Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZEYNEP HATUN ÜNAL MAÇ ANADOLU L İ SES İ ERGENLİK DÖNEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZEYNEP HATUN ÜNAL MAÇ ANADOLU L İ SES İ ERGENLİK DÖNEMİ."— Sunum transkripti:

1 ZEYNEP HATUN ÜNAL MAÇ ANADOLU L İ SES İ ERGENLİK DÖNEMİ

2 ERGENLİK ; Bulu ğ ça ğ ı Genç kızlık Delikanlılık Gençlik ça ğ ı olarak da bilinmektedir.

3 Ergenlik  Hızlı büyüme ve geli ş menin oldu ğ u,  Kız-erkek cinsel özelliklerinin belirlendi ğ i ilk gençlik dönemini kapsar  ERGENL İ K ya ş amın ilk iki yılı dı ş ında, büyüme ve olgunla ş mayla ilgili en yo ğ un de ğ i ş imlerin ya ş andı ğ ı bir geli ş me dönemidir.

4 Ergenlik Dönemi Nasıl Başlar? Endokrin bezlerinin damarlara hormon salgılamasıyla birlikte ergenlik dönemi biyolojik olarak ba ş lar, Kandaki hormonlar erinlik süreci olarak bilinen bedensel ve cinsel de ğ i ş imleri ba ş latır ergenlik dönemi, fizyolojik de ğ i ş ikliklerin ortaya çıktı ğ ı erinlik dönemi ile ba ş lar.

5 Erinlik dönemi: Ergenli ğ e bir temel hazırlayan, İ nsanın cinsiyet yeteneklerini kazandı ğ ı, Bir yönden çocukluk, di ğ er yönden ergenlikle çakı ş an, Kısa ve çabuk bir de ğ i ş me dönemidir

6 ERGENL İ K, ÖNCEL İ KLE B İ R F İ ZYOLOJ İ K DE ĞİŞİ M DÖNEM İ D İ R. BU DE ĞİŞİ M; DUYGUSAL, SOSYAL VE Z İ H İ NSEL OLGUNLU Ğ A ELVER İŞ L İ B İ R TEMEL HAZIRLAR..

7 Çocukluktan yeti ş kinli ğ e geçi ş dönemi olan ergenlik 12-21 ya ş larını kapsar ERGENL İ K DÖNEM İ NDE F İ Z İ KSEL GEL İŞİ M İ N İ K İ BOYUTU BULUNMAKTADIR: 1. C İ NSEL GEL İŞİ M 2. BEDENSEL GEL İŞİ M

8 1. CİNSEL GELİŞİM: HORMONLAR Hormonlar, ergenlik döneminde bedensel ve cinsel geli ş meyi ba ş latırlar Beynin hipotalamus bölgesinden gelen uyarılarla hipofiz bezi hormonlar salgılamaya ba ş lar Hipofiz bezinden gelen uyarılar do ğ rultusunda cinsiyet bezleri ve adrenal bez korteksi aktif hale gelir

9 Cinsiyet Hormonları: Östrojen Ve progesteron (Kadın cinsiyet hormonları) Testesteron (Erkek cinsiyet hormonu )

10 Ergenin Fiziksel Değişiminde Hormonların Rolü: Östrojen hormonu kızlarda gö ğ üslerin büyümesi, tüylenme ve kilo artı ş ını etkiler. Progesteron hormonu yumurtalıklarda hücre yenilenmesini sa ğ lar.

11 Ergenlik döneminde bir genç kız anne olabilir, ancak bebe ğ ine gerçek anlamda annelik yapacak bilgi birikimi, olgunluk ve ekonomik özgürlü ğ e sahip de ğ ildir.

12 2. BEDENSEL GELİŞİM: Boy geli ş imi Boy uzaması, özellikle 11-16 ya ş larında hızlanır. Daha sonra yava ş layarak 18-20 ya ş larına kadar sürer. Büyüme: Bedende büyüme tüm organlarda de ğ i ş ik hızla gerçekle ş ir. Önce eller ve ayaklar büyür. Yüzde önce burun ve çene büyür. Kalçalar omuzlardan önce büyür. Kızlar da kalçalar, erkeklerde omuzlar geni ş ler.

13 BÜYÜMEDE CİNSİYET FAKTÖRÜ: Erkekler ve kızlar için büyüme farklı zamanlarda ba ş lamaktadır. Ortalama olarak kızlar büyümeye erkeklerden 2 yıl önce ba ş larlar ve büyüme sürecini erklerden daha önce tamamlarlar. Boyun uzamasıyla birlikte a ğ ırlık da artar. Yakla ş ık 14 ya ş larına kadar kızlar erkeklerden daha fazla kilo alırlar. Daha sonra erkekler kızları geçer

14 Beden şekli ve oranları: Çocukluk döneminde erkek ve kızların bedenlerinde ş ekil açısından çok az fark varken, ergenlik döneminde bu farklılıkların giderek arttı ğ ı görülür. Ergenlik döneminde erkeklerin bacakları düz, kalçaları dar, omuzları geni ş tir. Kızların bacakları e ğ imli, kalçaları geni ş, omuzları dardır

15 Büyümeye bağlı sorunlar: Ergenlik dönemi öncesinde uzamaya ba ş layan kol ve bacaklar ergenin vücudunda bir orantısızlık yaratır. Erinlik döneminde vücudunda meydana gelen büyümeye uyum sa ğ lamaya çalı ş an ergenin davranı ş larında sakarlıklar görülür. Çünkü büyümesini sürdüren ergenin davranı ş ları kendi kontrolünden çıkmı ş tır

16 Kilo ile ilişkili sorunlar: Kilo kaybı (aneroksiya nevroza) Dı ş görünü ş leriyle a ş ırı ilgili olan ergenler, ş i ş manlamaktan kaygılandıkları için yemeyi reddetme veya aldıkları herhangi bir besini kusma e ğ ilimine giri ş ebilmektedir. A ş ırı ş i ş manlık (obezite) Ergenlerin en sevdikleri yiyeceklerin yüksek kalorili yiyecekler olması onların a ş ırı kilo alma riskini arttırmaktadır

17 Hormonlarla ilişkili sorunlar A ş ırı terleme, Deride ya ğ lanma, Vücut ve yüzde sivilcelenme görülür. Bu da ergenin bedeninden memnuniyetsizlik duymasına yol açar

18 Ergenlik Döneminde Temizlik Ter ve ya ğ bezlerinin hızlı çalı ş ması sebebiyle ergenler sık sık du ş almaya ihtiyaç duyarlar. Tüylenme, vücutta meydana gelen kötü kokular ve vücut temizli ğ ine özen göstermeleri önemlidir. Ergenlerin kendilerine özel temizlik malzemeleri olmalıdır.

19 Kızlara özel değişimler Ergenlik dönenimde genç kızlarda öncelikle gö ğ üsler belirginle ş ir. Daha sonra cinsel bölgelerde kıllanmalar olu ş ur, ve en son olarak da adet görülmeye ba ş lanır.

20 Ergenlikte Göğüslerin Büyümesi Kızların ço ğ unda ergenlik dönemi gö ğ üslerin büyümesi ile ba ş lar. Gö ğ üslerin büyüdü ğ ünü genelde meme uçlarının birisinin veya her ikisinin üzerinde küçük ve hassas bir kabarıklık meydana gelmesi ile fark edilir. Bu kabarıklık birkaç yıl içinde giderek büyüyecektir. İ lk ba ş ta bir gö ğ üs asimetrik yani di ğ erinden daha büyük olabilir ve bu durum bazen gö ğ üsler son ş eklini alıncaya kadar sürebilir.

21 Ergenlikte Kılların Oluşumu Ergenlikle birlikte koltuk altında ve cinsel bölgelerde yumu ş ak kıllar görünmeye ba ş layacaktır. Bu kıllar zaman içinde sık ve kıvrımlı bir ş ekle girecektir. Cinsel bölgelerdeki kıllanmalar ile birlikte kol altlarında ve bacakların üzerinde de kıllar görünecektir. Vücutta görülen bu kıllar; a ğ da, epilasyon, ıslak tra ş ve tüy dökücü kremler kullanılarak temizlenmelidir. Bu durum vücut temizli ğ i açısından önemlidir.

22 REGL DÖNEMİ (Adet Görme) İ lk adet görme kız çocuklarının geli ş imi sırasında üreme ça ğ ına geçi ş in bir i ş areti olarak kabul edilir. Kızların ço ğ u 9-16 ya ş ları arasındayken ilk adet kanamasını ya ş arlar. Adet kanamaları aylık periyotlar ş eklinde gerçekle ş ir.Ergenli ğ e yeni geçmi ş olan bir kızda adetler düzenli olmayabilir. araları oldukça uzun veya kısa olabilir. Yumurtlamanın tam olmamasından kaynaklanan bu adet düzensizlikleri 16 ya ş ına kadar devam edebilir; bu durumlar normal kabul edilir ve genellikle tedaviye gerek yoktur. Ergenlik döneminde çok miktarda, uzun ve sık adet görmeler ki ş ilerde kansızlı ğ a (anemi) sebebiyet verebilir ve bu durumda ise kısa süreli ilaç tedavileri uygulanabilir. Onun haricindeki düzensiz adet görmelerde hormon tedavilerine gerek bulunmamaktadır.

23 Adet Düzensizlikleri Adet kanamalarının 21 günden daha sık aralıklarla olması Adet kanamalarının 35 günden daha uzun aralıklarla olması Kanamaların 1 günden kısa ya da 7 günden uzun sürmesi İ ki adet arasında çe ş itli kanamalar olması Adet kanamalarının a ş ırı miktarda olması Menopoz: Âdetin artık görülmedi ğ i döneme verilen isim’dir

24 ERGENLİKTE GÖRÜLEN HASTALIKLAR Alt ve üst genital sistem enfeksiyonları İ leri derecede zayıflama / Kilo alma Spora ba ğ lı adet düzensizlikleri Erken adet görme, hiç görmeme, a ş ırı adet kanaması, düzensiz adet kanaması, seyrek veya sık adet görme, a ğ rılı adet ve adetten önceki gerginlik hali A ş ırı tüylenme Gö ğ üslerde geli ş im bozuklu ğ u Gebelik / Do ğ um kontrolü AIDS ve cinsel temasla geçen hastalıklar Uyu ş turucu ba ğ ımlılı ğ ı Cinsel taciz Kasık a ğ rısı Adneksial kitle

25 ERGENLİKTE KARŞILAŞILAN RUHSAL VE BEDENSEL SORUNLAR İÇİN BAŞVURULACAK YERLER 1. Basamak: Okulda; - Okul doktoru, - Özel e ğ itimli hem ş ire, - Rehber ö ğ retmen. 2. Basamak: Bu amaca göre düzenlenmi ş ; - AÇSAP merkezleri, - Tüm hastanelerin poliklinikleri. 3. Basamak: Adolesan Jinekoloji Klinikleri - Üniversite, E ğ itim ve Ara ş tırma hastaneleri - Çocuk Psikiyatristi ve Psikiyatri Poliklinikleri

26 Sakınmam gereken tehlikeler (alkol, sigara, uyu ş turucu, sorumsuz cinsel ili ş ki, ş iddet) Hedeflerim (e ğ itim, kariyer, ya ş am kalitesi) Hedeflerim (e ğ itim, kariyer, ya ş am kalitesi) Kendime kar ş ı sorumluluklarım Yeteneklerim ve becerilerim Değer ve yaklaşımlarım (tutumlarım) Cinsellikle ilgili bilgilerim ve gereksinimlerim Duygusal gereksinimlerim (sevgi, ilgi, empati) Fiziksel gereksinimlerim (beslenme, barınma, hareketlilik Toplumsal gereksinimlerim (Ev ve okuldaki ili ş kilerim)

27 Ergenlik dönemi genel itibariyle kendinizi yalnız, umutsuz, özgüveni dü ş ük ve sıkıntılı hissetti ğ iniz bir dönemdir. Bunlar bedensel, hormonsal ve ruhsal de ğ i ş imin beraberinde getirdi ğ i bir sonuçtur.Bu durumun normal ve geçici bir süreç oldu ğ unu sizinle birlikte tüm akranlarınızda ya ş andı ğ ını dü ş ünerek kendinizi endi ş elerden uzak tutmaya çalı ş ın.


"ZEYNEP HATUN ÜNAL MAÇ ANADOLU L İ SES İ ERGENLİK DÖNEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları