Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HO Ş GELD İ N İ Z... Ocak 2013 tarihinde Kuruluş çalışmalarına başlandı... 5 Mayıs 2014 tarihinde yapılan genel kurul ile resmi kuruluş tamamlandı...

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HO Ş GELD İ N İ Z... Ocak 2013 tarihinde Kuruluş çalışmalarına başlandı... 5 Mayıs 2014 tarihinde yapılan genel kurul ile resmi kuruluş tamamlandı..."— Sunum transkripti:

1 HO Ş GELD İ N İ Z..

2 Ocak 2013 tarihinde Kuruluş çalışmalarına başlandı... 5 Mayıs 2014 tarihinde yapılan genel kurul ile resmi kuruluş tamamlandı...

3 ÜYELERİMİZ.. Assan Atermit İzocam İzopoli Nuh Panel Panelsan Pekintaş Teknopanel Assan Atermit İzocam İzopoli Nuh Panel Panelsan Pekintaş Teknopanel Üyeliğe hazırlananlar.. Vefa prefabrik Hekim Grup 8 TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ 16 GERÇEK KİŞİ ÜYELİĞİ TOPLAM 24 ÜYE...

4 ORGANİZASYON

5 BASINDA PANELDER...

6

7 NEDEN DERNEK KURULDU... Güçbirli ğ i sa ğ lamak; Üyeleri adına daha etkin ve güçlü lobi faaliyetleri yürütmek; Geli ş im odaklı bilgi payla ş ımında bulunmak, de ğ i ş imleri, standartları ve geli ş meleri daha yakından takip etmek; Standardlara (EN 14509) uygun ürünlere yönelik piyasada farkındalık yaratmak, piyasa denetimi ve gözetimi sa ğ lamak; Haksız rekabeti önlemek ve do ğ ru üretim yapan üyeleri korumak; Üreticilerin hammadde, aksesuar, makina ekipman üreticileri ile daha avantajlı ş artlarda görü ş melerini sa ğ lamak.

8 YALITIMLI PANEL YURTİÇİ, 2013 19.760.000 m 2

9 YALITIMLI PANEL YURTDIŞI, 2013 5.215.000 m 2

10 YALITIMLI PANEL TOPLAM, 2013 24.975.000 m 2

11 Sandviç panel ürünlerin kalitesi temel olarak aşağıdaki özelliklere bağlı değişir; Dolgu malzemesinin teknik özellikleri, (yoğunluk, ısıl iletkenlik, basma mukavemeti, ayrılma mukavemeti) Panelin mekanik ve teknik özellikleri, (kayma mukavemeti, ayrılma mukavemeti,yangın sınıfı) Sac hammaddesi özellikleri, (sac kalınlığı, galvaniz kalınlığı) Panel tasarımı, (hadve şekli, hadve sayısı …) ÜRÜN KALİTESİNİ BELİRLEYEN TEKNİK ÖZELLİKLER

12 TSE Belgesi, CE işaretlemesi ile beraber kullanıldığında panellerin daha gerçekçi performans değerleri ile beyan edilmesini sağlamaktadır. TSE Belgelendirmesi, CE işaretlemesinden farklı olarak TS EN 14509 standardında verilen tüm ürün teknik özelliklerinin 3. taraf laboratuarlarda test edilmesi esasına dayanmaktadır. Bu dayanak ; tüm beyanların 3. taraf raporlarla doğrulanmasını sağladığından, TSE Belgesi olmayan üreticilerin belge almaları özendirilmelidir. TSE BELGELENDİRMESİ

13 Her iki yüzü metal kaplı Sandviç Paneller TS EN 14509 standardına tabidir. Üreticiler, sandviç panel ürünlerini 01/10/2010 tarihinden itibaren CE işaretiyle piyasaya arz etmekle yükümlüdür. CE İŞARETLEMESİ Bu kapsamda üreticiler, sandviç panellerin aşağıda sıralanan teknik özellikleri için Uygunluk Beyanı hazırlamakla yükümlüdür. Ebatlar, sac kalınlığı, çekirdek malzeme yoğunluk ve ısıl iletkenliği Panel Yangına Tepki Sınıfı * Panel Çekme dayanımı ve modulü Panel Kayma dayanımı Panel Basınç gerilmesi Panel Sünme katsayısı Panel Eğilme moment kapasitesi Panel Burulma gerilmesi * Üreticiler yangına tepki özelliğini AB tarafından onaylanmış laboratuvarlarda, test ettirerek belgelendirmek ile yükümlüdür. Diğer özelliklerin beyanı üreticinin sorumluluğunda olup, kendi laboratuvarlarında yaptıkları testler sonucunda elde edilen değerler beyan edilebilir.

14 GALVANİZ Gr / m2

15

16 Artan rekabete bağlı olarak dolgu malzemesi yoğunluğu günden güne azalmaktadır. Buna bağlı olarak panelin kayma mukavemeti, eğilme momenti ve burulma gerilmesi gibi performans değerleri de azalmaktadır. Plastik esaslı dolgu malzemelerinde ısıl iletkenlik ise artmakta, yalıtım kabiliyeti bozulmaktadır. Sac kalınlık ve kaliteleri azalmaktadır. Zaten düşük olan sac kalınlıkları izin verilen alt tolerans değerlerinde üretildiğinde, panellerin yük taşıma kapasiteleri riskli seviyelere inmektedir. Sac kalınlıkları, güvenli yük taşıma kapasitelerinin elde edilebileceği min. 0,5 mm değerine olmalı,ayrıca saç kaliteleri DX51 den S280 kalitesine çıkartılarak mekanik özelikleri artırılmalıdır. TEHDİT & FIRSATLAR

17 Sacların galvaniz kaplama kalınlıkları da azalmaktadır. Buna bağlı olarak panellerin paslanma riski artmakta ve kullanım ömürleri de önemli oranda azalmaktadır. Paslanma emniyetinin artırılması amacıyla galvaniz kaplama kalınlığının 275 gr/m 2 yükseltilmesi,ayrıca kaplama alternatiflerinin de aluzinc, magnelise olarak değerlendirilmesi doğru olacaktır. Bu bağlamda saç tedarikçilerinin yüksek standartta çelik ve kaplama vermeleri sağlanmalıdır.(275 gr/m 2 galvaniz kaplı ürün,100 gr/m2 galvanize göre 4 kat,100 gr/m2 aluzinc,100 gr/m2 galvanize göre 30 kat korozyon direncine sahiptir.) TEHDİT & FIRSATLAR

18 KOROZYON DAYANIMI (TUZ SPREY TESTI)

19 AB standartlarında bir panelin sahip olması gereken minimum gereksinimler şöyledir : min. 100 kPa basma mukavemeti min. 100 kPa ayrılma mukavemeti min. 40 kPa kayma mukavemeti Sandviç panel sektöründe asgari teknik özelliklerin yukarıdaki seviyelere yükselmesinin sağlanması esas olmalıdır. Sandviç Panel üreticilerinin ürünlerini CE işareti ve TSE Belgelendirmesi ile piyasaya arz etmeleri sağlanmalı, haksız rekabetin engellenebilmesi için diğer yapı malzemelerinde olduğu şekilde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından piyasa gözetimi denetimi gerçekleştirilmelidir. TEHDİT & FIRSATLAR TSE Belgesi olmayan üreticilerin belge almaları özendirilmelidir.

20 NELER YAPACA Ğ IZ.. Alt çalı ş ma komisyonları olu ş turmak (Kalite ve Denetim, Standardizasyon, E ğ itim, vb.); Sektörün e ğ itim ihtiyacını kar ş ılamak; MYK uyumlu meslek standartını ve personel belgelendirme için yeterliliklerini hazırlamak. İş güvenli ğ inde yalıtımlı panel sektörünü örnek te ş kil etmek; Ekonomiye ve çevreye sa ğ lanan faydaları vurgulamak; istihdam, katma de ğ er, enerji tasarrufu ve CO2 salım azaltımı, sürdürülebilirlik. Düzenli ileti ş im ve kamuoyu bilinçlendirmek.

21 Yurtdı ş ı e ş kurumlarla stratejik i ş birlikleri geli ş tirmek; (European Association for Sandwich Panels and Profiles (EPPA), European Coil Coating Association (ECCA), The Insulated Panel Council Australasia Ltd (IPCA),... Yenilik ve geli ş ime yönelik bilgi ve tecrübe transferini artırmak, EPAQ benzeri kalite standardı olu ş turmak; süreçlerin olu ş turulması, takip edilmesi (tarafsız uzman ve test laboratuarlarıyla), aranan kalite belgesi olmasının sa ğ lanması.

22 Teşekkür Ederim.. Fatih Öktem

23 Fuat Yalçın...


"HO Ş GELD İ N İ Z... Ocak 2013 tarihinde Kuruluş çalışmalarına başlandı... 5 Mayıs 2014 tarihinde yapılan genel kurul ile resmi kuruluş tamamlandı..." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları