Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME HATIRLATMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME HATIRLATMALAR"— Sunum transkripti:

1 GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME HATIRLATMALAR
Hasan önkibar Yeminli Mali Müşavir

2 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU
Nakit Paralar Dövizli olanlar-MB Efektif alış kuru-646/656 ÇEKLER Dövizli olanlar-MB Döviz alış kuru BANKALAR Vadeli Mevduat-Kıst faiz tahakkuku

3 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU
VERİLEN AVANSLAR Dövizli Olanlar-Üç görüş var Değerlenmez Değerlenir ancak kur farkları gelir gider olmaz, aktif veya pasif geçici hesaplarına alınır Değerlenir-646/656 hesaba alınır(Uygun görüş)

4 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU
Mal Maliyetlerinin oluşumunda Kredi Faiz ve Kur Farklarının durumu Türü Stoklara Alındığı Tarihe Kadar Stoklara Alındıktan Sonra 1-Kredi Faizi Gider veya maliyet (Belli ise) Gider veya maliyet(Stok) 2-Vade Farkı Maliyet Maliyet (Stok) 3-Kur Farkı Maliyet(Sadece Emtia için ise) Gider veya maliyet Fire, Zayiat=Sanayi Ticaret odalarının belirlediği oranlarda maliyet yazılır Değeri Düşen Mallar=Takdir komisyonlarına veya mahkemeye müracaat edilmeli

5 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU
Zayi Olan Mallar=İlgili birimlerden alınacak Ekspertiz raporu ile birlikte mahkemeye müracaat edilmesi halinde gider veya maliyet yazılır. İndirim KDV ilave KDV olarak beyan edilir. Çalınan Mallar=Bedeli KKEG, İndirilen KDV ilave KDV olarak beyan edilir. Sigortalı ise tazminatı aşan kısım KKEG yazılır. Deprem, sel ve Maliye Bakanlığının yangın nedeniyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olan mallar için KDV indirimi düzeltilmez.

6 Tanım Gelirin tanımı Gelir Vergisi Kanununun 1. maddesinde gelir, “Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlarının safi tutarıdır” şeklinde tanımlanmıştır. GVK’nın 2. maddesinde ise gelirin unsurları şu şekilde sayılmıştır: .   1-Ticari Kazançlar 2- Zirai Kazançlar 3- Ücretler 4- Serbest Meslek Kazançları 5- Gayrimenkul Sermaye İratları 6- Menkul Sermaye İratları 7- Diğer kazanç ve İratlar

7 Gelir Unsurlarının Toplanması ve Yıllık beyanname ile Beyanı
Yedi gelir unsurunun yıllık beyannamede toplanması zorunludur (GVK 2 md) Kazanç elde etmeseler dahi ticari, zirai ve serbest meslek erbabı her halükarda yıllık beyanname vermek zorundadırlar. (GVK 85) Tam mükellefler , yabancı ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratlarını hukuki ve ekonomik tasarruf imkanının kazanılması durumunda beyan etmek zorundadır. Dar mükellefler, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları üzerinden vergilendirilirler.

8 Gelir Unsurlarının Toplanması ve Yıllık beyanname ile Beyanı
Hukuki Tasarruf-Gelirin gelir sahibi tarafından talep edilebilir hale gelmesidir. Ekonomik Tasarruf-Gelirin ödemeyi yapacak tarafından gelirin sahibinin emrine amade kılınmasıdır. Yurt dışında Elde edilen gelirler Türkiye’deki genel netice hesaplarına intikal ettirildiği tarihteki TC/MB döviz alış kuruna göre değerlemeye tabi tutulur.

9 Gelir Unsurlarının Toplanması ve Yıllık beyanname ile Beyanı
BEYANNAME VERİLMEYEN VE BEYANNAMEYE DÂHİL EDİLMEYEN GELİRLER Şarta Bağlı Olmaksızın Beyan Dışında Bırakılan Gelirler (tam mükellefiyette) Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar, GVK 75/15 ve 75/16’ncı maddesinde yer alan Menkul sermaye iratları, Kazanç ve İratların istisna hadleri içinde kalan kısımları, Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, Birinci işverenden sonraki ikinci işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve TL’yi geçmeyen ücretler.

10 Gelir Unsurlarının Toplanması ve Yıllık beyanname ile Beyanı
BEYANNAME VERİLMEYEN VE BEYANNAMEYE DÂHİL EDİLMEYEN GELİRLER Şarta Bağlı Olmaksızın Beyan Dışında Bırakılan Gelirler (TAM MÜKELLEFİYETTE) Vergiye Tabi Gelir Toplamının TL'yi aşmaması koşuluyla Türkiye'de tevkifata tabi tutulmuş Menkul ve Gayri Menkul Sermaye İratları. 1.400 TL'yi aşmayan, tevkifata ve istisnaya konu olmayan Menkul ve Gayri Menkul Sermaye İratları. Tam Mükellef Gerçek kişiler sayılan gelir unsurlarını yurt dışında elde etmişlerse, bu gelirlerini her halükarda beyannameye dahil edeceklerdir.

11 Gelir Unsurlarının Toplanması ve Yıllık beyanname ile Beyanı
BEYANNAME VERİLMEYEN VE BEYANNAMEYE DÂHİL EDİLMEYEN GELİRLER Şarta Bağlı Olmaksızın Beyan Dışında Bırakılan Gelirler (dar mükellefiyette) Tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Menkul ve Gayri Menkul Sermaye İratları ile Diğer Kazanç ve İratlar için yıllık beyanname verilmeyecek ve diğer gelirler için yıllık beyanname verilse dahi bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir. Buna göre Dar Mükellefiyete tabi Gelir Vergisi Mükellefleri Türkiye’de elde ettikleri Ticari ve Zirai Kazançları için her durumda beyanname vermekle yükümlüdür.

12 Gelir Unsurlarının Toplanması ve Yıllık beyanname ile Beyanı
BEYANNAME VERİLMEYEN VE BEYANNAMEYE DÂHİL EDİLMEYEN GELİRLER ŞARTA BAĞLI OLARAK BEYANNAME DIŞI BIRAKILAN GELİRLER 1- Ücretler 2-Menkul sermaye iratları ve Gayrimenkul sermaye iratları 3-Tevkifata tabi tutulan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları 4-Tevkifata tabi tutulmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları

13 Gelir Unsurlarının Toplanması ve Yıllık beyanname ile Beyanı
ZARAR MAHSUBU: Cari Yıl Zararının bu yılda mahsup edilmesine karşın kapatılamaması halinde kapatılmayan miktar ertesi yıllara devredilecektir. Bu devredilen tutarda yine GVK/88 maddesi uyarınca, zararın meydana geldiği takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren arka arkaya en fazla beş yıl boyunca devredecek, bu süre içerisinde de kapatılamayan zarar bakiyesi müteakip yıllara devredilemeyecektir.

14 Gelir Unsurlarının Toplanması ve Yıllık beyanname ile Beyanı
ZARAR MAHSUBU: Diğer Kazanç ve İratlardan(Değer artış ve Arızi Kazançlar) Doğan Zararların Mahsubu Diğer Gelir Unsurlarının kazanç ve iratlarından mahsup edilmez. Sermayede Meydana Gelen Eksilmelerden Kaynaklanan Zararların Mahsubu Mahsup edilmez Faaliyeti Sona Eren Ticari veya Zirai İşletmelerde Zarar Mahsubu Terk edilen Ticari Faaliyet sebebiyle doğmuş olan ve döneminde indirilemeyen zararlar, daha sonra elde edilen gelir unsurlarından mahsup edilmesi mümkün değildir.

15 Gelir Unsurlarının Toplanması ve Yıllık beyanname ile Beyanı
ZARAR MAHSUBU: Yurt Dışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu Faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının (zarar dahil) her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması ve bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye’deki ilgili vergi dairesine ibrazı halinde, mahsup edilebilecektir. Türkiye’de mahsup edilen yurt dışı zararın, ilgili ülkede mahsup edilmesi halinde, Türkiye’deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mahsuptan önceki tutar olacaktır

16 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
ÜCRET KAZANÇLARIN BEYANI Ücret gelirlerinden bahsetmek için 3 temel şart vardır. 1-Bir işverene tabi olma 2-Belli bir işyerine bağlı olma.(Hukuki anlamda bağlılık) 3-Hizmetin karşılığı olarak bir ödemenin yapılması

17 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
ÜCRET KAZANÇLARIN BEYANI Gelir Vergisi Kanunu’nun; “Ücretin tarifi” başlıklı 61’inci maddesinde; “Ücret; işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar (hizmet karşılığının mal olarak verilmesi) ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.“ der ve devamında; “Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.“ denmektedir. Gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde etmiş oldukları ücret gelirleri gelir vergisine tabidir. Ücret bedensel ya da zihinsel bir emek karşılığında işverenden elde edilen hasılayı ifade eder. Bu hasıla para şeklinde olabileceği gibi, ayni (hizmet karşılığının mal olarak verilmesi) veya para ile temsil edilebilen menfaat şeklinde de olabilir.

18 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
ÜCRET KAZANÇLARIN BEYANI Gayrisafi ücret tutarından Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinde hüküm altına alınan indirimler yapıldıktan sonra bulunan gerçek safi tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanunun 31 inci maddesinde yer alan indirimin yapılmasından sonra bulunan vergi matrahının, Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesine göre ücret gelirinin beyan sınırını aşıp aşmadığının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

19 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
ÜCRET KAZANÇLARIN BEYANI 1)2014 yılında elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle, beyanname vermek zorunda olanlar Birden fazla işverenden alınan ve kesinti yoluyla vergilendirilen ücretlerden, birinciden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı TL’yi aşan ücretler Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı, İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri, Maliye Bakanlığı’nca yıllık beyanname ile bildirilmesi gerekli görülen ödemeler, Kesinti yoluyla vergilendirilmeyen yukarıda sayılanlar dışında kalan ücretler.

20 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
ÜCRET KAZANÇLARIN BEYANI 2)2014 yılında elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle, beyanname vermek zorunda olmayanlar Tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.

21 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
ÜCRET KAZANÇLARIN BEYANI Örnek 1: İşyeri Kira geliri Ücret Beyan Ücret

22 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
ÜCRET KAZANÇLARIN BEYANI Örnek 2: 1 Ücret Beyan edilir 2 Ücret Beyan edilir Stopaj Mahsup edilir SGK Primi indirilir Eğitim, Sağlık harcaması =76.500x% indirilir İlköğretim okuluna bağış Tamamı indirilir

23 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
ÜCRET KAZANÇLARIN BEYANI Örnek 3- SM Kazancı ücret ücret ( sınırı geçmediğinden ücret gelirleri beyan edilmez)

24 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
Menkul Sermaye İradı Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır. 1. Her nevi hisse senetlerinin kar payları 2. İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kar payları, şirket karının ilişkin bulunduğu takvim yılında elde edilmiş sayılır); 3. Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kar payları; 4. Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri 5. Her nevi alacak faizleri 6. Mevduat faizleri 7. Özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları.

25 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
Menkul Sermaye İradı 8. Repo Kazançları 9. Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponların satışından elde edilen bedeller; 10.İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar; 11. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri; 12. Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ayrılanlara yapılan ödemeler, 13. Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemeler, 14. Yukarıdaki bentlerde sayılanlar dışında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler Bu iratlar, bunları sağlayan sermaye sahibinin ticari faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde, ticari kazancın tespitinde dikkate alınır.

26 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulan gelirler yıllık veya münferit beyanname ile beyan edilmez. Söz konusu düzenleme 01/01/ /12/2015 tarihleri arasında uygulanacaktır. TEVKİFATA TABİ GELİRLER Hisse senedi alım-satım kazançları Devlet tahvili ve Hazine bonoları faiz gelirleri ve alım-satım kazançları, Özel sektör tahvil ve bonoları faiz gelirleri ve alım-satım kazançları, Mevduat faizleri, Repo gelirleri, Özel finans kurumları gelirleri, Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler, Menkul kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında işlem gören diğer menkul kıymetlerin gelirleri, Hazine veya diğer kamu tüzel kişiliklerince çıkarılan menkul kıymetlerin faiz gelirleri ve alım-satım kazançları.

27 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI DIŞINDA KALANLAR Yapılan düzenlemeler çerçevesinde, Geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkra hükümlerinin uygulanmayacağı gelirler aşağıda gösterilmiştir: Hazine tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerin (Eurobond) alım-satımı, itfası sırasında elde edilen getirileri ve bunların dönemsel getirilerinin tahsili, Hisse senetleri kar payları, Tam mükellef kurumlara ait olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler, Sürekli olarak portföyünün en az % 51’i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler. Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faiz gelirleri, Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler, tevkifat kapsamında olmayacaktır.

28 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
GEÇİCİ 67 NCİ MADDE KAPSAMINDAKİ KAZANÇLARIN TİCARİ FAALİYET KAPSAMINDA ELDE EDİLMESİ Bu gelirler ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirileceğinden ticari kazançlarla ilgili olarak verilen beyannameye dahil edilecektir. Beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan gelir vergisinden Geçici 67 nci madde hükmü çerçevesinde tevkif edilen vergiler mahsup edilecektir. Mahsup sonrası kalan bir tutarın bulunması halinde bu tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilecektir.

29 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
KAR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Gelir Vergisi Kanununun tarihinden itibaren yürürlüğe giren 22’nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutar üzerinden 94 üncü madde uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir.” hükmü bulunmaktadır. 2003 ve sonraki yıllara ilişkin karların dağıtımından elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan yarısı, 2014 yılı için beyan sınırı olan TL’yi aşarsa beyan edilecek, Beyannamede hesaplanan şahsi gelir vergisinden kar dağıtan kurum bünyesinde %15 oranında yapılan stopajın tamamı mahsup edilecek, Mahsuptan sonra kalan tutar olursa bu tutar, kar payını beyan eden mükellefe red ve iade olunacaktır. .

30 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI FAİZ GELİRLERİ VE ALIM-SATIM KAZANÇLARI ( 01/01/2006 TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLENLER ) Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları faiz gelirleri ve alım-satım kazançları Geçici 67 nci madde kapsamında tam mükellefler için %10, dar mükellefler için %0 oranında tevkifata tabi olup beyan edilmezken, 6009 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67. Maddesi 1. fıkrasında yapılan düzenlemeyi müteakiben, tarihinden itibaren 2010/962 sayılı BKK ile tam ve dar mükellefler arasındaki ayrım kaldırılarak her iki mükellefiyet türü için de Geçici 67. madde kapsamında tevkifat oranı %10 olarak belirlenmiştir. EUROBOND FAİZ GELİRLERİ VE ALIM-SATIM KAZANÇLARI Ancak, yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerden (Eurobond) elde edilen faiz gelirleri Geçici 67 nci madde kapsamında tevkifat uygulaması dışında olmakla birlikte, GVK 94. Maddeye göre %0 oranında tevkifata tabi olduğundan 2014 yılına ilişkin beyan haddini ( TL) aşması halinde beyan edilecektir. Eurobond Alım-satım kazancında ise maliyet bedeli endekslemesi sonucu kalan tutar ne olursa olsun beyan edilecektir.

31 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlara gayrimenkul sermaye iradı adı verilmektedir. Gayrimenkul sermaye iradı getiren mal ve haklar ticari bir işletmeye dahil bulunduğu taktirde bunların iratları ticari kazancın tespitine yönelik hükümlere göre hesaplanır. “Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrisafi hâsılat, 70'inci maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır. Ayın olarak tahsil edilen kiralar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli ile paraya çevrilir. Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri, emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifasına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli, emlak vergisine esas alınan değerin %5' idir.

32 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
GERÇEK GİDER Yönteminde İNDİRİLECEK GİDERLER Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen; aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile mütenasip olan idare giderleri , Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri, Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (iktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.) Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen, emlak vergisi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları, 6.Amortismanlar, 7.Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri 8. Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler, 9. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli [Dar mükelleflerin (yurt dışında işçi olarak çalışan Türk vatandaşlarımız da dar mükellef kapsamındadır) yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri hariç], 10. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, brüt kira tutarından indirilir. Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez. Vergiye tabi hasılata isabet eden yani indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formül kullanılarak bulunacaktır. Vergiye Tabi Hasılat x Toplam Gider Toplam Hasılat

33 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
GÖTÜRÜ GİDER USULÜ Mükellefler isterlerse gerçek gider usulünde indirilebilecekleri giderlere karşılık olmak üzere kira hasılatlarının % 25'ini götürü gider olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü seçen mükellefler seçmişlerse bu usule göre belirledikleri gidere ek olarak G.V.K.’nun 74’üncü maddesinde sayılan gerçek gider unsurlarından hiç birini ayrıca indirime konu edemeyeceklerdir. Götürü gider usulünü seçmek mükelleflerin tercihine bırakmıştır. Mükellefler gerçek veya götürü gider usullerinden lehlerine olanı seçmekte serbesttirler. Ancak, götürü gider usulü mükelleflerin sahip oldukları tüm gayrimenkuller için (Haklar hariç) bir bütün olarak uygulanır. Yani mükellefler sahip oldukları gayrimenkullerin safi iradının tespitinde bir kısım gayrimenkulleri için götürü gider usulünü, diğer kısmı için ise gerçek gider usulünü uygulayamazlar. Gerçek gider usulünü seçenler istedikleri dönemde götürü gider usulüne dönebilirken, götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.  Götürü gider usulü uygulamasından sahip oldukları gayrimenkulleri hem mesken ve hem de işyeri olarak kiraya verenler yararlanabileceklerdir.

34 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASINDAN YARARLANAMAYACAK OLANLAR 1. İstisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı ( TL) aşanlar; *97 bin hesabına beyanname verilsin veya verilmesi tüm gelirler, ücretler (emekli aylıkları dahil olarak) hesap edilecek.(GV 286 Nolu Tebliğ) 2. Mesken dışında kiraya verilen binalardan elde edilen gelirler;   3. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edip beyan etmeyenler veya eksik beyan edenler;   4. Sahip olunan birden fazla konut dolayısıyla kira geliri elde edilmiş ise istisna yalnızca bir kez uygulanabilir.   5. Kira geliri elde edilen meskene birden fazla kişi ortak ise TL.’lik istisna her bir ortak için ayrı ayrı uygulanabilecektir.

35 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI Örnek: Konut Kira geliri İşyeri Kira Geliri Mevduat Faizi Toplam Gelir TL, TL’lık sınırı aştığından Konut kira gelirine uygulanan TL istisna uygulanmayacaktır.(Önemli özellik aman dikkat)

36 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
İŞYERİ KİRALARINDA STOPAJ YOLUYLA VERGİLENDİRME VE BEYAN Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/5. maddesi hükmü çerçevesinde gayrimenkulleri işyeri olarak kiralayan kişi ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden % 20 oranında stopaj (tevkifat) yapmak zorundadırlar. Ancak, gayrimenkulü kiralayan mükellef basit usulde vergiye tabi ise; kira ödemesi üzerinden her hangi bir vergi kesintisi yapılmaz. Bu durumda gayrimenkulden elde edilen kira geliri GVK’nun 1/d bendinde yer alan TL’lik beyan sınırını aşıyorsa yıllık beyanname ile beyan edilir. Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunu’nun “Toplama Yapılmayan Haller” başlıklı 86’ncı maddesinin 1/c bendi hükmüne göre; 2014 takvim yılında elde edilen işyeri kira gelirlerinin brüt tutarının TL’yi aşması halinde, yıllık beyanname verilecek, ancak bu durumda daha önce kesinti yoluyla ödenen vergiler beyanname üzerinden mahsup edilecektir.

37 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
Örnek: Serbest Meslek kazancı İşyeri kirası Tevkifata tabi gelir TL'yi aştığından işyeri kira geliri beyan edilecektir

38 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA DEĞER ARTIŞI KAZANCI Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinin 6 numaralı bendinde, bir ivaz karşılığı iktisap edilen ve aynı kanunun 70’inci maddesinin birinci fıkrasının 1, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde yer alan mal ve hakların iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış kazancı olacağı belirtilmiştir. Buna göre; Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatının, Voli mahalleri ve dalyanların, Gayrimenkul olarak tescil edilen hakların ve Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtalarının, beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak vergilendirilecektir. Bu hükümler karşısında ivazsız olarak iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ile gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıldan fazla bir süre elde tutulduktan sonra elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergilendirilmeyecektir. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazancın tespitinde de maliyet bedeli endekslemesi yapılabilecek ve 2014 yılı için TL’lik istisnadan yararlanılabilecektir.

39 Ticari kazançtan indirim konusu yapılabilecek hususlar şunlardır;
YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER Vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Ticari kazançtan indirim konusu yapılabilecek hususlar şunlardır; 1- Hayat/Şahıs sigorta primleri, 2- Eğitim ve sağlık harcamaları, 3- Bağış ve yardımlar, 4- Sponsorluk harcamaları, 5- Ar-Ge harcamaları, 6- Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlar,

40 8- Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılan tutarların indirimi,
YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER 7- Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar, 8- Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılan tutarların indirimi, 9- Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara hizmet veren bazı sektör işletmelerinin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara ilişkin indirim, 10- Bireysel Katılım Yatırımcısı indirimi, 11- Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanuna göre kurulan Ajans ile EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ve sponsorluk harcamaları, 12- Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar.

41 YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
Hayat/Şahıs Sigorta Primleri 1/1/2013 tarihinden itibaren, yıllık beyanname veren mükellefler için vergi matrahlarının tespitinde bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları indirim konusu yapılamayacaktır. 1/1/2013 tarihinden itibaren elde edilen gelirler için verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin % 15’ine kadar olan kısmı matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır. Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları hiçbir şekilde indirim konusu yapılmayacaktır.

42 YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
Yıllık beyannamede matrahın tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; ●● Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile, ●● Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin %100’ünden oluşmaktadır. İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. (2014 yılı gelirlerine ilişkin olarak kullanılacak olan asgari ücretin yıllık brüt tutarı TL’dir).

43 Eğitim ve Sağlık Harcamaları
YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER Eğitim ve Sağlık Harcamaları Aşağıda belirtilen şekilde yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir: - Eğitim ve sağlık harcamaları Türkiye’de yapılmalıdır. - Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzelkişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmelidir. - Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olmalıdır. “Küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir. İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında gayrisafi hasılattan giderler düşüldükten, geçmiş yıl zararları ve indirimler düşülmeden önceki safi irat esas alınacaktır.

44 Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, İl özel idareleri, Belediyeler,
YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER  Bağış ve Yardımlar SINIRLI İNDİRİLECEKLER(GVK 89/4) Gelir vergisi mükellefleri, GVK'nin 89/4’üncü maddesi uyarınca, aşağıda sayılan kişi ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımların yıllık toplamı, beyan edilen gelirin %5’ini (Kalkınmada öncelikli yörelerde %10’nu) aşmaması şartıyla, gelirden indirim olarak dikkate alınabilecektir. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, İl özel idareleri, Belediyeler, Köyler, Kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar,

45 YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
Bağış ve Yardımlar SINIRSIZ İNDİRİLECEKLER(%100) Eğitim ve Sağlık Tesisleri, İbadethane ve Yaygın Din Eğitimi Verilen Tesislerin İnşası Dolayısıyla Yapılan Harcamalar ile Mevcut Tesislerin Faaliyetlerini Devam Ettirebilmeleri için Yapılan Bağış ve Yardımlar a) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve 100 yatak kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu (Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 50 yatak kapasiteli) ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı beyan edilen gelirden indirilebilecektir.

46 YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
Bağış ve Yardımlar Okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu ve diğer tesisler ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılan ibadethane ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin yapımı veya bu tesislerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için yapılan bağış ve yardımların (harcamaların)herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın vergi matrahının tespitinde dikkate alınabilmesi için bu bağış ve yardımların genel bütçeye dahil daireler, özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köylere yapılması gerekmektedir.

47 YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
Bağış ve Yardımlar b) Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin tamamı beyan edilecek gelirden indirilebilecektir. Ticari işletmeye dahil malların bağışlanması durumunda bir yandan gider diğer yandan gelir yazılır. Bağışlanan mallar işletmeye dahil olmaması durumunda, söz konusu malın maliyet bedeli (KDV dahil) beyannamede bağış ve yardım olarak indirilir.

48 YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
Bağış ve Yardımlar DİĞER BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1-Sanat ve Kültür Faaliyetlerine ilişkin Bağış ve Yardımlar 2-Sponsorluk Harcamaları(GVK 89/8) 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılabilecektir. 3-Bakanlar Kurulu’nca Yardım Kararı alınan Doğal afetler dolayısıyla yapılan bağışlar(GVK89/10)

49 YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
Bağış ve Yardımlar 4-Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar 5-Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanuna göre kurulan Ajans ile EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları 6-Özel kanunlarda yer alan bağış ve yardımlar

50 YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
Bağış ve Yardımlar Bağış ve Yardımlarda Özellik Arz eden durumlar: Bağış ve Yardım Makbuz Karşılığında Yapılmalıdır (%5 sınırlamalarda) Zarar beyan eden mükellefler için bağış ve yardım indirimi söz konusu olamaz ve bu tutarlar sonraki dönemlerde indirim olarak dikkate alınamaz. Bağış ve Yardımlar mükellefin bütün gelir unsurlarından indirilebilir. Ortaklıklarda bağış ve yardımlar hisseleri oranında indirilir. Ar-Ge İndirimi ve sponsorluk harcamalarından sonra indirilir.

51 YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
AR-GE İNDİRİMİ: Mükelleflerin, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işletmeleri bünyesinde 2008 hesap döneminden itibaren yaptıkları harcamaların %100’ü kurum kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate anılabilecektir. (Kurumlar Vergisi beyannamesinde Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler bölümü) Ar-ge harcamalarının kurum kazancından indirilmesi ile ilgili olarak; biri sayılı KVK, diğeride 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun olmak üzere iki ayrı kanunda hüküm bulunmaktadır. 5746 sayılı kanundan yararlananlar 5520 sayılı KVK uygulamasından yararlanamazlar.

52 YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
AR-GE İNDİRİMİ: Ar-Ge Harcamaları İlk madde malzeme giderleri Personel giderleri Genel giderler Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler Vergi resim ve harçlar Amortisman ve Tükenme payları Finansman Giderleri

53 YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
AR-GE İNDİRİMİ: 5520 Sayılı KVK/10/1-a Uygulaması Ar-Ge harcamaları, doğrudan veya amortisman yoluyla gider olarak kaydedilmek suretiyle kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaktadır. İlave olarak %100 Kurumlar vergisinde ayrıca indirim yapılmaktadır. Ar-Ge projesinin son bulduğu tarihten sonra yapılan harcamalar Ar-Ge İndiriminden yararlanamazlar Yapılan harcamalar 750 hesapta izlenir, Harcamalar duruma göre doğrudan gider veya 263 hesaba alınıp aktifleştirilir. Aktifleştirilen 263 hesap üzerinden amortisman ayrılır.

54 YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
AR-GE İNDİRİMİ: Alınan hibe ve yardımlar 602 hesaba alınır. Geri ödemesi yapılacak hibe ve yardımlar gelir yazılmaz Kazanç Yetersizliği durumunda, Ar-Ge İndirimi sonraki yıla devreder. Endeksleme yapılmaz Ar-Ge İndiriminden, Hibe fonun gelmesinden sonra yararlanılması gerekir. Ar-Ge harcamaları İster aktifleştirilsin, ister doğrudan gider yazılsın, ilgili dönemde ayrıca Ar-Ge İndirimi %100 olarak Kurumlar Vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılır.

55 YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
AR-GE İNDİRİMİ: 5746 Sayılı Kanun uygulamasını seçenler 5746 sayılı kanun uygulamasında alınan hibe ve yardımlar özel bir fon hesabında tutulur.(549 Hs) veya 263 Hesapta aktifleştirilen Ar-Ge harcamalarından, Hibe tutarı düşülerek, kalan tutar ilgili dönemde Net yapılan Ar-Ge İndirimi olarak kabul edilir ve Kurumlar Vergisi matrahından indirilir. Karşılıksız fonlardan yapılan harcamalar yapıldığı yere göre doğrudan gider yada amortismana tabi iktisadi kıymet olarak muhasebeleştirilir. Fon hesabında tutulan tutar 5 yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyai cezası ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir.

56 YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
AR-GE İNDİRİMİ: Kazanç yetersizliği durumunda, indirim sonraki yıla devreder ve Yeniden Değerleme ile endeksleme yapılır. Ar-Ge İndirimi için ayrı bir Ar-Ge departmanı kurulması şart değildir. Ar-Ge harcamaları aktifleştirilip amortisman yoluyla 5 yılda itfa edilir. Amortisman Ar-Ge bitiminden itibaren uygulanır. Ayrılan amortisman gideri 630- Ar-Ge Giderleri hesabına borç 268 hesaba alacak yazılır.

57 YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
AR_GE İNDİRİMİ: Ortak Özellikler: Tam Tasdik raporu yoksa YMM raporu Nisan ayında verilir. Ar-Ge İndirimi ayrıca Nazım Hesaplarda izlenir -Kullanılması gereken Ar-Ge İndirimi Tutarı -Kullanılan Ar-Ge İndirimi tutarı -Gelecek yıl kullanılabilir Ar-Ge İndirimi tutarı

58 YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
Gayri Menkul Satış Kazançları İstisnası: Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançların %75’lik kısmı Kurumlar Vergisinden istisnadır İstisna uygulamasının şartları: İstisnaya Konu Kıymetler İki Tam yıl Süre İle Aktifte Kayıtlı Bulunmalıdır. İstisna Satışın Yapıldığı Dönemde, Satış Kazancının %75’ine Uygulanacaktır. İstisnadan Yararlanan Kısım Satışın Yapıldığı Yılı İzleyen Beşinci Yılın Sonuna Kadar Pasifte Özel Bir Fon Hesabında Tutulmalıdır. Satış Bedelinin Satışın Yapıldığı Yılı İzleyen İkinci Takvim Yılının Sonuna Kadar Tahsil Edilmesi Gerekir.

59 YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
Gayri Menkul Satış Kazançları İstisnası: İstisna Uygulanan Kazanca İlişkin Giderlerin %75’inin Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Olarak Dikkate Alınması Gerekmektedir. Hesaplanan İstisna Tutarı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Üzerinde Gösterilmelidir. Satışa Konu Gayri Menkul Aynı Cins Olmalıdır. Menkul Kıymet veya Taşınmaz Ticareti ile Uğraşılmaması Para Karşılığı olmaksızın devir ve temliki, trampası gibi işlemler istisna kapsamına girmemektedir.

60 Gelir Vergisinden Yapılacak Mahsuplar
GELİR VERGİSİNDEN YAPILACAK MAHSUPLAR 1-Kesinti Yoluyla Ödenmiş olan vergilerin Mahsubu Mahsup yoluyla iadede-a)Sınır yok b)İnceleme raporu ve teminat yok Mahsup talebi dilekçe ile yapılır Nakden İadede TL’ye kadar iadede inceleme ve teminat yok Ücret ve Gayrimenkul sermaye iradına ilişkin nakden iadelerde ücretler için kesinti listesi gayrimenkuller için kira kontratı aranır

61 Gelir Vergisinden Yapılacak Mahsuplar
GELİR VERGİSİNDEN YAPILACAK MAHSUPLAR Nakden İadede Menkul Sermayede-Bankadan alınacak kesinti tablosu Ticari Kazançlarda-Tevkif yoluyla ödenen verginin yazısı

62 SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNİN SERBEST MESLEK KAZANCINDAN İNDİRİMİ -özelge
Gelir Vergisi Kanununun 67 nci maddesinde, serbest meslek kazancının tespitinin ne şekilde yapılacağına ilişkin hükme yer verilmiş, 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde de serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar,  serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilebilecek giderler arasında sayılmıştır.      Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30 uncu maddesinde üçüncü fıkrasının (b) bendinde, "4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç olmak üzere diğer alt bentlerine tabi çalışmaya başlayanlardan aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilir. Bunlardan, almakta oldukları aylıklarının % 15'i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir..." denilmiş, aynı Kanunun 88 inci maddesinde ise kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı hüküm altına alınmıştır.        Bu açıklamalara göre, serbest meslek faaliyeti dolayısıyla  emekli maaşından kesilmek suretiyle ödenen sosyal güvenlik destek primlerinin, mesleki kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

63 AMORTİSMAN UYGULAMASI
Satın Alma Bedeline Eklenmesi Zorunlu Giderler: Makine ve Tesisatta Gümrük Vergileri Nakliye ve Montaj Giderleri Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın tesviyesinden doğan giderler Satın Alma Bedeline Eklenmesi İhtiyarı olan Giderler: Noter, Mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri Tapu Harçları ve özel tüketim vergileri

64 AMORTİSMAN UYGULAMASI
Duran Varlık Alımında Kredi Faizleri ve Kur Farklarının Durumu: Aleyhe Doğan Kur Farkları ve Kredi Faizleri-Aktifleştirme tarihine kadar olan kısımlar maliyete, sonrası ihtiyarı olarak maliyete veya doğrudan gidere yazılması gerekmektedir. Lehte Doğan Kur Farkları-Aktifleştirme tarihine kadar olan kur farkları maliyetle ilişkilendirilir. Sonrası kambiyo geliri olarak veya maliyetten düşülmesi gerekmektedir. Finansal Kiralamalarda Sözleşmelerden doğan Kur Farkları ve Faizlerin Durumu: Kur Farkları kira süresi bitene kadar aktifleştirilir. Faizler ise doğrudan gider yazılır.

65 AMORTİSMAN UYGULAMASI
Amortisman Uygulamasında Özellik Gösteren Konular: Tarihinden sonra faydalı ömür süreleri dikkate alınacaktır. Ticari amaçla kullanılan araçlar için iktisap edilen lastiklerin bedeli doğrudan gider yazılması mümkündür. Binek otomobiller için kıst amortisman uygulaması Amortismanın herhangi bir yıl ayrılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir şekilde yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.

66 AMORTİSMAN UYGULAMASI
Azalan Bakiyeler usulünde amortisman oranı, %50’yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır. Tarihinden sonra alınan ödeme kaydedici cihaz bedelleri doğrudan gider yazılabilecektir. Plakası Faturanın alındığı yılı izleyen yılda alınan taşıtlarda amortisman kayıt ve tescilin yapıldığı yıldan itibaren ayrılacaktır. Normal tamir, bakım ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler gayrimenkulün maliyet bedeline eklenir.

67 AMORTİSMAN UYGULAMASI
Özel Maliyet bedelinde kira süresi belli değilse 5 yılda itfa edilmelidir. Kira süresi dolmadan Gayrimenkulün boşaltılması durumunda henüz itfa edilmemiş tutarlar defaten gider yazılır. İşletme hesabına göre defter tutanlar özel maliyet bedeli uygulamasından yararlanabilirler. İşletme Hakkı Lisanslarının İtfasında faydalı ömür 15 yıl olarak dikkate alınmalı.(Franhising, patent, formül, dizayn, örnek kalıp, Know-hov, format, telif hakkı)

68 AMORTİSMAN UYGULAMASI
Finansal Kiralamaya konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı, bu iktisadi kıymet için tespit edilmiş amortisman sürelerinde itfa olunur. Kullanıma hazır hale gelmemiş iktisadi kıymetler yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenmelidir.

69 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
GVK 42 maddesine göre, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl katı olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterilir. GVK maddelerinde yer alan özel vergileme sistemine tabi tutulabilmesi için; Faaliyet konusunun inşaat ve onarım işi olması, İnşaat ve onarım işinin bir taahhüde bağlı olarak yapılması, İnşaat ve onarım işinin yıllara yaygın olması gerekmektedir.

70 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
Sözleşmesi uyarınca başladığı yılda bitmesi gereken fakat çeşitli nedenlerle inşaatın başladığı yılda bitmemesi durumunda, işin yıllara yaygın inşaat ve onarım işi olarak kabulü ve vergilemenin de buna göre yapılması gerekir. Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapan mükellefler, işin devamı süresince o işle ilgili kar-zarar beyan etmeyeceklerdir, ancak her yıl itibariyle gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi vereceklerdir.

71 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
Müşterek Genel Giderlerin Dağılımı Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarım işinin birlikte yapılması durumunda, müşterek genel giderler bu işlere ait harcamaların birbirine olan nispeti dahilinde. İnşaat ve onarım işlerinin diğer işlerle birlikte yapılması durumunda, müşterek genel giderler, bu işlerin tümü için yapılan genel giderlerin, bu işlere ait harcamalar ile diğer işlere ait satış ve hasılat tutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde. Dağıtılması gerekmektedir

72 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
Amortismanların Dağılımı Her işte kullanıldığı gün sayısının, toplam olarak tüm işlerde çalıştığı gün sayısına oranlanması suretiyle dağıtıma tabi tutulur. Makine, tesisat veya taşıtın Yıl içinde kullanılmadığı günlere ait amortismanları, önce genel giderlere kaydedilmeli ve daha sonra dağıtıma tabi tutulmalıdır. Büro makineleri, mobilya ve mefruşat gibi iktisadi kıymetlerin amortismanları, genel giderlere atılarak dağıtımları buradan yapılmalıdır.

73 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
İnşaat ve Onarım İşlerinde İşin Başlangıç Tarihi Sözleşmede yer teslimi öngörülmüşse, yerin teslim edildiği tarih. Sözleşmede yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihi. Sözleşmede bunların hiçbiri belirtilmemiş ise sözleşme tarihi. Kabul edilir

74 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
İnşaat ve Onarım İşlerinde İşin Bitim Tarihi. Geçici ve kesin kabule tabi olan işlerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın onaylandığı tarih. Geçici ve kesin kabule tabi olmayan işlerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihtir.

75 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi. Hakediş bedelinin %3’ü oranında vergi stopajı yapılır. İnşaatın aynı yıl içinde bitmesi gerekirken sonraki yılda da devam etmesi durumunda vergi kesintisi, ertesi takvim yılı başından itibaren ödenecek istihkak bedelleri üzerinden yapılması gerekir.

76 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
Yıllara Sari İnşaat işinde geçici kabul tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı. Vergi kesintisi yapılmayacaktır.

77 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
MALİYETLERİNİN MUHASEBE KAYDI Tek düzen muhasebe sisteminde yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin maliyetleri “17- yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri” grubundaki hesaplarda takip edilmektedir. Bu grup, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri yapan işletmelerin, bu işleri dolayısıyla yaptıkları harcamaların izlendiği hesapları kapsar. bunlar: yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı 179 taşeronlara verilen avanslar bu hesaplar ve işleyişlerine ilişkin olarak tek düzen muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri ile yapılan açıklamalar aşağıdaki gibidir.

78 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri işletmenin üstlendiği yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin maliyetlerinin oluşturulduğu hesaplardır. bu hesaplar projeler bazında izlenir. işleyişi İşletmenin üstlendiği inşaat ve onarım işleri ile ilgili giderleri, "741-hizmet üretim maliyeti yansıtma hesabı" ve Faaliyet giderleri ile finansman giderlerinden bu inşaat ve onarıma düşen ortak gider payları ise, 751, 761, 771 ve 781" kod numaralı yansıtma hesaplarının alacağı karşılığında bu hesaplara borç kaydedilir. Bu hesaplarda oluşan maliyet, geçici kabul yapıldığında "622- satılan hizmet maliyeti hesabına devredilir.

79 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
İnşaat ve onarım işinin proje bazındaki sayısı, her bir inşaatın hesap aralığında açılacak hesaplar üzerinde defteri kebir düzeyinde izlenmesine imkan vermeyecek kadar fazla ise, her proje yardımcı defter düzeyinde izlenir. bu durumda bir proje için tutulacak yardımcı defter defteri kebir hükmündedir 179-Taşeronlara verilen avanslar Bu hesap yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından, taahhüt konusu inşaat ve onarım işinin bir kısmının ya da tamamının taşeronlara yaptırılması durumunda, taşeronlara verilen avansların proje bazında izlenmesi için kullanılır.

80 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
Örnek (D) A.Ş Hem yıllara yaygın ve hem de yıllara yaygın olmayan inşaat işlerini birlikte yapmaktadır. Dönem içerisinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1-Giderler yapıldıkça yapılacak muhasebe kayıtları  Kdv hariç ,00 TL İnşaat ile ilgili genel gider yapılmıştır.

81 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
BORÇ ALACAK 740-Hizmet Üretim Maliyeti ,00 191-İndirilecek KDV 21.600,00 320-Satıcılar ,00

82 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
Yıllara yaygın işler için ,00 TL malzeme ve montaj gideri yapılmıştır. Borç Alacak 740-Hizmet Üretim Maliyeti 60.000,00 191-İndirilecek KDV 10.800,00 320-Satıcılar 70.800,00

83 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
Yıllara yaygın işler için taşeronlara ,00 TL avans verilmiştir. (stopaj oranı %3 ) Borç Alacak 179-Taşeronlara Verilen Avanslar 50.000,00 102-Bankalar 48.500,00 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.500,00

84 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
Yıllara Yaygın Olmayan İşler için TL Malzeme ve Montaj Gideri Yapılmıştır BORÇ ALACAK 740-Hizmet Üretim Maliyeti 45.000,00 191-İndirilecek KDV 8.100,00 320-Satıcılar 53.100,00

85 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
2-Dönem sonunda yapılacak muhasebe kayıtları Dönem sonunda inşaat işlerinde kullanılan tesisat ve makinalar için ,00 TL amortisman hesaplanmıştır. Borç Alacak 740-Hizmet Üretim Maliyeti 35.000,00 257-Birikmiş Amortismanlar

86 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
İşletmede yapılan gider dağıtım çalışması sonucunda, genel giderlerin ,00 TL’ si ve amortismanların da ,00 TL’ sinin yıllara yaygın işler ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda dönem içerisinde “740-hizmet üretim maliyeti” hesabına borç yazılan tutarlardan, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile ilgili olanlar şunlardır. Genel giderlerden alınan pay ,00 Amortismanlardan alınan pay ,00 Malzeme ve montaj gideri ,00

87 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
Genel giderler ve amortismanlardan yıllara yaygın inşaat onarım işleri ile ilgili olanların kaydı BORÇ ALACAK 170-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 80.000,00 20.000,00 741-Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı ,00

88 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
Borç Alacak 741-Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı ,00 740-Hizmet Üretim Maliyeti

89 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
Malzeme ve montaj giderinin yıllara yaygın inşaat maliyetlerine devri Borç Alacak 170-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 60.000,00 741-Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı

90 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
Borç Alacak 741-Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı 60.000,00 740-Hizmet Üretim Maliyeti

91 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
3-Geçici kabul tutanağı onaylandığında yapılacak muhasebe kaydı Geçici kabul tutanağı onaylandığında, bu tarihe kadar yapılan ve “170-yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri” hesabının borcuna yazılan tutarlar “622-satılan hizmet maliyeti” hesabına aktarılacaktır.

92 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
Borç Alacak 622-Satılan Hizmet Maliyeti XXX 170-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri

93 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
1-Hakediş faturalarının muhasebe kayıtları      ,00 TL tutarındaki Hakediş faturasının muhasebe kaydı Fatura bedeli = ,00 KDV = ,00 ( ,00 x 0,18) Tevkif edilecek vergi = ,00 ( ,00 x 0,03)

94 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
Borç Alacak 120-Alıcılar ,00 295-Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar 6.600,00 350-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri ,00 391-Hesaplanan KDV 39.600,00 ,00

95 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
,00 TL tutarındaki faturanın muhasebe kaydı fatura bedeli = ,00 kdv = ,00 ( ,00 x 0,18) tevkif edilecek vergi = ,00 ( ,00 x 0,03)

96 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
BORÇ ALACAK 120-Alıcılar ,00 295-Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar 10.500,00 350-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri ,00 391-Hesaplanan KDV 63.000,00 ,00

97 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
Geçici kabul tutanağı onaylandığında: Geçici kabul tutanağı onaylanana kadar kesilen ve “350-yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri” hesabına alacak yazılan faturaların toplam tutarı ,00 TL’ dir. Borç Alacak 350-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri ,00 600-Yurtiçi Satışlar

98 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ
Geçici kabul tutanağı onaylanana kadar kesilen faturalar nedeniyle peşin ödenen ve “295-peşin ödenen vergi ve fonlar” hesabına borç yazılan tutar ,00 TL dir. BORÇ 193-Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar 17.100,00 295-Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar

99 GELECEK DÖNEMLERE AİT GELİR VE GİDERLER
Gelecek Hesap Dönemine Ait Olarak Peşin Ödenen Giderler Bakım-onarım giderleri Faiz ve komisyon giderleri Kira giderleri Basın-yayın giderleri Sigorta prim giderleri

100 GELECEK DÖNEMLERE AİT GELİR VE GİDERLER
Gelecek Hesap Dönemlerine Ait Olarak Peşin Tahsil Olunan Hasılat Kira gelirleri Basın-yayın abone gelirleri Bakım-onarım gelirleri Faiz ve komisyon gelirleri

101 GELECEK DÖNEMLERE AİT GELİR VE GİDERLER
Gelecek Hesap Döneminde Ödenecek Cari Dönem Giderleri Belgesi gelmeyen mallar Gecikme faiz ve zamları Faiz ve komisyonu Kira, Telefon ve Elektrik giderleri Ücret, Prim, İkramiye, harcırah ve tazminatlar.

102 KUR FARKLARINDA KDV UYGULAMASI
1-Ticari Malın Satın Alınması karşılığı oluşan dövizli borçlarda KDV uygulaması a)Ticari malın ithali nedeniyle oluşan dövizli borcun değerlenmesi sonucunda meydana gelen kur farkları doğrudan gider kaydedilir. Katma değer Vergisine tabi değildir. b) Teslime konu mal yurt içinde KDV uygulanmak suretiyle satın alınmışsa malı satın alan mükellef tarafından düzenlenecek faturada; KDV dahil toplam bedelin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan aleyhe kur farklarına ait KDV’sinin, kur farkı bedeline iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle, Dövize endeksli toplam bedele katma değer vergisinin dahil edilmemesi durumunda vergiyi doğuran olay ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan aleyhe kur farkları üzerinden KDV hesaplanarak, İlgili dönemde her iki mükellef tarafından genel usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

103 KUR FARKLARINDA KDV UYGULAMASI
2-Demirbaş mahiyetindeki malın alımında oluşan dövizli borçlarda KDV uygulaması a)Demirbaş mahiyetindeki bir malın ithalinde oluşan dövizli borçlara ilişkin kur farklarının, İktisadi kıymetin aktifleştirildiği vergilendirme dönemi sonuna kadarki kısmı demirbaşın maliyetine, Sonraki dönemlerde mükellefin isteğine bağlı olarak doğrudan gider veya aktifleştirme yapılır. Söz konusu kur farkları için KDV hesaplanmaz 3-Hizmet alımları karşılığında oluşan dövizli borçlar a)Yurt dışından alınan hizmetler karşılığında oluşan dövizli borçların değerlenmesi sonucunda meydana gelen kur farkları üzerinden KDV hesaplanmayacaktır.

104 KUR FARKLARINDA KDV UYGULAMASI
b)Yurt içinde yerleşik firmalardan alınan dövize veya dövize endeksli hizmet alımları karşılığı oluşan borçların yılsonunda yapılacak değerlemelerde meydana gelen kur farkları için KDV hesaplanmayacaktır. 4-Döviz Cinsinden Kredi alınması nedeniyle borçlanmalarda KDV uygulaması a)Yurt içi ve Yurt dışından yapılan borçlanmalar nedeniyle ortaya çıkan kur farkları KDV’ye tabi değildir. b)Yatırımlar için kullanılan dövizli kredilerden kaynaklanan kur farkları aktifleştirmenin sonuna kadar maliyet, sonrası gider veya maliyet kaydedilir.

105 KUR FARKLARINDA KDV UYGULAMASI
c)Döviz Kredisi nedeniyle borçlanılan faizlerin kur farklarında KDV Kredi faizi dar mükellefiyete tabi kurumlara(Finans kuruluşları dışındakilere) ödenmesi durumunda ödenen faiz ve oluşan kur farkları üzerinden Kurumlar Vergisi tevkifatı yapılacaktır. Söz konusu faizlerin ödendiği kurum yurtdışı finans kuruluşu ise hem faizin kendisi ve hemde faize ilişkin kur farkları KDV’ye tabi tutulmayacaktır. Finans kurumları dışındaki kurumlara ödenmesi halinde faizin kendisi KDV’ye tabi olacak ancak kur farkları KDV’ne tabi olmayacaktır. Kredi faizi Türkiye’de yerleşik bankalar dışındaki kurumlara ve gerçek kişilere ödenirse oluşan kur farkları kredi faizi gibi KDV’ne tabi tutulur.

106 KUR FARKLARINDA KDV UYGULAMASI
5-Dövizli Alacakların Kur Farklarının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu Mal ve Hizmet satışlarında bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek belirlendiği durumlarda, dövizin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki TC Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL’ye çevrilmesi gerekir. (KDV/26 md) Ticari mahiyette mal ve hizmetlerin ihracı nedeniyle oluşan dövizli alacakların değerlemesi sonucunda meydana gelen kur farkları doğrudan gelir kaydedilir ve KDV’ne tabi tutulmaz. Ticari mahiyette mal ve hizmetlerin yurt içinde yerleşik kişi ve kurumlara dövizle veya dövize endeksli olarak satılmış olması nedeniyle oluşan alacakların değerlenmesinden meydana gelen kur farkları doğrudan gelir yazılacaktır.

107 KUR FARKLARINDA KDV UYGULAMASI
Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan matrahın bir unsuru olarak satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır.

108 KUR FARKLARINDA KDV UYGULAMASI
6-İhraç Kayıtlı Dövize Endeksli Teslimlerde Aleyhe Oluşan Kur Farklarının Vergilendirilmesi Vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan aleyhe kur farkları ihracatçı tarafından düzenlenecek fatura ile belgelendirilecek ve kur farkı üzerinden KDV hesaplanmak suretiyle ihracatçı tarafından beyan edilerek ödenecektir. Söz konusu hesaplanan Katma Değer Vergisi imalatçı tarafından genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır.

109 FİNANSAL KİRALAMALAR Tanım: Kiralayanın, Kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın aldığı veya başka suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bir malın zilyetliğini her türlü faydayı sağlamak üzere kira bedeli karşılığında kiracıya bırakılmasını sağlayan bir sözleşmedir. Döviz cinsinden yapılan finansal kiralama işlemlerinde kiralamaya konu yatırım mallarına ilişkin aleyhte oluşan kur farklarının sabit kıymetin aktife dahil edildiği yıl sonuna kadar maliyete eklenmesi, lehte oluşan kur farklarının ise maliyetten çıkartılması gerekmektedir.

110 FİNANSAL KİRALAMALAR Kullanılacak Hesaplar: 301 finansal kiralama işlemlerinden borçlar: finansal kiralama sözleşmesi kapsamında yapılacak ödemelerin bir yılı aşmayan(anapara+faiz) kısmı bu hesaba alacak kaydedilir.(cari yıl) 401 finansal kiralama işlemlerinden borçlar: finansal kiralama sözleşmesi kapsamında yapılacak ödemelerin bir yılı aşan kısmı(anapara+faiz) bu hesaba alacak kaydedilir. (anapara+faiz genel toplamından cari yıla ilişkin anapara+faiz tutarı çıkartılarak bulunur.) 302 ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-): finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark bu hesaba borç kaydedilir. (kiralamanın yapıldığı yıla ilişkin faiz tutarı)

111 FİNANSAL KİRALAMALAR Kullanılacak Hesaplar: 402 ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-): finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan ve vadesi bir yılı aşan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark bu hesaba borç kaydedilir. (kiralamaya ilişkin toplam faiz tutarından cari yıla ilişkin faiz tutarı(302) çıkartılarak bulunur.) 260 haklar imtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaları kapsar.

112 FİNANSAL KİRALAMALAR Aşağıdaki hallerden herhangi birinin varlığı durumunda, kiralama işlemi finansal kiralama olarak kabul edilecektir. İktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi Kiracıya, kira süresi sonunda rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması Kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün % 80’inden daha büyük bir bölümünü kapsaması Sözleşmeye göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerinin toplamının iktisadi kıymetin rayiç bedelinin % 90’ından daha büyük bir değeri oluşturması

113 FİNANSAL KİRALAMALAR Finansal kiralama işleminin kayıtlara alınması
 Yapılan kiralama işlemlerinde; kiracı Faturada yer alan kiralama bedelini doğrudan gider olarak kayıtlarına almayıp, sözleşme tutarının iktisadi kıymet bedeline isabet eden kısmını iktisadi kıymetin kullanma hakkı olarak aktifleştirecek ve amortismana tabi tutacak, Bilançonun aktifinde yer alan bu tutar kadar da bilançonun pasifinde borçlanacaktır. Kiracı tarafından yapılan kira ödemeleri; borç anapara ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılarak, kayıtlara alınacaktır.

114 FİNANSAL KİRALAMALAR Ödeme No Ödeme Tarihi Anapara Faiz ve ücretler
KDV KDV Dahil Ödeme 1. Ödeme 5.271,34 1.162,82 64,34 6.498,50 2. Ödeme 1.673,98 463,89 21,38 2.159,25 3. Ödeme 1.448,98 688,89 4. Ödeme 1.508,40 629,48 5. Ödeme 1.505,55 632,32 6. Ödeme 1.565,13 572,74 7. Ödeme 1.605,87 532,01 8. Ödeme 1.680,34 457,53 9. Ödeme 1.661,63 476,24

115 FİNANSAL KİRALAMALAR Ödeme No Ödeme Tarihi Anapara Faiz ve ücretler
KDV KDV Dahil Ödeme 10.Ödeme 1.734,64 403,23 21,38 2.159,25 11.Ödeme 1.791,73 346,15 12.Ödeme 1.816,04 321,83 13.Ödeme 1.873,69 264,19 14.Ödeme 1.922,45 215,42 15.Ödeme 1.983,51 154,36 16.Ödeme 2.016,53 121,35 17.Ödeme 2.076,59 61,28 18.Ödeme 0,00 76,00 0,76 76,76 19.Ödeme 20.Ödeme 277,97 101,03 3,79 382,79 33.414,37 7.756,77 411,71 41.582,85

116 FİNANSAL KİRALAMALAR Anapara Tutarı 33.414,37 Kısa Vadeli Anapara
33.414,37 Kısa Vadeli Anapara 16.259,60 Uzun Vadeli Anapara 17.154,77 Faiz Tutarı 7.756,77 Kısa Vadeli Faiz 5.139,68 Uzun Vadeli Faiz 2.617,09 Kısa Vadeli Anapara + Kısa Vadeli Faiz 21.399,28 Uzun Vadeli Anapara + Uzun Vadeli Faiz 19.771,86

117 FİNANSAL KİRALAMALAR Borç Alacak 260-Haklar 33.414,37
Borç Alacak 260-Haklar 33.414,37 302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 5.139,68 402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 2.617,09 301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 21.399,28 401-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.771,86 41.171,14 41171,14

118 FİNANSAL KİRALAMALAR Finansal kiralama faturası düzenlenince
Birinci ödeme için finansal kiralama FAİZ TUTARI = 1.162,82 ANAPARA TUTARI = 5271,34 ANAPARA + FAİZ = 6.434,16 (A) şirketince fatura düzenlenmiştir. Borç Alacak 301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.434,16 780-Finansman Giderleri 1.162,82 191-İndirilecek KDV 64,34 320-Satıcılar 6.498,50 302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 7.661,32

119 FİNANSAL KİRALAMALAR Anapara + Faiz 19.240,86 Anapara 16.876,81 Faiz
Dönem sonunda kısa vadeli hale gelen finansal kiralama borçlarının devri 2012 yılının başında, aşağıda belirtilen bu yıl içinde ödenecek anapara ve faiz tutarı uzun vadeli hesaplardan kısa vadeli hesaplara devredilmiştir Anapara + Faiz 19.240,86 Anapara 16.876,81 Faiz 2.364,06

120 FİNANSAL KİRALAMALAR 302-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 2.364,06 402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)

121 FİNANSAL KİRALAMALAR Borç Alacak
401-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.240,86 301-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

122 SAT VE GERİ KİRALA İŞLEMİ İLE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR
1.KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI Geri Kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla Finansal Kiralama şirketlerine satılan taşınmazların satışından elde edilen kazanç %100 oranında Kurumlar Vergisinden istisna edilmiştir. 2.KDV İSTİSNASI Finansal Kiralama Şirketlerine geri kiralanmak üzere satılan taşınmazların satışı ve sözleşme süresi bitiminde satıcıya tekrar devri KDV’den istisna edilmiştir. 3.DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI Finansal Kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kağıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kağıtlar Damga Vergisinden ve Bu kağıtlarla ilgili yapılacak işlemler harçtan istisna edilmiştir. 4.TAPU HARCI İSTİSNASI Kiralanan taşınmazların sözleşme süresi sonunda kiracı adına tapuya tescili tapu harcından istisnadır. Kiracı tarafından Finansal Kiralama Şirketine ilk satışında Binde 4,55 oranında harç ödenir.

123 SAT VE GERİ KİRALA İŞLEMİ İLE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR
ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR Satış Kazancı %100 olarak KV Beyanında istisna olarak gösterilmelidir. Taşınmazlar için 2 yıl aktifte bulundurma şartı yok Sermayeye ilave dışında fonun kullanımında Kurumlar Vergisi var Fona alınma bu uygulama için söz konusu. Bu uygulama Gayrimenkuller, İş Makineleri, Makine ve Teçhizatlar için söz konusu, ancak avantajlar Gayrimenkuller için söz konusu Kurum Kazancı olmasa da istisna uygulanır İlk satış ve ikinci satışta KDV yok

124 SAT VE GERİ KİRALA İŞLEMİ İLE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR
Kısmı İstisna Kapsamındaki bu işlemlerle ilgili taşınmazın alımında yüklenilen KDV’nin ilave KDV olarak düzeltilmesi gerekmektedir.(Tartışmalı konu) Taşınmaz Ticareti ile uğraşanlar bu istisnadan yararlanabileceklerdir. Bu uygulamadan Gelir Vergisi Mükellefleri de yararlanabileceklerdir. AVANTAJLI HUSUSLAR: Finansman sorununa çözüm. Aktifler ve net İşletme Sermayesi artar, Öz varlık gelişimi sağlanır. Borçlanma ve Likidite rasyoları olumlu etkilenir. Aktife kaydedilen haklardan amortisman ayrılır. Ödenen faiz tutarları doğrudan Gider yazılır. Faiz Faturalarına KDV uygulanmaz.

125 SAT VE GERİ KİRALA İŞLEMİ İLE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR
Satıştan Gelen kar için Kurumlar Vergisi ödenmez. İlk satışta Binde 4.55 harç, tekrar devirde harç yok. İhalelerde avantaj bilanço rasyoları olumlu yönde avantaj oluşturur. (Uzun vadeli oluşundan) Bilançoda Duran Varlıklar Net Aktif değeri kadar azalırken Dönen Varlıklar satış değeri kadar artar. Kiralama süresinde taşınmaz geri alınır ve hiçbir bedel ödenmez. Geri alımda KDV ve Harç ödenmez.

126 ÖZELLİKLİ KONULAR Götürü İhracat Gideri Uygulaması
Fob ihracat bedelinin (%0,5) şi gider yazılabilir. Ödeme ilgili yılda yurtdışına yapılmış olması gerekir Götürü Gider uygulaması beyanname üzerinde gösterilmez. İhracatçılarda hesap dönemi sonunda düzenlenen ve ihracatı bir sonraki yılda gerçekleşen mallara ait faturaların kayda alınması Dönem sonunda mal stokta gösterilir. KDV ve matrah yeni yılda ele alınır.

127 ÖZELLİKLİ KONULAR İnternet yoluyla yurtdışından alınan mal ve hizmetlerde belgelendirme Elektronik ortamda alınan belgenin çıktıları Ödemeye ilişkin kredi kartı slipleri veya ekstre birlikte muhafaza edilmesi gerekir. Ödenmeyen SGK primlerinin gider yazılmaması.(174 GVT) İhracat Komisyonu ve Reklamasyon ödemeleri Yapılan ihracatlar la ilgili fatura karşılığında ödenen komisyonlar gider yazılır. Bu tutarın ihracat bedelinin %8’ni aşmaması önerilir. İhraç edilen malın kusurlu olması halinde düzenlenen reklamasyon faturaları gider yazılır.

128 ÖZELLİKLİ KONULAR Hesap dönemi sona erdikten sonra gelen faturaların kaydı. Gider Faturaları Yönünden 31.12 tarihi esas alındığında (45 günlük süre dikkate alınır) a)15 Şubat tarihine kadar gelmişse KDV dahil tutarı üzerinden kayıtlara alınır. b)15 Şubattan sonra gelmişse Kurumlar Vergisi beyannamesinde Diğer İndirimler satırında KDV dahil tutarı ile gösterilir. Vergi dairesine dilekçe ile bildirilir. Yeni yılda 681 No’lu hesapta izlenir ancak KKEG olarak dikkate alınır.

129 ÖZELLİKLİ KONULAR Gelir Faturaları Açısından
a)Kdv beyannamesinde ilave kdv olarak beyan edilir. b)Hasılat tutarı kurum kazancına ilave edilerek beyan edilir. Vergi dairesine dilekçe ile bildirilir. c)Yeni yılda 671 hesaba yazılır ve vergilendirmeye dahil edilmez. Gelir ve Gider kaydedilmesi gereken Primler Teşvik primi ve KDV desteği gibi teşvik unsurları, tutarları belli ise gelir tahakkuku yapılır

130 ÖZELLİKLİ KONULAR Ciro Primlerinin Gelir/Gider kaydedileceği Dönem.
Hangi yılda hak kazanıldı ise o yılda tahakkuk ettirilmeli. Faturanın olması şart değil. Ciro primi elde edenler 602 veya 679 hesaba kaydetmeli Gelmeyen ihracat bedelleri Kaybolan yasal belgeler ile ilgili yapılacak işlemler. Kaybolmasında-Yargı organına tespit davası açılmalı Çalınmasında-Güvenlik kuvvetlerine gerekli tespitin yaptırılması ve daha sonra yargı organında tespit davası açılması gerekir. Yanmasında-İlk tespit itfaiyeye, daha sonra yargı organında tespit davası açılması gerekir. Tespit davası açılması mükellefi ibraz yükümlülüğünden kurtaracaktır.

131 ÖZELLİKLİ KONULAR İşin bırakılmasında devreden KDV’nin durumu
Gider yazılır. (Vergi idaresi ve Danıştay bu görüşte) KDV 58 Tahsil Edilemeyen KDV’ler için Şüpheli Alacak Karşılığı Şirket kuruluşundan önce yüklenilen KDV’nin indirimi. Fatura ve Benzeri Vesikalarda ayrıca gösterilmeyen KDV’lerin durumu Yargı Kararlarında-İndirim olur Vergi İdaresi-İndirim yapılmaz, Maliyet veya Gidere yazılır.

132 ÖZELLİKLİ KONULAR Geç gelen Elektrik, Su ve Telefon faturalarının Gider Kaydı, Gecikme zammının kaydı ve KDV uygulaması Yılsonu ve Ciro Iskontolarında KDV oranı Teslim ve hizmetin yapıldığı tarihte bu teslim ve hizmet için geçerli olan KDV oranı üzerinden alıcı fatura düzenler. Perakende Satış Fişlerinin ve Yazar Kasa Fişlerinin Gider olma durumu (VUK 204 Tebliğ) Genel Gider Mahiyetinde olan giderler olmalı(Kırtasiye, Büro ve Temizlik Malzemeleri gibi vs) İşyerinde personele yemek vermek veya ikram amacıyla satın alınan yiyecek ve içecekler.

133 ÖZELLİKLİ KONULAR Yasal sınırı aşmayan demirbaş alımı
Seyahate gönderilen personel tarafından yapılan işle ve bu seyahatle ilgili yemek, fotokopi çekimi ve sair müteferrik masraflar. Temizlik, bakım, onarım, ile ilgili müteferrik mal ve hizmet alımları. Büro personeli için yapılan ilaç ve tedavi masrafları. İşte kullanılan araçların giderleri (yakıt, tamir, bakım) Kırtasiye ve sair büro masrafları. Çiçek, ampul, pil, LPG, temizlik maddeleri vb. genel giderler.

134 ÖZELLİKLİ KONULAR Grup Şirketlerinde Ortak Gider Dağılımı
Genel Yönetim Giderleri dağıtılır. TF yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yönünden incelenmeli Satılan Malın İadesi İadenin yıl içinde yapılmasında 610 hesap kullanılır. 621 hesaba alınmışsa veya sürekli envanter metodu uyguluyorsa 153 hesaba borç, 621 Hesaba alacak yazılır. İadenin ertesi yıl içinde yapılması Halinde 153 hesap kullanılır.

135 ÖZELLİKLİ KONULAR Know-How Ödemeleri
Sınai hak niteliğinde olan teknik bilgi anlamına gelir. Elde edilen kazançlar KVK/24 md GMSİ kabul edilip tevkifata tabi tutulması gerekir. Doğrudan gider yazılır, amortismana tabi olmaz. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına bakmak gerekir. Genelde çoğu ülkeler bazında tevkifat oranı %120’dur

136 ÖZELLİKLİ KONULAR Bedelsiz Mal Teslimi Numune Mal Teslimleri
Faturada malın numune olduğu yazılmalı Yurtdışına gönderilen numune mallar için Gümrük beyannamesi düzenlenir. Kdv hesaplanmaz Malı kim taşıyorsa irsaliyeyi o düzenler 679 hesapta izlenmeli Koşulları: a)Ticari teamüllere uygun olmalı b)Satışa konu edilmemeli c)Firmanın Unvanı ve para ile satılmaz ibaresi olmalı

137 ÖZELLİKLİ KONULAR Kar Dağıtımında Stopaj
ve daha önceki dönem kurum kazançlarının tarihinden sonra dağıtılmasında stopaj yapılmayacaktır tarihleri arasındaki hesap dönemlerinde elde edilen KV den istisna kazançlar tarihinden sonra dağıtılması halinde stopaj yapılmayacaktır. GVK Geçici 61 tercih eden yatırım indiriminde %19.8 stopaj yapıldığından kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacaktır.

138 ÖZELLİKLİ KONULAR 23. Hayır amaçlı verilen öğrenim burslarının gider yazılması Okul bitiminde burs aldığı işletmede çalışacağını gösteren bir sözleşme bulunmalı. Burs verilecek kişinin öğrenciler arasından bir yarışma sınavı sonucunda kazanan kişilerden olması, Bursun süresinin ve karşılanacak eğitim giderleri miktarının işin önemi ve genişliği ile orantılı olması durumunda Gider yazılabilir

139 ÖZELLİKLİ KONULAR 24-Daha önce kullanılmış ve tamamen itfa olunmuş bir iktisadi kıymetin satın alınması durumunda amortisman 25-Personele ödenen temettü ikramiyelerinin gider yazılacağı dönem Kazancın ait olduğu dönemde gider yazılır Ödemenin nakden ve hesaben yapıldığı dönemde stopaj yapılır. 26-İş kazasında ödenen zarar ziyan ve tazminatlar İşle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar ticari kazançtan indirilir.

140 ÖZELLİKLİ KONULAR Herhangi bir zarar Ziyan ve Tazminatın gider yazılabilmesi için; a)İşle ilgili olmalı b)Mukavelenameye, İlama veya Kanun emrine dayanmalı, c)Teşebbüs sahibinin suçundan kaynaklanmamalıdır. Ödenen tazminat işletme için gider, alan için gelir oluşturur. Kurumların, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının kusurundan kaynaklanan tazminatlar gider yazılamaz.

141 ÖZELLİKLİ KONULAR 27-Devam eden Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine dayanılarak karşılık ayrılması Cari yıla ait ücret farkları karşılık yoluyla gider yazılabilir. Şirket ve ürünlerin tanıtımı amacı ile yaptırılan Web siteleri için ödenen bedellerin kazanç tespiti karşısındaki durumu Eğer Web sitesi işletme bakımından gelir yaratıcı bir işleve sahipse (İnternet üzerinden satış, sipariş, ödeme yapılması vb. özellikler varsa) aktifleştirilerek 3 yılda amorti edilir. Web sitesinin sadece işletmenin tanıtımına yönelik olarak kullanılması ve herhangi bir gelir yaratıcı işleve sahip olmaması halinde söz konusu harcamalar doğrudan gider yazılır.

142 ÖZELLİKLİ KONULAR Şirket çalışanlarının kusuru nedeniyle mahkeme kararına göre ödenen tazminatların gider yazılması Çalışanın kusurundan kaynaklandığı için gider yazılamaz. Tahakkuk etmiş olmakla birlikte ödenmemiş bulunan geçici verginin gelir ve kurumlar vergisinden mahsubunun doğurduğu sonuçlar. Ödenmemiş geçici vergiler mahsup edilemez. Gecikme zamları tahakkuk eder, Ödenmemiş geçici vergileri gelir ve kurumlar vergisinden mahsup eden mükellefler, eksik ödenen gelir veya kurumlar vergi aslının yanı sıra verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası öder.

143 ÖRTÜLÜ SERMAYE Örtülü Sermaye Uygulaması :
Ortağın Gerçek veya Tüzel Kişi olmasının ve ortaklıktaki pay oranının hiçbir önemi yoktur. (İştirakler de bu kapsamda değerlendirilir) Hisseleri Borsada işlem gören kurumlar yönünden %10 oranı aranır. Ortakla ilişkili kişiler yönünden %10 kuralı aranır. %10’luk Test seviyesinin Ortaklar ve İlişkili Kişiler için Topluca dikkate alınır. Alınan borç işletmede kullanılması gerekir. Örneğin: A Şirketi B Şirketinin, B Şirketi de C Şirketinin %60 ortağıdır. B Şirketi A Şirketinden aldığı TL borcun yarısını aynı şartlarla C Şirketine borç vermiştir.

144 ÖRTÜLÜ SERMAYE Bu durumda B Şirketinin A Şirketinden almış olduğu borcun yarısı, işletmede kullanılmadan devredildiğinden, borcun bu tutar kadar kısmının B Şirketi için Örtülü Sermaye olarak dikkate alınmaz. Diğer yandan C Şirketinin kullandığı borç tutarı diğer şartların da bulunması koşuluyla örtülü sermaye sayılacaktır. Borcu kullanan kurumun aynı zamanda borç kullandığı ortak veya ortakla ilişkili kişiden alacağı bulunursa, alacak ve borç tutarları mahsup edilmez. Kullanılan borç sermayenin üç katını aşmalıdır. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderlerin kurum kazancının hesabında indirim konusu yapılmaz. Piyasa koşulları içinde yapılan vadeli mal alımları için hesaplanan vade farkları örtülü sermaye hesabında dikkate alınmaz.

145 ÖRTÜLÜ SERMAYE Gayri Nakdi Teminatlar Karşılığında üçüncü kişilerden yapılan Borçlanmalar Örtülü Sermaye sayılmaz. Banka ve Finans kurumlarından temin edilerek aktarılan borçlar, Örtülü Sermaye sayılmaz. Bankaların yaptığı borçlanmalar Örtülü Sermaye sayılmaz. Finansal Kiralama şirketleri, Finansman ve Faktorink Şirketleri ile İpotek Finansman kuruluşlarının Bankalardan yaptıkları borçlanmalar Örtülü sermaye sayılmaz.

146 ÖRTÜLÜ SERMAYE Örtülü sermayeye ilişkin faiz ve benzeri ödemeler ile örtülü yoldan dağıtılan kazançlar bir yandan KKEG olması yanında, diğer yandan bu ödemeler hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kar payı sayıldığı hususu unutulmamalı ve ödenen bu tutarlar brütleştirilmek suretiyle üzerinden %15 oranında yapılacak vergi kesintisine ilişkin muhtasar beyannamenin verilmesi sağlanmalıdır.

147 ÖRTÜLÜ SERMAYE Örnek 1-Net AŞ ortaktan aldığı TL borç karşılığında 2014 yılında TL faiz ödemiş ve finansman gideri yazmıştır. Dönem başı öz sermayesi TL’dir. (Bu borcun tamamı 2015 yılında ödenecektir. Örtülü Sermaye Tutarı=Alınan borç-(Öz sermayex3) ( x3) = Örtülü Ser. İlişkin Faiz=Örtülü SermayexOrt.ödenen faiz/Ortaktan Alınan Borç x60.000/ = (KKEG yazılır) Dağıtılan Net Kar Payı=Ört.Sermayeye ilişkin faiz olup TL’dır Dağıtılan Brüt Kar Payı=15.000/0.85=17.647,06 TL -%15 Stopaj ,06x%15=2.647,06 TL olacaktır.

148 ÖRTÜLÜ SERMAYE Örnek 2: Tam Mükellef (A) AŞ’nin 2014 Dönem Başındaki Öz Sermayesi Dönem İçindeki Borçlanmaları:Ahmet Beyden %28 Tam Mükellef Kurum Zeytin AŞ'den %38 (Döviz Karşılığı) Dar Mükellef (Y) Şirketinden %34 (Döviz Karşılığı) (Hepsi Şirket Ortağı) Toplam Örtülü Sermaye Hesabı: x3= = Ortakların Her birine isabet eden Örtülü Sermaye Tutarları: Ortak Ahmet Bey / x %28= Ortak Zeytin A.Ş / x %38= Dar Mükellef Y / x %34= Toplam

149 ÖRTÜLÜ SERMAYE Tam Mükellef (A)AŞ tarafından yapılan Ödemeler: Kur Farkı Faiz Tutarı Toplam Ortak Ahmet beye Ortak Zeytin A.Ş’ye Ortak Dar mükellef (Y)’e Toplam Tam Mükellef (A)A.Ş’nin Gider olarak kaydettiği Ödemelerin KKEG olarak hesabı: Kur Farkları / (%71.43)x45.000= Faiz Ödemeleri / (%71.43)x90.000= Toplam A AŞ’nin örtülü sermaye sayılan TL'lik örtülü sermaye niteliğindeki borcuna isabet eden finansman gideri toplamı TL’dir. Bu tutar A AŞ tarafından KKEG edilmeyen indirim olarak dikkate alınacaktır

150 ÖRTÜLÜ SERMAYE Borç Verenler Nezdinde Yapılacak Düzeltme ve Dağıtılmamış Kar Payı Hesaplaması 1.Ahmet bey tarafından Tam Mükellef kurum (A) AŞ’ne verilen kredinin, örtülü sermaye olarak kabul edilen TL’lık tutarına ilişkin Kar Payı(Faiz) Geliri: / x = TL olacaktır.(Stopaj A kurumu tarafından yapılacaktır) Bu tutar Net Kar payı olup brüt hesabı:25.200/0.85= TL’dir x%15 Stopaj=4.447 2.Tam Mükellef kurum Zeytin A.Ş tarafından, Tam Mükellef (A) AŞ'ne verilen kredinin, örtülü sermaye olarak kabul edilen TL’lık tutarına ilişkin; Kur Farkı Geliri / x25.000=17.812 Kar Payı(Faiz) Geliri / x30.000=21.375 Tam Mükellef Kurum Zeytin AŞ'ne dağıtılmış sayılan kar payı tutarı TL iştirak kazançları olarak istisnaya tabi tutulacaktır. (A kurumu stopaj yapmayacaktır TL Kur farkı geliri ise vergilendirilecek bir kazanç unsuru sayılmayacaktır.

151 ÖRTÜLÜ SERMAYE 3.Dar Mükellef Kurum (Y) Şirketi tarafından, Tam Mükellef (A) AŞ'ne verilen kredinin, örtülü sermaye olarak kabul edilen TL’lık tutarına ilişkin; Kur Farkı Geliri / x20.000= Kar Payı(Faiz) Geliri / x24.000= Dar Mükellef (Y) kurumuna dağıtılmış sayılan kar payı tutarı TL brüte tamamlanarak vergi kesintisi matrahı ve vergi kesintisi tutarı bulunacaktır /0.85=20.571x%15=3.085 Kur Farkı Geliri ise Dar Mükellef kurum için Türkiye’de vergilendirilecek bir kazanç unsuru sayılmayacaktır.

152 TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI
Açıklama: Örtülü Kazanç, Kurumun İktisadi ve Ticari Faaliyetinden doğmuş ancak Kurumlar Vergisi ödenmeden ilgili gerçek veya tüzel kişilere aktarılmış kazanç olarak tanımlanabilir. Örtülü Kazancı dağıtan şirket yönünden yapılmış olan ödemeler gider olarak dikkate alınamaz Örtülü Kazanç ödemesi yapan kurumda bu tutarın reddedilmesi ve neticede matraha ilave edilip vergisinin alınması kanun gereğidir. Örtülü Kazancı Elde Eden Kurumlarda bu kazanç bir hasılattır ve beyan edilmek zorundadır. Örtülü Kazancı elde etmiş olan kurum, bu durumda fazladan ödediği kabul edilen vergiyi düzeltme yolu ile geri isteyemez. Çünkü kendisine yapılan ödeme bir kazançtır.(İştirak Kazancı)

153 TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI
Kurumlar; İlişkili kişilerle yapacakları işlemlerde emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım yada satımında bulunurlarsa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış kabul edilmektedir. Deniyor ki; Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine göre mal ve hizmet alım satımı yapınız. Aksi halde uyguladığınız fiyatla emsal fiyat arasındaki farkı örtülü kazanç sayarım ve vergilendiririm.

154 TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI
Yani; Transfer fiyatı, emsal fiyatına eşit veya eşite yakın olsun, Değilse haklı gerekçeniz olsun ! İLİŞKİLİ KİŞİ TANIMI; Kurumların kendi ortakları, Kurumların veya ortaklarının ilişkili bulunduğu gerçek kişi ve kurumlar, Kurumun idaresi, denetimi ve sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu yada nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi ve kurumlar,

155 TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI
Ortakların eşleri, ortaklarının veya eşlerinin üstsoy ve altsoy ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları ilişkili kişidir, Bakanlar kurulunca vergi cenneti ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm işlemler ilişkili kişilerle yapılmış sayılacaktır. Emsallere uygunluk ilkesi: “ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım yada satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya Bedel'e uygun olması” olarak açıklanmaktadır.

156 TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI
Emsallere uygunluk ilkesi için; 1- karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, 2- maliyet artı yöntemi, 3- yeniden satış fiyatı yöntemi 4- yukarıdaki yöntemlerden hiç biri uymuyorsa, koşulları sağlayan, işlemin mahiyetine uygun olan tarafımızca belirleyeceğimiz başka bir yöntem seçilebilir.

157 TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI
TRANSFER FİYATLAMASI YOLUYLA KISMEN VEYA TAMAMEN ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMININ OLUŞMASI DURUMUNDA; Dağıtılmış sayılan kazanç, Şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyle, dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler tarafından merkeze aktarılmış tutar sayılacak. ► DAHA ÖNCE YAPILAN VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ TARAF OLAN MÜKELLEFLER NEZDİNDE BUNA GÖRE DÜZELTİLİR. ► DÜZELTME İŞLEMİ,ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITAN TARAF AÇISINDAN KKEG, ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITILAN TARAF AÇISINDAN KAR PAYI OLARAK DEĞERLENDİRİLEREK DÜZELTME YAPILACAKTIR.

158 TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI
Yani örtülü kazanç dağıtımı halinde; Dağıtan kuruma vergi, ceza ve gecikme faizi hesaplanacak, Örtülü kazancı elde eden kurum ise vergi düzeltmesi yapacak. Koşullar uygunsa işleme isabet eden vergi iade edilir. Ancak, düzeltmenin yapılabilmesi için örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması gerekir.

159 TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI
A ŞİRKETİ B Şirketine Mal Satar Transfer Fiyatı Emsal Değer Örtülü Kazanç KKEG olarak matraha ilave edilecek B ŞİRKETİ A Şirketinden Mal alır Kar payı olarak dikkate alınacak

160 TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI
Örnek 2-Net AŞ 2014 yılında ilişkisiz kişiye TL sattığı malı, ortağı (B)’ye TL’ye satması durumunda, -Transfer fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Dağıtılan Kazanç=Emsal Fiyatı-Ortağın eşine yapılan satış =50.000 -Net AŞ’ti Tam Mükellef ise; TL KKEG olarak kabul edilip Kurumlar Vergisine tabi tutulacaktır. Örtülü Kazanç Dağıtımı yapılan (B) nezdinde düzeltmenin yapılabilmesi için Örtülü Kazanç dağıtan Net A.Ş adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması gerekir. (B) Kurumu TL tutarındaki malı TL’ye satın almıştır TL tutarında ki fark bu kurum için kar payı niteliğindedir.

161 TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI
Bu Çerçevede: Yapılacak Düzeltme İşlemleri Örtülü Kazanç Dağıtımı yapılan (B); Tam Mükellef Kurum ise, Dağıtılan Örtülü Kazanç İştirak Kazancı Kapsamında istisna olarak değerlendirilecek olup düzeltme, beyanname üzerinde yapılacaktır. Dar Mükellef Kurum veya Kurumlar Vergisinden muaf olan dar mükellef ise, Dağıtılmış Net Kar Payı olarak kabul edilecek ve bu miktar brüte tamamlanarak KVK/30-3 maddesine göre vergi kesintisine tabi tutulacaktır x100/100-15= x%15=8.824 Kurumlar Vergisinden Muaf bir kurum ise, Net Kar Payı olarak kabul edilecek, brüte tamamlanıp GVK/946-b bendine göre vergi kesintisine tabi tutulacaktır.

162 TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI
Örnek 3:Tam Mükellef (Y) Ltd Şti 2014 hesap döneminde emsallere uygunluk ilkesine göre emsal fiyatı 50 TL olan 2000 adet ütüyü ortağı olduğu (Z) A.Ş’ne 30 TL birim satış fiyatı üzerinden satmıştır. ( =40.000) Bu durumda TL Örtülü Kazanç Dağıtımı vardır. Şirketlerin Kurum beyanları; (Y) Ltd Şti…………Kar (Z) A.Ş ……………Zarar (Y) Ltd Şti’nin yapacağı Düzeltme İşlemi: = x%20= KV (Z) A.Ş’nin yapacağı düzeltme işlemi : (-) =(-) Zarar (Y) Ltd şirketi düzeltmeyi yapıp verginin kesinleşip ödenmesinden sonra (Z) A.Ş düzeltme işlemi yapılacaktır. (Y) Ltd Şirketi tarafından dağıtılan kazanç (Z) A.Ş’ti için kar payı niteliğinde olup, iştirak kazancı kapsamında değerlendirilecektir. Bu tutarın İştirak Kazançları İstisnası olarak stopaja tabi tutulmaması gerekmektedir.

163 KURUM MATRAHI A)Mahsup Önceliği Bulunan ve Kurum Kazancı Olmasa da Uygulanacak İstisnalar: 1.İştirak Kazançları İstisnası 2.GM Satış Kazançları İstisnası 3.Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazanç İstisnası 4.Teknoloji Geliştirme Bölgelerine İlişkin İstisna 5.Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna B)Kurum Kazancının Bulunması Durumunda Uygulanacak İstisnalar 1.Yatırım İndirimi İstisnası 2.Risturn İstisnası C)Diğer İndirimler 1.Ar-Ge İndirimi 2.Sponsorluk Harcamaları 3.Bağış ve Yardımlar

164 KURUM MATRAHI Ticari Bilanço Karı 3.000.000
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER İştirak Kazançları İstisnası Serbest Bölge Kazanç İstisnası Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Yatırım İndirimi Bağış ve Yardımlar 50.000 Kurumlar Vergisi Matrahı


"GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME HATIRLATMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları