Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİPERTROFİLER VE DAL BLOKLARI Dr. Bahri AKDENİZ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD TKD Ulusal Kardiyoloji Kongresi EKG Kursu Antalya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİPERTROFİLER VE DAL BLOKLARI Dr. Bahri AKDENİZ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD TKD Ulusal Kardiyoloji Kongresi EKG Kursu Antalya."— Sunum transkripti:

1 HİPERTROFİLER VE DAL BLOKLARI Dr. Bahri AKDENİZ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD TKD Ulusal Kardiyoloji Kongresi EKG Kursu Antalya

2 2 Sol ventrikül hipertrofisi Sol ventrikül hipertrofisi Sol ventrikül kas kitlesinde artış – erkek: 131 gr / m 2 –kadın: 108 gr / m 2 Sol ventrikül genişlemesi (> 90 ml/m 2 ) Sol ventrikülSol ventrikül kitlesi hacmiNormalArtmış Normal Konsantrik hipertrofi Artmışİzole SV volüm yüklenmesi Egzantrik hipertrofi Am J Cardiol 1992;70:687.

3 3 Ventrikül depolarizasyonu

4 4 Olgu 1 67 yaşında erkek hasta 20 yılldır hipertansiyonu mevcut. yapılan rutin tetkiklerdeki EKG bulgusu67 yaşında erkek hasta 20 yılldır hipertansiyonu mevcut. yapılan rutin tetkiklerdeki EKG bulgusu

5 5 Sol ventrikül hipertrofisi

6 6 Sol ventrikül hipetrofisi Sol ventrikül hipetrofisi Ölçüm tekniğiKriterler Sokolow Lyon indeks* S V1 +R V5, R V6 > 35 mm R aVL > 11 mm * Am Heart J 1949;37:161, Framingham kriterleri** R aVL > 11 mm, R V4-V6 > 25 mm > 35 mm S V1-3 > 25 mm, S V1 veya S V2 +R V5-6 > 35 mm R 1 +S 3 > 25 mm ** Circulation 1990, 81:825-820 Cornell voltaj kriterleri***S V3 + R aVL > 28 mm (♂) 20 mm (♀) Cornell voltaj- süreQRS süresi x cornell voltajı < 2346 ölçümüQRS süresi x tüm derivasyonlardaki voltajların toplamı > 17472 ***Circulation 1987;3:565-72

7 7 Sokolow lyon kriterleri –Erkeklerde –Gençlerde –Zencilerde Sekonder ST T değişiklikleri (Strain) –ST ve T konkordan T (-) ST çökmesi (yukarı eğimli asimetrik, inen kolda daha yumuşak eğimli –Sistolik yüklenme –Diyastolik yükleme (konkordant t dalgaları) Belirgin U dalgası V 2 -V 3 ’de olur. Sol atrial dilatasyon olması LVH ihtimalini artırır. İntriksoid defleksiyonda gecikme LVH’da inkomplet LBBB sıklıkla olmakta, bu durumda V1-2 de q dalgası görülebilmektedir. R voltajı daha yüksektir. 34 – 38 mm

8 8 Sol Ventrikül Hipertrofisi kriterlerin duyarlılık ve özgüllüğü Voltaj kriterleriDuyarlılık (%) Özgüllük (%) R 1 + S III > 25 mm10.6100 R aVL > 7.5 mm22.596.5 R aVL > 11 mm10.6100 R aVF > 20 mm1.399.5 SV1 + R V 5-6 > 35 mm42.593 V1-6 en derin S + en uzun R > 45 mm4593 RV 5-6 > 26 mm2598 Romhilt Estes skoru6097

9 9 Sol ventrikül hipetrofisi Sol ventrikül hipetrofisi Romhilt- Estes skorlama sistemi* Her hangi bir ekstremite derivasyonunda R veya S dalgasının > 20 mm 3 S V1, S V2 > 30 mm veya R V5, R V6 > 30 mm. ST-T dalga anomalileri dijital almayan hasta 3 dijital alanlarda1 Sol atrial dilatasyon bulguları3 V1’de p terminal güç > 4 mVms Sol aks sapması (> 30 ◦ )2 QRS süresi > 90 ms1 V 5 veya V 6 da intriskoid defleksiyon > 50 ms1 * Am Heart J 1986;75:752-58 LV kitlesi: 0,026 X CV +1.25 X W + 34.4 (E) CV: Cornell Volyaj (mikrovolt) 0,020 X CV + 1.12 X W + 36,2 (K) W: ağırlık (kg) Novacode kriterleri (E) LVMI (gr/m2) = -36.4+0.010 R V5 +0.20S V1 + 0.28Sm + 0.182 T (-) V6-0.148 T (pos) aVR + 1.049 QRS süre > 5 = LVH

10 10 LVH zamanla progresyonu A – ciddi aort darlığı B – ciddi aort yetmezliği C - hipertansiyon Q dalgası azalıyor ve kayboluyor. Sekonder ST, T değişiklikleri

11 11 Sol ventrikül hipertrofisi

12 12 Olgu 2 20 yaşında kadın hasta efor kısıtlılığı ve alt ekstremitelerde ödem Pulmoner darlık V1’de yüksek R R 35 mm V6’da”derin S Sağ aks sapması

13 13 Sağ Ventrikül Hipertrofisi V 1-2 ‘de en yüksek R veya R’ –(R/S>1) bazen V1’de q olabilir. D 1 ve V 6 ’da derin S V 1 R + V 6 ’daki S dalgası > 11 mm Sağ aks p pulmonale aVR’de uzun R dalgası

14 14 Sağ ventrikül hipertrofisi tipleri A-Konjenital A-Konjenital (ASD,Eisenmenger,pulmoner stenoz) –V1de yüksek R V5’da derin S, saatin tersi yönünde dönüş) B-Mitral darlığı Sol kalp yetmezliğine sekonder –V1’de R>S > 1 (saat yönünde dönüş) C-KOAH- kor pulmonale –Ortalama QRS aksı sağa fakat arkaya yönelir. Bu durumda V1- V6 ya kadar R progresiyonu kötü, t (-) liği –sağ aks ve sağ atrial dilatasyon bulguları RVH’yı düşündürebilir.

15 15 Sağ ventrikül hipertrofisi I-II hafif – orta III- V ciddi

16 16 Sağ ventrikül hipertrofisi için sık kullanılan tanısal kriterler KriterlerDuyarlılık (%) Özgüllük (%) R (V 1 ) > 7 mm1099 QR (V 1 )10- R/S (V 1 ) > 1 ve R > 5 mm2589 R/S (V 5 veya V 6 ) < 110- S (V 5 veya V 6 ) > 7 mm1793 Sağ aks deviasyonu (> 90 derece)1499 S 1 Q 3 paterni1193 S 1 S 2 S 3 paterni10- P pulmonale1197

17 17 Sağ ventrikül hipertrofisi Ort QRS aksı + 120 aVR ve V1’de QR kompleksi V2-5’de t (-) R amplitüdü azaldıkça derin s dalgası devam ediyor. Sağ atrial genişleme

18 18 Sklerodermalı bir hasta

19 19 ASD’li bir hasta 45 yaşında kadın hasta Nefes darlığı ve ödem mevcut. RBBB S1Q3T3 Sağ aks - RVH’ni düşündürür

20 20 Mitral darlıklı bir hasta RVH+ p mitrale sağ aks

21 21 Olgu 3 Konjential kalp hastalığı olan 23 yaşındaki bir erkek V1’de R > S, R > 10 mm V3’den itibaren S artışı D1’de derin S P pulmonale V1’de R > S, R > 10 mm V3’den itibaren S artışı D1’de derin S P pulmonale

22 22 RBBB ve RVH RBBB ‘da R’ dalgası daha uzun olur. (RVH olmadığı zaman). –V 3-4 ‘de R’>r (rsR’) ise RBBB – V 3-4 de Rs t(+) ise RVH –V 3 -V 4 ’de uzun R dalgası RVH lehine Başlangıçta çentiklenme > 0.02 sn RBBB

23 23 V1’de rSR’ Olgu 4 VSD tanısı ile izlenen 25 yaşında erkek hasta D1, aVL V5-6 derin s avL’de R >12 mm Sol aks Biventriküler hipertrofi

24 24 Biventriküler hipertrofi kriterleri 1. Prekordial derivasyonlarda yüksek voltaj (V 5-6 ‘da uzun R, V 1-2 ’de uzun R ya da rSr’ (özellikle AF’li veya biatrial büyüme kriterleri varsa) 2. Göğüs derivasyonlarında LVH voltaj kriterleri (V 5-6 ‘da uzun R dalgası), prekordial derivasyonlarda sağ aks sapması 3. RVH kriterleri ile birlikte sol atrium büyümesi 4. V1’de düşük amplitüdlü s dalgası V2’de derin s, V 5 -V 6 ’da dominant R, frontal düzlemde sağ aks 5. QRS kompleksi normal sınırlarda iken önemli sekonder repolarizasyon anomalileri

25 25 Biventriküler hipertrofi

26 26 Kalbin ileti sistemi

27 27 Olgu 5 V1’de derin S –rS V6’da yüksek R ve çentiklenme V6’da yüksek R ve çentiklenme QRS >0,12 snQRS >0,12 sn SOL DAL BLOĞU Sekonder ST değişiklikleriSekonder ST değişiklikleri 63 yaşında erkek KKY tanısı ile izleniyor. V6’da q dalgasının olmaması

28 28 Sol dal bloğu QRS > 0.12 sn V1 derin S QS or rS V6 geniş R Geç intrsinskoid defleksiyon Q dalgası yok Monofazik R dalgasıR dalgası DI Monofazik R dalgasıR Q dalgası yok

29 29 Sol dal bloğu

30 30 Sol dal bloğu

31 31 Sol dal bloğu pacemaker ritmi

32 32 Olgu 6 70 yaşında erkek hasta 3 saatlik göğüs ağrısı yakınması ile kliniğe başvuruyor. Sol dal bloğu zemininde MI

33 33 LBBB ve anterior MI Sgarbossa kriterleri Kriter DuyarlılıkÖzgüllükOR Skor QRS kompleksi ile konkordan > 1 mm ST yükselmesi 33-739225,25 V1-3’te > 1 mm ST çökmesi14-25966.03 QRS kompleksi ile diskordan > 5 mm ST yükselmesi 31924,32 V5-V6’da pozitif T dalgası2692 Sol aks sapması7248 N Eng J Med 1996;334:481-7 JACC 2005; 46:29-38

34 34 Olgu 7 V1’de yüksek R D1 aVL V5-6’da q dalgası V4-V6’da R progresyon kaybı Cabrera bulgusu hastanın 1 ay önceki EKG’si

35 35 Sol dal bloğu AF

36 36 İntermittan LBBB

37 37 Ventriküler ekstrasistol ve LBBB

38 38 Olgu 8 17 yaşında kadın Ostium sekundum tipi ASD mevcut V 1 ’de rSR’ D 1, aVL V 5-6 ’da derin S İnkomplet RBBB

39 39 Sağ dal bloğu

40 40 Sağ dal bloğu QRS > 0.12 sn İkinci bir R dalgası R’ amplitüdünde artış Geç başlayan intriskoid defleksiyon ST çökmesi T (-) liği Q dalgası yok Geniş çentikli S dalgası İntriksoid defleksiyon başlangıcı normal ST segment ve T dalgası izoelektrik hatta T (+) Normal Q dalgası V6V6 V1V1

41 41 Sağ dal bloğu

42 42 Olgu 9 52 yaşında kadın hasta 2 saatlik göğüs ağrısı ile acile başvuruyor. Başvurudan birkaç saat sonra çekilen EKG MI sonrası sağ dal bloğu

43 43 RBBB + RVH RBBB zeminde V’1’de R> 7 mm Sağ aks P pulmonale Sekonder ST değişiklikleri V5-6’da derin s QRS > 0.10 sn

44 44 sağ dal bloğu zemininde MI

45 45 Sağ dal bloğu zemininde inferior MI

46 46 72 yaşında kadın hastanın EKG ritmi Hız artıkça inklomplet RBBB gelişiyor.

47 47 Değişken sağ dal bloğu

48 48 Opere VSD ve pulmoner hipertansiyonu olan 23 yaşında bir erkek hasta

49 49

50 50 73 yaşında erkek hasta 1 saatlik göğüs ağrısı mevcut. Hastanın 1 ay sonra çekilen EKG’si

51 51

52 52 Olgu 10 45 yaşında hipertansif erkek hasta

53 53 Fasiküler bloklar Sol anterior fasiküler blok Frontal düzlemde QRS aksı -45 - 90 arası D2-3 aVF’te rS (S 3 > S 2 ) D1,aVL’de qR paterni QRS süresi < 120 ms

54 54 İntermittan LAHB LAHB inferior iskemiyi maskeleyebilir. LAHB varlığında İnferior derivasyonlarda Negatif T dalgası inferior iskemiyi düşündürmelidir aVL görüntüsü nedeniyle lateral MI sanılabilir.

55 55 Olgu 11 82 yaşında erkek RBBB+ sol anterior hemiblok V1’de rSR’ ve Sekonder repolarizasyon değişiklikleri V5-6’da derin S D1’de qR D3’te rS

56 56 Fasiküler blok Sol posterior fasiküler blok Frontal düzlemde ortalama QRS aksı ~120 derece D 1 ve aVL’de RS paterni ve inferior derivasyonlarda qR paterni QRS süresi < 120 ms Sağ aks deviasyonuna neden olan diğer faktörlerin ekarte edilmesi (sağ ventrikül yüklenmesi, lateral infaktüs gibi)

57 57 Sol posterior fasiküler blok

58 58 Olgu 12 Kalp hastaklığı anamnezi olmayan bir hastanın pre-op çekilen EKG’si Aynı hastanın 1 yıl sonra çekilen EKG’si SOL ANTERİOR FASİKÜL BLOĞU İLAVETEN 1 YIL SONRA RBBB

59 59 Sağ dal bloğu LAHB

60 60 İnkomplet rbbb+sol post fas blok

61 61 Trifasiküler blok


"HİPERTROFİLER VE DAL BLOKLARI Dr. Bahri AKDENİZ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD TKD Ulusal Kardiyoloji Kongresi EKG Kursu Antalya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları