihte kiralama işlemlerinden do ğ an ve vadesi bir yılı aşan borçlar ile kiralanan varlı ğ a ilişkin kira ödemelerinin bugünkü de ğ eri arasındaki fark bu hesaba borç kaydedilir. (kiralamaya ilişkin toplam faiz tutarından cari yıla ilişkin faiz tutarı(302) çıkartılarak bulunur.) 260 haklar imtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli alanlarda tanıdı ğ ı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaları kapsar. 111

112 F İ NANSAL K İ RALAMALAR Aşa ğ ıdaki hallerden herhangi birinin varlı ğ ı durumunda, kiralama işlemi finansal kiralama olarak kabul edilecektir. 1. İ ktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi 2.Kiracıya, kira süresi sonunda rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması 3.Kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün % 80’inden daha büyük bir bölümünü kapsaması 4.Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü de ğ erinin toplamının iktisadi kıymetin rayiç bedelinin % 90’ından daha büyük bir de ğ eri oluşturması 112

113 F İ NANSAL K İ RALAMALAR Finansal kiralama işleminin kayıtlara alınması Yapılan kiralama işlemlerinde; kiracı Faturada yer alan kiralama bedelini do ğ rudan gider olarak kayıtlarına almayıp, sözleşme tutarının iktisadi kıymet bedeline isabet eden kısmını iktisadi kıymetin kullanma hakkı olarak aktifleştirecek ve amortismana tabi tutacak, Bilançonun aktifinde yer alan bu tutar kadar da bilançonun pasifinde borçlanacaktır. Kiracı tarafından yapılan kira ödemeleri; borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılarak, kayıtlara alınacaktır. 113

114 F İ NANSAL K İ RALAMALAR Ödeme NoÖdeme TarihiAnapara Faiz ve ücretler KDV KDV Dahil Ödeme 1. Ödeme25.05.20115.271,341.162,8264,346.498,50 2. Ödeme25.06.20111.673,98463,8921,382.159,25 3. Ödeme25.07.20111.448,98688,8921,382.159,25 4. Ödeme25.08.20111.508,40629,4821,382.159,25 5. Ödeme25.09.20111.505,55632,3221,382.159,25 6. Ödeme25.10.20111.565,13572,7421,382.159,25 7. Ödeme25.11.20111.605,87532,0121,382.159,25 8. Ödeme25.12.20111.680,34457,5321,382.159,25 9. Ödeme25.01.20121.661,63476,2421,382.159,25 114

115 F İ NANSAL K İ RALAMALAR Ödeme NoÖdeme TarihiAnapara Faiz ve ücretler KDV KDV Dahil Ödeme 10.Ödeme25.02.20121.734,64403,2321,382.159,25 11.Ödeme25.03.20121.791,73346,1521,382.159,25 12.Ödeme25.04.20121.816,04321,8321,382.159,25 13.Ödeme25.05.20121.873,69264,1921,382.159,25 14.Ödeme25.06.20121.922,45215,4221,382.159,25 15.Ödeme25.07.20121.983,51154,3621,382.159,25 16.Ödeme25.08.20122.016,53121,3521,382.159,25 17.Ödeme25.09.20122.076,5961,2821,382.159,25 18.Ödeme25.10.20130,0076,000,7676,76 19.Ödeme25.11.20140,0076,000,7676,76 20.Ödeme25.12.2014277,97101,033,79382,79 33.414,377.756,77411,7141.582,85 115

116 F İ NANSAL K İ RALAMALAR Anapara Tutarı 33.414,37 Kısa Vadeli Anapara16.259,60 Uzun Vadeli Anapara17.154,77 Faiz Tutarı 7.756,77 Kısa Vadeli Faiz 5.139,68 Uzun Vadeli Faiz 2.617,09 Kısa Vadeli Anapara + Kısa Vadeli Faiz 21.399,28 Kısa Vadeli Anapara16.259,60 Kısa Vadeli Faiz 5.139,68 Uzun Vadeli Anapara + Uzun Vadeli Faiz 19.771,86 Uzun Vadeli Anapara17.154,77 Uzun Vadeli Faiz 2.617,09 116

117 F İ NANSAL K İ RALAMALAR BorçAlacak 260-Haklar33.414,37 302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 5.139,68 402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 2.617,09 301-Finansal Kiralama İ şlemlerinden Borçlar 21.399,28 401-Finansal Kiralama İ şlemlerinden Borçlar 19.771,86 41.171,1441171,14 117

118 F İ NANSAL K İ RALAMALAR Finansal kiralama faturası düzenlenince Birinci ödeme için finansal kiralama FA İ Z TUTARI = 1.162,82 ANAPARA TUTARI = 5271,34 ANAPARA + FA İ Z = 6.434,16 (A) şirketince fatura düzenlenmiştir. 118 BorçAlacak 301-Finansal Kiralama İ şlemlerinden Borçlar 6.434,16 780-Finansman Giderleri1.162,82 191- İ ndirilecek KDV 64,34 320-Satıcılar 6.498,50 302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 1.162,82 7.661,32

119 F İ NANSAL K İ RALAMALAR Dönem sonunda kısa vadeli hale gelen finansal kiralama borçlarının devri 2012 yılının başında, aşa ğ ıda belirtilen bu yıl içinde ödenecek anapara ve faiz tutarı uzun vadeli hesaplardan kısa vadeli hesaplara devredilmiştir 119 Anapara + Faiz 19.240,86 Anapara16.876,81 Faiz2.364,06

120 F İ NANSAL K İ RALAMALAR 302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 2.364,06 402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 2.364,06 120

121 F İ NANSAL K İ RALAMALAR BorçAlacak 401-Finansal Kiralama İ şlemlerinden Borçlar 19.240,86 301-Finansal Kiralama İ şlemlerinden Borçlar 19.240,86 121

122 SAT VE GER İ K İ RALA İ ŞLEM İ İ LE SA Ğ LANAN VERG İ SEL AVANTAJLAR 1.KURUMLAR VERG İ S İ İ ST İ SNASI Geri Kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla Finansal Kiralama şirketlerine satılan taşınmazların satışından elde edilen kazanç %100 oranında Kurumlar Vergisinden istisna edilmiştir. 2.KDV İ ST İ SNASI Finansal Kiralama Şirketlerine geri kiralanmak üzere satılan taşınmazların satışı ve sözleşme süresi bitiminde satıcıya tekrar devri KDV’den istisna edilmiştir. 3.DAMGA VERG İ S İ İ ST İ SNASI Finansal Kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin ka ğ ıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen ka ğ ıtlar Damga Vergisinden ve Bu ka ğ ıtlarla ilgili yapılacak işlemler harçtan istisna edilmiştir. 4.TAPU HARCI İ ST İ SNASI Kiralanan taşınmazların sözleşme süresi sonunda kiracı adına tapuya tescili tapu harcından istisnadır. Kiracı tarafından Finansal Kiralama Şirketine ilk satışında Binde 4,55 oranında harç ödenir. 122

123 SAT VE GER İ K İ RALA İ ŞLEM İ İ LE SA Ğ LANAN VERG İ SEL AVANTAJLAR ÖZELL İ K ARZ EDEN HUSUSLAR Satış Kazancı %100 olarak KV Beyanında istisna olarak gösterilmelidir. Taşınmazlar için 2 yıl aktifte bulundurma şartı yok Sermayeye ilave dışında fonun kullanımında Kurumlar Vergisi var Fona alınma bu uygulama için söz konusu. Bu uygulama Gayrimenkuller, İ ş Makineleri, Makine ve Teçhizatlar için söz konusu, ancak avantajlar Gayrimenkuller için söz konusu Kurum Kazancı olmasa da istisna uygulanır İ lk satış ve ikinci satışta KDV yok 123

124 SAT VE GER İ K İ RALA İ ŞLEM İ İ LE SA Ğ LANAN VERG İ SEL AVANTAJLAR Kısmı İ stisna Kapsamındaki bu işlemlerle ilgili taşınmazın alımında yüklenilen KDV’nin ilave KDV olarak düzeltilmesi gerekmektedir.(Tartışmalı konu) Taşınmaz Ticareti ile u ğ raşanlar bu istisnadan yararlanabileceklerdir. Bu uygulamadan Gelir Vergisi Mükellefleri de yararlanabileceklerdir. AVANTAJLI HUSUSLAR: 1.Finansman sorununa çözüm. Aktifler ve net İ şletme Sermayesi artar, Öz varlık gelişimi sa ğ lanır. 2.Borçlanma ve Likidite rasyoları olumlu etkilenir. 3.Aktife kaydedilen haklardan amortisman ayrılır. 4.Ödenen faiz tutarları do ğ rudan Gider yazılır. Faiz Faturalarına KDV uygulanmaz. 124

125 SAT VE GER İ K İ RALA İ ŞLEM İ İ LE SA Ğ LANAN VERG İ SEL AVANTAJLAR 5.Satıştan Gelen kar için Kurumlar Vergisi ödenmez. 6. İ lk satışta Binde 4.55 harç, tekrar devirde harç yok. 7. İ halelerde avantaj bilanço rasyoları olumlu yönde avantaj oluşturur. (Uzun vadeli oluşundan) 8.Bilançoda Duran Varlıklar Net Aktif de ğ eri kadar azalırken Dönen Varlıklar satış de ğ eri kadar artar. 9.Kiralama süresinde taşınmaz geri alınır ve hiçbir bedel ödenmez. 10.Geri alımda KDV ve Harç ödenmez. 125

126 ÖZELL İ KL İ KONULAR 1.Götürü İ hracat Gideri Uygulaması Fob ihracat bedelinin (%0,5) şi gider yazılabilir. Ödeme ilgili yılda yurtdışına yapılmış olması gerekir Götürü Gider uygulaması beyanname üzerinde gösterilmez. 2. İ hracatçılarda hesap dönemi sonunda düzenlenen ve ihracatı bir sonraki yılda gerçekleşen mallara ait faturaların kayda alınması Dönem sonunda mal stokta gösterilir. KDV ve matrah yeni yılda ele alınır. 126

127 ÖZELL İ KL İ KONULAR 3. İ nternet yoluyla yurtdışından alınan mal ve hizmetlerde belgelendirme Elektronik ortamda alınan belgenin çıktıları Ödemeye ilişkin kredi kartı slipleri veya ekstre birlikte muhafaza edilmesi gerekir. 4.Ödenmeyen SGK primlerinin gider yazılmaması.(174 GVT) 5. İ hracat Komisyonu ve Reklamasyon ödemeleri Yapılan ihracatlar la ilgili fatura karşılı ğ ında ödenen komisyonlar gider yazılır. Bu tutarın ihracat bedelinin %8’ni aşmaması önerilir. İ hraç edilen malın kusurlu olması halinde düzenlenen reklamasyon faturaları gider yazılır. 127

128 ÖZELL İ KL İ KONULAR 6.Hesap dönemi sona erdikten sonra gelen faturaların kaydı. Gider Faturaları Yönünden 31.12 tarihi esas alındı ğ ında (45 günlük süre dikkate alınır) a)15 Şubat tarihine kadar gelmişse KDV dahil tutarı üzerinden kayıtlara alınır. b)15 Şubattan sonra gelmişse Kurumlar Vergisi beyannamesinde Di ğ er İ ndirimler satırında KDV dahil tutarı ile gösterilir. Vergi dairesine dilekçe ile bildirilir. Yeni yılda 681 No’lu hesapta izlenir ancak KKEG olarak dikkate alınır. 128

129 ÖZELL İ KL İ KONULAR Gelir Faturaları Açısından a)Kdv beyannamesinde ilave kdv olarak beyan edilir. b)Hasılat tutarı kurum kazancına ilave edilerek beyan edilir. Vergi dairesine dilekçe ile bildirilir. c)Yeni yılda 671 hesaba yazılır ve vergilendirmeye dahil edilmez. 7.Gelir ve Gider kaydedilmesi gereken Primler Teşvik primi ve KDV deste ğ i gibi teşvik unsurları, tutarları belli ise gelir tahakkuku yapılır 129

130 ÖZELL İ KL İ KONULAR 8.Ciro Primlerinin Gelir/Gider kaydedilece ğ i Dönem. Hangi yılda hak kazanıldı ise o yılda tahakkuk ettirilmeli. Faturanın olması şart de ğ il. Ciro primi elde edenler 602 veya 679 hesaba kaydetmeli 9.Gelmeyen ihracat bedelleri 10.Kaybolan yasal belgeler ile ilgili yapılacak işlemler. Kaybolmasında-Yargı organına tespit davası açılmalı Çalınmasında-Güvenlik kuvvetlerine gerekli tespitin yaptırılması ve daha sonra yargı organında tespit davası açılması gerekir. Yanmasında- İ lk tespit itfaiyeye, daha sonra yargı organında tespit davası açılması gerekir. Tespit davası açılması mükellefi ibraz yükümlülü ğ ünden kurtaracaktır. 130

131 ÖZELL İ KL İ KONULAR 11. İ şin bırakılmasında devreden KDV’nin durumu Gider yazılır. (Vergi idaresi ve Danıştay bu görüşte) KDV 58 12.Tahsil Edilemeyen KDV’ler için Şüpheli Alacak Karşılı ğ ı 13.Şirket kuruluşundan önce yüklenilen KDV’nin indirimi. 14.Fatura ve Benzeri Vesikalarda ayrıca gösterilmeyen KDV’lerin durumu Yargı Kararlarında- İ ndirim olur Vergi İ daresi- İ ndirim yapılmaz, Maliyet veya Gidere yazılır. 131

132 ÖZELL İ KL İ KONULAR 15.Geç gelen Elektrik, Su ve Telefon faturalarının Gider Kaydı, Gecikme zammının kaydı ve KDV uygulaması 16.Yılsonu ve Ciro Iskontolarında KDV oranı Teslim ve hizmetin yapıldı ğ ı tarihte bu teslim ve hizmet için geçerli olan KDV oranı üzerinden alıcı fatura düzenler. 17.Perakende Satış Fişlerinin ve Yazar Kasa Fişlerinin Gider olma durumu (VUK 204 Tebli ğ ) Genel Gider Mahiyetinde olan giderler olmalı(Kırtasiye, Büro ve Temizlik Malzemeleri gibi vs) İ şyerinde personele yemek vermek veya ikram amacıyla satın alınan yiyecek ve içecekler. 132

133 ÖZELL İ KL İ KONULAR Yasal sınırı aşmayan demirbaş alımı Seyahate gönderilen personel tarafından yapılan işle ve bu seyahatle ilgili yemek, fotokopi çekimi ve sair müteferrik masraflar. Temizlik, bakım, onarım, ile ilgili müteferrik mal ve hizmet alımları. Büro personeli için yapılan ilaç ve tedavi masrafları. İ şte kullanılan araçların giderleri (yakıt, tamir, bakım) Kırtasiye ve sair büro masrafları. Çiçek, ampul, pil, LPG, temizlik maddeleri vb. genel giderler. 133

134 ÖZELL İ KL İ KONULAR 18.Grup Şirketlerinde Ortak Gider Da ğ ılımı Genel Yönetim Giderleri da ğ ıtılır. TF yoluyla örtülü kazanç da ğ ıtımı yönünden incelenmeli 19.Satılan Malın İ adesi İ adenin yıl içinde yapılmasında 610 hesap kullanılır. 621 hesaba alınmışsa veya sürekli envanter metodu uyguluyorsa 153 hesaba borç, 621 Hesaba alacak yazılır. İ adenin ertesi yıl içinde yapılması Halinde 153 hesap kullanılır. 134

135 ÖZELL İ KL İ KONULAR 20.Know-How Ödemeleri Sınai hak niteli ğ inde olan teknik bilgi anlamına gelir. Elde edilen kazançlar KVK/24 md GMS İ kabul edilip tevkifata tabi tutulması gerekir. Do ğ rudan gider yazılır, amortismana tabi olmaz. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına bakmak gerekir. Genelde ço ğ u ülkeler bazında tevkifat oranı %120’dur 135

136 ÖZELL İ KL İ KONULAR 21.Bedelsiz Mal Teslimi Numune Mal Teslimleri Faturada malın numune oldu ğ u yazılmalı Yurtdışına gönderilen numune mallar için Gümrük beyannamesi düzenlenir. Kdv hesaplanmaz Malı kim taşıyorsa irsaliyeyi o düzenler 679 hesapta izlenmeli Koşulları: a)Ticari teamüllere uygun olmalı b)Satışa konu edilmemeli c)Firmanın Unvanı ve para ile satılmaz ibaresi olmalı 136

137 ÖZELL İ KL İ KONULAR 22.Kar Da ğ ıtımında Stopaj 31.12.1998 ve daha önceki dönem kurum kazançlarının 1.1.2003 tarihinden sonra da ğ ıtılmasında stopaj yapılmayacaktır 1.1.1999-31.12.2002 tarihleri arasındaki hesap dönemlerinde elde edilen KV den istisna kazançlar 1.1.2003 tarihinden sonra da ğ ıtılması halinde stopaj yapılmayacaktır. GVK Geçici 61 tercih eden yatırım indiriminde %19.8 stopaj yapıldı ğ ından kar da ğ ıtımına ba ğ lı stopaj yapılmayacaktır. 137

138 ÖZELL İ KL İ KONULAR 23. Hayır amaçlı verilen ö ğ renim burslarının gider yazılması Okul bitiminde burs aldı ğ ı işletmede çalışaca ğ ını gösteren bir sözleşme bulunmalı. Burs verilecek kişinin ö ğ renciler arasından bir yarışma sınavı sonucunda kazanan kişilerden olması, Bursun süresinin ve karşılanacak e ğ itim giderleri miktarının işin önemi ve genişli ğ i ile orantılı olması durumunda Gider yazılabilir 138

139 ÖZELL İ KL İ KONULAR 24-Daha önce kullanılmış ve tamamen itfa olunmuş bir iktisadi kıymetin satın alınması durumunda amortisman 25-Personele ödenen temettü ikramiyelerinin gider yazılaca ğ ı dönem Kazancın ait oldu ğ u dönemde gider yazılır Ödemenin nakden ve hesaben yapıldı ğ ı dönemde stopaj yapılır. 26- İ ş kazasında ödenen zarar ziyan ve tazminatlar İ şle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar ticari kazançtan indirilir. 139

140 ÖZELL İ KL İ KONULAR Herhangi bir zarar Ziyan ve Tazminatın gider yazılabilmesi için; a) İ şle ilgili olmalı b)Mukavelenameye, İ lama veya Kanun emrine dayanmalı, c)Teşebbüs sahibinin suçundan kaynaklanmamalıdır. Ödenen tazminat işletme için gider, alan için gelir oluşturur. Kurumların, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının kusurundan kaynaklanan tazminatlar gider yazılamaz. 140

141 ÖZELL İ KL İ KONULAR 27-Devam eden Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine dayanılarak karşılık ayrılması Cari yıla ait ücret farkları karşılık yoluyla gider yazılabilir. 28.Şirket ve ürünlerin tanıtımı amacı ile yaptırılan Web siteleri için ödenen bedellerin kazanç tespiti karşısındaki durumu E ğ er Web sitesi işletme bakımından gelir yaratıcı bir işleve sahipse ( İ nternet üzerinden satış, sipariş, ödeme yapılması vb. özellikler varsa) aktifleştirilerek 3 yılda amorti edilir. Web sitesinin sadece işletmenin tanıtımına yönelik olarak kullanılması ve herhangi bir gelir yaratıcı işleve sahip olmaması halinde söz konusu harcamalar do ğ rudan gider yazılır. 141

142 ÖZELL İ KL İ KONULAR 29.Şirket çalışanlarının kusuru nedeniyle mahkeme kararına göre ödenen tazminatların gider yazılması Çalışanın kusurundan kaynaklandı ğ ı için gider yazılamaz. 30.Tahakkuk etmiş olmakla birlikte ödenmemiş bulunan geçici verginin gelir ve kurumlar vergisinden mahsubunun do ğ urdu ğ u sonuçlar. Ödenmemiş geçici vergiler mahsup edilemez. Gecikme zamları tahakkuk eder, Ödenmemiş geçici vergileri gelir ve kurumlar vergisinden mahsup eden mükellefler, eksik ödenen gelir veya kurumlar vergi aslının yanı sıra verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası öder. 142

143 ÖRTÜLÜ SERMAYE Örtülü Sermaye Uygulaması : Orta ğ ın Gerçek veya Tüzel Kişi olmasının ve ortaklıktaki pay oranının hiçbir önemi yoktur. ( İ ştirakler de bu kapsamda de ğ erlendirilir) Hisseleri Borsada işlem gören kurumlar yönünden %10 oranı aranır. Ortakla ilişkili kişiler yönünden %10 kuralı aranır. %10’luk Test seviyesinin Ortaklar ve İ lişkili Kişiler için Topluca dikkate alınır. Alınan borç işletmede kullanılması gerekir. Örne ğ in: A Şirketi B Şirketinin, B Şirketi de C Şirketinin %60 orta ğ ıdır. B Şirketi A Şirketinden aldı ğ ı 1.000.000 TL borcun yarısını aynı şartlarla C Şirketine borç vermiştir. 143

144 ÖRTÜLÜ SERMAYE Bu durumda B Şirketinin A Şirketinden almış oldu ğ u borcun yarısı, işletmede kullanılmadan devredildi ğ inden, borcun bu tutar kadar kısmının B Şirketi için Örtülü Sermaye olarak dikkate alınmaz. Di ğ er yandan C Şirketinin kullandı ğ ı borç tutarı di ğ er şartların da bulunması koşuluyla örtülü sermaye sayılacaktır. Borcu kullanan kurumun aynı zamanda borç kullandı ğ ı ortak veya ortakla ilişkili kişiden alaca ğ ı bulunursa, alacak ve borç tutarları mahsup edilmez. Kullanılan borç sermayenin üç katını aşmalıdır. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderlerin kurum kazancının hesabında indirim konusu yapılmaz. Piyasa koşulları içinde yapılan vadeli mal alımları için hesaplanan vade farkları örtülü sermaye hesabında dikkate alınmaz. 144

145 ÖRTÜLÜ SERMAYE Gayri Nakdi Teminatlar Karşılı ğ ında üçüncü kişilerden yapılan Borçlanmalar Örtülü Sermaye sayılmaz. Banka ve Finans kurumlarından temin edilerek aktarılan borçlar, Örtülü Sermaye sayılmaz. Bankaların yaptı ğ ı borçlanmalar Örtülü Sermaye sayılmaz. Finansal Kiralama şirketleri, Finansman ve Faktorink Şirketleri ile İ potek Finansman kuruluşlarının Bankalardan yaptıkları borçlanmalar Örtülü sermaye sayılmaz. 145

146 ÖRTÜLÜ SERMAYE Örtülü sermayeye ilişkin faiz ve benzeri ödemeler ile örtülü yoldan da ğ ıtılan kazançlar bir yandan KKEG olması yanında, di ğ er yandan bu ödemeler hesap döneminin son günü itibariyle da ğ ıtılmış kar payı sayıldı ğ ı hususu unutulmamalı ve ödenen bu tutarlar brütleştirilmek suretiyle üzerinden %15 oranında yapılacak vergi kesintisine ilişkin muhtasar beyannamenin verilmesi sa ğ lanmalıdır. 146

147 ÖRTÜLÜ SERMAYE Örnek 1-Net AŞ ortaktan aldı ğ ı 600.000 TL borç karşılı ğ ında 2014 yılında 60.000 TL faiz ödemiş ve finansman gideri yazmıştır. Dönem başı öz sermayesi 150.000 TL’dir. (Bu borcun tamamı 2015 yılında ödenecektir. Örtülü Sermaye Tutarı=Alınan borç-(Öz sermayex3) 600.000-(150.000x3) =150.000 Örtülü Ser. İ lişkin Faiz=Örtülü SermayexOrt.ödenen faiz/Ortaktan Alınan Borç 150.000x60.000/600.000=15.000 (KKEG yazılır) Da ğ ıtılan Net Kar Payı=Ört.Sermayeye ilişkin faiz olup 15.000 TL’dır Da ğ ıtılan Brüt Kar Payı=15.000/0.85=17.647,06 TL -%15 Stopaj 17.647,06x%15=2.647,06 TL olacaktır. 147

148 ÖRTÜLÜ SERMAYE Örnek 2: Tam Mükellef (A) AŞ’nin 2014 Dönem Başındaki Öz Sermayesi 100.000 Dönem İ çindeki Borçlanmaları:Ahmet Beyden 300.000 %28 Tam Mükellef Kurum Zeytin AŞ'den 400.000 %38 (Döviz Karşılı ğ ı) Dar Mükellef (Y) Şirketinden 350.000 %34 (Döviz Karşılı ğ ı) (Hepsi Şirket Orta ğ ı) Toplam 1.050.000 Örtülü Sermaye Hesabı:100.000x3=300.000 1.050.000-300.000=750.000 Ortakların Her birine isabet eden Örtülü Sermaye Tutarları: Ortak Ahmet Bey 300.000/1.050.000x750.000%28=210.000 Ortak Zeytin A.Ş 400.000/1.050.000x750.000%38=285.000 Dar Mükellef Y 350.000/1.050.000x750.000%34=255.000 Toplam 750.000 148

149 ÖRTÜLÜ SERMAYE Tam Mükellef (A)AŞ tarafından yapılan Ödemeler: Kur Farkı Faiz Tutarı Toplam Ortak Ahmet beye 36.000 36.000 Ortak Zeytin A.Ş’ye 25.000 30.000 55.000 Ortak Dar mükellef (Y)’e 20.000 24.000 44.000 Toplam 45.000 90.000 135.000 Tam Mükellef (A)A.Ş’nin Gider olarak kaydetti ğ i Ödemelerin KKEG olarak hesabı: Kur Farkları 750.000/1.050.000 (%71.43)x45.000=32.143 Faiz Ödemeleri 750.000/1.050.000 (%71.43)x90.000=64.287 Toplam 96.430 A AŞ’nin örtülü sermaye sayılan 750.000 TL'lik örtülü sermaye niteli ğ indeki borcuna isabet eden finansman gideri toplamı 96.430.00 TL’dir. Bu tutar A AŞ tarafından KKEG edilmeyen indirim olarak dikkate alınacaktır 149

150 ÖRTÜLÜ SERMAYE Borç Verenler Nezdinde Yapılacak Düzeltme ve Da ğ ıtılmamış Kar Payı Hesaplaması 1.Ahmet bey tarafından Tam Mükellef kurum (A) AŞ’ne verilen kredinin, örtülü sermaye olarak kabul edilen 210.000 TL’lık tutarına ilişkin Kar Payı(Faiz) Geliri: 210.000/ 300.000 x 36.000 =25.200 TL olacaktır.(Stopaj A kurumu tarafından yapılacaktır) Bu tutar Net Kar payı olup brüt hesabı:25.200/0.85=29.647 TL’dir 29.647x%15 Stopaj=4.447 2.Tam Mükellef kurum Zeytin A.Ş tarafından, Tam Mükellef (A) AŞ'ne verilen kredinin, örtülü sermaye olarak kabul edilen 285.000 TL’lık tutarına ilişkin; Kur Farkı Geliri 285.000/400.000x25.000=17.812 Kar Payı(Faiz) Geliri 285.000/400.000x30.000=21.375 Tam Mükellef Kurum Zeytin AŞ'ne da ğ ıtılmış sayılan kar payı tutarı 21.375 TL iştirak kazançları olarak istisnaya tabi tutulacaktır. (A kurumu stopaj yapmayacaktır. 17.812 TL Kur farkı geliri ise vergilendirilecek bir kazanç unsuru sayılmayacaktır. 150

151 ÖRTÜLÜ SERMAYE 3.Dar Mükellef Kurum (Y) Şirketi tarafından, Tam Mükellef (A) AŞ'ne verilen kredinin, örtülü sermaye olarak kabul edilen 255.000 TL’lık tutarına ilişkin; Kur Farkı Geliri 255.000/350.000x20.000=14.571 Kar Payı(Faiz) Geliri 255.000/350.000x24.000=17.486 Dar Mükellef (Y) kurumuna da ğ ıtılmış sayılan kar payı tutarı 17.486 TL brüte tamamlanarak vergi kesintisi matrahı ve vergi kesintisi tutarı bulunacaktır. 17.486/0.85=20.571x%15=3.085 Kur Farkı Geliri ise Dar Mükellef kurum için Türkiye’de vergilendirilecek bir kazanç unsuru sayılmayacaktır. 151

152 TRANSFER F İ YATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DA Ğ ITIMI Açıklama: Örtülü Kazanç, Kurumun İ ktisadi ve Ticari Faaliyetinden do ğ muş ancak Kurumlar Vergisi ödenmeden ilgili gerçek veya tüzel kişilere aktarılmış kazanç olarak tanımlanabilir. Örtülü Kazancı da ğ ıtan şirket yönünden yapılmış olan ödemeler gider olarak dikkate alınamaz Örtülü Kazanç ödemesi yapan kurumda bu tutarın reddedilmesi ve neticede matraha ilave edilip vergisinin alınması kanun gere ğ idir. Örtülü Kazancı Elde Eden Kurumlarda bu kazanç bir hasılattır ve beyan edilmek zorundadır. Örtülü Kazancı elde etmiş olan kurum, bu durumda fazladan ödedi ğ i kabul edilen vergiyi düzeltme yolu ile geri isteyemez. Çünkü kendisine yapılan ödeme bir kazançtır.( İ ştirak Kazancı) 152

153 TRANSFER F İ YATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DA Ğ ITIMI Kurumlar; İ lişkili kişilerle yapacakları işlemlerde emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım yada satımında bulunurlarsa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü olarak da ğ ıtılmış kabul edilmektedir. Deniyor ki; Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine göre mal ve hizmet alım satımı yapınız. Aksi halde uyguladı ğ ınız fiyatla emsal fiyat arasındaki farkı örtülü kazanç sayarım ve vergilendiririm. 153

154 TRANSFER F İ YATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DA Ğ ITIMI Yani; Transfer fiyatı, emsal fiyatına eşit veya eşite yakın olsun, De ğ ilse haklı gerekçeniz olsun ! İ L İ ŞK İ L İ K İ Ş İ TANIMI; Kurumların kendi ortakları, Kurumların veya ortaklarının ilişkili bulundu ğ u gerçek kişi ve kurumlar, Kurumun idaresi, denetimi ve sermayesi bakımından do ğ rudan veya dolaylı olarak ba ğ lı bulundu ğ u yada nüfuzu altında bulundurdu ğ u gerçek kişi ve kurumlar, 154

155 TRANSFER F İ YATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DA Ğ ITIMI Ortakların eşleri, ortaklarının veya eşlerinin üstsoy ve altsoy ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları ilişkili kişidir, Bakanlar kurulunca vergi cenneti ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm işlemler ilişkili kişilerle yapılmış sayılacaktır. Emsallere uygunluk ilkesi: “ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım yada satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya Bedel'e uygun olması” olarak açıklanmaktadır. 155

156 TRANSFER F İ YATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DA Ğ ITIMI Emsallere uygunluk ilkesi için; 1- karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, 2- maliyet artı yöntemi, 3- yeniden satış fiyatı yöntemi 4- yukarıdaki yöntemlerden hiç biri uymuyorsa, koşulları sa ğ layan, işlemin mahiyetine uygun olan tarafımızca belirleyece ğ imiz başka bir yöntem seçilebilir. 156

157 TRANSFER F İ YATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DA Ğ ITIMI TRANSFER F İ YATLAMASI YOLUYLA KISMEN VEYA TAMAMEN ÖRTÜLÜ KAZANÇ DA Ğ ITIMININ OLUŞMASI DURUMUNDA; Da ğ ıtılmış sayılan kazanç, Şartların gerçekleşti ğ i hesap döneminin son günü itibariyle, da ğ ıtılmış kar payı veya dar mükellefler tarafından merkeze aktarılmış tutar sayılacak. ► DAHA ÖNCE YAPILAN VERG İ LEND İ RME İ ŞLEMLER İ TARAF OLAN MÜKELLEFLER NEZD İ NDE BUNA GÖRE DÜZELT İ L İ R. ► DÜZELTME İ ŞLEM İ,ÖRTÜLÜ KAZANÇ DA Ğ ITAN TARAF AÇISINDAN KKEG, ÖRTÜLÜ KAZANÇ DA Ğ ITILAN TARAF AÇISINDAN KAR PAYI OLARAK DE Ğ ERLEND İ R İ LEREK DÜZELTME YAPILACAKTIR. 157

158 TRANSFER F İ YATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DA Ğ ITIMI Yani örtülü kazanç da ğ ıtımı halinde; Da ğ ıtan kuruma vergi, ceza ve gecikme faizi hesaplanacak, Örtülü kazancı elde eden kurum ise vergi düzeltmesi yapacak. Koşullar uygunsa işleme isabet eden vergi iade edilir. Ancak, düzeltmenin yapılabilmesi için örtülü kazanç da ğ ıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması gerekir. 158

159 TRANSFER F İ YATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DA Ğ ITIMI A Ş İ RKET İ B Şirketine Mal Satar Transfer Fiyatı 1.000.- Emsal De ğ er 1.100.- Örtülü Kazanç 100.- KKEG olarak matraha ilave edilecek B Ş İ RKET İ A Şirketinden Mal alır Transfer Fiyatı 1.000.- Emsal De ğ er 1.100.- Örtülü Kazanç 100.- Kar payı olarak dikkate alınacak 159

160 TRANSFER F İ YATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DA Ğ ITIMI Örnek 2-Net AŞ 2014 yılında ilişkisiz kişiye 120.000 TL sattı ğ ı malı, orta ğ ı (B)’ye 70.000.TL’ye satması durumunda, -Transfer fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Da ğ ıtılan Kazanç=Emsal Fiyatı-Orta ğ ın eşine yapılan satış 120.000-70.000=50.000 -Net AŞ’ti Tam Mükellef ise; 50.000 TL KKEG olarak kabul edilip Kurumlar Vergisine tabi tutulacaktır. Örtülü Kazanç Da ğ ıtımı yapılan (B) nezdinde düzeltmenin yapılabilmesi için Örtülü Kazanç da ğ ıtan Net A.Ş adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması gerekir. (B) Kurumu 120.000 TL tutarındaki malı 70.000 TL’ye satın almıştır. 50.000 TL tutarında ki fark bu kurum için kar payı niteli ğ indedir. 160

161 TRANSFER F İ YATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DA Ğ ITIMI Bu Çerçevede: Yapılacak Düzeltme İ şlemleri Örtülü Kazanç Da ğ ıtımı yapılan (B); 1.Tam Mükellef Kurum ise, Da ğ ıtılan Örtülü Kazanç İ ştirak Kazancı Kapsamında istisna olarak de ğ erlendirilecek olup düzeltme, beyanname üzerinde yapılacaktır. 2.Dar Mükellef Kurum veya Kurumlar Vergisinden muaf olan dar mükellef ise, Da ğ ıtılmış Net Kar Payı olarak kabul edilecek ve bu miktar brüte tamamlanarak KVK/30-3 maddesine göre vergi kesintisine tabi tutulacaktır. 50.000x100/100-15=58.824 58.824x%15=8.824 3.Kurumlar Vergisinden Muaf bir kurum ise, Net Kar Payı olarak kabul edilecek, brüte tamamlanıp GVK/946-b bendine göre vergi kesintisine tabi tutulacaktır. 161

162 TRANSFER F İ YATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DA Ğ ITIMI Örnek 3:Tam Mükellef (Y) Ltd Şti 2014 hesap döneminde emsallere uygunluk ilkesine göre emsal fiyatı 50 TL olan 2000 adet ütüyü orta ğ ı oldu ğ u (Z) A.Ş’ne 30 TL birim satış fiyatı üzerinden satmıştır. (100.000-60.000=40.000) Bu durumda 40.000 TL Örtülü Kazanç Da ğ ıtımı vardır. Şirketlerin 31.12.2014 Kurum beyanları; (Y) Ltd Şti…………Kar 80.000 (Z) A.Ş ……………Zarar 20.000 (Y) Ltd Şti’nin yapaca ğ ı Düzeltme İ şlemi: 80.000+40.000=120.000x%20=24.000 KV (Z) A.Ş’nin yapaca ğ ı düzeltme işlemi : (-)20.000-40.000=(-)60.000 Zarar (Y) Ltd şirketi düzeltmeyi yapıp verginin kesinleşip ödenmesinden sonra (Z) A.Ş düzeltme işlemi yapılacaktır. (Y) Ltd Şirketi tarafından da ğ ıtılan kazanç (Z) A.Ş’ti için kar payı niteli ğ inde olup, iştirak kazancı kapsamında de ğ erlendirilecektir. Bu tutarın İ ştirak Kazançları İ stisnası olarak stopaja tabi tutulmaması gerekmektedir. 162

163 KURUM MATRAHI A)Mahsup Önceli ğ i Bulunan ve Kurum Kazancı Olmasa da Uygulanacak İ stisnalar: 1. İ ştirak Kazançları İ stisnası 2.GM Satış Kazançları İ stisnası 3.Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazanç İ stisnası 4.Teknoloji Geliştirme Bölgelerine İ lişkin İ stisna 5.Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İ şletilmesinden ve Devrinden Elde Edilen Kazançlara İ lişkin İ stisna B)Kurum Kazancının Bulunması Durumunda Uygulanacak İ stisnalar 1.Yatırım İ ndirimi İ stisnası 2.Risturn İ stisnası C)Di ğ er İ ndirimler 1.Ar-Ge İ ndirimi 2.Sponsorluk Harcamaları 3.Ba ğ ış ve Yardımlar 163

164 KURUM MATRAHI 164 Ticari Bilanço Karı3.000.000 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler500.000 ZARAR OLSA DAH İ İ ND İ R İ LECEK İ ST İ SNA VE İ ND İ R İ MLER İ ştirak Kazançları İ stisnası 300.000 Serbest Bölge Kazanç İ stisnası 200.000 Kar ve İ laveler Toplamı 3.500.000 Cari Yıla Ait Zarar, İ stisna ve İ ndirimler Toplamı 500.000 Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları400.000 İ ndirime Esas Tutar 2.600.000 KAZANCIN BULUNMASI HAL İ NDE İ ND İ R İ LECEK İ ST İ SNA VE İ ND İ R İ MLER Yatırım İ ndirimi 200.000 Ba ğ ış ve Yardımlar 50.000 Kurumlar Vergisi Matrahı2.350.000


"GEL İ R VERG İ S İ VE KURUMLAR VERG İ S İ BEYANNAME HATIRLATMALAR HASAN ÖNKIBAR Yeminli Mali Müşavir 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları