Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

INPUTBOX() ile Veri Girişi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "INPUTBOX() ile Veri Girişi"— Sunum transkripti:

1 INPUTBOX() ile Veri Girişi
VISUAL BASIC’DE VERİ GİRİŞİ VE EKRAN MESAJLARI INPUTBOX() ile Veri Girişi Form Üzerindeki Konum (0,0) sol üst köşe Yapısı : Default Değer Değişken adı Veri Giriş Kutusu Gövdesindeki Mesaj Veri Giriş Kutusu Başlığı (Caption) VB’DE PROGRAMA VERİ GİRİŞİ İÇİN INPUTBOX() FONKSİYONU KULLANILIR. INPUTBOX FONKSİYONU AKTİF FORMDAN BAĞIMSIZ OLARAK BİR DİYALOG KUTUSU İÇİNDE KULLANICININ DIŞARIDAN VERİ GİRİŞİNE İMKAN VERİR.

2 MSGBOX() ile MESAJ YAZMAK
PEOGRAMIN ÇALIŞMASI SIRASINDA KULLANICIYA BELİRLİ DURUMLARDA BİR DİYALOG KUTUSU İLE MESAJ VERMEK İÇİN MSGBOX DEYİMİ VEYA MSGBOX() FONKSİYONU KULLANILIR. FONKSİYON PROGRAMA BİR DEĞER DÖNDÜRÜR. KULLANICINN SEÇİMİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN İŞLEM YAPILACAKSA MSGBOX() FONKSİYONU KULLANILIR. Yapısı : vbMsg = MsgBox("Program Sonlandirildi...", vbInformation) MsgBox("Program Sonlandirildi...") Proje Adı Prompt

3 MESAJ KUTUSU ÜZERİNDE TIKLANAN BUTONA GÖRE PROGRAM YÖNLENDİRİLEBİLİR.
vbMsg = MsgBox("Devam Etmek Istiyor musunuz? (Y/N)", vbQuestion + vbYesNo, "Program Sonu") If vbMsg=vbYes Then Exit Sub If vbMsg = vbNo Then End MESAJ KUTUSU ÜZERİNDEKİ DEFAULT BUTON ÖNCEDEN SEÇİLEBİLİR. vbMsg = MsgBox("Devam Etmek Istiyor musunuz? (Y/N)", vbQuestion + vbYesNo+vbDefaultButton2, "Program Sonu")

4 MESAJ BUTONU DÜZENLEMELERİ
vbQuestion vbOKOnly vbExclamation vbYesNo vbCritical vbOkCancel vbInformation vbYesNoCancel

5 Bir Visual Basic Programının Yapısı
Bir Visual Basic programı bir proje olarak geliştirilir. Proje vbp uzantılı bir dosyadır. Proje içinde form (frm) ve modül (bas) gibi diğer bileşenler yer alır. Bir proje şu birimlerden oluşur. Bir proje dosyası. Bütün elemanları takip etmeyi sağlayan bu dosyanın uzantısı vbp’dir. Her form için bir frm dosyası Her formun özellikleri için binary (ikili) bir dosya Her class modulu için bir cls dosyası ( seçenek) Her standart modül için bir bas dosyası (seçenek) Aytunç

6 Proje ve elemanları

7 Formlar ve Modüller VISUAL BASIC KODU MODÜL İÇİNDE SAKLANIR Visual Basic’te kodların yazıldığı ve saklandığı üç tür modül vardır: Form Modül Standart modül Class modülü

8 Form Modülleri Form modülleri ( .FRM ) bir Visual basic uygulamasının temelini oluşturur. Form modülleri olay yordamlarını (kodlar), genel yordamları ve form düzeyindeki veri tanımlamalarını içerir.

9 Standart modüller BAS dosya uzantılı olan Standart modüller
Uygulama içerisindeki diğer modüllerden de ulaşılabilen (global) ya da Modül düzeyindeki tanımlamaları içerirler. Burada yazılan kodlar belirli bir uygulamaya ait olmak zorunda değildir. Standart modüller birçok uygulama tarafından kullanılabilir.

10 Class modüller CLS dosya uzantılı olan Class modüllerde yazılan kodlarla yeni nesneler yaratılır. Bu nesneler kendi özel metot ve özelliklerine sahiptirler. Class’lar program içinde kullanılan birimlerdir. VB kontrolleri de birer Class’tır.

11 Değişkenler Değişkenler program içinde kullanılan sayısal ve alfanümerik değerleri, bilgileri, sonuçları hafızada tutabilmek için kullanılan adresleri temsil ederler. VB’de sayısal, alfanümerik, mantıksal, tarih gibi bilgileri atamak için farklı tiplerde değişkenler tanımlanabilir. Değişkenin kullanılmadan önce tanımlanması hafızada ayrılacak hafıza miktarının belirli olmasını sağlar. Değişkenlerin mutlaka bir adı ve tipi vardır. Değişken tanımlamada Implicit ve Explicit olmak üzere iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bir değişken önceden tanımlanmadan değer ataması yapılır ise buna İmplicit yöntem adı verilir. R=12.4 A=3.1415*R^2 Değişkenler kullanılmadan önce tanımlanır ise bu yönteme Explicit yöntem adı verilir. Bu tanımlama Dim deyimi ile değişken kullanılmadan önce yapılır. Dim R, A

12 Veri Tipleri Byte Boolean Currency Date Double Integer Long Object
Visual Basic’de farklı veri tipleri ile işlem yapmak mümkündür. Değişken tanımlamalarında veri tipi önceden belirtilir ise ilgili değişken için hafızadaki yer önceden rezerve edilmiş olur. Dim R As Double Dim n As Integer VERİ TİPLERİ Byte Boolean Currency Date Double Integer Long Object Single String Variant

13 Örnek : Private Sub Form_Load() Dim Ad, Soyad As String Dim Maas As Currency Dim D_tarihi As Date Dim Adres As String Dim Sira As Integer End Sub     Burada görmüş olduğunuz gibi 6 adet degişken tipi ile birlikte tanımlanmaktadır. Ad, Soyad değişkenleri string (Alfanümerik) tipinde değişkenlerdir. Maaş değişkeni Currency tipinde bir değişkendir. D_tarihi değişkeni Date tipinde bir değişkendir. Adres değişkeni string tipinde bir değişkendir. Sira değişkeni integer tipinde bir değişkendir.

14 Veri Tipi Boyut Tanım Aralık Byte 1 byte 0-255 Integer 2 byte ile 32767 Long 4 byte ile Single Negatif Değerler: E38 ile e-45 Pozitif Değerler: e-45 ile E38 Double 8 byte Negatif Değerler: E308 ile E-324 Pozitif Değerler: E-324 ile E308 Currency ile String 10 byte 0 ile 2 milyar arasında karakter atanabilir Boolean True veya False Date 1 Ocak 100 ile 31 Aralık 9999 Variant 16 byte Tüm verileri ifade edebilir

15 Integer Visual Basic’te tam sayı degişkenleri tanımlamak için kullanılır. Hafızada 2 byte yer kaplarlar. Alabilecegi değer aralığı –32768 ile arasındadır. Değişkenin sonunda % karakteri bulunuyorsa bu degişken integer tipindedir. Örnek : Private Sub Form_Load() Dim Maas As Integer Oran% = A_sayı = B_sayı = Oran*A_sayı C_sayı = B_sayı + A_sayı – Maas= End Sub UYARI : Eğer burada tanımlanan değişkenlere daha büyük sayılar atanırsa overflow hatası oluşur.

16 Long Daha büyük bir aralıkta integer yani tamsayı tanımlamak için kullanabilecegimiz bir veri tipidir. Hafızada 4 byte yer kaplar. Kullanılabilecek uç degerler +2,147,483,647 ile -2,147,483,648 dir. Long tipinde bir degişken tanımlamak için degişken sonunda & karakterini kullanabiliriz. Örnek : Private Sub Form_Load() Dim Bolum As Long Bolum= Cıkan&= Kalan& = (Cıkan / Bolum ) * End Sub

17 Single Tam sayı olmayan küsüratlı sayılar için kullanabilecegimiz bir veri tipidir. Kayan-noktalı sayı olarak isimlendirilir. Single tipindeki veriler bellekte 4 byte yer kaplarlar. Negatif sayılar için alabilecegi aralık E38 ile – E-45 , pozitif sayılar için alabilecegi aralık E-45 ile E38 arasındadır. Single tipinde veri tanımlamak için degişken sonuna ! karakteri konur. 7 haneye kadar hassastır.Daha sonrası yuvarlatılır. Örnek : Private Sub Form_Load() Bölüm= Cıkan!= End Sub

18 Double Visual Basic’te kullanılabilecek en büyük sayısal degerlerin veri tipidir. Hafızada 8 byte yer kaplarlar. 16 haneye kadar hassastırlar. Maximum alabilecegi degerler pozitif sayılar için E-324 ile E308 negatif sayılar için de E308 ile E-324 arasındadır. # sembölü ile double tipinde degişkenler tanımlanabilir Örnek : Private Sub Form_Load() Dari= Bugday= Arpa= End Sub

19 Currency Sayısal tipdeki veriler için tanımlanmış özel bir veri tipidir. Hafızada 8 byte yer kaplarlar. 4 hane ondalık kısmı olmak üzere toplam 19 haneden oluşur (nokta hariç) . Alabilecegi maximum degerler -922,337,203,685, ile 922,337,203,685, sembolü ile Currency tipinde değişken’ler tanımlanabilirler. Örnek : Private Sub Form_Load() Dim Maas, Borc As Currency Maas = Borc = = End Sub

20 Date Tarih türündeki bilgileri kullanmak için oluşturulmuş bir veri tipidir. Hafızada 8 byte yer kaplarlar. 1 Ocak 100 ile 31 Aralık 9999 arasındaki tarihleri kullanabilirsiniz. Örnek : Private Sub Form_Load() Dim Dogum_tarihi, Evlenme_Tarihi,Bugun As Date Dogum_tarihi =“23/05/1990” Evlenme_Tarihi=“02,June,2005” Bugun=Date ‘veya saat ile birlikte Now Print Bugun End Sub

21 Boolean Mantıksal veri tipleri için kullanılır. İki seçenekten birisini alabilir.Bunlar True veya False degerleridir. Bellekte 2 byte yer işgal eder. Örnek : Private Sub Form_Load() Dim Durum, Duyum As Boolean Durum = True Duyum = False End Sub

22 String Metin türü bilgileri saklamak için kullanılabilecek veri türüdür. 16 bitlik versiyonda 0 ile arasında , 32 bitlik versiyonda ise 0 ile 2,000,000,000 arasında karakter alabilir. String türünde degişken tanımlamak için $ sembolü kullanılır. Örnek : Private Sub Form_Load() Dim Adi, Soyadi As String Adı =”Kemal” Soyadı = ”Tas” No$=" " End Sub

23 Değişken adlandırılmasıyla ilişkin kurallar
Bir harf ile başlamalıdır. Nokta içermezler. 255 karekterden fazla olmazlar. ( Kontrol adları, form adları, class ve modül adları 40 karekteri geçmez) Bir Visual Basic deyimi adlandırmada kullanılmaz. Kapsama alanı içinde tek olmalıdır.

24 Değişkenleri nerede tanımlamalıyız?
Değişkeni bir formun, standart modülünün Declarations bölümünde tanımlamak. Bir değişken Public sözcüğü ile tanımlamak onu tüm uygulama tarafından kullanılabilir yapar. Yerel bir değişkenin Static sözcüğü tanımlama onun içeriğinin procedure’in sonlanmasına rağmen sürmesine neden olur.

25 Visual Basic Projesi Standart Modüle (*.bas) dosyası
(Project/Add Module) (Public X as Integer de kullanılabilir)

26 Yerel Değişkenlerin Tanımlanması
Static deyimi ile tanımlanan yerel değişkenler program çalıştığı sürece bellekte kalırlar ve istenildiği zaman kullanılabilirler. Dim deyimi ile procedürler içerisinde tanımlanan yerel değişkenler ise procedure çalıştığı süre içinde bellekte kalırlar, prosedür çalıştıktan sonra hafızadan silinirler.

27 Sabitler Sabitler, sahip oldukları değerler ile kullandığımız bilgi tanımlamalarıdır. Özellikle belli (bilinen) değerlerin kullanımını sağlar. Kodlamayı ve kodun okunabilirliğini kolaylaştırır.

28 BAŞARISIZ BAŞARILI BAŞARILI
Örnek: Buton Clickleme Adedinin Sayılması Private Sub Command1_Click() Cls Dim click_adet As Integer click_adet = click_adet + 1 Print "Tiklama Adedi="; click_adet End Sub BAŞARISIZ Private Sub Command1_Click() Cls Static click_adet As Integer click_adet = click_adet + 1 Print "Tiklama Adedi="; click_adet End Sub BAŞARILI Form General Declerations BAŞARILI

29 Sabitlerin Tanımlanması Const AD [ As Tip] = Değer
Programda değişmeyecek değerler Const (Sabit) tanımlaması ile tanımlanır. Bu değişkenlere daha sonra değer ataması yapılamaz. Const PI = Const KATSAYI = 2.5 Sabitlerin değeri bir sayı ya da karakter olabileceği gibi bir ifade de olabilir. Const ALT_ORAN=3 Const ORAN = Alt_ORAN * 2 Sabitlerin kapsamı da değişken kapsamı kurallarına benzer.


"INPUTBOX() ile Veri Girişi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları