Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ"— Sunum transkripti:

1 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ
T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ İç Denetim Sistemi Sunum Tunay BAKIR İç Denetçi T.C.Kocaeli Valiliği

2 T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi
Sunu Planı-1 AB Müzakere Sürecinde İç Denetim İç Denetimin Tanımı Amacı ve Kapsamı; İç Denetim Alanındaki Düzenlemeler-1-2; Kamu İdarelerimizde İç Denetim; İç Denetimin Yapısı; Üst Yönetici; İç Denetim Süreci-1-2; İç Denetçinin Görev ve Yetkileri; Denetim Alanları-1-2; T.C.Kocaeli Valiliği

3 T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi
Sunu Planı-2 İç Denetim Türleri-1-2-3; İç Denetimin Uygulanışı-1-2; İç Denetim ve Teftiş; Risk Yönetim Stratejileri-1-2; Risk Yönetimi; İç Denetim ve İç Kontrol; Tamamlanan İç Denetim Çalışmaları; Önümüzdeki Süreçte Yapılacak çalışmalar; Sonuç; T.C.Kocaeli Valiliği

4 AB Müzakere Sürecinde İç Denetim
T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi AB Müzakere Sürecinde İç Denetim Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası standartlara uygun olarak iç denetim birimlerinin kurulması konusu, Avrupa Birliği müzakere sürecinde 32. fasıl /Mali Kontrol kapsamında yer almıştır. Bu fasıl kapsamında, 2003 yılı Aralık ayından itibaren tarama süreci içinde öncelikler listesinde yer alan yasal ve idarî düzenlemeler yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu yasal ve idarî düzenlemelerin yürürlüğe konulmasıyla 32. fasılda tarama süreci tamamlanmış ve 26 Haziran 2007 tarihinden itibaren de müzakere süreci başlamıştır. Bu fasılda müzakere süreci, öngörülen sistemin uluslararası standartlara uygun olarak kurulup işletilmeye başlamasıyla tamamlanacaktır. T.C.Kocaeli Valiliği

5 T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi
Tanımı; İç Denetim: “Özelde İl Özel İdaremizin (Genelde Kamu İdaresinin) çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için; kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel (makul) güvence sağlama, danışmanlık faaliyetleri sunmak şeklinde tanımlanmaktadır.” 5018 s.k. Md. 63 T.C.Kocaeli Valiliği

6 T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi
Amacı; Özelde İl Özel İdaremizin (Genelde Kamu İdaresinin) faaliyetlerinin; Kalkınma plan ve programlarına, stratejik planlara, performans programlarına, kurum amaçlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini, Kaynakların etkili, verimli ve ekonomik kullanılmasını, Bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini, sağlamayı amaçlamaktadır. T.C.Kocaeli Valiliği

7 T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi
Kapsamı; Kapsam Organizasyonel kapsam Fonksiyonel kapsam Tüm Birimler Tüm İşlem ve Faaliyetler İl Özel İdaremizin bütün birimlerinin idari ve mali nitelikteki tüm faaliyet, sistem, süreç, proje, karar ve işlemleri iç denetim kapsamındadır. İç denetim risk odaklı olarak yapılır. Ayrıca, bir faaliyet veya konu tüm birimlerde (süreç denetimi) eş zamanlı olarak denetim kapsamına alınabilir. T.C.Kocaeli Valiliği

8 İç Denetim Alanındaki Düzenlemeler-1
T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi İç Denetim Alanındaki Düzenlemeler-1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu İç Denetim Standartları Kamu İç Denetim Raporlama Standartları Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlâk Kuralları Kamu İç Denetim Birim Yönergesi T.C.Kocaeli Valiliği

9 İç Denetim Alanındaki Düzenlemeler-2
T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi İç Denetim Alanındaki Düzenlemeler-2 Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma Usul ve Esasları Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Kamu İç Denetim Plan ve Programı Hazırlama Rehberi Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi ( ) İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ(No:1-2) Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Kamu İç Denetim Rehberi T.C.Kocaeli Valiliği

10 Kamu İdarelerimizde İç Denetim;
T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Kamu İdarelerimizde İç Denetim; Ülkemizde başlatılmış olan kamu yönetiminde reform çalışmalarının temel ayaklarından birini de Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminin yeniden yapılandırılması teşkil etmektedir. Bu amaçla, 2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu mevzuat sistemimizde yerini almıştır. Bu Kanunla kamu idarelerinin yapısına yeni bir bakış açısı ve anlayışla İç Denetim Sistemi getirilmiştir. T.C.Kocaeli Valiliği

11 T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi
İç Denetimin Yapısı; İç denetim birimi, iç denetçiler ile ihtiyaca göre diğer personelden oluşur ve idari yönden doğrudan Üst Yöneticiye (İl Özel İdarelerinde Valiye) bağlı olarak faaliyetlerini yürütür. (5018 sayılı Kanun m.63, Yönetmelik m. 13, Yönerge m.7) İç Denetim faaliyeti, idarenin devam eden işlemlerinden, yönetimin faaliyetlerinden ve günlük işleyişinden bağımsızdır. İç denetçiler görevlerini Kanun, Yönetmelik ve Yönerge kapsamında tam bir bağımsızlık içinde gerçekleştirir. İç denetim faaliyetinin kapsamına, denetim uygulamalarına müdahale edilemez ve iç denetçilerin görüşlerini değiştirmeleri istenemez.(5018 sayılı Kanun m.63,Yönetmelik m. 25, Yönerge m.13) T.C.Kocaeli Valiliği

12 T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi
Üst Yönetici; 5018 Sayılı Mali Kontrol Sistemi Açısından Üst Yöneticinin İç Denetime Dair Görev ve Yetkileri Ana Hatlarıyla Aşağıda Sıralanmıştır; Sertifikalı adaylar arasından İç Denetçi Atamak, İç Denetim Birimi (Başkanlığı) Kurma (5018 SK. md:63), Uygun Çalışma Ortamı Sağlama (Üst Yönetici Rehberi), İç Denetim Birimi Yönergesi ile İç Denetim Plan ve Programlarını ve değişiklikleri Onaylamak (5018 SK. md:64), İç denetçilerle ilgili olarak, disiplin ve sicil amirleri, görevde yükselme ve atama gibi yönetmelik ve yönerge gibi düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, İç Denetim Raporlarının gereğini takip etmek, Görevlendirilen iç denetim birimi yöneticisi (başkanı/koordinatörü) ve iç denetçilerin isimlerinin Kurula bildirilmesi ve sair hususlarda İç Denetim Koordinasyon Kurulu ile gerekli İletişimi sağlamak, İç denetçilerin mesleki yeterliliklerini geliştirmeleri, yenilikleri izlemeleri ve kendilerini geliştirmelerine dair eğitim imkanlarından yararlanmalarına kolaylık sağlamak, İç Denetim faaliyetinin yürütümünü engelleyici fiil ve tavırlara karşı gerekli tedbir ve müeyyideleri uygulamak, T.C.Kocaeli Valiliği

13 T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi
İç Denetim Süreci-1 i- Planlama ; Denetim evreninin tanımlanması, Denetim alanlarının belirlenmesi, Risk kriterlerinin tanımlanması Risklerin derecelendirilmesi, Denetim alanlarının öncelik sırasına konulması, Denetim kaynaklarının tahsis edilmesi, İç Denetim Planının hazırlanması ve onaylanması , İç denetim programının hazırlanması ve onaylanması, Denetçi ve denetlenecek birimlere bildirim. T.C.Kocaeli Valiliği

14 T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi
İç Denetim Süreci-2 ii- Denetimin Yürütülmesi; Ön çalışma ve bireysel çalışma planı; Çalışma kağıtları ve formlar  Denetim amaçlarının belirlenmesi Bilgi toplama/ön araştırma Açılış toplantısı Potansiyel sorunlu alanların belirlenmesi (risk değerlendirmesi) Bireysel çalışma planının hazırlanması Saha çalışması; Denetim testlerinin uygulanması(gözlem, görüşme, anket vb) Bulguların elde edilmesi ve önerilerin geliştirilmesi Bulguların denetlenen birimle paylaşılması Kapanış toplantısı iii- Raporlama : Taslak denetim raporunun hazırlanması ve gönderilmesi Nihai denetim raporunun hazırlanması ve sunumu  iv- İzleme ve Değerlendirme: Denetim sonuçlarının izlenmesi Denetçinin değerlendirilmesi T.C.Kocaeli Valiliği

15 İç Denetçinin Görevleri;
T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi İç Denetçinin Görevleri; İç denetçinin, asli görevleri genel hatlarıyla aşağıda sıralanmıştır; Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak, İdarenin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunu denetlemek, İdarenin mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek, Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak, Çalışmalar sırasında soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, suç teşkil eden konulara ilişkin tespitlerini birim yöneticisi kanalıyla Üst Yöneticiye bildirmek., İdari birimlerce üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan raporların doğruluğunu ve güvenilirliğini değerlendirmek, Üst Yönetici tarafından verilen danışmanlık ve inceleme-araştırma çalışmalarını yürütmek. İç denetçilere ilgili mevzuatta belirtilen iç denetim faaliyetleri dışında görev verilemez. T.C.Kocaeli Valiliği

16 İç Denetçinin Yetkileri ;
T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi İç Denetçinin Yetkileri ; İç denetçi, genel anlamda görevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak; Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek, Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek, Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak, Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal ettirmek, Denetim faaliyetleriyle ilgili yazışmaları doğrudan yapabilmek, gibi yetkilere sahiptir. T.C.Kocaeli Valiliği

17 T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi
Denetim Alanları-1 1- Ön mali kontrol faaliyetleri 2- Taşınır işlemleri 3- Özlük işlemleri —Maaş tahakkukları —Disiplin ve sicil işlemleri —Lojman işlemleri —Harcırah ödemeleri —Tedavi işlemleri 4- İhale işlemleri —Alım - Satım —Kiralama T.C.Kocaeli Valiliği

18 T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi
Denetim Alanları-2 5- Arşiv ve dokümantasyon hizmetleri 6- Fazla çalışma 7- İnsan Kaynakları İşlemleri —İşe alımlar —Görevlendirme —Kadro - Atama —Terfi - Nakil —Emeklilik T.C.Kocaeli Valiliği

19 T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi
İç Denetim Türleri-1 Uygunluk Denetimi (İÖİK-38) Mali Denetim (İÖİK-38) Performans Denetimi (İÖİK-38) İç Denetim Türleri Bilgi Teknolojileri Denetimi (5018 SK) Sistem Denetimi (5018 SK) T.C.Kocaeli Valiliği

20 T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi
İç Denetim Türleri-2 İç denetim aşağıda belirtilen denetim uygulamalarını kapsar: Uygunluk denetimi: İşlem ve harcama sonrası gerçekleştirilen hukuka uygunluk denetimini ifade etmektedir. Faaliyet ve işlemlerin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğu incelenir. Malî denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. Harcamaların, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğu denetlenir ve değerlendirilir. Performans denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir. T.C.Kocaeli Valiliği

21 T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi
İç Denetim Türleri-3 Bilgi teknolojisi denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. Sistem denetimi : Faaliyetlerin, yönetim ve iç kontrol sisteminin; Organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, Eksikliklerinin tespit edilmesi, Kalite ve uygunluğunun araştırılması, Kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi, suretiyle değerlendirilmesidir. T.C.Kocaeli Valiliği

22 İç Denetimin Uygulanışı-1
T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi İç Denetimin Uygulanışı-1 Denetimler sadece Departman bazlı değil, gerektiğinde Süreç bazlıda yapılır. (İç Denetçi sayısı yeterliyse) Süreç bazlı denetim daha verimli ve güvenli bir denetim biçimidir. Departmanlar çeşitli süreçlere ayırılarakta denetime tabi tutulabilir. (satın alma süreci, vergi süreci, bordro hazırlama süreci, alacak ve borç yönetimi süreci, vb. gibi.)‏ Departman bazlı denetim, sadece o departmanı ilgilendirir. Süreç bazlı denetimde birden çok departman işin içine girer. Daha bütüncül denetim imkanı doğar. Örneğin: Satınalma süreci, sadece satınalma birimini değil farklı birimleri ilgilendirir. Yalnız satınalma ayağına bakmak yanıltıcı olabilir. T.C.Kocaeli Valiliği

23 İç Denetimin Uygulanışı-2
T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi İç Denetimin Uygulanışı-2 Belirlenmiş olan süreçlerin risk değerlendirmesi yapılır. Bu aşamada en riskli olan süreçler belirlenir. En riskli süreçlerin yanı sıra kurum yönetiminin denetlenmesini özellikle arzu ettiği süreçler de tespit edilir. Genellikle en riskli süreçler, denetlenmesi en çok arzu edilenler olmaktadır. Denetime en riskli süreçlerden başlanır, en yüksek riske sahip olanlara öncelik verilerek denetimde verimlilik sağlanır. T.C.Kocaeli Valiliği

24 T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi
İç Denetim Teftiş İÇ DENETİM Sistem ve süreç odaklı Geleceğe odaklı Hesap verebilirlik Dolaylı soruşturma görevi Risk odaklı denetim metodolojisi İyi uygulama örnekleri tekniği Uluslararası standartları var İDKK denetim stratejisini belirliyor Öncelikli amaç idare faaliyetlerini geliştirme Uygunluk, Mali, Performans ve Sistem Denetimi Rehber, çalışma formları ve çalışma metodolojisi tüm kurumlarda aynı-eşgüdüm İç denetim raporları İDKK’na gönderiliyor TEFTİŞ Şikayet, birey, olay ve işlem odaklı Geçmişe odaklı Hesap sorabilirlik Doğrudan Soruşturma görevi Risk odaklı denetim tekniği yok Hata örnekleri tekniği Geçmişe dayalı birikimler var Kurum dışından denetim stratejisi belirlenmiyor Öncelikli amaç mevzuata uygunluk Hukuka uygunluk denetimi Rehber ve formlar kurumlara göre değişken Denetim raporları kurum dışına gönderilmiyor T.C.Kocaeli Valiliği

25 Risk Yönetim Stratejileri-1
T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Risk Yönetim Stratejileri-1 Risk yönetiminde; Riskten kaçınma, Riskin transferi, Riskin kabul edilmesi, Riskin paylaşılması, Riskin kontrol edilmesi gibi alternatif stratejiler söz konusudur. Bazı risklerden kurtulmanın tek yolu o riski almamak, yani riski doğuran faaliyete son vermektir. Bu riskten kaçınma stratejisidir. T.C.Kocaeli Valiliği

26 Risk Yönetim Stratejileri-2
T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Risk Yönetim Stratejileri-2 Bazı riskler sigorta bedeli karşılığı 3. şahıslara transfer edilirken, Bazı riskler olduğu gibi kabul edilebilmektedir . Bazen de riskin paylaşılması yani doğurabileceği sonucun diğer şahıslarla birlikte karşılanması yolu seçilebilir. Riskin kontrol edilmesi ise genellikle en geçerli ve uygun maliyetli çözüm olup, iç kontroller ve iç kontrol sistemi yoluyla risklerin azaltılıp, makul seviyelere indirilmesi anlamı taşır. T.C.Kocaeli Valiliği

27 T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi
Risk Yönetimi İç Denetimin Denetleyeceği Risk Yönetim Sistemi RİSKİN TANIMLANMASI (Tehlikeler ve Engeller Nelerdir) RİSKİN ÖLÇÜLMESİ (Riskin Potansiyel Büyüklüğü Nedir) ANALİZ VE ÇÖZÜMLER (Riskler Hakkında Ne Yapılabilir) RİSKTEN KAÇINMA (Riskin Çok Yüksek Olması RİSKİ AZALTMA (Etki ve Olasılığın Azaltılması) RİSKİ TRANSFER ETME (Daha Ekonomikse) RİSKİ KABUL ETME (Risk Düşükse) STRTEJİ GELİŞTİRME SİSTEMLERİ İYİLEŞTİRME SÜREÇLERİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİ ORGANİZASYON GELİ,ŞTİRME T.C.Kocaeli Valiliği

28 İç Denetim ve İç Kontrol;
T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi İç Denetim ve İç Kontrol; İç Kontro: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak; Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, Varlık ve kaynakların korunmasını, Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini, sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçlerle, iç denetimi de kapsayan mali ve mali olmayan kontroller bütünüdür. İç kontrol; temel bir yönetim fonksiyonu olarak görülen kontrol aktivitelerinin tümüdür. Aynı zamanda idare çalışanlarının tamamının rol aldığı dinamik bir süreçtir. T.C.Kocaeli Valiliği

29 Tamamlanan İç Denetim Çalışmaları;
T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Tamamlanan İç Denetim Çalışmaları; İç Denetim Birimine bir İç Denetçi ataması yapılmıştır. İl Özel İdaremiz birimlerine kısa yazılı bilgilendirme yapılmıştır. İl Özel İdaremiz İç Denetim Birimi Yönergesi hazırlanmış ve Üst Yönetici (Vali) tarafından onaylanmıştır. İç Denetim Rehberi hazırlanmış ve Üst Yönetici (Vali) tarafından onaylanmıştır. T.C.Kocaeli Valiliği

30 Önümüzdeki Süreçte Yapılacak Çalışmalar;
T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Önümüzdeki Süreçte Yapılacak Çalışmalar; İç Denetim Hazırlık Çalışmaları ; İç denetim yapılanma / iç denetim sistemi oluşturma (fiziksel mekan - donanımsal ortam - istihdam bağlamında) çalışmaları, Risk Kriterlerinin belirlenmesi / gözden geçirilmesi çalışmaları, Mevcut riskler ve derecelerinin tespit edilmesi çalışmaları, Denetim evreni ve denetim alanı belirleme çalışmaları, Denetim alanlarının öncelik sırasına konulması Denetim Planının hazırlık ve onay süreci, 2009 yılında pilot iç denetim uygulamasına geçilebilmesi için, denetim programının hazırlık ve onay süreci, ii. İç Denetim Sisteminin idaremiz teşkilat yapısına ve yeniden yapılanma sürecine entegrasyonuna ilişkin çalışmalar. iii. Gerekli diğer mevzuaat ve dökümantasyon hazırlık çalışmaları. T.C.Kocaeli Valiliği

31 T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi
Sonuç; Sistemin başarıyla uygulanması halinde; Denetim fonksiyonunun uluslararası standartlara uygun olarak gelişmesi, AB standartlarına uygun yönetsel yapıya kavuşulması, Çağdaş yönetim ve bilgi paylaşım kültürünün oluşturulması, Kurumsal değişimin gerçekleştirilmesinde istenilen hedefe bir adım daha yaklaşılması, Sunulan hizmetlerde etkinlik, verimlilik ve kalite çıtasının biraz daha yükseltilmesi, sağlanmış olur. Elde edilecek bu sonuçlarla da, hem hizmet alanların hemde çalışanların memnuniyeti açısından arzulanan hedefe yaklaşılmış olunacaktır. T.C.Kocaeli Valiliği

32 T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi
İÇ DENETİMİN TEMEL FARKLILIKLARI 1- Denetimde Farklılık a- İç Denetim İş Akışı b- Danışmanlık Hizmetleri İş Akışı 2- Plan-Program ve Onay Süreçlerinde Farklılık 3- Denetime Hazırlık Aşamasında Farklılık a- Denetim Evreninin Belirlenmesi b- Denetim Alanlarının Belirlenmesi 4- Rapor Dokümantasyonlarında Farklılık 5- Raporlama Aşamasında Farklılık 6- Rapor Sunumu ve Değerlendirme Süreçlerinde Farklılık T.C.Kocaeli Valiliği

33 T.C. Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi
YANİ ÖZETLE İÇ DENETİM, İDARENİN KARŞISINDA DEĞİL YANINDADIR. TEŞEKKÜRLER T.C.Kocaeli Valiliği


"KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları