Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YALOVA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YALOVA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YALOVA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

2 YAPI MALZEMELERİNİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ
YASAL DAYANAKLAR 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Bakanlığımızca yayımlanan, Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 2

3 YAPI MALZEMELERİNİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ NEDİR ?
Yapı malzemelerinin piyasaya arzı, dağıtımı veya piyasada iken Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)’ne veya Yönetmelikte atıfta bulunulan teknik şartnamelere uygun olarak üretilip üretilmediğinin, Güvenli (insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması bakımından azami ölçüde koruma sağlayan) olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesi, Güvenli olmayan yapı malzemelerinin güvenli hale getirilmesinin temin edilmesi, Gerektiğinde yaptırımların uygulanması, Faaliyetlerini kapsar. 3

4 YAPI MALZEMELERİNİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ
Kamu görevidir, Tüketicinin korunmasını hedefler, Yerli ve ithal piyasaya arz edilmiş tüm yapı malzemelerini kapsar, Ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun kontrolüdür. 4

5 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Neden Önemlidir ?
Malların serbest dolaşımı Mevzuatın Ülke genelinde uygulanması Haksız rekabetin önlenmesi Tüketicinin eşit seviyede korunması 5 5

6 PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ
YETKİLİ KURULUŞ (BAKANLIK) PGD - OTORİTE Onaylanmış Kuruluş Üretici Piyasaya Arz PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ 6

7 PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ NASIL YAPILIR?
Bakanlık yapı malzemelerinin piyasa gözetim ve denetimini (resen veya şikayet üzerine) görevlendirdiği denetim elemanları aracılığıyla yapar. Yetkili Kuruluş (Bakanlığımız) piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri için eline geçen her türlü bilgiyi kullanır. Bu bilgilerin kaynağı şikayet, ihbar, tüketici, kullanıcı, rakip firmalar, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları olabilir. Yetkili makama ulaştırılacak bir şikayet, bilgi ve belge en geç 10 iş günü içerisinde işleme alınır. 7

8 YAPI MALZEMELERİNİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ NERELERDE YAPILIR?
Yapı malzemelerinin üretildikleri, işlendikleri, ambalajlandıkları, montaj ve dolum yapıldıkları yerlerde, Mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar, şantiye mahalleri ve nakil araçları gibi her türlü mekan ve ortamda, depolandığı ve/veya satıldığı, kullanıldığı yerlerde, Gerektiğinde yapı işlerinde, Girdi olarak kullanıldığı yer ve tesislerde denetimi yapılabilir. 8

9 Piyasaya arz edilen ürünler (çimento, armatür, vb.)
PGD UYGULAMALARI Piyasaya arz edilen ürünler (çimento, armatür, vb.) Piyasaya arz edilmeden şantiye mahalline gönderilen ürünler (metal baca sistemleri, vb.) Kompleks Ürünler (Pencere, vb.) Hazır Beton 9

10 Harfleri Fransızca’da, “EUROPENNE CONFORMITE”
CE UYGUNLUK İŞARETİ; Harfleri Fransızca’da, “EUROPENNE CONFORMITE” olarak ifade edilen ve Avrupa’ya uygunluk, işaretleme ve değerlendirme sistemini tanımlamaktadır. 10

11 CE Uygunluk İşareti

12 CE İŞARETİ Ürünün, ilgili teknik düzenlemedeki asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir Birlik işaretidir. “CE” İŞARETİ, BİR KALİTE veya MENŞE İŞARETİ DEĞİLDİR.

13 Topluluk ülkelerine ihraç edilecek ürünler,
CE işareti; Ülkemizde AB Mevzuatının uyumlaştırılarak uygulanıyor olması nedeniyle; Topluluk ülkelerine ihraç edilecek ürünler, İç piyasada üretilerek arz edilen yeni ürünler ve kullanılmış olmakla birlikte önemli değişiklik yapılarak tekrar piyasaya arz edilecek ürünler, AB ve AB dışındaki ülkelerden ithal edilen yeni, eski ve kullanılmış ürünler için geçerlidir.

14 CE İŞARETİNİN ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİNDEN KİM SORUMLU?
İmalatçı; Esas yükümlü ve yetkili kişi. Yetkili temsilci; Yazılı vekaletnamede yazılan görevleri yapar. Teknik dosyayı tanzim edemez, ancak bulundurur ve sağlar. İthalatçı; İmalatçı veya yetkili temsilcinin uygunluk değerlendirmesine ilişkin görevlerini yerine getirdiklerinden emin olur ve teyit eder. Ancak uygunluk değerlendirme işlemlerini yapamaz. CE işareti iliştiremez. AT uygunluk beyanını bulundurur ve sağlar, teknik dosyayı bulundurmak zorunda değildir ama istenildiğinde sağlamak zorundadır.

15 İMALATÇININ SORUMLULUKLARINI ÜSTLENENLER;
Ürünü imal etmediği halde, kendi isim veya markasıyla piyasaya sunacak olan kişiler, Ürünü, özelliklerini etkileyecek şekilde modifiye edenler, üründe eklemeler veya çıkarmalar yapanlar, Ürünün özelliğini değiştirerek kurulumunu yapanlar vb. Not: İmalatçının yerine getirmesi gereken uygunluk değerlendirmesi işlemlerini (teknik dosyayı hazırlamak, AT uygunluk beyanını düzenlemek, CE işareti iliştirmek, belgeleri muhafaza etmek vb.) yapar.

16 CE” işareti ürüne görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde, ürün piyasaya arz edilmeden önce ve sadece imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından konulur. Ürüne “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak “CE” işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir. “CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz. Oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında “CE” işaretinin tasarımı değiştirilemez.

17 Üzerine yapıştırılan bir etikete, veya
NASIL: Görünür Okunaklı Silinmez NEREDE: Ürünün üzerine, veya Üzerine yapıştırılan bir etikete, veya ambalajına veya Yanındaki ticari dokümanlara

18 NPD - No Performance Determined Malzeme Standardı
CE İşareti AB Komisyonu’nun Onaylanmış Kuruluş No.su Üretici A.Ş. P.K. 01, İstanbul 80230 TR 03 1783-CPD-055 Üreticinin Adresi CE İşaretinin iliştirildiği yılın son 2 hanesi Sertifika no : Onaylanmış kuruluş no/CPD(YMY)/Seri no. Malzeme Verisi NPD - No Performance Determined EN 12345 80 mm Mineral yün binalar için Yanıcılık sınıfı – B Sınıfı Isı iletkenliği – 0.04 W/mK Bükülme gerilme direnci – NPD Malzeme Standardı 1783

19

20 CE ve G İşaretlemesi Örnekleri
X

21 X

22 X

23 X

24 X

25 X Ürün üzerine CE sembolü
uygulanmış olmasına karşın herhangi bir üretim standardı veya standardın öngördüğü CE işaretlemesi bulunmamaktadır. X

26 X Yabancı dilde hazırlanmış bir işaretleme örneği.

27 X

28 X

29 X Hangi standarda göre üretildiği beyan edilmemiş.

30 X Tek bir ürününe CE işaretlemesi yapmış olmasına rağmen ürettiği tüm ürünlerin üzerine CE sembolü yerleştirilmek sureti ile tüketici yanlış bilgilendirilmektedir.

31 X CE işaretlemesi bir çok işaretleme ile beraber kullanılarak önemini yitirmiş ve standardın öngördüğü işaretleme yapılmamıştır.

32 X

33 ü

34 Aynı partiye ait ürünün bir tanesinde işaretleme mevcut diğerinde ise işaretleme bulunmamakta ve iki üründe piyasaya arz edildiği tespit edilmiştir. X

35 X

36 BETON NEDİR ? Çimento, iri agrega, ince agrega ve suyun, kimyasal ve mineral katkı da ilâve edilerek veya edilmeden karıştırılmasıyla oluşturulan ve çimentonun hidratasyonu ile gerekli özelliklerini kazanan kompozit malzemedir. Sunumda; Betonun, karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra, seçilen metotla sıkıştırılabilir haldeki durumu olan Taze Beton ele alınmaktadır.

37 Hazır Beton: Kullanıcı olmayan şahıs veya kuruluş tarafından hazırlanarak taze halde iken; - Şantiye dışında hazırlanan beton, - Şantiyede, kullanıcı haricindeki kişi veya kuruluşlarca hazırlanan beton hazır beton olarak kabul edilir.

38 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Madde 3.2.5.2 :
“Tüm Deprem Bölgelerinde TS 500’deki tanıma göre kaliteli, denetimli, bakımı yapılmış ve vibratörle yerleştirilmiş beton kullanılması zorunludur.”

39 Hazır beton kullanılması ZORUNLULUĞU
“Beton Dökümü ve Bakımında Uyulması Gereken Hususlar” konulu Bakanlık Genelgesi ( tarih ve 248 sayılı) : Hazır beton kullanılması ZORUNLULUĞU

40 TS EN 206-1 Hazır Beton HAZIR BETON DENETİMLERİ ÜRETİM YERİNDE
G İŞARETLEMESİ ve DOKÜMAN (TEKNİK DOSYA) DENETİMİ HAZIR BETON DENETİMLERİ SANTRALDEN NUMUNE ALIMI NUMUNE ALMA ve DENEYLER

41 HAZIR BETONUN PİYASAYA ARZI
HAZIR BETON’DA G İşaretlemesi TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞU TSE BELGESİ G UYGUNLUK BELGESİ HAZIR BETONUN PİYASAYA ARZI

42 İŞARETLEME G ÇİMENTO AGREGA KATKI HAZIR BETON

43 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
HAZIRLAYAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİM VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YALOVA 43


"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YALOVA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları