Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKG ELEKTROKARDİYOGRAFİ Sağlık SlaytlarıSağlık Slaytları Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKG ELEKTROKARDİYOGRAFİ Sağlık SlaytlarıSağlık Slaytları Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com."— Sunum transkripti:

1 EKG ELEKTROKARDİYOGRAFİ Sağlık SlaytlarıSağlık Slaytları Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com

2 William Gilbert : Tarihçe:16-17 yüzyıl canlı dokusunda elektrik olduğunun tesbiti 1600

3 Luigi Galvani -1780 Galvanometrenin isim babası

4 Willem Einthoven Einthoven W: Nieuwe methoden voor clinisch onderzoek [New methods for clinical investigation]. Ned T Geneesk 29 II: 263-286, 1893 İlk EKG tanımı

5 Einthoven W. Ueber die Form des menschlichen Electrocardiogramms. Arch f d Ges Physiol 1895;60:101-123 Willem Einthoven: 1895 de P,Q,R,S,T dalgaları tanımladı EKG.:kalbin oluşturduğu elektriksel potansiyel farklılıklarının vücüt yüzeyinden grafik şeklinde yazdırılması sonucu elde edilir.

6

7

8

9 Dalgaların oluşumu dipol kavramı  Eğer dipol dalgası bir elektroda doğru geliyorsa pozitif defleksiyon  Elektroddan uzaklaşıyorsa negatif defleksiyon ortaya çıkar Kas kitlesi ne kadar büyükse elektriksel değişiklikler de o kadar büyük olur

10 Normal elektrokardiyogram  P dalgası; atriyum depolarizasyonu  QRS kompleksi; ventrikül depolarizasyonu  T dalgası; ventrikül repolarizasyonu

11 tanımlar  İzoelektrik hat – PR aralığının çizdiği hat  Pozitif defleksiyon – İzoelektirik hattın üzerine sapma  Negatif defleksiyon – İzoelektirik hattın altın sapma

12 Hız ve zaman özellikleri  Her büyük kare; 0.2s  Her küçük kare; 0.04s  Her saniyede 5 büyük kare  Bir dk.da 300 büyük kare

13 Dalgaların isimlendirilmesi  P dalgasından sonra ilk negatif defleksiyon Q dalgası  Yukarıya doğru ilk defleksiyon R dalgası  R dalgasını takip eden negatif defleksiyon S dalgası

14 Einthoven üçgeni  İki kol ve sol bacak kalbi çevreleyen bir üçgenin kenarlarını oluşturur

15

16 Bipolar derivasyonlar  DI; sağ kol-sol kol  DII; sağ kol-sol bacak  DIII; sol kol-sol bacak  Toprak hattı; sağ bacak

17 Göğüs derivasyonları  V1: Sternumun sağında 4. interkostal aralık,  V2: Sternum solu 4. interkostal aralık,  V3: V2-V4 ortası  V4: 5. interkostal aralık - mid klaviküler hat  V5: 5. İ.kostal aralık sol ön koltuk (aksilla) çizgisi  V6: 5. İ. Kostal aralık sol orta koltuk (aksilla) çizgisi

18

19 Ünipolar ekstremite derivasyonları  aVL; pozitif elektrod sol kol  aVF; pozitif elektrod sol bacakta  aVR; pozitif elektrod sağ kolda

20

21 P Q R S T

22 Adale tremoru olan bir hastada parazit oluşumu

23 Normal EKG

24 Zaman değerlendirmesinde dalgaların genişliği ve aralarındaki mesafeler esas alınır. Bir dalganın başından ikinci dalganın başına kadar geçen süre interval, bir dalganın sonundan ikinci dalganın başına kadar geçen süre ise segment olarak bilinir.

25  Normal bir elektrokardiogramdaki bazı önemli interval ve segment değerleri şöyledir: Toplam siklus0.80-0.85 saniye PR intervali0.12-0.20 saniye QT intervali0.32-0.39 saniye PR segmenti0.09-0.11 saniye ST segmenti0.13-0.15 saniye QRS süresi0.05-0.10 saniye

26   Özellikle voltaj açısından yapılan değerlendirmelere esas olmak üzere, elektrokardiografide elektrodların yerleştirileceği vücut bölümleri konusunda bir standard oluşturulmuştur.   Buna göre standard bir EKG muayenesinde 12 ayrı elektrod grubu kullanılarak kayıtlar yapılır.   Bu elektrod gruplarına derivasyon adı verilir.   EKG derivasyonları üç kategoride incelenir:   1- Bipolar ekstremite derivasyonları (DI, DII, DIII)   2- Unipolar ekstremite derivasyonları (aVR, aVL, aVF)   3- Unipolar göğüs derivasyonları (V1-V6)

27

28  Unipolar ve bipolar ekstremite derivasyonlarının (toplam 6 derivasyon) herbiri kalbi koronal düzlemde farklı açılardan gören eksenlere sahiptir.  Ekstremite derivasyonlarındaki dalga büyüklükleri (voltajları) değerlendirilerek kalpdeki depolarizasyon (veya repolarizasyon) dalgasının hareket yönünün hangi eksene yakın olduğu araştırılır.  Bu değerlendirme, kalpdeki elektrofizyolojik olayların dinamiğinin anlaşılmasını sağlar.

29 Dalganın yayılması  SA düğümden çıkar – Atriyum depolarizasyonu – İletide gecikme – PR aralığı  AV düğüme ulaşır – AV düğüme ulaşan ileti hızla septuma yayılır  Sağ-sol ventriküler dallara ayrılır

30 defleksiyonlar  Dikey pozisyonda;  Okun (dipolün) negatif yönünü gören derivasyonlar aşağıya doğru bir defleksiyon  Okun pozitif yönünü gören derivasyonlar ise pozitif bir defleksiyon gösterir

31

32

33

34

35

36

37 P dalgası  p dalgası: Atriyum depolarizasyonunu gösterir p dalgası süresi: 0.10sn -2.5mV,  DI,DIIve AVF de pozitif  DIII ve AVL, VI (+,- veya bifazik),  V4-V6 pozitiftir,  AVR de negatiftir,

38  PQ (PR) segmenti  PQ (PR) segmenti: 0.09-0.11 sn  P dalgasının sonundan QRS kompleksinin başlangıcına kadar olan kısımdır.  Kalp impulsunun atriyumlardan ventriküllere iletildiği süreye karşılık gelir.  Kalp impulsu bu süre içinde AV düğümü, His demeti ve Purkinje sistemini geçerek ventrikül myokardının ilk depolarize olan kısmına ulaşır.  Normalde izoelektrik hattadır.

39  PR intervali :  P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin başlangıcına kadar geçen süredir.  P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin başlangıcına kadar geçen süredir.  Q dalgasının belirgin olmadığı durumlarda P dalgasının başlangıcından R dalgasının başlangıcına kadar olan (PR intervali) dikkate alınır.  Q dalgasının belirgin olmadığı durumlarda P dalgasının başlangıcından R dalgasının başlangıcına kadar olan süre (PR intervali) dikkate alınır.  PQ veya PR intervali, SA düğümden başlayan eksitasyonun ventrikül myokardına kadar ulaşması için geçen zamana karşılık gelir.  Süresi 0.12-0.20 ortalama 0.16 s' dir.  PR<0.12sn: kısa PR  PR>0.20sn: 1 °blok

40

41  QRS kompleksi: Q, R ve S dalgası olmak üzere üç ayrı dalgadan oluşmuştur.  QRS kompleksi: Q, R ve S dalgası olmak üzere üç ayrı dalgadan oluşmuştur.  QRS kompleksi ventriküllerin depolarizasyonu sırasında kaydedilir.  Süresi 0.06-0.10 s' dir. 0.11 s' yi aşması patolojik kabul edilir.  Q dalgası QRS kompleksindeki ilk negatif defleksiyondur. Q dalgasının çok küçük olması veya bazı derivasyonlarda görülmemesinin patolojik bir anlamı yoktur.  Derinleşmesi ise geçirilmiş MI göstergesidir (Patolojik Q)  R dalgası QRS kompleksindeki ilk pozitif defleksiyondur.  S dalgası QRS kompleksinde R dalgasından sonra gelen ilk negatif defleksiyondur.

42

43  ST segmenti: QRS kompleksinin sonu ile T dalgasının başlangıcı arasındaki elektrokardiyogram bölümüdür.  Ventrikül myokardının tümünün depolarize duruma geçtiği andan başlayarak ventrikül repolarizasyonunun başladığı ana kadar sürer.  Normalde izoelektrik hatta kaydedilir.  ST segmentinin izoelektrik çizginin altına inmesi veya üstüne yükselmesine ST sapması denir.  ST segmentinin izoelektrik çizginin altına inmesi veya üstüne yükselmesine ST sapması denir.  ST segmentinin belirli değerlerden daha fazla çökmesi veya yükselmesi patolojiktir.  0.13-0.15 sn sürer

44

45 ST segment çökmesi

46  QT intervali: Q dalgasının başından T dalgasının sonuna kadar geçen süredir.  Ventriküllerin depolarizasyon ve repolarizasyon süreçlerini kapsar.  Ortalama yaklaşık 0.40 s dir.  Hipokalsemide uzar, hiperkalsemide kısalır.

47 T dalgası  Ventrikül repolarizasyonu 0.10-0.25sn,  I,II,V3-V6 da (+),  aVR de (-)  diğer derivasyonlarda QRS in yönüne bağlı olarak değişkendir.

48  T dalgasını takibeden ve genellikle pozitif olan küçük bir defleksiyondur.  Normal EKG kaydında her zaman gözlenmeyebilir.  Nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber intraventriküler (purkinje) ileti sistemindeki yavaş repolarizasyona bağlı olarak geliştiği düşünülmektedir.  En belirgin olduğu derivasyon V3' dür. U dalgası

49

50 T dalga negatifliği

51 Hiperpotasemide sivri T dalgaları

52 Erken repolarizasyon

53 Akut miyokard infarktüsü seyri

54 İnfarktüs lokalizasyonları  Anterior: V1-V6  Anteroseptal: V1-V4,  Anterolateral: V4-V6  Yüksek lateral: DI-aVL  İnferior: D2-D3-aVF  Posterior: V1- V2 de R/S oranı>1 ise

55 Akut anterior miyokard infarktüsü

56 Summary of Leads Limb Leads Precordial Leads Bipolar I, II, III (standard limb leads) - Unipolar aVR, aVL, aVF (augmented limb leads) V 1 -V 6

57 Arrangement of Leads on the EKG

58 Anatomic Groups (Septum)

59 Anatomic Groups (Anterior Wall)

60 Anatomic Groups (Lateral Wall)

61 Anatomic Groups (Inferior Wall)

62 Anatomic Groups (Summary)

63 KALP HIZI

64  EKG de kalp frekansı hesaplanması:  Kalp hızının hesaplanmasında bir kalp siklusunun süresi temel alınır.  EKG de bir dalganın başlangıcından bir sonraki aynı dalganın başlangıcına kadar olan bölüm bir kalp periyoduna karşılık gelir.  Kalp periyodunun belirlenmesinde trasede belirgin olması nedeni ile birbirini izleyen iki R dalgasının tepe noktaları arasındaki mesafe (R-R aralığı) tercih edilir.

65  EKG de kalp frekansı hesaplanması:  Kalp frekansı hesaplanırken önce R-R aralığının zaman olarak karşılığı hesaplanarak bir kalp periyodunun süresi bulunur.  Daha sonra basit bir orantı ile bir dakikadaki kalp periyodu sayısı saptanır.  Kalp frekansının hesaplanması ile ilgili işlemler 60/R-R(s) olarak formüle edilebilir.  Ventrikül ritmi düzenli değil yani R-R aralıkları birbirine eşit değilse aynı işlem birkaç R-R mesafesinin ortalaması alınmak sureti ile yapılır.

66  EKG de kalp frekansı hesaplanması:  Örneğin, 25 mm/s kağıt hızı ile yapılan bir EKG kaydında R-R mesafesi 20 mm ise bir kalp periyodu 20 x 0.04 = 0.80 s ve kalp frekansı 60/0.80 s = 75 atım/dakika olarak bulunur. ( 1 atım = 0.8 sn ise 60 sn de kaç atım yapar)  Örneğin, 25 mm/s kağıt hızı ile yapılan bir EKG kaydında R-R mesafesi 20 mm ise bir kalp periyodu 20 x 0.04 = 0.80 s ve kalp frekansı 60/0.80 s = 75 atım/dakika olarak bulunur. ( 1 atım = 0.8 sn ise 60 sn de kaç atım yapar)

67 FREKANS=?

68 19 küçük kare = 0,04*19= 0,76 60\0,76=78.94 atım

69

70 300\6 = 50 atım Pratik olarak: 1 dk da 300 büyük kare geçer. 1 dk da geçilen büyük kare sayısının, 1 atımda geçilen büyük kare sayısına bölünmesi

71

72 (300 / ~ 4) = ~ 75

73

74 (300 / 1.5) = 200

75 Kalp Ekseni

76 Kardiyak aks  Sağdan sola  Yukarıdan aşağıya  Yaklaşık 45 o lik bir açı ile uzanır  Saat 11-5 doğrultusu

77 Normal aks : +59 º Kardiyak aks

78 Kardiyak aksın normal sınırları Sol ventr. hipertrofisi Sağ ventr. Hipertrofisi Sol ventr. enfarktı

79 aVF DI + + - - 59

80

81 SAĞ AKS SAPMASI

82 Göğüs derivasyonları ve QRS Yatay düzlemde;  V1-2; sağ ventrikülü  V3-4; septumu  V5-6 kalbin sol yanını yani sol ventrikül duvarını görür Septum soldan sağa doğru ve ventriküllerden önce uyarılır

83 Septum depolarizasyonu  V1 pozitif defleksiyon  Septum kas kitlesi az olduğundan genlik düşüktür  R  V6 negatif defleksiyon  Q

84 Ventrikül depolarizasyonu  Sol ventrikül hakimiyeti  V1 negatif defleksiyon – S  V6 pozitif defleksiyon – R  Kas kitlesi tamamen depolarize olmuşsa EKG izoelektrik çizgiye döner

85 Normal depolarizasyon

86 Özetle...  EKG kas kontraksiyonlarıyla birlikte gelişen elektriksel değişikliklerden kaynaklanır  Öncelikle atriyumlar, sonra ventriküller eşzamanlı olarak kasılır  Atriyal kontraksiyon sonucu P dalgası  Ventriküler kontraksiyon sonucu QRS kompleksi oluşur

87 EKG’nin incelenmesi  Ritmin belirlenmesi (Sinüs ritmi,aritmi)  Kalp hızının tespiti (anormal,bradikardi, normal, taşıkardi)  Kardiyak aksın yönü (sağa, normal, sola)  P dalgaları (yok/var normal-anormal )  QRS kompleksi (uzamış, normal, çok yüksek, çok alçak)  ST segmenti (yükselmiş, normal, çökmüş)  T dalgası (normal(+), anormal(-)) Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com


"EKG ELEKTROKARDİYOGRAFİ Sağlık SlaytlarıSağlık Slaytları Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları