Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul-20081 EBEVEYN ÖLÜMÜ VE Ö Ğ RENC İ PS İ KOLOJ İ S İ Dr. Fuat TANHAN Dr. Fuat TANHAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul-20081 EBEVEYN ÖLÜMÜ VE Ö Ğ RENC İ PS İ KOLOJ İ S İ Dr. Fuat TANHAN Dr. Fuat TANHAN."— Sunum transkripti:

1 İstanbul-20081 EBEVEYN ÖLÜMÜ VE Ö Ğ RENC İ PS İ KOLOJ İ S İ Dr. Fuat TANHAN Dr. Fuat TANHAN

2 İstanbul-20082 Ölüm, her canlının yüzleşeceği ve yaşayacağı bir mutlaklık taşır. Ölüm, kaçınılmazdır. Ölüm; doğum, hastalık ve sağlık kadar yaşamın bir parçasıdır.

3 İstanbul-20083 Bowlby’nin belirttiği üzere, psikanalizin doğuşundan ancak elli yıl sonra ölüme karşı oluşan tepkiler incelenmeye başlanmıştır Yas tepkilerinin ancak son yıllarda ele alınması, ölüm konusunun da cinsel konular gibi yasak bir konu olduğu yargısını güçlendirir.

4 İstanbul-20084 Okul ça ğ ındaki çocuklar, her gün travma, ölüm ve kayıpla kar ş ıla ş maktadırlar Bu durum onların geli şimi üzerinde önemli etkiler bırakabilmektedir

5 İstanbul-20085 Günümüz Toplumunda Ölümün Yeri Ölüm, yadsınarak mücadele edilmesi gereken bir hastalık ya da aşılması gereken bir engel olarak algılamaktadır.

6 İstanbul-20086 Ölüm Sistemi Durumlara ilişkin faktörler –Ölüme Maruz Kalma –Yaşam Süresi Beklentisi Kuramsal faktörler –Bireyin Doğanın Gücü Üzerindeki Kontrol Algısı –İnsan Olmanın Anlamını İdrak Etme

7 İstanbul-20087 Ölüm Algısının Gelişimi Çocukların ölüm algılarını betimlemde kimi kavramlar öne çıkar Bunlar: 1-evrensellik, 2-geri döndürülemezlik; 3-işlevlerin durması; 4-nedensellik; 5- hayıtın devamlılığına ilişkin algı.

8 İstanbul-20088 Okulöncesi dönemde ölüm algısı Bu dönem 0-5 yaşları arasındaki dönemi kapsar. 0-3 yaşına kadarki dönemde çocuk ölüme ilişkin pek birşey bilmez. 3-5 yaşlarını kapsayan kesimde ölüm algısı, uyku ve ayrılık kavramları içinde hapsolmuş durumdadır.

9 İstanbul-20089 İlköğretim döneminde ölüm algısı Bu dönem 6–14 yaş aralığını kapsamaktadır. Bu yaşlarda çocuklar ölümün bir son olup olmadığını bilmek istemelerine karşın, ölümün bir son olmaması yönünde bir beklenti geliştirirler İlköğretimin birinci kademinin sonlarına doğru çocuk, ölümü önüne geçilmez biyolojik süreç olarak kavramaya başlar. Bu tür bir ölüm düşüncesi yaygın olarak 10-11 yaşlarına doğru ortaya çıkar.

10 İstanbul-200810 Ortaöğretim döneminde ölüm algısı Ortaöğretim dönemi 14-18 yaşları arasını kapsar. Ergenleri içten içe ölümlü olma ve zamanın ilerlemesi gibi düşüncelerin eşliğinde ölümü yoğun olarak gündeminde tutar Ölüme duyulan ilgi, ölüme meydan okuma ile birlikte ortaya çıkar Yalom, bu durumu “zoraki kahramanlık” olarak nitelendirir.

11 İstanbul-200811 Ebevey Ölümü ve Etkileri Birey, akraba veya yakınlarının ölümüne karşı farklı tepki verebilmektedirler. Ebeveynini kaybeden çocuklarda yaygın olarak bazı tepkiler görülür. Bunlara normal yas tepkileri adı verilir.

12 İstanbul-200812 Elizabeth Kübler-Ross’a göre normal yas be ş aşamadan geçer İ NKAR: Bu olamaz!! ÖFKE: Bu adil de ğ il!! PAZARLIK: daha iyi biri olaca ğ ım. Onları geri ver!! DEPRESYON: Öyle üzgünüm ki sanırım ölece ğ im KABUL: Bu kayıpla ba ş a çıkaca ğ ım

13 İstanbul-200813 Davranışsal yas tepkileri Duyuşsal yas tepkileri Bilişsel yas tepkileri Fiziksel yas tepkileri B İ R KAYBA KAR Ş I VER İ LEN OLA ĞAN YAS TEPK İ LER DÖRT GRUPTA TOPLANAB İLİR

14 İstanbul-200814 DAVRANI Ş SAL YAS TEPK İ LER İ A ğ lama Saldırganlık, sinirlilik Uyku problemleri Akademik sorunlar, okula devam etmeme, bellek ve odaklanma sorunu ya ş ama Aile üyeleri arasındaki çatı ş maları azaltma çabası Arkada ş larıyla olma, ola ğ an etkinlikleri yapma isteklerinde azalma

15 İstanbul-200815 DUYU Ş SAL YAS TEPK İ LER İ Üzüntü, soyutlanma, geri çekilme, Korkular, kaygı, panik Ölüm ve duyguları hakkında konu ş maktan kaçınma, duyguları inkar.. Ölen ki ş iyi çok özleme Kaybı olmayan çocuklardan farklı oldu ğ u duygusu

16 İstanbul-200816 B İ L İŞ SEL YAS TEPK İ LER İ Kendini suçlama Tekrarlayan dü ş ünceler Ba ş arısızlık ve ret edilmeye a ş ırı duyarlılık

17 İstanbul-200817 FİZİKSEL YAS TEPKİLERİ fiziksel hassasiyet, fiziksel acılar biçiminde ortaya çıkar. Karın ağrısı, nefes darlığı, kaslarda yorgunluk, enerjisizlik, ağız kuruluğu, uykusuzluk, yemek yemenin azalması ya da yememe, depresyonun fiziksel belirtileri,

18 İstanbul-200818 1.Yas tepkisi bir yıla yakın sürer.. Bazılarında daha uzun…

19 İstanbul-200819 2. Kayıp asla yeniden kazanılmaz. Hiçbir ş ey eskisi gibi olmayacaktır..

20 İstanbul-200820 3. Yas süreci, e ğ er yasın ya ş anmasına izin verilirse daha kısa sürer

21 İstanbul-200821 Yas çalışmaları şunları amaçlar Kaybedilen ki ş iden özgürle ş mek Kaybedilen olmaksızın çevreye yeniden uyum sa ğ lama, kabul etme ve yüzle ş me. Yeni ili ş kiler kurma..

22 İstanbul-200822 Yas ve Kayıpla Başa Çıkmayı Öğrenme Yas ve kayıpla ba ş a çıkmanın anahtarı trajediyi ret etmeme, acı dolu ayrılı ğ ı kabul etmedir.

23 İstanbul-200823 Bu amaçla bireyin; Fiziksel ve psikolojik belirtileri kontrol etme becerilerini ö ğ renmesi; Yasın normal ve gerekli bir duygu oldu ğ u ve toparlanmanın zaman alaca ğ ı duygusunu kabul etmesi gerekir.

24 İstanbul-200824 Bu amaçla bireyin; Fiziksel ve psikolojik belirtileri kontrol etme becerilerini ö ğ retmek Yasın normal ve gerekli bir duygu oldu ğ u ve toparlanmanın zaman alaca ğ ı duygusunu yerle ş tirmek

25 İstanbul-200825 Kayıptan Önce Yapılması Gerekenler 1 1- Ölüm hakkında doğru bilgilendirmek. Açık ve dürüst bilgi verin ve ne biliyorsanız onu tanımlayın. Bazı soruların yanıtlarını kimsenin bilmedi ğ ini belirtin. Ö l ü mle ilgili ger ç ek s ö zc ü kler kullanın ve daha iyi bir yere gitti gibi c ü mlelerden ka ç ının

26 İstanbul-200826 2- Doğru yaşantılar geçirmelerini sağlamak. Tüm etkinliklere katılmasına izin verin Cenaze rit ü ellerini konu şun Kayıptan Önce Yapılması Gerekenler 2

27 İstanbul-200827 Kayıptan sonra yapılması gerekenler 1- Acıyı ifade etmelerine imkan tanımak. 2- Kayıp sonrası duruma alışmalarını sağlamak. Duyguları ifade edecek bir ortam yaratmak Nesne ve Rol kaybının yarattı ğı durumlara karşı bireyi hazırlamak.

28 İstanbul-200828 Teşekkür ederim… Dr. Fuat TANHAN Ankara Üniversitesi fuattanhan@hotmail.com


"İstanbul-20081 EBEVEYN ÖLÜMÜ VE Ö Ğ RENC İ PS İ KOLOJ İ S İ Dr. Fuat TANHAN Dr. Fuat TANHAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları