Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erhan ÖRÜN.  Ermeni Meselesi Nedir?  Dünya Kamuoyunca Kabulü  Avrupa Birli ğ ine Etkileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erhan ÖRÜN.  Ermeni Meselesi Nedir?  Dünya Kamuoyunca Kabulü  Avrupa Birli ğ ine Etkileri."— Sunum transkripti:

1 Erhan ÖRÜN

2  Ermeni Meselesi Nedir?  Dünya Kamuoyunca Kabulü  Avrupa Birli ğ ine Etkileri

3 Ermenistan 1915 olaylarında Ermeniler, sadece Ermeni oldukları için toplu ş ekilde katledilmi ş tir. Türkiye Dönemin ş artlarına göre haklı olarak tehcir gerçekle ş tirilmi ş tir. Soykırım söz konusu de ğ ildir.

4  1965 yılı, Ermeni Meselesinin Dünya ve Avrupa kamuoyunda gündeme gelmeye ve yankı bulmaya ba ş ladı ğ ı bir yıl olarak kabul edilebilir.

5  Uruguay  GKRY  Arjantin  Rusya  Kanada  Yunanistan  Lübnan  Belçika  İ talya  Vatikan  Fransa  İ sviçre  Slovakya  Hollanda  Polonya  Almanya  Venezuella  Litvanya  Ş ili  İ sveç : 1965 : 1982 : 1993 : 1995 : 1996 : 1997 : 1998 : 2000 : 2001 : 2003 : 2004 : 2005 : 2007 : 2010

6

7  Ya ş anan siyasi bunalımlar, 80 li yıllar ve daha sonrasında Avrupa'yla ili ş kilerin bozulmasına ve Avrupa’da Ermeni Lobicili ğ inin artmasına neden olmu ş tur.

8  Diplomatik krizler…  Kadrola ş ılan AB kurumları…  Lobi tarafından yazdırılan raporlar…  Türkiye aleyhine olan siyaset ve alınan kararlar…

9  18 Temmuz 1987 tarihinde alınan karar, AP’nin Ermeni sorununa bakı ş açısını ve bu konuda Türkiye’ye karsı tutumunu gösteren alınmı ş en önemli kararlardan biridir.  Güçlü lobi faaliyetlerinde bulunan bir Ermeni azınlı ğ ı barındıran Fransa’nın, parlamenterin bu kararın almasındaki etkinli ğ i, kararın objektifli ğ i ve tarafsızlı ğ ı konusunda kafalarda soru i ş aretleri bırakmaktadır.

10  “Ermeni tarafı bu olayları 1948 Birle ş mi ş Milletler Sözle ş mesi gere ğ i soykırım olarak de ğ erlendirmektedir.”  “Türk tarafı soykırım iddialarını asılsız bularak reddetmektedir.”  “ Türk Hükümeti bugüne kadar 1915 yılındaki soykırımı tanımayı reddederek Ermeni halkını, kendi tarihine sahip olma hakkından yoksun bırakmaya devam etmektedir.”

11  “Tarihsel olarak kanıtlanmı ş olmasına ra ğ men, Ermeni soykırımı ş u ana kadar ne bir siyasi mahkûmiyet konusu olmu ş tur ne de herhangi bir tazminat alınabilmi ş tir.”  “Türk hükümetinin Ermeni sorunu hakkındaki katı tutumu tansiyonu dü ş ürme yolunda hiç bir ş ekilde yardımcı olmamı ş tır.”

12  “Günümüz Türk Hükümetinin, Ermeni halkına karsı düzenlenen soykırımı kabul etmeyi reddetmesi, Yunanistan ile arasındaki fikir ayrılıkları yüzünden uluslararası hukuka uymaktaki isteksizli ğ i, Kıbrıs’ta Türk i ş gal kuvvetlerinin müdahalesi ve Kürt sorununu n varlı ğ ını reddetmesi, gerçek parlamenter demokrasinin eksikli ğ i ile birlikte bütün bu sebepler, Türkiye’nin Toplulu ğ a girme olasılı ğ ının önündeki a ş ılmaz engellerdir.”

13  Türkiye kar ş ıtı bazı kesimler, varlı ğ ını ço ğ alarak sürdürmektedir.  Bazı liderler Türkiye’nin tam üyeli ğ ine izin verilmeyece ğ ini söylüyor.

14

15


"Erhan ÖRÜN.  Ermeni Meselesi Nedir?  Dünya Kamuoyunca Kabulü  Avrupa Birli ğ ine Etkileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları