Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan İbrahim Elbeyi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan İbrahim Elbeyi"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan İbrahim Elbeyi 14.10.2014
TÜRK TARİHİ Hazırlayan İbrahim Elbeyi

2 Bu sunum hiç kimse ve topluluğu övme ve aşağılama amacıyla hazırlanmamıştır. Sunumun amacı fikir paylaşımı yapmak ve dostları araştırmaya sevketmektir.

3 TÜRK TARİHİ TÜRKLERİN ANAVATANI SİBİRYA ORMANLARIDIR
SİBİRYA'DAN ÖTÜGEN (MOĞOLİSTAN) BOZKIRLARINA İNMİŞLERDİR. Bu durum avcılık ve toplayıcılıktan bozkırlara ve at yetiştiriciliğine ilk büyük değişim olmuştur.

4 M.Ö.312: Hun Devleti'nin (Huing nu) kuruluşu ve Çinle Kuzey Şansi Savaşı
M.Ö.240: Bozkır halklarına karşı Çin'in duvar inşası: ÇİN SEDDİ M.Ö.209: Teoman'ın ölümü ve Mete'nin Hun lideri olması, TSK'nın kuruluşu M.Ö.201: Türkçe konuşan Kırgız halkından ilk kez söz edilmesi

5 48: Hun'ların ikiye bölünmeleri (Kuzey Hiung-nu ve Güney Hiung-nu)
93: Hun'ların Sien Pi'ler tarafından mağlup edilmeleri ve Çinlilerin himayelerini istemeleri 260: Şan-şi'nin kuzeyinde Tabgaçlar : Tabgaçlar Kuzey Çin'de (Kuzey Vey) Çinlileşen Türk Hanedanı 391 I. Theodosius ROMA'da HRISTIYANLIĞI RESMİ DİN İLAN ETTİ. 395: Kavimler Göçü

6 402: Juan Juan (Avarlar)'ların kuruluşu
440: Ak Hun (Eftalit) istilalarının başlaması 451: Attila Galya'da 452: Attila'nın Roma seferi ve Papa I. Leo ile görüşmesi ve seferden dönüş TÜRKLERİN TANRI NAMINA KONUŞAN KİŞİLERE SAYGI DUYMASI Avrupa Hunları Got ve Germenler tarafından yıkılır, Hunlar Romalıların himayelerine girerler

7

8 480: Hazar denizi ile Tuna nehri arasında Bulgarlar
: Kafkas Surları'nın İranlı Hüsrev tarafından dikilmesi 534: Tabgaçların (Vey Hanedanlığı) dağılması 552: Tu-kiu'lerin (Göktürkler) Avar egemenliğe karşı ayaklanması. Birinci Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşu. 552 Bumin kağan'ın bağlı olduğu Avarları yenerek bağımsız olması. Türkilerin dili Sogdca. 564 İstemi bey'in kızını I. Hüsrev'e vermesi ve bundan doğan IV. Hürmüz'ün ( ) kral olması ve Türklerin Sasani ordusunda görev yapmaya başlaması. 565: Ak Hunların (Eftalitler) Göktürkler tarafından ortadan kaldırılmaları 582: Birinci Göktürk Kağanlığının bölünmesi

9 616: Avarların İstanbul'u birinci kez kuşatması
621:Avarlar'ın yönetimindeki Slavların ayaklanması, Balkanların Slavlaşmasının hızlanması 626: Avarların İstanbul'u ikinci kez kuşatması ve ağır kayıplar sonucunda gerilemeye başlaması

10 : Doğu Roma İmparatoru Herakleios'un Hazarlar'dan yardım istemesi, Hazarların Sasaniler'i yenerek Kafkasya'yı işgali 630: Batı Göktürk Kağanlığı'na bağlı Don-Volga havzasında yerleşik Hazarların bağımsız olması, Karadeniz'in kuzeyinde ise Büyük Bulgar Hanlığı'nın kurulması : Sasaniler'i yıkarak tüm İran'ı ele geçiren Arap İmparatorluğu ile Hazarların savaşı 680: Balkanlara inen Bulgarların Birinci Bulgar Devleti'nu kurmaları : Arapların Maveraünnehir'e ulaşması ve Buhara'yı kuşatması. 674: Paralı Türk askerlerinin (Memlûkler) Arap ordularında görülmeye başlanması 681: İkinci Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşu 699: Türgiş Hanlığı'nın kuruluşu (bugünkü Kırgızistan topraklarında)

11 720-735: Ötüken'de Orhun Anıtlarının dikilmesi
: Arapların Maveraünnehir'i alması : Ötüken'de Orhun Anıtlarının dikilmesi : Türgişlerin Araplara karşı saldırısı Bilge Kağan ŞEHİR KURMAK İSTİYOR Tonyukuk yerleşikliğin asimilasyona yol açabileceği gerekçesiyle engel oluyor.

12 744: İkinci Göktürk Kağanlığı'nın ayaklanan Uygurlar, Karluklar ve Basmiller tarafından yıkılması
745: Uygur Kağanlığı'nın kuruluşu, Kimeklerin bugünkü Kazakistan'da bağımsız hanlık kurmaları

13 750: Arap İmparatorluğu'nun başına Abbasilerin geçmesi
751: Çinlilerin Orta Asya'ya girişi, Arapların Talas Muharabesi'nde Karluklar'ın yardımıyla Çinlileri mağlup etmesi, Karlukların İslamiyete geçmeye başlaması 765: Uygur Hanı Bögü'nün Mani dinini benimsemesi 766: Türgiş Hanlığı'nın Uygur Kağanlığı'na bağlı Karluklar'a yenilerek dağılması, özerk Karluk Hanlığı'nın kurulması, Karluklardan kaçarak Hazar ve Aral gölleri civarına göçeden Oğuzlar'ın Oğuz Yabgu Devleti'nin temellerini atmaları 716: Tuna Bulgar Hanlığı'nın Bizans İmparatorluğu ile ilk yazılı anlaşması ve vergi almaya başlaması

14 740: Hazarların Yahudiliği resmi din olarak kabulü
764: Hazarların Abbasiler'i yenerek Kafkasya ve İran'ın batısını istilası 780: İtil Bulgar Hanlığı'nın kuruluşu

15 804: Frankların darbeleri sonucunda dağılan Avar Kağanlığı'nın Tuna Bulgar Devleti tarafından yıkılması : Tuna Bulgar Devleti'nin Bizans İmparatorluğu'nu yenilgiye uğratması

16 833-842: Halife Mutasım döneminde Türk kölemen askerlerin Abbasi sarayında etkilerinin artması
Abbasilerin başkentinin Bağdat'tan, Türk kölemen garnizonunun bulunduğu SAMARRA'ya taşınması. Şehir Abbasi ordusundaki Türk memlûk birlikleri için kurulmuştur.

17 840: Kırgızların saldırısı sonucu Uygur Kağanlığı'nın yıkılması, Kırgız Kağanlığı'nın kurulması, Uygurların güneybatıya kaçmaları, Kırgız egemenliğini tanımayan Karluklar'ın bağımsızlıklarını ilan ederek Karahanlı Devleti'nin temelini atmaları SON TÜRKLER OLARAK KIRGIZLARIN ÖTÜGEN'E YERLEŞMESİ, BU DÖNEMDE BÖLGEDEKİ MEVCUT MEDENİYETİN GERİLEMESİ 848: Güneybatıya göçeden Uygurların Kansu Uygur Krallığı'nı kurmaları 856: Güneybatıya göçeden bir diğer Uygur kolunun Karahoca Uygur Krallığı'nı kurması

18 : Bulgar kralı I. Boris'in hıristiyanlığı kabul etmesi, Tuna Bulgarlarının tamamen slavlaşarak Türk dünyasından kopmaları 892:Batıyailerleyen Peçenekler'in Dinyeper boylarındaki Macarlar'ı Karpatlar'ın ötesine göçe zorlamaları,Bizans İmparatorluğu ile ittifak kurmaları 868:Tolunoğulları'nın Abbasi halifesine bağlı kalarak Mısır, Suriye, Filistin ve Irak'ın kuzeyine egemenlikleri

19 920: Rus-Peçenek savaşı 923: Çin'in kuzeyinde Göktürk soyundan gelen ve ÇİNİ İSTİLA EDECEK SON TÜRKLER OLAN ŞATO TÜRKLERİNİN HOU TANG HANEDANINI KURMASI 924: Moğol Hitayların Kırgız Devletini yıkması, ÖTÜKEN'DE TÜRK EGEMENLİĞİNİN BİTMESİ, Kırgızların bugünkü anayurtlarına göçü (Kırgızlar bugün Moğol ırkı özelliğini en fazla taşıyan Türk Halkıdır.)

20 934: Satuk Buğra Han'ın İslamı kabul etmesiyle, Karahanlı Devleti'nin müslümanlığı benimsemesi
935: Bir başka Türk kökenli haneden Akşitler'in Mısır'da iktidarı ele geçirmesi 943: Peçenekler'in Bizans İmparatorluğu'na karşı Ruslarla ittifak kurması 963: Gazne Devleti'nin kurulması, Türk egemenliğinin Afganistan ve Pakistan'a yayılması 965: Oğuz Yabgu Devleti'nin Hazarlara karşı Ruslarla ittifak kurması : Peçenekler'in Ruslara saldırıları

21 969: Hazar başkentinin Rus kralı I
969: Hazar başkentinin Rus kralı I. Svyatoslav tarafından alınışı, Hazarların Kafkasya'nın kuzeyine çekilmesi 969: Akşitler'in egemenliğinin Fâtımî Devleti tarafından sonlandırılması 979: Şato Türklerinin Kuzey Song Hanedanı'nın egemenliğine girmesi, Çin'in kuzeyinde Türk varlığının erimesi 986: Selçukluların Oğuz Yabgu Devleti'nden koparak Kazakistan'ın güneyine yerleşmeleri : Karahanlı Devleti'nin Samanoğulları'nı yıkması, Maveraünnehir'in 300 yıl sonra yeniden Türk egemenliğine girmesi

22 1016: Hazar Kağanlığı'nın Ruslar ve Bizans İmparatorluğu tarafından ortadan kaldırılması (Bizansın müttefiki olan ve doğu saldırılarına karşı Bizansı koruyan Hazarların, Bizans’ında işbirliği ile ortadan kaldırılması Bizans’ın sonradan aleyhine olmuştur. ) 1091: Malazgirt Muharebesi'nden sonra zor durumda bulunan Bizans İmparatorluğu'na karşı saldırıya geçen Peçeneklerin Enez civarında Bizans-Kıpçak ittifakınca imha edilmesi

23 1038 Selçuklu Devleti'nin Horasan'da kurulması
ATİLA'NIN ROMA’YI İSTİLA ETMEMESİ VE TÜRKLERİN SURİYE, MISIR YERİNE ANADOLU'YA GİRME SEBEPLERİNDEN BİRİ ATLARI ve HAYVANLARININ BESLENMESİ VE DURUMLARIYLA İLGİLİDİR. AYRICA BU DURUM ANADOLU'DA TARIMIN İHMALİNE YOL AÇMIŞTIR. : Gazne Devleti'nin Büyük Selçuklu Devleti'yle mücadelesi, Horasan ve İran'ın Selçukluların egemenliğine geçmesi Selçuklu Devleti'nin Horasan'da kurulması 1040: Dandanakan Muharabesi'nde Selçukluların Gaznelileri yenerek İran'a doğru yayılmaları

24 1048: Bizans-Gürcü ittifakını Pasinler Muharebesi'nde mağlup eden Selçukluların Doğu Anadolu'ya girmesi 1055: Selçukluların Bağdat'ı fethederek Abbasiler'i egemenliği altına alması 1064: Selçukluların Ani Kalesini fethederek Ermeni-Gürcü direnişini kırması 1071: Malazgirt Muharabesi'nde Bizans İmparatorluğu'nu yenen Selçuklular Anadolu'ya yayılmaları

25 1077: Başkenti İznik olan Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşu
1081: Çaka Beyliği'nin Ege kıyılarında donanma inşası ile Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluşu 1091: Doğu Roma İmparatoru Aleksios, KUMAN TÜRKLERİ ile anlaşmış, kişilik Kuman ordusu desteğiyle Trakya'da Levunion Savaşı'nda PEÇENEK TÜRKLERİNİ yenmiştir. Bu savaş sonucu Bizans'a Peçenek Türklerinden gelen hücumların sona ermesine neden olmuştur.

26 1092: Sultan Melikşah'ın Haşhaşiler tarafından öldürülmesi
1093: Kıpçaklar'ın Ruslar'ı kesin yenilgiye uğratması : Birinci Haçlı Seferi sonucunda İznik ve Batı Anadolu'nun Bizans tarafından geri alınması, Suriye ve Filistin kıyılarında Haçlı devletçiklerinin oluşması 1100: Danişmendlilerin Antakya Prensliği'ni Malatya'da yenerek Haçlıların Güneydoğu Anadolu'ya ilerlemelerini kesin olarak durdurmaları 1101: Anadolu Selçuklu Devleti ve Danişmendlilerin Haçlılar'ı Kastamonu ve Merzifon'da mağlup edişleri

27 1104: Büyük Selçuklu Devleti'nin Harran'da Haçlılar'ı yenerek Fırat'a ilerlemelerinin önünü kesmesi
: Suriye'de Selçuklular'ın Haçlılarla mücadelesi, Şam ve Halep'in Haçlı kuşatmalarına direnişi

28 1147-1149: Urfa'nın düşüşü üzerine düzenlenen II
: Urfa'nın düşüşü üzerine düzenlenen II. Haçlı seferinde Anadolu Selçuklu Devleti'nin Eskişehir ve Ladik'te Haçlılar'ın Alman kolunu mağlup etmeleri, Zengiler'in Haçlılar'ın Şam Kuşatmasını püskürtmeleri 1150: Zengiler'in dört Haçlı devletinden biri olan Urfa Kontluğu'nu ortadan kaldırmaları 1174: Selahaddin Eyyubi'nin Zengi hanedanına son vererek Eyyubi hanedanını kurması

29 : Anadolu Selçuklu Devleti'nin Danişmendliler'in tüm topraklarını ele geçirerek Anadolu'da tek güç haline gelmesi 1176: Miryakefalon Savaşı'nda Bizanslıların Anadolu Selçuklu Devleti tarafından bozguna uğratılması, Anadolu'da Selçuklu egemenliğinin kesinleşmesi 1190: III. Haçlı Seferi'nde Haçlılar'ın Alman kolunun Konya'yı istilası, Silifke'de Alman İmparatorunun boğulması sonrasında Alman ordusunun dağılması

30 : Büyük Selçuklu Devleti'nde iç karışıklıklar ve yarı bağımsız atabeyliklerin ortaya çıkması 1132: Moğol Karahıtaylar'ın Karahoca Uygur Krallığı'nı ortadan kaldırarak Türk topraklarına doğru ilerlemeye başlamaları 1134: Karahıtaylar'ın Doğu Karahanlılar'ı yıkmaları 1137: Karahıtaylar'ın Batı Karahanlılar'ı yıkmaları ve Orta Asya'da hâkim güç olmaları 1141: Katvan Muharebesi'nde Karahitaylar'a mağlup olan Büyük Selçuklu Devleti'nin çöküşe geçmesi

31 1152: Büyük Selçukluların Gazne'yi Gurlular'dan kurtarması
: Oğuzların isyanı sonrasında Büyük Selçuklu Devleti'nin dağılması, Harezmşahlar Devleti'nin bağımsız olması : Harezmşahlar Devleti'nin İran, Horasan ve Karahitaylar'ı yenerek Maveraünnehir'i ele geçirmesi 1186: Başkenti Lahor olmak üzere Pencap'a egemen olmaya devam eden Gazne Devleti'nin Gurlular tarafından yıkılışı : Ruslar'a yenilen Kıpçak boylarının Gürcistan'a göçü ve Gürcüler ile ittifakı

32

33 1123: Kıpçaklar'ın desteklediği Gürcüler'in Büyük Selçukluları Tiflis'ten çıkarması
1154: Ruslar'ı püskürten Kıpçaklar'ın Harkov civarında yeniden egemenliklerini kurmaları 1230: Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya ilerleyen Harezmşahlar'ın Yassı Çemen Muharebesi'nde Anadolu Selçuklu Devleti tarafından durdurulması

34

35 1239: Türk isyanı olan BABA İSHAK AYAKLANMASI'nın Anadolu Selçuklu Devleti'ni güçten düşürmesi,
1243: Kösedağ Muharebesi'nde Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğollar karşısında bozguna uğraması 1250: Mısır'da Türk kökenli Kölemenler'in Eyyubiler'e son vererek iktidarı ele geçirmeleri 1299: Osmanlı Devleti'nin kuruluşu

36 1346: Osmanlıların Avrupaya geçişi ÇİMPE KALESİ
ORHAN BEY’in EŞLERİ Asporça Hatun - Bizans İmparatoru III. Andronikos'un kızı, Şehzade İbrahim ve Fatma Hatun'un annesi. Holofira Nilüfer Hatun - Yarhisar Tekfurun kızı, I. Murat, Süleyman Gazi ve Şehzade Kasım'ın annesi. Theodora Kantakouzene - Bizans İmparatoru VI. Yannis Kantakuzenos'un Kızı, Şehzade Halil'in Annesi.Eftandise Hatun - Mahmud Alp'in kızı. Orhan Bey, Kayınpederi Olan Bizans İmparatoruna Taht Kavgasında Destek Olmak İçin, Bizansın Talebiyle Osmanlı Kuvvetlerini Rumeli Tarafına Göndermiştir. Kuvvetler Gelibolu Yarımadasındaki Çimpe Kalesine Yerleşmiştir.

37 1347 BÜYÜK VEBA SALGINI İlk biyolojik silah Kırım'da Ceneviz kolonisini kuşatan Kıpçaklar tarafından vebalı ölüler sur içine atılarak uygulandı. (İkincisi Çiçek mikrobunun Kızılderililer üzerinde kullanılması) Avrupa'nın üçte biri vebadan öldü. Osmanlı'da vebadan çok etkilendi. 1361: Edirne'nin Osmanlılar tarafından alınışı

38 MİNGLER MOĞOL YUAN HANEDANINI TÜFEKLE DEVİRDİ.
1368 Çin'de Míng Hanedanı, 1368 – 1644 MİNGLER MOĞOL YUAN HANEDANINI TÜFEKLE DEVİRDİ. ÇİN SEDDİNİ daha sağlam olarak ve yeniden yaptı. Surlar amacına ulaşmadığı gibi, daha sonra tamir için bile para bulamadılar. surlar her taraftan geçilir oldu Ming döneminde Çin donanmayı yasakladı. Çin bu dönemde geriledi. Bunun sebebi Konfüçyüs'çü bürokrasinin Moğollar tarafından kendilerine benimsetilen değişiklere karşı duyulan öfkenin tutuculuğu ve mistik düşünceydi. Geleceği değil geçmişi korumanın ve yeniden yakalamanın amacındadırlar. ayrıca seçkin ve bilim adamı nitelikli bürokratlar gösterişli tüccarlardan hoşlanmıyordu. Tüfek daha sonra İspanya'nın Endülüs'ü, Osmanlı'nın Safevi'leri, İspanyolların İnkaları, Rusların Türk hanlıklarını yenmesinde etkin oldu. Tüfek Osmanlı ordu düzenini bozarak, Tüfekli yeniçerilerin güçlenerek iç siyasette sorun olmasına, tüfeksiz eyalet askerlerinin eşkıya olmasına ve Tımar sisteminin bozulmasına dolayısıyla tarımın gerilemesine sebep oldu. Osmanlı dengeyi kuramadığı için siyasal, sosyal, ekonomik olarak çok olumsuz etkilendi. Osmanlı, Tüfek ithalatında eski tüfekleri fahiş fiyata aldığından ve usulsüzlüklerden maddi olarak çok zarar gördü.

39 1389:Kosova: Osmanlıların Balkanlar'da egemenlik sağlaması
1370: Timur'un iktidarı ele alması 1382: Toktamış'ın Altın Ordu'nun başına geçmesi ve Moskovayı ateşe vermesi 1389:Kosova: Osmanlıların Balkanlar'da egemenlik sağlaması : I. Bayezid hükümdarlığı

40 1400 : AVRUPA'NIN DÜNYA GÜÇ MERKEZİ OLMA BAŞLANGICI
Avrupa'da Politik açıdan bölünmüşlük vardı, sanayi ve ticaretin gelişmesine ya da çökmesine yol açacak merkezi yönetim yoktu. Vergi toplayıcılarının girişimcileri baskı altına alması ve gelirlerini talan etmesi söz konusu değildi. Avrupa, bir devleti zenginleştirmek ve yükseltmek için gerekli olan "İÇ ve DIŞ BARIŞ, RAHAT VERGİ SİSTEMİ, ADALETİN DOĞRU DAĞITILMASI" ilkelerini uygulamaya başladı. Avrupa'da Skolastik yapıdan kurtulma süreci başladı. Ekonomik ve askeri güç merkezlerinin çeşitliliği, aralarındaki rekabeti artırdı ve aralarında yarışa sebep oldu. Sonuçta politik çoğulculuk, denizlerde üstünlüğü, savunma, silah ve gemi silah teknolojisinde hızlı ilerlemeyi, ticaret ve sanayide gelişimi arka arkaya getirdi..

41 1402: Ankara Savaşı: Timur ile I. Bayezid arasında
FETRET DEVRİ İsa Çelebi, Bursa'da Timur'un beratı ile emir olan Musa Çelebi'yi yendi. İsa Çelebi Bursa'da Timur'dan beratlı emir oldu. 1403'te Mehmet Çelebi İsa'yı yendi. İsa bizansa sığındı. Edirne'de bulunan ve Bizansla anlaşan Emir Süleyman, İsa Çelebi'yi ordu vererek Mehmet Çelebi'ye gönderdi. İsa Çelebi tekrar yenildi ve öldürüldü1406. 1406'da Süleyman Çelebi'nin bu başarısının mimarı olan ve I. Murad dönemi sonundan beri 20 yıldır başvezirlik yapmış olan Çandarlı Ali Paşa öldü. Süleyman, Bizansla anlaştı ancak 1411'de Musa Çelebi Süleyman'ı yendi. Musa Çelebi, Süleyman Çelebi'nin Bizans'a terk etmiş olduğu arazileri geri istedi ve Bizans'ın eline geçmiş olan bölgeleri tekrar aldı, 1412'de Konstantinopolis kuşatması başlattı. Bizans, Süleyman Çelebi'nin oğlu Orhan Çelebi'yi serbest bıraktı. Orhan Çelebi isyanı bastırıldı. Musa, Şeyhülislamı Şeyh Bedreddin'in fikirleri ile, hem medreseli Sûnnileri hem de ülkenin zengin ileri gelenlerini kızdırdı. Devletinin idaresini elinde tutan Çandarlı vezirleri Bizans'la ve Anadolu'da bulan Mehmet Çelebi ile gizli müzakerelere giriştiler. Bizans Mehmet Çelebi'yi İstanbul'a davet etti, Mehmet Çelebi ve ordusunu Boğaz üzerinden Rumeli'ye geçirdiler ve 1413'de Mehmet Çelebi Musa Çelebi'yi yendi. Mehmet Çelebi Bizans’ın desteğiyle Osmanlı Padişahı oldu.

42 1444 EDİRNE SEGEDİN ANLAŞMASI
: Ebu'l Hayr'ın Özbek gücünü kuruşu. : İranileşmiş Türk Hanedanlığı Delhi Seyyidleri. 1430: Kırım Hanlığı'nın kuruluşu 1444 EDİRNE SEGEDİN ANLAŞMASI Balkan Haçlı Ordusunda bulunan ARABALARA BAĞLI HAREKETLİ TOP sayesinde Birleşik Macar ve Balkan Kuvvetleri Osmanlı Ordusunu yendi, bu savaştan sonra II. Murat tahtı oğlu II. Mehmet’e bıraktı. Bu savaştan ders alan Osmanlılar, Macarlarla birlikte TOPLARI modern hale getirdi (Teknoloji transferi). Bu gelişim Varna ve II. Kosova savaşlarını Osmanlıların kazanmasını ve İstanbul’un fethini sağladı.

43 1453: Fatih Sultan Mehmed'in İSTANBUL'U FETHİ
1445: Kazan Hanlığı'nın kuruluşu : Uluğ Bey BARUT İMPARATORLUKLARININ KURULMASI 1453: Fatih Sultan Mehmed'in İSTANBUL'U FETHİ BÜYÜK TOPLARIN KULLANILIŞI, SURLARIN ETKİSİNİ YİTİRMESİ Sonrası İtalyan kentlerininin surları daha sağlam hale getirmesi : Astrahan Hanlığı'nın kuruluşu 1473: Hüseyin Baykara: Timur Rönesansı

44 RUSLARIN TATARLARDAN BAĞIMSIZ OLMASI Ruslar Tatarlara bağlı iken Tatarlar Ruslara bağlı hale geldi. 2- İSPANYA'NIN ENDÜLÜSÜ TAMAMEN YENMESİ İspanya Endülüs'e bağlı iken Endülüs İspanya'ya bağlı hale geldi. 3- COĞRAFİ KEŞİFLERİN BAŞLAMASI (İSPANYA)

45 1502: Altın Ordu Devleti'nin sonu
1502: İsmail'in İran'da Safevi Hanedanlığını kurması 1510: Özbek Muhammed Şeybani'nin İsmail tarafından mağlup edilmesi : I. Selim 1516: Osmanlıların Cezayir'e ayak basması : Suriye ve Mısır'ın Osmanlılar tarafından fethi

46 1520-1566: "Muhteşem Süleyman" (Kanuni) dönemi
1525: Babür Şah Hindistan'da 1526 Mohaç ve Babür'ün Pampat zaferi 1529 I. Viyana 1534: Osmanlıların Tunus'a girişi VIII. Henry ANGLİKAN KİLİSESİNİ KURDU 1551: Osmanlıların Trablusgarp'a gelişi 1552: Kazan'ın Ruslar tarafından alınışı 1553 : I. Mary Britanya Kraliçesi 1555: AUGSBURG BARIŞI Lutherciler ile Katolikler arasında Astrahan'ın Ruslar tarafından alınışı 1557: Nogay Hanlığı'nın Ruslar tarafından ilhakı : Ekber Hindistan İmparatoru

47 1558 I.ELİZABETH BRİTANYA KRALİÇESİ
İngiltere'yi daimi Protestan yapan (skolastik yapıdan kurtaran), birçok eksiği olan ülkesinin eksikliklerini kabullenen ve amaçlarını buna göre belirleyen ve zorlamadan elde etme akıllılığını gösteren kraliçe.

48 1571: İNEBAHTI SAVAŞI: Osmanlılar ile birleşmiş Hristiyan Orduları arasında dünya tarihinin en büyük deniz savaşı. Osmanlı'nın yenilebileceği görüldü. Barbaros'tan sonra denizciliğimiz bir daha hiç iyi olmadı. 1571: Kırım Hanı'nın Moskovayı yakması. 1572: Kasım Hanlığı'nın Ruslar tarafından yıkılması Şeyhülislam Kadızade'nin fetvası ve padişah III. Murat'ın emriyle RASATHANE denizden topa tutularak yıkılmıştır. İspanyol Armadasının, İngiltere'ye yenilmesi

49 1600: Sibir Hanlığının mağlup edilmesi.
EAST İNDİA COMPANY İngiliz ticari ve politik kuruluşu 1606: Osmanlı İmparatorluğunun zirveye ulaşmasını simgeleyen Zitvatorok Antlaşması. : Kırgızların Ruslara karşı mücadelesi. : Hindistan imparatoru Şah Cihan. 1630: Rusların Yakut topraklarına girişi 1648 WESTFALYA ANLAŞMASI : Hindistan imparatoru Evrengzeb. Babür İmp.luğu büyümüş ancak Evrengzep'ten sonra 20 yıl içinde dağılmıştır.

50

51 1683: VİYANA'NIN II. kez Osmanlılar tarafından kuşatılması.
Osmanlı bu savaşı neden yaptı??? Tabiki sonu hüsran!!! I. Viyana Savaşı döneminde (1529) Osmanlı daha güçlüydü. Avrupa ise mezhep çatışmaları ve prenslerle Habsburg hanedanı savaşları, Fransa-Roma Germen ihtilafı, Ülkelerarası savaşlarla kaynıyordu.)..... II. Viyana Savaşı döneminde Osmanlı zayıflamış, iç çatışmaları artmış, gelirleri azalmış, teknolojisi gerilemiş, daha dogmatik hale gelmişti Avrupa ise kendi aralarında Augsburg ve Vestfelya barışlarını yaparak iç ve dış barışlarını yapmış, zenginliğini ve gelirlerini katlamıştı. Keşif, bilim ve teknolojide büyük atılımlar yapmıştı......

52

53 1699:KARLOFÇA ANTLAŞMASI Osmanlıların gerilemeye başlaması.

54 1705: Tunus'un bağımsızlığını kazanması
1713: Kazaklar üzerinde Rus himayesi : Osmanlıların Lâle Devri : Nadir Şah akını

55 1826 YENİÇERİ ORDUSUNUN KALDIRILMASI BEKTAŞİLİĞİN YASAKLANMASI
1757: Sincan'ın (Doğu Türkistan) Çin tarafından ilhakı. 1782: Yakut ülkesinin Ruslar tarafından ilhakı. 1783: Kırım'ın Ruslar tarafından ilhakı. 1794: İran'da Kacar Hanedanlığı'nın bir Türk tarafından kuruluşu. YENİÇERİ ORDUSUNUN KALDIRILMASI BEKTAŞİLİĞİN YASAKLANMASI Osmanlı'nın temeline dinamit, İç barışın ortadan kalkması, Ordunun zayıflaması, Türklerinde küsmesiyle Balkanların hızlı kaybı, Balkanlardaki aydın anlayıştan ve yönetici kesimden mahrum kalma, Osmanlı'nın bitişinin yaklaşması.

56 YUNAN BAĞIMSIZLIĞI MISIR İSYANI Çeşme'de Osmanlı Donanması Ruslar tarafından yakıldıktan sonra yeni kurulan donanmanın Kaptan-ı Derya tarafından Mısır'a kaçırılarak teslim edilmesi 1839: Tanzimat Fermanı

57 1866: Buhara'nın Rus vasalı olması 1869: Süveyş Kanalı'nın açılması
KIRIM SAVAŞI Osmanlı Devleti İlk Kez Dış Borç Aldı (1854) Müttefikleri olan İngiltere ve Fransa dış borçlanmayı teşvik ettiler. Londra’da Palmer, Paris’te Goldschimith kurumlarından 24 Ağustos 1854 tarihinde, Mısır’dan gelecek vergi karşılık gösterilerek İngiliz lirası borç aldı. 1866: Buhara'nın Rus vasalı olması 1869: Süveyş Kanalı'nın açılması 1873: Hive'nin Ruslar tarafından ilhakı 1876: Hokand Hanlığı'ın Ruslar tarafından ilhakı 1878: Ayastefanos Antlaşması: Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Bulgaristan'ın bağımsızlıklarını kazanması. 1881 DÜYUN-U UMUMİYE İDARESİ yılları arasında Osmanlı imp'nun dış borçlarını denetleyen kurumdur. II. Abdülhamit döneminde kurulmuştur. Lozan ile kaldırılmıştır.

58

59 1882: Mısır'ın İngiltere tarafından işgali
: Trablusgarp'ın İtalya tarafından işgali

60 1912: BALKAN SAVAŞLARI BALKANLARIN TAMAMEN ELDEN ÇIKMASI

61 BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ 1038-1157
Başkent Cend, Horasan, Nişabur, Rey, İsfahan. Oğuz Kınık boyundan Selçuk Bey Cend şehrinde kendi devletini kurdu. Karahanlılar ve Samanîler arasında Samanîlerin yanında Tuğrul Bey Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Bu devlet daha sonra Anadolu Selçukluları, Kirman Selçukluları, Horasan Selçukluları, Suriye Selçukluları ve Irak Selçukluları devletleri olarak beşe ayrılmıştır.

62 18 Eylül 1048'de Bizans-Gürcü ordusuyla yapılan Pasinler Savaşı kazanıldı
1071'de Selçuklu komutanı Atsız Bey Suriye, Lübnan, Kudüs ve Filistin'i fethetti. Ekim 1074'te Akka'yı, 10 Haziran 1076'da bölgenin merkezi Şam'ı Türk topraklarına kattı. 1076'da Kahire'ye başarısız bir kuşatma girişiminde bulundu. Artuk Bey ise Ocak 1077'de Lahsa, Katif, Kuveyt ve Bahreyn'i aldı. 1087'de Lübnan'da Sayda zaptedildi. Hicaz 1080'den sonra kalıcı olarak Türk topraklarına katıldı ve Kızıldeniz'e çıkıldı. 1092'de Yemen,Aden ve Lahec'in fethiyle Hint Okyanusu'na ulaşıldı Doğuda ise 1074'te Semerkant fethedilerek Batı Karahanlı Devleti, 1089'da Kaşgar fethedilerek Doğu Karahanlı Devleti Selçuklu tâbiyetine alındı.

63 Bizans İmparatorluğu Komnenos Hanedanı yılları arasında bozgun durumunu durdurmuş ve Komnenos Restorasyonu diye adlandırılan dönemde Selçuklu yayılması engellenmiş ve geriletilmiştir. Bunda Haçlı Seferleri ve özellikle II. Yannis Komnenos'nun başarılı diplomasisinin büyük payı vardır. Melikşah, Sultanlığını tanımayan amcası Kavurd’u yendi. 1092 Nizamülmülk, Hasan Sabbah’ın fedailerinden bir batıni tarafından; arkasından Sultan Melikşah Bağdat’ta zehirlenerek şehit edildiler. Melikşah’ın ölümünden sonra zorlu saltanat mücadelesi ve Bekyaruk Sultan 1096 I. Haçlı Seferi ile iki yüzyıl sürecek Müslüman-Hırıstiyan mücadelesi başlamıştır. Hint-İran devlet anlayışı ve eski Türk devlet geleneğini ülke toprakları hanedanın ortak malı sayılıyordu Farisi Nizamülmülk, aylıklı askerlerden "gulam" adlı merkezi ordu kurdu Savaş sırasında asıl ordu ise ikta sahiplerinin yönetimindeki atlı askerlerden oluşurdu.

64 Selçuklular orduyla iç içe bir toplum oldukları için onlara 'ordu millet‘ denirdi.
Vezir Nizamülmülk’ün öncülüğünde ve onun adını taşıyan yeni medreseler kurdular. Melikşah döneminde önce Isfahan'da, sonra Bağdat'ta birer gözlemevi kuruldu. Arapça'yı din ve bilim dili, Farsça'yı edebiyat ve devlet dili, Türkçeyi ise saray ve orduda günlük konuşma dili olarak kullanıyorlardı. Avrupalılar Çin’den, Selçukluların doğudan tazyik edilmesini istediler. Karahitaylara Katvan Savaşı yenilgisi Sultan Sencer, göçebe Oğuzlara 1153'te tutsak düştü. 1157’de öldü. Bağdat’ta İmam-ı A’zam Ebu Hanife’ye ve Necef’te hazret-i Ali’nin makamına muhteşem türbe ve külliyelerin Sultan Melikşah tarafından yapılması, Celali Takvimi, Sultan Melikşah’ın Celaleddin lakabına nisbetle hazırlandı.

65 Göçerlerle, üzerlerinde hâkimiyet kurmuş yahut peşlerine takıldıkları beyleri arasında sıkı bir bağ yoktu. Çünkü onların beylerle ilişkileri gündelik çıkar ilişkilerinden başka bir şey değildi. Bir gün bir beyi desteklerken başka bir gün bir başkasını destekleyebiliyorlardı. Nitekim bu göçerlerin çoğu da Arslan Yabgu’nun ölümünden sonra “beylerinden zulüm görmekte ve eziyet çekmekte olduklarını” söyleyerek Gazneli Mahmud’un himayesi altına girmişlerdir . Tuğrul ve Çağrı Beyler, Gazneli Mahmud’un Hindistan seferlerin kaynaklanan ihmalini iyi bir şekilde değerlendirmişlerdir Her görüşten Derviş ve mutasavvıfın desteğini almışlardır. Selçuklu ailesi mensuplarının bu süreçte tam bir boy asabiyeti içerisinde hareket etmeleri başarılarındaki en büyük etkenlerden birisi olmuştur.

66 1038 yılı Tuğrul Bey, hükümdar olarak yerleşik dünyanın içine dâhil oldukça, göçerlerin dünyasından ve törelerinden uzaklaşıyordu. Törelerine ve göçebe yaşam tarzına daha bağlı olan Çağrı Bey ile araları açılmıştı. Çağrı Bey, ele geçirdikleri şehirleri teamüle uygun olarak yağmalamak isterken, Tuğrul Bey buna izin vermemekteydi. Çünkü o sadece ildaşları değil yerleşikler nazarında da itibar kazanmak ve meşrulaşmak istiyordu.

67 Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılma nedenleri olarak aşağıdaki nedenler sayılabilir:
Merkezi otoritenin zayıflaması Taht kavgaları Oğuz isyanları Haçlı Seferlerinin başlaması Atabeylerin bağımsız hareket etmesi Abbâsî Halifelerinin Selçuklu egemenliğinden kurtulmak için yaptığı çalışmalar Bâtınîlik hareketleri Fâtımîler ve Şiîlerin yıpratmaları Şehzade ayaklanmaları Katvan mağlubiyeti ve Karahitayların istilası Kötü yönetim

68 SELÇUK BEY SELÇUK BEY'in dört oğlu vardı: MİKAİL, İSRAİL , YUSUF VE MUSA... (isimler Hazarlara bağlılığın etkisi, Türk Hazar Devleti yönetimi Yahudi) Oğullarının adı hem Türkçe, hem İbranice, Selçuk Yabgu’nun gözünden düşmüş, öldürülme korkusundan, Oğuz Yabgu Devletinden ayrılarak, 961 yılı civarında Cend bölgesine göç etmiştir . Selçuk, İslam etkisinin yoğun olarak hissedildiği böylesine bir uca yerleşince kabilesinin önde gelenlerini toplamış, onların da fikirlerini aldıktan sonra İslam dinini kabul etmeye karar vermiştir. Selçuk Bey “İRANLILARIN MÜSLÜMAN OLDUKLARINI VE ‘BİZ İÇİNDE YAŞAMAK İSTEDİĞİMİZ BU MEMLEKET HALKININ DİNİNİ KABUL ETMEZ VE ONLARIN TÖRELERİNE UYMAZSAK BİR KİMSE BİZE İLTİFAT ETMEZ VE BİR TEK BAŞIMIZA YAŞAMAĞA MAHKÛM BİR AZLIK HALİNDE KALIRIZ” dedi.

69 TUĜRUL-BEY Muhammed Tuĝrul-Bey bin Mikail (d. 990, Horasan - ö. 4 Eylül 1063, Rey) Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır Gaznelilerin, Arslan Yabguyu esir alınca 1025 yılında Selçukluların başına geçti. 1038 yılında Nişabur'da kendini sultan ilan etti. 1040 yılında Gaznelilerle yaptığı Dandanakan Savaşı'nı kazandı Kardeşi Çağrı Bey'i Horasan valisi tayin etti 1055 yılında Bağdad merkezli Abbası halifesi olan Kaim Bağdad ellerinde bulunduğu Şii mezhepli Büveyhoğulları'ndan kurtulmak için Tuğrul Bey'den yardım istedi. 1055'te Bağdat'a yaptığı seferde Büveyhoğulları'na son verdi. Bağdad'a girip Abbası halifeliğinin koruyuculuğunu üzerine aldı. anne bir kardeşi ve amca oğlu İbrahim Yınal isyan etti ve büyük sayıda Türkmen de bu isyana katıldı. Tuğrul Bey isyanı bastırdı. 1058'de bedevi Banu Hilal aşiret birlikleri başlarında 1055'de Bağdad'dan sürülmüş halifelik muhafız güçleri komutanı Türk asıllı ama Şii mezhepli Basasırı ile Bağdad'ı işgal ettiler. Fatimiler halifesi Mûstensir adına hutbe okuttular. 1060 yılında Fatimilerin eline geçmiş olan Bağdat'ı ele geçirdi. Abbasi halifesi Kaim'in Bağdat'a dönmesini sağladı.halifenin kızı Seyyide Fâtıma el-Betül ile evlendi. Tuğrul Bey dini yönetimi halifeye, devlet yönetimini kendi üzerine aldı. (İslam tarihinde yönetimin dini ve dünyevi olarak ilk ayrılma dönemi)

70 ALP ARSLAN Gerçek adı Muhammed ünvanı Alp Arslan
Çağrı Beyin oğlu ve Tuğrul Bey´in yeğeni Tuğrul Bey 1063´de ölünce Selçuklu ülkesinde taht kavgaları başladı. Tuğrul Bey, Çağrı Bey'in oğlu Süleymanın tahta geçmesini vasiyet etmişti. Veziri Amid ül-Mülk bu vasiyeti yerine getirdi Rey'de Süleyman'ı sultan oldu Alp Arslan ve Kutalmış Süleyman'ın sultanlığını tanımadılar. Kazvin şehrinde Alp Arslan adına hutbe okundu. Kutalmış Rey'i kuşattı, vezir Amid-ül Mülk, Alp Arslan'dan yardım istedi. Kutalmış ise, Alp Arslan ile yaptığı Dameğan yakınlarındaki savaşta hayatını kaybetti. Alp Arslan Rey şehrinde Selçuklu Devleti tahtına çıktı. Alp Arslan Amid ül-Mülk'ü azlederek, yerine Nizamülmülk'ü tayin etti. Abbasi Halifesi Kaim bi-Emrillah'tan, Sultan'a "Ebu'-Feth" (Fetihlerin babası) ünvanı verdi. 1067 yılında Kirman meliki kardeşi Kavurd'un isyanı sebebiyle Kirman üzerine yürüdü. Gürcistan'da Tiflis'i feth etti. Kral Bagrat Alp Arslan'a tâbi oldu. Mekke Şerifi Muhammed b. Ebî Hâşim, 1070'de Sultana gelerek, Mekke'de hutbenin Fatimiler değil, Abbasi Halifesi ve Selçuklu Sultanı adına okunduğunu bildirdi. 1071 Malazgirt Savaşı'nı kazanmıştır. Esir aldığı Karahanlı kale komutanı Yusuf Harezmi 1072 yılında şehit etti.

71 KUTALMIŞOĞLU SÜLEYMAN ŞAH
Artuk Bey, Bizans kuvvetlerini 1074’te Sapanca çevresinde mağlup ederek, ’den fazla Türk’ü, İzmit’ten Üsküdar’a kadar olan sahaya yerleştirdi. 1077'de tarihinde Bizanslılar, Balkanlar’daki iktidar mücadelesi ve iç hadiseler üzerine Selçuklulardan yardım istediler. Süleyman Şah, İznik’e yerleşerek, bu şehri Anadolu Selçukluları Devletinin merkezi yaptı. Selçuklular, Anadolu’da sahil şehirleri dışında Toroslar ve Çukurova’dan Üsküdar’a kadar bütün bölgeye yerleştiler.

72 1078'de Süleyman Şah Bizans İmparatoru VII
1078'de Süleyman Şah Bizans İmparatoru VII. Mikhail Dukas'la Bizans tahtını eline geçirmek üzere isyan eden Anatolikon Theması vali - generali Nikeforos Botaneiates'e karşı askerî yardım anlaşması yapmıştır. Süleyman Şah ordusu ile İznik ile Kütahya arasında Nikeforus Botaeiates ile karşılaşınca asi generalin sağladığı daha uygun şartlar nedeniyle taraf değiştirip Nikeforus Botaeiates'a askeri yardım sağlamış ve onun III. Nikeforos ismi ile Bizans İmparatoru olmasına önayak olmuştur.

73 Bu yardım dolayısıyla Bizanslılar göçmen Türkmenlerin Anadolu'da Boğaz kıyılarına kadar gelip yerleşmelerini kabul etmişlerdir. 1080'de ise Süleyman Şah bir diğer Bizans tahtına geçmek isteyen, başarısız isyancı Nikeforos Melissenos'a yardım etmiştir. Süleyman Şah, Suriye üzerine sefere çıkmıştır. 1086'da Halep yakınlarında Tutuş ile yaptığı Ayn Seylem Savaşı'nda Süleyman Şah mağlup düşerek yaşamını kaybetmiştir. Oğulları, Kılıçarslan ve Kulan Arslan, esir olarak İsfehan'a gönderilmiştir. yılları arasında hükümdarsız "fetret dönemi" yaşanmış; ve ülkeyi vezir Ebu'l-Kasım yönetmeye çalışmıştır. 1092'de Melikşah'ın ölümü üzerine serbest bırakılan I. Kılıçarslan devletin başına geçmiştir.

74 GALATLAR MÖ yıllarında Orta Anadolu'ya yerleşen Orta Avrupa kökenli Kelt kavmi. Keltlerinin en doğudaki koludur. MÖ 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun eyaleti oldu. Anadoluya gelişlerinden 1000 yıldan fazla bir zaman sonra bile Galat halkı kültürel farklılığını koruyup, siyasal ve askeri etkinliğini ortaya koyabilmiştir. MS 1. yüzyılda Aziz Paulus'un çalışmaları sonucunda Hıristiyanlığı kabul eden ilk Anadolu halkının Galatlar olduğu belirtilir. Paulus'un Galatyalılara Mektup'u, İncil'i (Yeni Ahit) oluşturan kitaplardan biri olarak kabul edilmiştir.

75 1071 Malazgirt savaşında, Doğu Roma generali Frank kökenli Roussel de Bailleul Galatlara dayanarak Roma'ya ihanet etmiş ve orta Anadolu'da bir devlet kurmuştur. Roussel de Bailleul Anadolu'nun Türkleşmesi yolunun açılmasında dolaylı ama ciddi etkisi olan tarihsel bir kişiliktir. Bizans imparatoru VII. Mikhail 1074'de amcası Yannis Dukas'ı bir ordu ile Roussel'ın üzerine gönderdi. Yannis Dukas'in ordusu yenilgiye uğradı. Roussel elinde esir olan Dukas'ı imparator ilan ettirdi.

76 İmparator VII. Mikhail ve Süleyman Şah bir anlaşma yaptılar
İmparator VII. Mikhail ve Süleyman Şah bir anlaşma yaptılar. Selçukluların ve beraberinde getirdikleri Oğuz Türklerinin Anadolu'da yerleştikleri yerler üzerindeki Bizans'ın haklarından vazgeçtiğini kabul ettiler. Bu anlaşma Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Melikşah tarafından da kabul edildi. Oğuz kafileleri İran ve Doğu Anadolu'dan alınıp, öncelikle Galatya'ya ve Marmara Denizi kıyılarına yerleştirildi. Selçuklu birlikleri ile imparator VII. Mikhail'e bağlı Bizans ordusu Aleksios Komnenos komutasında, isyankar Yannis Dukas ve Roussel'in ordusunu 1074 yılında yendi. Roussel Konstantinopolis'de hapse atıldı.

77 Malazgirt bozgunu ve Roussel'in yarattığı kargaşadan yararlanmak isteyen Bizans'ın iki ünlü generali, 1077 yılında Nikeforos Bryennios Balkanlarda, Nikeforos Botaneiates (III. nikeforos 1078–20 Aralık 1081) ise Anadolu'da isyan ettiler. Her ikisi de kendi orduları tarafından imparator ilan edildiler. Hapiste bulunan Roussel ordu komutası verilerek Anadolu'da isyan eden Nikeforos Botaniates'e karşı gönderildi. Roussel, Nikoferos'u yendi. Roussel VII. Mikhail'e yine ihanet edip Nikoferos'un tarafına geçti. VII. Mikhail tekrar Anadolu Selçukluları ile anlaştı ve Roussel'in tamamen yok edilmesini istedi. Selçuklu orduları İzmit'te Roussel'in ordusunu yendi ve Roussel VII. Mikhail ordularına teslim edildi ve 1077 yılında idam edildi. Bizans İmparatoru VII. Mikhail Dukas adına savaşan Süleyman Şah, sağladığı daha uygun şartlar nedeniyle taraf değiştirip Nikeforus Botaeiates'a askeri yardım sağlamış ve onun III. Nikeforos ismi ile Bizans İmparatoru olmasına önayak olmuştur.

78 OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA BAŞLICA AYAKLANMALAR
1. İzmir Oğlu Cüneyt Bey ayaklanması / 1414 2. Anadolu’da Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal ayaklanması / 1420 3. Rumeli’de Şeyh Bedrettin ayaklanması / 1420 4. Küçük Mustafa ayaklanması / 1423 5. Candaroğlu İsfendiyar Bey ayaklanması / 1424 6. Karamanoğulları ayaklanması / 1444 7. Şahkulu ayaklanması / 1511 8. Mısırda Hain Ahmet ayaklanması / 1524 9. İstanbul’da Yeniçeri ayaklanması / 1525

79 10. Celali ayaklanmaları / 1500-1609
1519 Bozoklu (Yozgat) olan Şeyh Celâl Tokat Köroğlu Ruşen Bolu ve Gerede yöresinde 1581' 1598'de Sivas ve Maraş bölgesinde çıkan Karayazıcı Ayaklanması Karayazıcı kardeşi Deli Hasan paşa unvanıyla Bosna beylerbeyliğine atadı. Tavîl Ahmed İsyanı: Tavil Ahmed’i Şehrizor Beylerbeyliği yapıldı. oğlu Mustafa, babasının isyanını devam ettirerek Bağdad’ı teslim almıştır (1607). Canboladoğlu Ali Paşa İsyanı: Celâlîlerin en güçlüsü bu idi. Erzurum beylerbeyi Abaza Mehmed Paşa / ’de bastırılabildi Isparta yöresinde Kara Haydaroğlu Konya’daki Saracoğlu Ahmed’dir Silifke ve Adana’yı işgal eden Cemşid ve Muslı Çavuş Kalenderoğlu Pîrî Manisa. Bayburt’ta Murad Hânîler Beyşehir’de ise Emîr Şâhî Bektaşî tarikâtının postnişinliğini yapan Kalender Çelebi. Katırcıoğlu Mehmet Çomar Bölükbaşı

80 12. Anadolu’da Abaza Paşa ayaklanması / 1622
11. Genç Osman’a karşı Yeniçeri, Sipahi ayaklanması / 1622 12. Anadolu’da Abaza Paşa ayaklanması / 1622 13. Balıkesir bölgesinde Cennetoğlu ayaklanması 1624 14. Tokat bölgesinde Hüsrev Paşa ayaklanması / 1632 15. İstanbul’da zorbaların saray baskını / 1632 16. Balıkesir bölgesinde İlyas Paşa ayaklanması / 1632 17. Lübnan bölgesinde Dürzi emiri Manoğlu / 1635 18. Sivas bölgesinde Vardar Ali Paşa ayaklanması / 1648 19. Sultanahmet olayı ve Sipahi ayaklanması / 1648 20. Anadolu’da Haydaroğlu Mehmet bey ayaklanması / 1649 21. Gürcü Nebi ayaklanması / 1649 22. Yeniçeri, Sipahi ayaklanması (Vak’a-i Vakvakıyye) / 1656 23. Halep Valisi Abaza Hasan Paşa ayaklanması / 1658 24. Eflak ayaklanması / 1659 25. Edirne Olayı ve Ordunun İstanbul üzerine yürümesi / 1703

81 26. Patrona Halil ayaklanması / 1730
27. İstanbul’da bulunan Arnavutların ayaklanması / 1731 28. Rumeli’de Pazvantoğlu ayaklanması / 1797 29. Sırbistan ayaklanması / 1806 30. Kabakçı Mustafa Paşa ayaklanması / 1807 31. Alemdar Olayı (Yeniçeri ayaklanması) / 1808 32. Mora ayaklanması 1808 33. Tepedelenli Ali Paşa ayaklanması (Yanya ayaklanması) / 34. Sakız Adası ayaklanması / 1822 35. Mısır’da Mehmet Ali Paşa ayaklanması / 1832 36. Epir ve Taselya ayaklanmaları / 1854 37. Girit ayaklanması / 1866 38. Hersek ayaklanması / 1875 39. Bulgar ayaklanması / 1876 40-Sason ayaklanması 1894 41. Makedonya ayaklanması / 1902 42. Adana olayı (Ermeni ayaklanması) / 1909 43. Otuzbir Mart vakası-Harekat Ordusunun İstanbul’a yürüyüşü / 1909 44. Arnavutluk ayaklanması / 1910 45-Ali Batı ayaklanması 1919

82 SUHTE (MEDRESELİLERİN) İSYANLARI
KANUNİ DEVRİNDE BAŞLAMIŞ, 1600 YILLARI BOYUNCA SÜRMÜŞTÜR. Daha sonraki yüzyıllarda da görülmüşür. OSMANLI'DA 44 SADRAZAM İDAM EDİLMİŞTİR. OSMANLI KENDİSİNİ ÇOK BÜYÜK, AVRUPA KÖKENLİ DÜŞÜNCE VE UYGULAMALARI ÇOK KÜÇÜK GÖRÜYORDU. HASTALIKLAR KONUSUNDA BİLE YENİ YÖNTEMLERİ BENİMSEMİYORLARDI.

83 OSMANLI İMPARATORLUĞUNDAKİ AYAKLANMALARIN KISMİ ANALİZİ
Devlet millet kaynaşmasının sağlanamaması Türklerin devşirmelerden daha az sosyal hakka ve iş imkanına sahip olması, XV. yüzyılın sonlarından itibaren mülkî-askerî yüksek yöneticiliklere (beylerbeyi, sancakbeyi)” devşirme”lerin tâyin edilmesi ve bu yöneticilerin Anadolu Türk halkına tepeden bakmaları, Türk halkının dönmelere karşı nefret duyması ve tepki göstermesi. 26 Ekim 1596′da kazanılan “Haçova Meydan Savaşı” ndan sonra, savaş alanında ordu yoklaması yapıldı. Bulunması gereken askerin, bulunmadığı anlaşıldı. Şeyhülislam Mustafa Sunullah Efendi olmuş ve devşirme sadrazamlara karşı verdiği fetvalar ile Anadolu'daki Türk varlığını korumaya çalışmıştır. Sadrazam Kuyucu Murat Paşa büyük bir orduyla 1606’dan 1610 yılına kadar isyancı Celalilerle savaştı.

84 Osmanlı tarihine bu dönem "Büyük Kaçgun" olarak geçmiştir
Osmanlı tarihine bu dönem "Büyük Kaçgun" olarak geçmiştir. “Büyük Kaçgun” sırasında yerlerinden olan çiftçilerin toprakları mültezimlerin ya da yerel yöneticilerin eline geçti. arasında Celali ayaklanmaları bütün Anadolu'ya yayıldı. Katırcıoğlu, Karaman beylerbeyliğiyle ödüllendirilerek etkisiz hale getirildi. 1658'de ayaklanan Abaza Hasan Paşa'ya da devlet görevi verildi. Türkmen aşiretleri ise bugünkü Bulgaristan ve Makedonya topraklarına sürgün edilmişlerdir, Köylü çift bozan olmuştur yani tarlasını bırakıp, işlemeyip göç etmek istemiştir, böyle köylülere çift bozan adlı ceza vergisi uygulanırdı.

85 Devletin Vardar Ali Paşa, Abaza Hasan Paşa, lbşir Mustafa Paşa ve Yeğen Osman Paşa gibi paşaları da çeşitli sebeplerden devlete karşı isyan etmişler ve celâlî olmuşlardır. Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah II. Osman;ikincisi III. Selim’dir. IV Murat Dönemi’nde de Yeniçeriler iki defa saraya yürümüşlerdir. Bu isyanlar sonunda Sadrazam Hafız Ahmet Paşa ve Topal Recep Paşa öldürülmüştür. IV. Mehmet (Avcı) Dönemi’ndeki isyanda 30 devlet adamı, Yeniçeriler tarafından Sultan Ahmet’teki çınar ağacına asılmıştır. Bu olaya Çınar Vakası veya Vaka-i Vakvakiye (1656) denir. Ayaklanmaları bastırmak ve doğudan gelecek Türk saldırılarını önlemek için Kürtlerden destek alınmış ve Kürtler daha kuzeye çıkarılmıştır. Bu sebeple Türklerin bir kısmı asimile olmuştur.


"Hazırlayan İbrahim Elbeyi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları